Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 30, 1898, WEEKLY EDITION, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Průtahy zákona
Vrchní soud našeho státu dojí
sta nezavděčil se voličstvu usne
šením kteréž učinil minulý týden
Rozhodnul totiž v případě zpro
nevěřilého státního pokladníka
Bartley-ho že poskytne mu totiž
jeho zástupcům nového slyšení
Sděluje se že rozhodnutí toto sta
lo se ku přání s novým rokem na
stouplého nového sudího demo
krata Sullivana kterýž jest jedi
ným z Členů nynějšího vrchního
soudu jenž neslyšel důvody práv
níka podaných pro zrušení rozsud
ku proti Bartleymu vyneseného
KdyŽ nyní zástupci Bartleyho po
žádali o nové slyšení chtěl prý
nový soudce Sullivan slyšeti dů
vody a k jeho přání jak prý se
obyčejně v podobných případech
děje usnesl se soud žádané nové
slyšení povoliti
Tento krok vrchního soudu mů
že a nemusí znamenati vyproštění
usvědčeného darebáka z rukou
spravedlnosti Mnoho bude zále
žeti na tom v jaké formě a v ja
kém spůsobu záležitost vrchnímu
soudu předložena bude a jaké dů
vody zástupci jeho uvedou To
se rozumí není posud známo o ja
ké důvody se opírati hodlají však
předpokládá se Že hlavní úlohu
v tom hráti bude nedávný rozsu
dek vrchního soudu v příčině dru
hého úředního zloděje a darebáka
Eugene Moora Čtenářové naši
pamatují se dojista jakého smyslu
a dosahu bylo rozhodnutí v tom
případě Soud totiž rozhodnul
Že Eugene Moore neměl právo při
jímati pro stát ony peníze jež
zpronevěřil a Že proto nemaje
práa takového nezpronevěřil pe
níze státní a státu V příčině
Bartleyho předpokládá se že jeho
zástupci podobnou kličku vyhle
dali následkem kteréž usilovati
budou o vyproštění usvědčeného
zloděje z rukou spravedlnosti Má
se totiž za to že tento rozsudek v
příčině Eugene Moorea použit bý
ti má vzhledem ku zpronevěření
1 200000 jež byly povoleny sně
mem ku krytí ztráty vkladů v
zbankrotilém prvním Národním
Banku Lincolnském na kteréž si
Bartley dal vystavili poukázku na
pokladnu kterouž však zpeněžil a
sám osobní peněz takto nabytých
použil Očekává se že jeho zá
stupci budou dokazovati Že za to
to zpronevěření není co pokladník
zodpovědným jelikož £bank kte
rýž zpeněžení poukázky sprostřed
koval vyplatil jemu osobně na
osobní checky a tedy bez práva
obnos onen a že tedy vlastně
onen bank jest za ztrátu té částky
zodpovědným Pro Bartleyho ho
dlají prý zástupci dovozovati že
tyto peníze nezpronevěřil co úřad
ník co státní pokladník nýbrž co
osoba soukromá a že tedy není vi
nen zpronevěření co pokladník
tak jako Moore nebyl viným zpro
nevěření co auditor
Potvrdí-li se tyto pověsti a spl-ní-li
se očekávání zástupců Bartley-ho
bude to ovšem tou nej
větší ranou spravedlnosti v tvář
jakou kdy v našem státu utrpěla a
bude mocným otřesením důvěry
ve spravedlnost našeho soudního
řízení vůbec Bude to pouze je
nom novým důkazem že usvědče
ní darebáka zloděje zlosyna a
přestupníka jakéhokoliv zákona
závisí pouze jen od peníz pouze
jen od toho zda-li sobé uiůŽe
opatřiti drbané advokáty kteří
soud tak dlouho protahují a nové
a nové kličky a smyčky vymýšlejí
aŽ se um podaří klienta z rukou
spravedlností vyrvati O zprone
věření Bartley-ho není ovšem ani
té nejmenší pochybnosti Jisto
jest že většího zloděje a darebáka
