Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ZAJÍMAVOSTI
Přípravy k výstav? Sver dru poví
Z Christianie se oznamuje: V po
lovici tohoto měsíce očekáván jest
zde příjezd slavné lodi 'Tram"
zřízené pro polární výpravu Nan
senovu je? za tři měsíce vydá se
odtud ca novou polární výpravu
tentokráte pod vedením známého
kapitána Sverdrupa "Fram" byl
důkladně opraven a sice za osob
ního dozoru svého stavitele Coli
na Archera v Larwiku jenž po
užil též příležitosti podniknouti
různá zlepšení Loď jest nyní
aspoň rovněž tak schopna odolali
hrozným tlakům ledu jako na po
čátku první své cesty Vše jest
zde připraveno aby jakmi
"Fram" opět opatřen bude stroji
jež byly důkladné ohledány zdej
Šími inženýry mohly býti nálože
ny velké zásoby potravin a střeli
va Výprava jest opatřena potra
vinami na plné čtyři roky ačkoliv
Sverdrup jest přesvědčen že bude
se moci vrátit již ra podzim roku
1890 Různé druhy Šatstva zho
toveny vesměs dle typů zvole
nych pro výpravu Nansenovu
rovnéž saně kajaky atd Za to
však nebude mít výprava jako
Nansenova pušky 8millimetrové
nýbrž 65milhmetrové Střely
tyto budou jen ze tří čfrtin své
délky opatřeny niklovým pláštěm
Při nárazu se přední část střelv
sploŠtí což jak Sverdrup praví
stačí aby i největší ledový med
věd utržil ránu naprosto smrtel
nou Výprava čítati bude 1 čle
nů 11 Norů dánského zoologa a
švédského botanika
Svltová výstava v Pařili JiŽ
nyní lze přehlédnouti obraz vel
kých přípravných prací jež pod
niknuty pro světovou výstavu
Trocadero zůstane úplně nezmě
něno a bude ho vhodným způso
bem použito Za to průmyslový
palác zmizel již takřka s povrchu
země a bude nahražen dvěma pa
láci jež státi budou naproti sobě
v nové avenue vedoucí od Elysej
ských polí až k Seině a zvané
Avenue Alexandra III Tak zvaný
malý palác palác Giraultův jenž
se stane majetkem města Paříže
bude r 1890 spolu s velkými gal
leriemi obsahovati retrospektivní
výstavu umění Velký palác bude
míti délku 195 m a Šířku 46 m
Bude míti tedy o málo menší roz
měry než palác průmyslový Při
vchodu k nádhernému průčelí
avenue Alexandra III bude vel
kolepá vysoká a rozsáhlá vstupní
síň s monumentálním schodištěm
vedoucím k hořejším místnostem
representačním k umělecké výsta
vě a ke galleriím Před mostem
Alexandra III na esplanádě inva
lidů bude se v právo a v levo roz
kládali nové nádraží západní drá
hy za ním nalézati se budou gal
lerie pro Školství a vychovatelství
Po levici bude výstava umělecké
ho průmyslu po pravici výstava
různých oborů průmyslových
Směrem k poli Marsovu nalézati
se budou nejprve pavillony cizích
států s nimiž sousedí výstava ná
mořnictví jež se táhne až přes
Seinu Podél Cours la Reine
blíže pavillonu města Paříže bu
dou rozsáhlé prostory pro výstavu
zahradnictví a z±mědělstvf Na
úpatí Trocadera polo na vodě
polo na zemi vystaveny budou
výrobky osad Ve středu výstavy
na poli Marsovu seskupena bu
dou různá oddělení tím způsobem
že věda průmysl a umění nalézati
se budou proti oddílu pro výrobu
potravin kdež zužitkování mate
riálu a plodin pomocí strojů bude
6 dít: před očima navštžvovatelů
