Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 30, 1898, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
15
'7
NEBRASKA
— V Hroken Uow zničen byl v
úterý o 5 h ranní požárem cle
vator vlastněný Central Granary
Nx Co z Omahy a Skoda nřkohk ti-
Y~Ajic dolarfl tím spftsobena V ča-
požáru uloženo v něm bylo
fMs 7000 buMft korný a něco o
bili
— Ve Scribncr zničena v úterý
odp požárem lednice a skladiStě
piva firmy Dick Uros z Quincy
III Aby požár na sousední bu
dovy se neroz&ííil musilo několik
skladišť sousedních strženo být i
— V úterý v noci uhořeli u
Dloomíield stařičtí manželé Thos
Keeganovi Sousedé tvrdí že
oba nalézali se nejspíše pod vli
vem lihovin neboť opilost prý u
nich ničím zvláštním nebyla a tím
také vysvětlováno jest Že z hořící
budovy uniknouti nemohli
— Ve Wahoo navrženi na líst
ku občanském krajané Fr Koude
la za mayora a L J Kudrna za
radního v 2 wardě a T Killian za
radního ve 3 wardč
— V Prague usadil se v minu
lých dnech dr Čepelka přímo z
Čech přijetý
— V okolí Humboldt napáleno
bylo v minulých dnech značné
íarmerň a obchodníku jistým Wm
Uillingsem kterýž před lety usá
zen tam byl a kterýž před nedá
vnem opět tam se objevil a o so
bě tvrdil Že přichází z Klondiku
kdež bohatá zlatá ložiska vlastní
Uměl mluviti tak dobře že mno
hé zámožné osadníky přimel k to
mu že po $75 až §100 mu dali
aby státi se mohli členy dolovnic
ké společnosti kterouž zakládal
Celkem sebral prý Billings na
1 1000 načež do bot prásknul
— U Berlin přišel ve středu k
vážnému úrazu farmer D Renter
Při vláčení spadnul totiž pod brá
ny jimiž jefna ruka děsně roztr-i
Kána mu byla
— U Anslev nonálena ve stře-
V du smrtelné při hašení prérijného
Johně pí J Tylerová Kdyžman
C želem pohřešena a po delším hle-
zala se ve stavu bezvědomém
Přivolaná pomoc lékařská ukáza
la se býti marnou a nešťastná Že
na ještě téhož dne popáleninám
podlehla
— V Beatrice vyvázli ve stře
du jako zázrakem jisté smrti E
Foreman a učitelka G Liddicot
tova Oba jeli v jednokofiském
kočárku po viaduktu vedoucím
přes traté Burlingtonské dráhy
když ta kftň přijíždějícího vlaku
se leknul a přes zábradlí viaduktu
skočil při čemž ovšem i kočárek
ibou do hloubky 30 stop strhnul
F%fl byl vlakem zabit a kočárek
r )it zvláštní náhodou vyvázli
vak Foreman i Liddicottova bez
nejmenšího poranění a odnesli to
pouze leknutím
— Ve Wahoo budou mít i při
nastávajících volbách mčstských
páni temperencláři též svfij vlast
ní lístek kterýž postavili pod o
hlavením "občanské proti-hostin-
ské ligy"
~ Z Clarkson se nám oznamu
'1'e že upisování kapitálu ku stav
bě parního mlýna pokračuje zdár
k ně ku předu a že již térnéř $8000
i upsáno jest Okolní íarmeři o
H Vpodnik ten nemálo prý se zajímá
f jí a není prý pochyby že jimi na
1 10000 k účeli tomu upsáno bu-
t — V Lincoln započata práce
m týdne v máslovné kteráž zaří
zena byla v budovč Fitzgcraldovč
poblíže osobního nádraží ]} Si M
dráhy Jak se oznamuje bude
máslovna tato tou nejvčtší v ce
lých snad Sp Státech neboť až