Nebraska nikdy nenosila nežli ja
kým byl Bartley a kdyby se mu
mělo podařiti co zástupci jeho
obmýšlí nechť již bylo by to s po
mocí demokratů a popuhstů zase
daiících ve vrchním soudu aneb
vinou členů republikánských bylo
by to hroznou ostudou jak pro
Členy soudu tak pro veškeré po
ctivě smýšlející občanstvo Pik
by již věru poctivý občan nevěděl
co si počíti aby zbavil stát zlopo
věstných pijavic
Doufáme ovšem že to tak dale
ko nepřijde a že zvítězí spravedl
nost nad puntičkářstvím a Bartley
donucen bude aby nastoupil
trest k němuž za zlodějství své
po právu a spravedlnosti byl odsouzen
Sjezd učitelský
Minule uveřejnili jsme úvahu
prof Kostoryze o navrženém sjez
du učitelském a jak z téže seznati
též tento pán uznává velký pro
spěch jakýž by učitelstvu Česko
americkému ze sjezdu vyplynouti
mohl Všechny hlasy jež se ve
příčině té až posud ozvaly jsou
sjezdu příznivý však jestli že se
uskutečniti má jest zapotřtby u
činiti neodkladně kroků příprav
ných čas kvapí výstava zaháje
na bude již za z měsíce sjezd
pakli se vůbec odbývati má měl
by zahájen býti ne déle nežli za 4
měsíce a jelikož práce přípravné
vyžádají delší dobu an učitelstvo
naše po celém západě roztroušeno
jest jest zapotřeby zakročení ener
gického Opakujeme co jsme již minule
navrhli a sice:
"Jelikož čas ubíhá a přípravy
dojista jen volně díti se mohou
následkem toho že učitelové jsou
po celém západě roztroušeni a
sotva í výbor v jednom místě by
lo by lze seřídili navrhujeme za
proz předsedu výboru prof L
Kostoryze z Milligan a za proza
tímného tajemníka F B Matlacha
z Fremont vyzývajíce oba aby v
zájmu uskutečnění dobrého návr
hu potřebné práce ihned přede
vzali Jakmile se přihlásí 50
účastníků navrhovali bychom by
se předsevzala volba výkonného
výboru jemuž by ostatní práce
svěřeny byly"
Tento návrh učinili jsme již
před 3 týdny a za tu dobu nepo
kročila záležitost ani o píď To
jíž samo jest důkazem zřejmým
jak zdlouhavě věc ku předu se bé
ře a že zapotřeby jest kroků ener
gických jestli má vůbec se zda
rem se potkati Uveřejňujíce
znovu návrh náš podotýkáme Že
za práce přípravné považujeme
neodkladné sestavení předběžného
provolání uveřejnění téhož ve
všech českých časopisech Českých
ež budou ochotny mu místa po-
skytnouti a rozeslání téhož na
všechny známé adresy učitelů če
ských aneb jež bude lze zjistiti
Opakujeme co před 3 týdny jsme
nabídli že jsme ochotni zhotovttt
otisky provolání jak k uveřejnění
v časopisech tak k roseslání uči
telům a po případě nésti i poštov
ní výlohy s tím spojené O po
drobném programu není zapotře
by debatovati nyní Ten určí se
jakmile bude rozhodnuto že se
sjezd odbývati má a jakmile bude
zvolen výkoný výbor těmi kdož
co účastníci se přihlásí
Doufáme že v zájmu dobré vě
ci uchopí se téže bezodkladně p
Kostoryz spolu s p Matlachem
neohlížejíce se že posud nikým k
působení takovému oprávněni ne
byli Někdo začít musí Jestli
Že učitelé čeští po západě sjezdu
si nepřejí zvíme to brzy jakož i
to koho chtí míti ve výkoném vý
boru jenž o uspořádání sjezdu se
postará Někdo začíti musí a je
k přání aby se začalo neodkladně
Na jaře býváme více neb méně
nedbalými Náhlé ochlazení při
vodí okamžitě bolesti v zádech
Užívejte záhy olej Sv Jakuba a
jisté vyléčení bude následovat!
