Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
ZÁPADU
P0K1RQI
WEEKLY eOITION
RNTRRKr
AS SKCOND-CLA9S MATTKH
ROČNÍK XXVII- ČÍSLO 36
Přtdplitoé na Pokrok Zápidu $220 oa rok
PřtfleU! oé Pokrok Knih Am $300 01 rok
VE STŘEDU 6 DUBNA 1898
O
r
& -ST OVVICH AT OMAHA SKI)
tor
MAHA NEB
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanecké bylo
zasedání úterní neobyčejně ti
chým neboť veškeré jednáůí vě
nováno výhradně projednání před
loh soukromých Z jednání dal
Sího dlužno pouze uvésti že byla
schválena resoluce senátní kte
rouž otevření Uncompaghre indi
ánské reservace v Utah po šest
měsíců odloženo O páté hodině
odloženo jednání do hodiny osmé
a zasedání večerní výhradně jen k
vyjednání soukromých předloh
pensijních věnováno Středa byla
ďnem za to rozčilení v sně
movně poslanecké Jak se podo
bá umínili sobě demokraté překa
zit! za každou cenu vyjednávání
mezi vládou naší a Španělskou a
uznáním nodvislosti Kuby ve
hnatí zem do války Sotva že za
sedání zahájeno požádal poslanec
Bailey z Texasu uznaný vůdce de
mokratů o dovolení předložití ná
vrh usnesený kterýmž by uznána
byla republika Kuba co svobodný
a neodvislý stát Když návrh byl
přečten propukly galerie v jásavou
pochvalu Republikánský posla
nec Boutelle podal námitku proti
návrhu že není na pořádku jeli
kož návrh ten není priviligovaným
a na pořádku jedině jest jed
nání o předloze rozpočtu pro výlo
hy námořní Navrhovatel Bailey
ohražoval se proti tomu a dovozo
val oprávněnost svou k podání ná
vrhu vébo tou dobou Na obou
stranách panovalo veliké napnutí
Jest dosti dobře známo že všichni
republikáné sympathizují s zápa
sem Kubánců a přejí zemi té svo
bodu a neodvislost a proto očeká
váno s dychtivostí jak rozhodne
předseda o otázce pořádku a jak
dopadne hlasování při odvolání se
z rozhodnutí jeho Předseda roz
hodnul Že návrh Baileyho není
na pořádku a ovšem následovalo
odvolání z rozhodnutí toho Bou
telle navrhnul aby odvolání polo
ženo bylo na stůl což přijato 180
proti 139 hlasům Pouze dva re
publikáné hlasovali proti kdežto
ostatní hlasovali pro Pak při
kročeno k jednání o rozpočtu pro
výlohy námořní a v debatě padlo
mnohé trpké slovo proti Španě
lům Ve čtvrtek bylo jednání po
dor " sensačním neboť pokračo
váno jednání o záležitostech ku
bánských Hlavním řečníkem
byl Grosvenor z Ohio kterýž jak
si za administraci mluvil a dosa
žení neodvislosti Kuby zajišťoval
Baily z Texas kterýž dovozoval
že demokraté učiní vše možnéaby
Kubě neodvislost zajistili cestou
mírnou možno-li a ne-li tedy vál
kou a Johnson z Indiány kterýž
přál si zachování míru za každou
cenu Zbytek zasedání věnován
projednávání rozpočtu námořního
ve výboru plenárním
V senátu bylo zasedání úterní
neobyčejně živým a do jistě míry
i sensačním Věnovánoť bylo to
tiž zasedání téměř výhradně záie
1t nitem kubánským a celá řada
resolucí a předloh ve směru tom
podána Hned po zahájení po
dána populistou Allenem z Ne
brasky resoluce kterouž uznávána
byla by neodvislost Kuby načež
následovala resoluce Kawlinsova
z Utah kterouž prohlašována by
la by válka proti Španělsku Fo
rakerem z Ohio podána resoluce
kterouž žádá se učinění takých
kroků ze strany vlády naší jímž
by neodvislost kubánská zajištěna
byl- FrřV 1 Ma'ne P°dov1
neodvislost Kuby a sensacc dovr
šena Masonem z Illinois kterýž v
delší řečí opodstatňoval návrh
svůj na prohlášení neodvislosti
Kuby a na prohlášení války Špa
nělsku při čemž dovozoval Že
žádným jiným spnsobem zničení
válečného parníku Maine ojčině
no býti nemůže V dalším jedná
ní projednána byla dlouhá řada
soukromých předloh pensijních a
zbytek zasedání věnován posmrt
ným vzpomínkám na zemřelého
senátora Karla ze South Caroliny
a zasedání ve 425 z úcty ku pa
mátce téhož odročeno Ve středu
odkázána byla předloha Allenova
uznávající neodvislost Kuby výbo
ru Pak přijata byla předloha
dle kteréž zřízena má býti obecná
správa v Alasce Senátor Frye
podal předlohu požadující aby
president předložil senátu veškeré
konsulární korrespondence vzta
hující se na válku na Kubě jestli
to není proti zájmu obecnému
Zbytek dne stráven byl zasedá
ním exekutivním čili tajným —
Ve čtvrtek věnováno drahně času
řeči sen Allena o záležitostech
kubánských načež pokračováno v
projednávání rozpočtu pro různé
vydání a celkem 55 stránek téhož
projednáno O 4 hod zahájena
schůze výkoná a ve 4:30 zasedání
odročeno
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Úmrtí
V New Yorku zemřel v "iterý
večer po nemoci sotva několik
hodin trvající po celé zemi proslu
lý hudební dirigent Ant L Seidl
a sice zaviněna smrt otravou něja
