Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 30, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '5 -
i
y "
POKW& ZÁPADU
V
WEEKLY EDITION
POST OřřlCK AT OMAHA NEB AS SKCOMD-CLASS MATTKE
ROČNÍK XXVII- ČÍSLO 35
OMAHA NEB VE STŘEDU 30 BŘEZNA 1898
PředpUtaé Pokrok Zásadu $220 rok
PrtdpUtoé Pokrok Kalb Am $ 300 rok
V
ř
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Sním michiganský
zahájil v úterý zvláštní zasedání
gvé kteréž guvernérem Pingreem
za účelem opravy nynějšího spň
sobu ukládání daní svoláno bylo
V poselství svém ve společném
zasedání Čtěném uváděl guvernér
že tvůrcové ústavy zamýšleli uklá
dání na veškery výsady daní tak
jako na každý majetek jiný že
nynější spůsob ukládání daní na
výtěžek společností železničních
nespravedlivým a nevyhovujícím
jest že daň ve státu na majetek
železniční i když odpfisáhnutý
výkaz za správný se vezme neob
nášela ani čtvrt procenta a ani je
denáctinu průměru jakýž ostat
ním poplatnictvem placen jest
Guvernérem odporučeno jmenová
ní zvláštního státního výboru
kterýž právo by mčl majetek že
lezniční odhaďovati a výšku daní
ustanovovati
Z kongresu
V sněmovně poslanců v úterý
předložen byl k projednání rozpo
čet pro odbor námořní jelikož
však týž dosud tiskem vydán ne
byl započato s projednáváním
kontestu Thorpeova proti Epesovi
ze 4 distriktu virginského De
bata protáhla se do 4 hodiny j
kdy aniž by nejakeno rozhodnuti
docíleno zasedání odročeno Ve
středu v projednávání kontestu po
kraČováno a výsledkem bylo že
151 proti 130 hlasům Epes místa
zbaven a republikán Thorpe za
zvoleného prohlášen Zasedání
odročeno v 5 h Ve čtvrtek za
počato ve schůzi plenární s pro
jednáváním rozpočtu námořního a
jelikož všeobecně uznávána nut
nost toho aby rozpočet v čase co
nejkratším projednán byl usneše
00 aby debata obmezena byla a
aby ku hlasování v pátek o 1 h
odpolední se přikročilo
V senátu věnováno v úterý nej
více času rokování o předloze za
vádějící národní systém karantén
ní jakož i záležitostem alašským
z jednání ostatního zmínky za
slouží že povoleno státu VVyo
ming 16780 co náhrada vydání
spojeného s opatrováním národní
ho parku yellowstonského v letech
1884 — 86 Po krátké schůzi vý
koné zasedání kolem 5 hodiny
' odročeno Ve středu hned po za
hájení zasedání oznámeno Dacon
em z Georgie podání resoluce
kterouž prohlašováno býti má že
Sp Státy učiní vše možné k udr
žení míru se všemi národy světa a
že jedině tenkráte válku podstou
pí když by toho čest a důstojnost
národa vyžadovala Na to přija
ta jednohlasně beze vší debaty
předloha na úlevu pozůstalých po (
zahynuvších námořníků válečného
parníku 'Maine' načež zbytek za
sedání věnován byl řečí sen Gal
lingera kterýž před několika dny
po delším tam pobytu z Kuby se
vrátil a senátu zkušenosti své slo
vy přesvědčujícími sděloval Řečí
jeho v plném rozsahu potvrzová
no všechno to co o poměrech ku
bánských v týdní předchozím se
nátorem Proctorem bylo řečeno
V 3:50 zahájena schůze výkoná a
po 10 minutách zasedání odroče-J
no Ve Čtvrtek upoutal k sobě(
výhradní téměř pozornost senátor
Thurston řečí svou o pomérecn
kubánských a to hlavně tím že
hned v prvých slovech řeči své(
uvedl že vyhovuje tím pouz jen
poslednímu přání zesnulé manžel
ky své jímž bylo aby nemařil
času a uiinil ' vše' možné za úče
lem zachránění a osvobození Ku
by a lidu tamního Zbytek zase
dání věnován chvalořeČím o zem
řelém sen Marrisovi z Tennessee
a vc 4:25 zasedání na pondělí odročeno
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Upálil prý ženu
Před několika týdny zničeno
bylo u Texarkana Ark obydlí J
Coxe při čemž manželka téhož s
jedním děckem v plamenech za
hynuly Nyní však vyšlo na jevo
že nejedná se tu o žádnou nešťast
nou náhodu nýbrž o zločin a sice
že paní Coxová i děcko manželem
zabity byly načež pak chatrč vra
hem zapálena tak aby každá sto
pa zločinu zahlazena byla Zlo
čin vyzrazen zbývajícím děckem
kteréž jen náhodou podobnému o
sudu ušlo Vrah byl již zatčen