nrvMwi tmiai po JedtwxlenfjSin uiivio
fT Kil rx'(t Orfnl !- BmUifW ZuHrU) M
pr a UlMf am koníku Wrt Jt (darmá
Dr h H Kilu iaú m Aen m rnimaei
Věci Rakouské
Celý poměr nového minister-
stva Ťhunova ku jednotlivým stra
nám počíná se vyjasňovali a ním
zákulisí které ve svých intrikách
bývá z pravidla zajímavějším a pi
kantnějším než děj kusu který na
otevřené scéně se odehrává
V krátké době svého úřadování
již několikráte vzláštním způso
bem zasáhl ve vnitřní záležitosti
Předlitavska ministr vnějších zá-
eŽitostí hrabě Goluchowski který
pozvolna začíná se stávati jakýmsi
ancléřem Rakouska Ze jednou
z příčin Badenova pádu byl rov
něž Goluchowski jest všeobecně
známým a Že Goluchowski přiči
nil se o Gautschův pád a nastole
ní Thunovo jest vysoce zajíma
vým Jak Goluchowski tak Thun
jsou při rakouském dvoře dvě ve-
iw oblíbené osobnosti používa
jí důvěry které mimo nich v po-
itickém světě rakouském nikdo
se netěší a oba jsou muži tak zv
'silné ruky" a ve znamení té má
se Cislaithanie opět sklíŽiti Po
celý čas krátké Gautschovy vlády
vyjednával Goluchowski s Thu
nem a mezi oběma docíleno tylo
usnešení na pevném programmě
kterým Thun bráti se bude a v
Čem pozůstává tento? Thunovo
ministerstvo nebude prý prováděti
Žádné politiky proti národnosti
kterékoli a bude se snažili utužiti
státní moc ! Thunova vláda jest
tedy koncentrační vládou se zá
stupci národností a — úřednické
řídy ! Tím jest řečeno všecko !
Kaizl jest excellenci a Baernrei-
ther rovněž avšak způsob jakým
obdrželi svá ministerská křesla
est velice rozdílným Kaizlovi
bylo nabídnuto ministerstvo finan
cí a týž "pro nevhodnou dobu"
nemohl se v té ohromně důležité
záležitosti poraditi aspoň s celým
výkonným výborem nýbrž mohl
událosť sděliti pouze s předsedou
výkonného výboru ! Měl tedy
prof Dr Kaizl — na spěch ! Jak
inak Baerenreither! Teprvé po
dlouhých úradách ústavověrného
velkostatku bylo jemu dovoleno
přijmouti ministerské křeslo
avšak zavázati se musil okamžitě
se jeho vzdáti kdyby toho na něm
bylo žádáno od jeho bývalých po
slaneckých soudruhů
Kaizl má portíeuill ministerstva
financí a Baerenreither orby 1 v
tom jest velký rozdíl ! Baeren
reither ve svém odboře se nemusí
docela nic namahati kdežto
Kaizl jest přednostou odboru
který v rakousko-uherském vy
rovnání hraje velice důležitou roli
a o vyrovnání s Uhry se dnes v
Rakousku především jedná Kvó
ta a ustanovení této pro budoucích
10 let ! Každý ze čtenářů zajisté
zná co rozumíme pod slovem
kvóta totiž stanovení poměru
kterým přispívá PředUtavsko a
Uhry na společné záležitosti stá
tu totiž na ohromnou armádu a
jiné milionové výdaje Tato kvo
ta která až dosud byla stanovena
v Šíleném poměru totiž 70 proč
pro PředUtavsko a 30 procent pro
Uhry má opětně býti stanovena
VŠici národové Předlitavska se
znovu vzpírají opětnému přijmu
tí tohoto poměru poněvadž dobře
ví že jen on jest příčinou ohrom
ného ochuzení zemí a občanstva a
nyní prvou záležitostí ve které
sobě může Kaizl spálili prsty bu
de stanovení této kvóty Co se
nepodařilo tomu nejlepšímu finan
Čnímu ministru kterého PředU
tavsko mělo Dunajewskému to
tiž spravedlivější upravení kvóty
to asi sotva podaří se Kaizlovi a
následek toho bude ohromná ne
vůle v samém českém lidu Tak
jak my na nominaci Kaizla pohlí
žíme vydíme v ůí chytrácký tah
na politické šachovnici kterým se
má českému lidu zalichotit! a zá
roveň svalili velká Část zodpověd
nosti z předsedy min hr Thuna
na bedra zástupce českého lidu v
ministerstvě až nastanou pro vy
rovnání 1 Uhry bouře!
Lze očekávali nějaký prospěch
pro naše politická a národní prá
va ze jmenování Dra Kaizla?