za kterýmžto účelem podány růz
né plány a studie Jako poslední
lhůta přihlášek ustanoven 1 únor
1899 Výstava zahájena bude
dne 15 dubna o velikonočních
svátcích Vstupné bude činiti
průměrně írank ale při výmineč
ných příležitostech může býti zvý
šeno roznouauúiu ivuistcrstya
Velký průplav t moře Baltického
Jo Černého Z Petrohradu se
oznamuje: Vláda zakončila právě
práce ku přesnému stanovení plá
nu pro průplav mezi mořem Bal
tickým a Černým Průplav bude
míti Šířku 65 metrů na hladině
35 metrý na dně a hloubku 8 xi
metrů Počíná u Rigy sleduje
tok Dvmy až k Dvinaburgu od
kud vede průplav až k městu Le
peru a Berezinř pak touto řekou
až k jejímu stoku s Dněprem
ouiuu unoprem az k cnersonu na
černém moři V délce 200 km
uiuzno zřídit průplav uměly na
ostatních 1400 km použije se při
rozeného řečiště jedné malé i
dvou velkých řek Mimo přístavy
v Rize a Chcrsonu na jichž roz
šíření se již nyní horlivě pracuje
nalézati se bude na průplavu ještě
15 velkých přístavů totiž na Dvi-
nč Jakobstad a Dvinaburg na Be
rezině Leper Borisov a Bobrnisk
na Dněpru Kyjev Perejislav
Kanív Cerkasij Kremenčug Vcr
chnodněprovsk Jekatěrinoslav
Alexandrovsk Nikopol Bereslavl
a Alješkij Každé z těchto měst
po skončení průplavu bude sku
tečným mořským přístavem jenž
bude moci pojmouti největší lodi
poněvadž hloubka Bij m stačí
pro největší mořské parníky ja
kož 1 pro plavbu největších obr
něnců Rozumí se že jde při
tomto podniku značnou měrou
též o účele vojenské Patrný
značný význam nové této plavební
cesty pro obchod zvýšen bude je
ště odbočkami jichž lze dosíci
bez velkých obtíží prohloubením
některých řek Čímž na př města
Disna na Dvinf Mosyr na Pripe
tu Cernigov na Děsně Zitomíř
ve Volyni a Pohava připojeny bu
dou k systému průplavu města to
ležící vesměs na dráhách Úhrnný
náklad na průplav jeho vydržo
vání a jeho odbočky vypočten na
200 milionů rublů Práce mají
byti dokončeny během pěti let
Aby byly uspíšeny zřízeny budou
všude kde to možno ohrady aby
materiál mohl býti opatřován ná
kladem co nejmenším na dopravu
Chmurné véitby paříiské jasnovid
ky — Píše se z Paříže ze dne x
března: Možno-li víru dát slečně
Couédonově hrozí světu a zvláště
snad Francii mnoho pohrom
Nechť kdokoli si myslí o proslulé
asnovidce té cokoli tolik iisto
ze vestby její se jiz mnúiianáscb
osvědčily Tak předpovídala slč
Couédonova pustošivý cyklon z r
1896 jakož i požár dobročinného
bazaru na několik neděl před tě
mito katastrofami Poslední věšt
ba byla pronesena před četnou
aristokratickou společností ano
slečna Couédonova označila teh
dáž zevrubně i čtvrt Champs
Elysées za tu kde strašlivý požár
vznikne a spúsobí zkázu Není
tudíž divu ?e mnozí spoléhají ta
ké na splnění nejnovějšího její
proroctví které zní česky přelože
no následovně: "Domy vyletí do
povětří města budou sežehnuta
na poplach zazní zvony a sice vše
to v čase velmi blízkém" Tato
věštba se vztahuje na dreíusov
skou aíéru Krom toho předpo
vídá jasnovidka i mor zemětřese
ní a objevení se mučedníků je
jichž krev poteče proudy Věru
samé hrozné věci jež dtivěřivým
nahánějí strach" Nuže qui vivra
verra !