kým jedem organickým Seidl o
debral se po večeři k návštěvě ob
chodního svého zástupce S Bern
steina sotva že však tam přišel
učinilo se mu nevolno tak že k
němu pomoc lékařská přivolána
býti musela vzdor této však již
v 10:15 smrt následovala Dle
dobrozdání lékařského zaviněna
smrt nejspíše požitím ryb v rozkla
du se již nalézajících
Boži požehnání
Z New London Conn ozna
muje se že ve východní části
okresu Killingly Žije jistý Lem
Bradshaw rodem Kanaďan 71
roků starý kterýž jest šťastným
otcem pouze jen 41 dítek Byl
třikráte ženat a s prvou manžel
kou měl 6 dítek s druhou 24 z
nichž polovice byla dvojčat a ny
nější třetí manželka obdařila jej
již 11 dítkami Oženil se když
bylo mu 14 roků a nejstarší žijící
syn jeho jest 44 roky stár 29
dítek jeho jest provdáno a všech
ny mají hojné rodiny
Nezdařený pokus
o oloupení osobního vlaku dráhy
Santa Fé oznámen v úterý z
Grant New Mexico Nedaleko
města tohoto dáno vlaku výstraž
né znamení následkem téhož ry
chlost zmenšena jelikož však
strojvedoucí i topič jakýmsi tuše
ním o zamýšleném útoku jati byli
vlak nezastaven a učiněno teprvé
tak potom Když po strojvedoucím
1 toptči střeleno a poslednější po
vážlivě raněn Sotva však že
vlak zastavil a pět lupičů k témuž
se blížilo vystoupil expresní zří
zenec s dvěma revolvery v rukou
kterýž po nich palbu zahájil a k
útěku je přiměl Jeden z lupičů
byl těžce raněn tak Že soudruhy
svými odnešen býti musel
lllnilit kA ww rtl 41h© řitním
kdo l tmím Jeduatelntvi pro nafce nov obra
tyt TLlné ohmrj phvl itráfou lllajttOMU
O i hiltwrrnnn htl'ul Mion mlfile m
o lun) to lilu— lv't Dť
MAYOR města HAKTFORB
nabyl pozoruhodných dobročinných výsledku užíváním
Paine-oya Celery Co
mpoud
Mayor Miles B Prealon byl výkon
nou hlavou města Hartford p dva
roky a výsledek jeho spořivého a nz
umného úřadování jest že město pro
spívalo a dnešního dne stojí mezi pro
středními městy v Americe
Maor Prestone jest prvním chefern
magistrátním města ílartřorJu podle
nového spúsohu řízení jímž počíná
nové období municipální historie Cm
necticutskélio kapitolu
Započal od posledního stupni žebří
ku nahoru před téměř 2-1 lety a přišel
do Hartford bez obchodních známostí
neb přítele v městě Jako muže z lidu
zároveS vfiak rozvážného konserva
tivního úřadníka jenž vědom jest si
úplně zodpovědnosti vysokého svého
postavení a odporučení jím daných
musí výrok mayora Prettona vzhle
dem k velkému dobru jemu Palác
ovým Celery Compound prokázanému
mít! neobyčejnou váhu pro k t?Jou do
raácnost kde zapotřebí jest zotavení
a léku jenž bez pochybností jett so
lehlivým Mayor 1'reston píSe násle
dujíc':
V písárně mayora Hartford Conn
Moderní obchodník byf sele byl
otužilejším shledává ěi-to že neu
stálý tlak s aro-tlí působí na nervy tou
m&rou že počnou klást! odpor a vybo
čí ze souladu V takové době Btává
se l'aine ův Celery Compound cenným
Jelikož Jsem zažil jeho dobročinných
účinků s radostí jej odpoiučuji
Milles B Preston
KůJe a oči jsou dvěmi dobrými mě
řítky zdraví Jestli kůže ukazuje
skvrny vyraženiny nezdravou bledost
neb žlutý vzhled oči dostávají vzhled
skelný se žlutavým bělmem tu jest
nejvySSÍ čas k vyčistění krve a zregu
lování jater a ledvin Paine-fiv Celery
Compound buduje jasnou červenou
látky potřebné k budování svalstva
kostím dolává jiné látky vhodné
k budování kostí morku a čivám po
nechává opět jiné látky k budování
nervstva atd
K docílení toho rao-jtřebí jest boha
té čisté výživné krve a toho jest moc
ná páka již Paine-fl v Celery Com
pound používá k sesílení slabého těla
a vymýténí neduhů z těla
Paine fiv Celery Crapojnd zásobuje
právě tou potravou kterou vysílené
nervy bez pomoci ze áob potravy
v žaludku se nalézající vyjmout! ne
mohou Paine_ňv Celery Compound
zyýšuje chuť k jídlu a zažívací ústrojí
n n vrtaného Mjkolir neíitl kn ' „„„„„„' b'm(nu „
I t I pt itfl I '
jiint promii
Stává každé příčiny ve světě proč
by měl Paine ftr Celery C impound
ol)"i vjti churavé osoby zvýš ti jejich
chuť k jídlu a zásobili kŽdé tkanivo
v těle
Jtc každé dítě ví nalézá se krev po
cHérn těle Jeit to krev jež zásobuje
víechni vysílené tkanivo a přináší
látky k obživení chatrných a chabých
částí Svalstvu dodává jisté zvUStní
ze
okamžitě pozorovali aniž by náhlé
účinky měly škodlivého vlivu na játra
ledviny srJce neb žaludek'
Svým vědecny píesfiýos spise beru
Paine_flv Celery Compound léčí Irvale
neduhy žaludku nepořádky Jater ne
moce ledvin nezáživnost a všechny
nezdravé příznaky povstávající z prací
přetížených a rozrušených nervů a
orgánů
PíGdplafte svvai přátelům v Čechách časopis "Hospodář"