Nikdy! Náš celý národně-politi
cký boj který po tak drahný čas
se vede má za osu svou íederali
saci jak v deklaraci jest vytčena
a Thunovo ministerstvo má "utu
Žiti státní moc"! Přiblížili jsme
se tedy k cíli? Nikdy! Čím více
jest rozbitější vídenský parlamen-
tarismus čím více jest zjevnou
nemožnost nepřirozených rakou
ských poměrů tím lépe pro nás
Absolutismus nás neleká poně
vadž nynější ústavnost Rakouska
jest jen jeho rouškou a jiné jméno
význam nemění Rakousko sc
nikdy za stávajících poměrů ne-
obrodí v síle a lišce národů a je
dině možným jest klížení a spra
vování bortící se hmoty Thun byl
tou velrybou která spolkla Joná
še Kaizla který skočil do rozbou-
ených vln a kterého v brzce vy
vrhne až uvidí že pouhým licho
cením nezjedná si lásky lidu Vý
konný výbor mladočeský požádal
poslance a" nynějšího ministra
Kaizla aby se vzdal svého man
dátu poslaneckého který dosud
měl co Člen mladoČeské strany
Kaizl prý tak učiní Z toho jest
nejlépe viděti úzkost českých zá
stupců samých nad jmenováním
Dra Kaizla ministrem Trojský
věštec když varoval své krajany
před vtažením nastraženého koně
do hradeb Troje volal: "Bojím
sc Danaů i když dary nesou!" A
v krátce poznali Trojané hroznou
pravdu těch málo slov!
Ze Scbuyler a okolí
Jarní předvolby v městě našem
jsou ukončeny a následující če-
kanci mají se nač těšit: Pro ma-
yora navrženi jsou: Dunham rep
a Grassman demokrat Za měst
ského písaře Payne republikán
a M Šonka dem Do školní ra
dy Bryant a Phelps rep Josef
Zerzan dem a Mrs Wright do
kterého politického odboru tato
panička náleží není mi známo
než divné je mi Že se jediná kach
nička proti proudu odvážila Ví
ona asi dobře že poplave
Co se čekanců pro hodnost ma-
yorskou týče jsou oba občané
známí a proto ať zvolen ten onen
bude úřad ten dobře spravován
Než jak se proslýchá bude libe
rální Živel náš stáli na straně
Grassmanově a to z té příčiny že
není copař ní kostelíčkář a co ob
chodník dovede lépe oceniti živel
hostinských kteří za velký svůj
poplatek svobodu a ochranu za
sluhují Máme dobré zkušenosti
mayora předminulého Před
volbou byl samý med po volbě
však pro Živel hostinský pravý
jed Mayorská jeho knuta visí
podnes na každé zadní brance do
kapličky v neděli vedoucí
Minulou sobotu meškali za ob
chodní záležitostí v městě našem
prominentní občané městečka
Clarkson pánové Longin Folda
Jos M Mundil Jos Fajman a
Jan Chleboun Mezi tímto kvar
tetem nalézal se 1 chef redaktor
a vydavatel Pokroku Západu pan
Jan Rosický z Omahy Jak nám
sděleno meškali jmenovaní páno
vé v městě našem za urovnáním
záležitosti v pozůstalosti nebožtí
ka Fr Lepšy jejíž vykonavateli
jsou pánové Rosický a Mundil
Jelikož manželka zesnulého Lep
šy protest proti poslední vůli po
dala činíc nárok na oněch
$10000 jež do Čech pro dobro
činné účely zesnulým odkázány
byly a nabídla se ustoupiti když
tři tisíce z nich obdrží bylo vy
jednáváno a s dorozuměním dědi
ců v Čechách byla Žádaná Částka
vykonavateli pozůstalosti pan
Lepšové povolena a tak jednou
pro vždy záležitost ta v sobotu
před soudcem p Cubou vyrovná
na A právě za touto příčinou
meškali jmenovaní pánové ve mě
stě našem
_ a 11 M!1 A
Minulou neueu sezinnmv -
dvacet českveh matek a tajnostmi
a s kozlem našeho dámského spol- -
ku "Vytrvalost" Po ukončenýcn
obřadech a přestálých úzkostech
noviciatek byla jim k zotavení
zmrzlina a kejk údkyn podávána j
Minulé tídpn nřivezl D F W
Šonka z Milwaukec Wis nemoc
nou neteř svou Emmu Dvořáko
vu která se nalézala v tamním
'Pulmonary Sanitariunť za uzdra- i
vením S politováním přinášíme
tuto zprávu neb jak nám sděleno
vyvinuly se z malé nemoce nebez-
a m
pečné souchotiny Každý kdo
jmenovanou slečnu znal cítí sou
strast s ubohou trpitelkou C
Pochybuji že by byl ostal z
pátku na sobotu jediný Pepík neb
Pepička opomenuti a hudebníci
naši jim nezahráli pod okny Proč
nejsou Tondové Honzové nebo
Vaškové tak šťastní?