Vcdnl palác svétové výstavy pa
řížské Mezi stavebními projekty
příští světové výstavy zaujímá vy
nikající místo plán professora Ja
na Zawicszkého architekta diva
dla krakovského svou originali
tou a velkolepostí Proí Zawies
zki připadl na myšlénku zřídili
imposantní vodní palác Železnou
to budovu korunovanou kopulí
terasovitě rozčlánkovanou jež by
úplně byla zahalena splývajícími
spoustami vod Budova bude mít
výšku 100 m bude totiž přesauo
vati nejvyšší budovy Palác bude
{ míti tři patra v nichž se spojová
ti budou tři různé stohy toskán
ský renaissační a jónský v harmo
nicky celek Zatím co voda
šumících kaskádách splývati bude
po celém povrchu budovy bude
vnitřek její úplně suchý tak že
navštěvovatelé budou se moci
beze vší obavy před promoknutím
procházet různými místnostmi
Vnitřní místnosti obsahovati bu
uou aivaaio rozmanitosti pro
stranný restaurační sál dráhu pro
cyklisty a taneční síří Pomoc
vytahovadel a po Širokých schodi
štích bude lze dostati se pohodl
ně do všech pater Zvláště nád
herný pohled bude poskytovat!
palác v noci kdy vodní spousty
ozářeny budou elektrickými světly
různých barev Bude to obrázek
z Tisíc a jedné noci
AMERICKÝ HUMOR
Choť redaktora: "Klobouk kte
rý jsem včera viděla mně musíš
jistě koupit Skutečně jest tak
krásný — pravá báseň!"
Manžel: "Dobře víš že za bá
sně nikdy neplatím!"
Grocerista:
'Tak co chceš
maličký?"
Kluk: "Máte rozměnit
ma
mince dvouoollar ona vám
přinese sama — za týden"
jej
Kněz (k odsouzenému k smrti):
"Máte snad ještě nějaké přání
které by mohlo býti splněno prvé
než nastoupíte svou poslední ce
stu?"
Kandidát Šibenice: "Velebný
pane já Dycn se tuze rád dožil
objevení — severní točny"
Plkný kompliment
Mladá paní: "Slečno Stázi
proč se vlastně nechcete vdávat?"
Stázi: "Každá dívka se pro
manželství nehodí!"
Mladá paní: "Proč pak vy by
ste se nehodila? Každv chválí
vaši dobrotu srdce a není pochy
by že byste byla dobrou manžel
kou Ze budete dobrou matkou
o tom podala jste důkaz již dříve"
Manžel: Marto právě čtu v no
vinách že na 800 způsobů lze
upraviti brambory a ty neznáš
ani leden:
Lékař: "Máte
velice zkažený
žaludek Die
střídmě?"
všeho žijete ne-
Nemocný: "To ne ale mé tři
dcery chodily v posledním roce do
kuchařské školy"
Ve společnosti ve které byl i
slavný italský hudební skladatel
Rossini byla svého času vyzvána
jistá dáma něco zazpívati Po
dlouhých cirátech se uvolila před
nésti jednu ze skladeb slavného
mistra a povstávajíc pravila ku
Rossinimu: "Ach drahý mistře
jak se bojím!" — "A což teprvé
já!" odvětil Rossini
Paní A: "Proč se hádáte stále
se svým manželem?"
Paní B: "Protože mně on
koupí pokaždé na Šaty aby mne
udobřil"
Muž:
vezme?'
"Myslíš že si ji opravdu
Žena: "To víš
dávají již nyní"
vždyť si na-
"Zeno ale přece bys měla před
koupáním změřiti vodu teplomě
rem!" Ona: "Hlouposti toho není
potřebí přece vím když dám bej
bičko do vody a zčervená že jest
voda teplou a když zmodrá že je
studenou
Emancipace
Přednášky pro posluchačky na
universitě v X začnou 18 říjnem
Páni profesoři dostanou jich po
dobizny v úřadovně tajemníka
Z románu
Nevinné uzardění vzplálo v jej
líci a zašeptala: "Třem kvetou
cím dětem dala jsem život — - -
Kupec psa:
kterého kupuji
ným?