vše do náležitého pořádku bude
přivedeno hotoviti se tam bude
denně více jak' jeden Železniční
náklad másla Přítomně dostává
80 do máslovny této smetana ze
34 různých stanic v Nebrasce a v
severním Kansas a společnost za
mýšlí stanice své ještč na mnoha
jiných místech zffdjti Přítomně
zaměstnáváno jest tam 50 osob
— T J Sokol Jiří z Poděbrad
v Clarkson pořádati bude v pon
dělí velkonoční dne 11 dubna ta
neční zábavu a sice v obou tam
ních dvou síních najednou Náv
štěva zajisté bude co největší a
výtěžek přiměřeným neboť čistý
výnos obou zábav věnován bude
ve prospěch pořádání českého
dne na výstavě zamississippské
— Velkým neštěstím ntížtna
byla v pondělí m t iBletá Otilie
Marešova bydlící s rodiči severo
východně od Wilber Při pře
cházení dvora přiblížila se totiž
neopatrně ke kolu žentouru jímž
drolič kukuřice hnán byl a v tom
větrem šaty byly jí do kola zane
šeny a ona následkem toho k ze
mi stržena Ruka dostala se jí do
hřídele a než žentour byl zastaven
byla jí ruka na třech"' místech&lo
mena a palec vyklouben 'Mimo
toho potrháno jí maso na noze a
děsně potlučena v obličeji á zá
dech Jest naděje na její uzdra
vení — Ve Wymore uhořela v ne
děli m t služka M Hugcninova
sloužící v jednom strávním domě
Rozdělávala oheň v kamnech pet
rolejem při ěemž šaty se na ní
vzňaly a neštěstí dovršeno tím že
nebohá vyběhla ven a kolem sta
vení běhala čímž plameny ještě
více podněcovány Smrt násle
dovala v několika hodinách
— Ve Fort Robinson uhořela v
úterý m týdne z rána 2 děcka ser
žanta Wallace 2 a 4 roky stará
Děcka zanechána byla sama do
ma a když oheň spozorován ne
bylo na zachránění jejich již ani
pomyšlení
— V Ord zničena v pátek odp
požárem kůlna a stáj J S Ilayse
a sicespůsoben požár dětmi s oh
níčkem si hrajícími Mimo zásob
píce a několik vozu přišel Haycs
též o pár cenných koní a o jednu
mulu
— V Broken Bow spáchal v pá
tek samovraždu zastřelením se z
rifle Coletý Ch Davis Zanechá
vá 15 dítek z nichž nejmladší
pouze 4 roky staré jest Příčina
samovraždy známa není
— V Ord pokusil se v pátek o
vypálení okresního vězení Michael
Quin bývalý sklepník v hostinci
Dvořákově kterýž tam následkem
pomatenosti mysle držán byl Po
žár spozorován šeriíem dříve než
na budově značnější Škoda spfiso
bena a právě v čas neboť Quin a
jiní dva vězňové dýmem téměř
již přemoženi byli
— U Scribner pohrával ti v p$
tek mladý íarmer R Johnson s re
volverem při čemž rána vyšla a
kule do pravé nohy v nadkolení
vnikla Přijde nejspíše asi o no
hu — Ve Schuyler pořádán bude
na velkonoční pondělí sborem Vy
trvalost číslo 34 J Č D kyti
čkový ples v síni paní Janečkové
Zajisté že návštěva bude co nej
větší — V Lincoln spáchala v sobo
tu samovraždu zastřelením Abby
Dot-ova roznášečka v Model re
stauraci Učinila tak následkem
ncurovnaných poměrů domácích
— V Lincoln skončeno v sobo
tu v krajském soudě přelíčení v
žalobě proti ručitelům zpronevěři
lého auditora státního Moorea
kteří na zpronevěřený obnos $23
21805 žalováni byli a sice žaloba