Ve veřejných školách našich t
sou dítky pilně zaměstnávané
prací která na transmississippské
výstavě ve Školním oddělení vy- "'1
stavena bude
Počátkem t m ztratili jsmě
dva všeobecně vážené občany j
kteří se do Idaho přesídlili Io
jest pan Karel Lapáček asi jen
prozatímně neb vlastní dvě velké
armv zde a také bychom pí La-
páčkovou neradi ztratili neb není
íarmářky která by zásobovala
Schuyler tak dobrým máslem ja- j
ko jmenovaná krajanka Pan
Vystrčil odjel s rodinou Oběma
rodákům mnoho štěstí v novém
domově
V neděli 20 t m zemřel ve
městě našem starý osadník a spo-
umajttel parního mlýna Mr Nie
man Zesnuly jiz po delší čas
nebyl při dobrých smyslech žií
uzavřen jsa pod ochranou rodiny
své Zpravodaj
Davět Ukátú a přece lida TjHflt-
ní Následující dopis dodán nám byl - ]
uveřejnění majitelem Dra Petra
IlobokM Jest to opět jiný přídavek
k pověsti které se výtečný- tento lék 1
těší I
Jíortb Royalton Ohio
Dr P Fabrney Chicago III
Ctěný pane: - Dovolte ml abych
následující přidal k mnohým vyslove
ním díků které zajisté pro svůj chval
ně známý a výtečný lék Iloboko jste
obdržel Rodina moje a sousedi jsou
s to pravdu toho co píšu doavěděitl
V r 1881 neberpecoě jsem onemocněl
Bylo mi tebdáž pouze 31 roků a přiro
zeně jsem toužil abych se zase uzdra
vil Po pět roků byl jcem v léčeni
od nejit pšícb lékařů s vynaloženým
více než K300 aniž bych se byl ozdra
vil Život mne omrzel Všude jsem
cítil prudké bolesti pro píchání v zá
dech bolení hlavy a tluěeof srdce ne
mohl jsem spát Nohy jsem měl stu
dené jako led a krk aí dolů k ráme-
noům mne bolel Poslední lékař s
nímž jsem si vzal radu radil mi zrně
nu podnebí Odebral jsem se na ven
kov ale nebyl jsem a to nějaké zlep
šeuí pozorovali Stalo se že jsem jed
noho dne četl v časopise Článek o
Iloboku a léčivém oleji Článek ten
nadchnul mne důvěrou že jsem hned
usednul a bedničku na zkoušku objed-
nal Počal jsem užívat! lék dle ná
vodu a bry pocítil jsem velkou úlevu
Bolení hlavy které po mnoho let mne
trápilo poznenáhlu mne opouštěla
Podobně dálo se 1 ostatními přízná
ky až jsem byl zdravým člověkem- '
Co devět lékařů nemohlo dokázat ně
kolik láhví Hoboka stojících jenom J
pár dolarů učinilo :
Tento opravdu obdivuhodný lék bu ?
de mít vždy místo v mé domácnosti
dokud budu Živ Váá upřímný
JOSEF HESTIIER
Když vše jiné setkalo se s neúspě
chem zkuste Dra Petra Iloboko ale
proč až do té doby čekat? Proslulý
tento lék má nepřetržitou pověať
táhnoucí se více než 100 let jako lék
krev čistící a povšechné zdraví udělu
jící Nelze ho dostat! u lékárníků
pouze místní jednatelé ho prodávají
K ochraně obecenstva každá láhev o
patřena je na vrchu obalu zaneseným
Číslem Hledejte je Adresujte: Dr
P Fahrney 112-114 So Hoyne Ave
Chicago III
MF-
HmUl MtTTCAIi
II Kli poj
Sum Vnrkn JaHaa
tel pro Uty Iuwu Nbruku MluM M
oeb dopitu ii JOS r PA Lf K