Jestli pak pes
jest také přítul
Prodavač: Bodejť ne už jsem
ho čtyrykrát prodal a on přiběhne
mně vždycky nazpátek
ve zvěřinci se táze Cálik ma
minky při pohledu nu klec plnou
"divokých oslů": Který pak
nich je maminko jejich tatínkem
Matka: To nepoznáš sám hned
že ten největší osel musí býti tá
tou?
Žida zavřeli pro podvodný ťipa
dek a Rebeka nakázala dětem
aby každému kdo by se po pápo
vi ptal řekli že odjel Přijde
cizinec a ptá sc malého Arona
kde je jeho otec?
Kluk: Odjel
Cizinec: A kdy se vrátí?
Aronek: Za devatenáct měsíců
Sdhrobni vzpomínka
Zde leží tiše vedle sebe
jeden den je pohltilo nebe
Knšpian a Eulalia Krabička
on Švec a ona prýfovaná babička
Návštěvník: Děťátko pojď ke
mač!
Malá Bessie: Ne
Návštěvník: Ale jen pojď!
Bessie: Nesmím
Návštěvník: A proč?
Bessie: Protože má tahle sesle
díru
Budeš povídat o válce ty že
půjdeš?
Půjdu!
1 mic vzayr tvou kuráž za 15
et co jsem s tebou jsem s dů
statek poznala
"Alpha I)c-Laval"
_J ' r_ 1
m imthi ai pii u itaoy
uumreuivicy smetany
"JiJ prvními vidy neJVp
iiml a nejlacinřjiml Jmu
lartiřeny U Jutu lepíimi
atřtu vtaťhny Imitace a pa
dělky Nbv1env víeml mi-
Uirltami Vire nei IiSVOuu
lleh r utívání Irxjá m
Jlrh desetkráte Mik Inko
ostatních dohromady Vto-
cnny nruny a ven
kontltftO Jo f") -
LetH V f lo na
jedné lirivě roné
- mm mléka a o al
iá tftnakrávi vlc ne
otlMfndlvkou one
nápodobující Za
tlete! o norý "Há
by" neb "nairv"
Keparator katalog SM obsahující hojnost
praktlrkcb pokyn i mlék aNkVb Tb-SM-fltn
THE Ite LÁVAL SEPA HATOK CO a
Randolph ACanuliU I 71 Cortlandt Htreet
Chicago 1 Xsw Vork
N
rovA
XJIVIOTV
zvíSíná
dráha
okružní
Jest nyni otevřena
JEDE PO VAS BUREJí UL PKÍMO PÍtEI)
Chicago Rock Island & Pacific
Ceatujid ku M do Chicaga přijedou roodoo
po ivj-ní dráa doaabnouti ku rékollv fint!
tnřma anb tu poplatek bc navitiviti který
koli v Mtx-hnd itludu mřtii Vlaky laolavtiji
na lUick Uland maníci kaidou minutu Vý
hodu tuto mhU) kkftatl pouxn
"Great Kock Island dráha'
Zailete a-entory kolek a obdržim poUiu
peropektlrol obral Chicaga v 6 harvtrh }nt
nártu)e íxi odiú-agu a vjmí dra
li přejete vAdtti Mapu tutn měli byhie mitl
t íllete Jinde rhceuHl mento navíťUlll neb
bTdlfle-ll Cbii-agu iKiplitona
JOHN BFAtTIAN O PA
Chicago III
FARMA
ZDARMA!