na návrh obhájců obžalovaných
soudcem Hallem škrtnuta Roz
hodnutí toto zakládalo se na zná
mém rozhodnutí nejvyŠšího soudu
v případě Moorc-ově kterýž pro
zpronevěření do káznice odsouzen
byl a jímž rozsudek tento zvrácen
a Moore na svobodu propuštěn —
Stát odvolá se nejspíše z rozhod
nntí tohoto k nej vyššímu soudu
státnímu
— V Milíord přišel v sobotu k
smrtelnému úrazu barvíř R L
Bowen Týž zaměstnán byl v
Grand hotelu když tu pojednou
lešení pod ním prasklo a on z vý
še 20 stop k zemi se sřítil Pravá
noha byla mu zlomena ruka vy
kloubena a zároveň utrpěl těžkých
poranění vnitřních
— V základním státním fon
du Školním uloženo jest jak z
Lincoln se oznamuje přítomně
celkem $391747274 z čehož
uloženo $44575193 vletech 1895
a 1896 a $63272139 uloženo od
7 ledna 1897 Mimo toho nalé
zá se v základním fondu uni
versitním $32500 ve fondu kole
je hospodářské $40000 tak že
vlastně k účeldm školským ve
fondu základním $4005972
74 se nalézá
— V úřadovně zápisníka stát
ního vtěleno bylo do kněh od 1
dubna 36 inkorporací společností
máslařských s úhrným kapitálem
$180585
— Celá téměř Nebraska navští
vena byla v neděli vánicí při
čemž na několik palců sněhu na
padlo Místy klesnul teploměr až
na 15 stupňů
— O bývalých Nebrasčanech
dočítáme se nyní v Market Lake
Sentincl z Idaho V jednom z
minulých čísel čteme: "J F
Pechanec z Clarkson Nebraska
přijel ve středu aby se zde trvale
usadil Pan Pechanec byl potre
fen nehodou Zlámal si totiž pra
vou ruku v předloktí při zavírání
dveří železniční káry kterouž do
Market Lake připravoval" — O
jiném krajanu píše onen list:
"Adam Hynek vozí kámen na zá
klady pro příbytek svůj kterýž
stavětí bude na jižní straně kdež
koupit tři loty od John Q Adam
se" — Za minulých dvanáct měsí
ců založeno bylo v Nebrasce 36
společností máslařských za úče
lem stavby másloven s kapitálem
$180585 Největší z nich jest
máslovna Beatrice Creamery Co
kteráž založena byla v Beatrice
ale přeložila sídlo své do Lincoln
kdež nyní hotoví na káru másla
denně Společnost ta má $100
000 kapitálu a zřizuje v mnoha
místech separatory jimiž se sme
tana odstřeďuje a do máslovny od
středěná zasílá
— Ve Schuyler zemřela v pon
dělí 2iletá slečna Emma Dvořá
kova a sice podlehla souchoti
nám Byla dcerou pana Josefa
Dvořáka jednoho z nejprvnějších
českých osadníků v Omaze kte
rýž v letech sedmdesátých do
Schuyler se přestěhoval a po ně
kolik roků úřad okresního zápis
níka tam zastával
— Za polívkové éry demokra
tické neplatili nájemci ani kupci
školních pozemků správně ná
jemné f splátky Však s návra
tem lepších republikánských časů
mohli nájemci dluhy své zapraviti
a proto byl příjem běžného fondu
loni větší a přijato bylo od 7I10
ledna 1897 do základního Školní
ho fondu ze splátek na pozemky
$47891226 To umožnilo stát
nímu pokladníku uložiti více než
půl milionu dolarů tohoto základ
ního fondu koupí úpisů a warran
tů Většina toho uložena byla
teprve v týdnech právě minulých
a sice koupeno bylo za $280000
úpisů od okresu Douglas a za
$36000 od okresu Butler