Nftjleplt Jak kont I IxbaU p6la v po
bílil MmiU-r potoky a Jeaera ubil
hojni Sfuiía Vaiie pnuiMlril priletftont
k obdrienl Ift0akr6 vlilníbo pmenika
tdarma Zámven nibiet obdrieU bo
hatá a laciné poutmky r
SfT Dakotř MInnřMlřt WU
ronNion Mirblirana
FftEíVtDČTK HE O TOM - vyplatí
m vám to O mapy a ponUní kiiUt do
plita na I W VAÍVA Y Land In
ductrlal Arnl"hoo" Kailvay Mlne
polla Mino
1' k
U
(1 W PAN(JLi: 31 I) Ji
VMirj Samarltin 25 roků T řlnné prafcfi
Členil neduhft wult I kn mallU-l
větového luvbnibo herbifa leká
lírn kntarrh hlavy hrdla a lilie nedu
hy oři a ui— mdloby inrtvť-l ntxíuby irdue
jater a lenvin iihjHok- Mrighlovii nemoc
tanec Hv Vita revaatUniu krtlee Ixileatí
kvaitivé a horečné — VodiiMleltiot vyléíl
ttejt innrani viMiy v nernny nrrvoani aiaiMmu
a du&erni tkliiVnoMt — Tuktcl víechny tajné
neniix-e mlirtiiijifí I rtríiu miiintl — Se
choft do llot í-prlnifn pHďt ke mní
Ženám % Jleh delikátním
fbttroJííM vrict-no idravi
Pamatujte lo neliéřu od nikoho lení vt
když vím In mu niobu pnifih tl
Uin1 U-kiř Jeai mflie Vám řkl co Vin
chy bí anli ty Vám tyly kladeny otázky
Vídálenřjíi mohou kI dopxutl o IUt aotáikaml
k vypiimm rro inuo c l pro ceny e ll
Vám-hna kore-tnondenca dtilnA aoukromá
léky íiil(iu au Mi exprfmu Žilete dvouceo
Uv kolek naxlpověr
AdreHUJte v'nny doply na
IlJTUm fCA HriNlway tiuncll ItlulTn la
Iowture j to ne
O lllfloil?I10Mt
Hvýcli rodin
pFlNtoiipemm
k rozvětvenému
ládu
Jeni vypláči pojistné
prftvno a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají m Jednalclt5
kialoletii nových tábora V bodné pod
mínky Diille o podrobnosti řeíky neb angli
cky na vn'hniho velltle
J C ItOOT
311 Hhvely Illock OMAHA NEB
kupti: HI
Va-' v o Ár i
í AéMM li
IfOODHBR a WORLD
přeplavní - lístky )
DO ANEBO Z ČECH U li
JJHavelky
ZA NÁSLEDUJÍCÍ CENY:
Z Chicaga do Uodenbachu $44 tLÍ
" Čáslavi 4545 'i
" Chrudimi 4525 f
' Chebu 4420 V
Karlnv Var a fin ť (
tt
ti
n
Klatov 4480
Litomyšle 4575
Nepomuku 4475
Pardubic 4530
Plzně 44-70
Písku 45 20
Prahy 44QÍ
Tábora 4580 v
Domazlir Atin l
4520
Teplic 44-55
dresujte: J J HAVELKA
Ltike tsboro k Mlcblguo Houtbero
TtůyiU Chicago ti
1
Tét otmfarává pojlítini ta nejnlíll ceny (
L M E Van Uurvo Ht lioom 84
NAVŠTÍVÍTE 03IAIIU ?
~~7
Jetll ano n-rapom6U ta netavili V ukvott-
tiéiaKicDém bovtlncl a bolelo
T OISTK AČIB-IíIl
rříle 1232 Jižní 13 uUee
Mimo vjteťné lihoviny a doutníky obdrflu ta
velkrré pahodll jako v kkidém hotelo prvé tří
dy Jídla připravována joo dl zp&Miba rkéb
i amcrlrkébo lloct&ra a venkova vtnoja a
vláítnl poxoruoft a podobného pohodil jako
Jobna"neDa!doa nikdn '
Krajané navŠtívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštívit!
hostinec
rub Ot a 1'arinc nlM
'pouze Llock a pul vchodoe od
nádraží)
Kzcitf V A KftECKEJÍ
doutníky atd naleznou tu h t%mtÁ v hni nit
taaoM a mimo toho Jou t boatlnci tomto
Ví
7
í