— Kuřte výhradně Pospíšilovy
nejjemnější 5c doutníky 28-1 r
— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D
uDozorňuieme ze A Mikac v
9 ' -
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
ských strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25 — 3tn
Jedno natřeni umo dostačí
aby vypuxmy byly bolcti z kal-
ůé části třla vcimc-H se k tomu
severCv
OLEJ SV COTHARDA
60 ctů
Kř5čí-11 ditč celé noci dostá-]
vl-'i zoubky a má-li liorkosť
SEVERÚV
TIŠITEL DĚTÍ
je utiSí uspí a vylíčí
25 ctů
—
tis
i
&
n
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
SEVEROVY
PILULKY
pro játra upraví
Vám stolici zbaví
Vás nadýmání ob
tíži z včtrfl zabrání
vzniku mnohých
nemocí
as ctft
SEVERŮV BALSÁM $
I PRO PLÍCE
j zůstává posud ncjlcpSím W
X íčkem proti nastuzení J
$ chřipce chrapotu a bole- $
j stem v krku jj
% Vylíčí každý kašel %
% 25 a 60 ctá $
Máte-ll Obtíže smočením ře-
zavku bolesti v zádech žlutou
plcť' SEVERŮV
SILITEL LEDVIN A JATER
Vás rychle vyléčí
75 ctů a $125
Vypadávání vlasů j(8t mrzu- %
' J 2
tým holou luavu nemá nikdo rád W
3 P &
SEVERŮV SILITEL VLASŮ t
způsobí Vám bujný vzrůst vlasů a í
učiní je jemnými Z
50 ctů a $100
Zvláštní léky za $300
to
roh 10
sm wooki ca
I CARuCB I I
- íi: 'Ni l
Velkolepá jarní výprodej
Šatstvo
pro muže hochy a dítky
Otevření sézony a výhodně koupě
s ní spojené překvapí každého a vyplatí
se každému přijeti mnoho mil aby se
mohl súčastniti této prodeje Šatstva
Dáme vám zároveň zdarma jeden ze
svrchu uvedených skříněk na veice úplně
zdarma když zakoupíte jeden mužský (t
oblek Do skříní těchto lze vložiti 15 H
tuctů vaiec bez obavy že se
IBosstonni Stoire
STAVEBNÍ DltíVf
r 7 VělkOObchoní Cen V mhle komitl stavební dříví tak laci
no Inko vííA obchodník a uSctříto
iádné kombinaci Zaíleta mim rtčty
f UNION LU31KER CO
TlI24-lr
předplácejte na Knihovnu Americkou
Předplafió obnaží pouze $100 rot ni
tařeí každý předplatitel otxlrží 2rt velkých sesitú ncjlcpSích románů každý
sešit o 64 ktranícl) celkem 164 btran Adresa :
Knihovna Americká Omaha Neb
Jste-11 stiženl rermatíimrm
j J A
1 SEVERŮV
II LÉK PRCT! REVMAT1SMU
! -ychlc Vám pomůfc
!í $100
Ztratili jste chuť k Jídlu?
Jste slabými nevrlými ?
jj SEVEROVA
i: ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám
sny a veselé mysli 50c a $100
s_ _ _ ——————
Kdo trpi sla
bostí nervů vysí
leností třesavkou
tomu pomůže jen
SEVERŮV
NERVOTON
Dámy po porodu
mčly by ho vždy
užívati $100
Nečistá krev jest příčinou vít-
íiny nemocí Máte-li vyrážky
na tčle boláky a vředy jste-li
ospalí mrzutí
SEVERÚV KRVEČISTITEL
Vás uzdraví $100
Vaše žena nebo dcera často
trpt různými chorobami žensky-
m
mi' SEVERŮV
RECULAT0R ŽENSKÝCH
NEMOCÍ
trin{ :e dravými kvetoucími
krásnými
$100
pošlete-li popis nemoci y
= hé
iooo těchto bedniček na vejce
úplně zdarma
„v Boston Storu
JJ
a Douglas ul Omaha
porouchají Vc
dodáno na Vaši stanici ?!
Doprava zaplacena
Jebo výtčJíek pro sebe Nenáležíme k
za dopravu Adresujte: WC
Wlnona Minn 83
?'žte askavS anglicky
Mi
J 11