KftlŽAK MGNTGOMERY A JEHO VELITEL
V přístavu bavankém zakotvil no zničení válečné lodi Maine křižák Montgomery
Jehož velitelem Jest U A C'on verse Křižák tento má 257 stop délky a nese
dv6 Šesti palcová osm pttlpalcovýcb a deset menMch díl Velitel Georpe A
Convcrse vstoupil do námořnictva v roce 1W61 a jest zejména znalcem odbor
nym v používáni torpéd
Výbuch
zkažených plynů udál se v úterý v
uhlodole Manowu nedaleko Mo
nongahella City Pa a pokud zji
štěno býti mohlo přišli při tom 2
horníci o Život 5 bylo jich raněno
a na 20 bylo jich zasypáno Na
zachránění zasypaných nešťastní
ků pracováno všemožným úsilím a
po několika hodinách podařilo se
skutečně také všechny z dolu
dostati Mezi těžce raněnými by
li dva Slováci jména jejich však
neudána
Jsou prý spokojeni
Z Whatcom Wash oznamuje
se že socialistická kooperativní
kolonie založená u Dlanchard
zdárně pokračuje a že počet osad
níků 115 již dosáhnul a další pří
růstek 25 osob z Ohio prý se v
těchto dnech očekává Hlavní
'stan' osady této sestává z dvou
velkých dvoupatrových srubových
domů z nichž v jednom nalézají
se ložnice — pro muže jest společ
nou a rodinám vyhraženo jest po
dvou světnicích — v druhém pak
jest kuchyně a společná jídelna
Správa osady spočívá v rukou
předsedy tajemníka pokladníka
a přednostů jednotlivých odborů a
sice: hospodářského zdravotního
školního průmyslového atd Před
seda nedostává žádného platu vo
len jest většinou hlasů na dobu
neurčitou totiž na tak dlouho
dokud osadníkům se líbí Veške
ry záležitosti vyřizovány jsou ve
schůzi v sobotu večer konané a v
téže zároveň pokyny jednotlivým
přednostům dávány jsou Vstupné
do osady této obnáší $160 buď v
hotovosti neb v práci strava do
dávána jest bezplatně pracuje se
8 hodin denně a platí se za hodi
nu 5c ne však v hotovosti ný
brž v poukázkách a výtěžku prá
ce na zakoupení šatstva a prádla
používáno jest ženy mají týž plat
a tytéž výhody co muži Neděle
jest dnem odpočinku a těm kdož
k některé církvi se hlásí nejsou u
vykonávání pobožnosti kladeny
žádné překážky
Podlehl
V Trenton N J zemřel v úte
rý v nemocnici pěstní rváč Henry
Brown kterýž předchozího veče
ra v zápase s Jack Smithem tak
stlučen byl že do ošetřování lé
kařského vzat býti musel Smith
byl zatčen a zároveň vydány zaty-
kače na úřad niky klubu kterýž zá
pas onen uspořádal
Počet ofcžtí
zahynuvších při vyhození našeho
válečného parníku 'Maine' v pří
stavu havanském určen byl teprve
nyní přesně kaplanem lodě Chad
wickem kterýž nad lovením mrt
vol a pohřbívání těchže pilně bděl
Dle zprávy jeho v úterý odboru
námořnímu podané zahynulo při
výbuchu celkem 257 námořníků a
2 důstojníci 6 zemřelo jich ná
sledkem utrpěných poranění v ne
mocnici sv Ambrože v Havaně a
1 zemřel pří dopravování na břeh
na lodi španělské Z trosek do
stáno celkem 170 mrtvol z nichž
61 bylo stotožněno V Havaně
pohřbeno jich 161 a 11 uloženo
jich k věčnému odpočinku v Key
West
Koneční!
Z Key West Fla došla v úte
rý odpoledne zpráva že komise
jíž svěřeno bylo vyšetřování pří
čin výbuchu jimž zničen válečný
parník 'Maine' v přístavě havan
ském konečně s prací svou hoto
va jest že zpráva její admirálu
Sicardovi přodložena a týmž byla
schválena a že velitel Marix nalé
zá se již s touže na cestě do Wash
ingtonu aby jí tam osobně odbo
ru námořnímu odevzdal Záro
veň oznámeno že zbylým důstoj
níkům nešťastného parníku kteří
dosud v Havaně dlí dán rozkaz k
bezodkladnému návratu do Spoj
Států a sice mohou se odebrati
do domovů svých kdež dalších
rozkazů vyčkati mají Jakým vý
sledek vyšetřování komise jest
zůstává doposud hádankou a dle
všeho zůstane tak dokud presi
dent zprávu svou kongresu a tím
i veřejnosti nepředloží Z mno
hých pramenů tvrdí se že prý ko
mise dospěla k tomu náhledu a
přesvědčení že loď zničena byla
výbuchem zevním a že výbuch
tento zúmyslným byl podrobnosti
však a důvody toho na veřejnost
dosud se nedostaly Jakž Wash
ingtonu se oznamuje byla tato zá
ležitost předmětem úvah úterního
zasedání kabinetu a rozhodnuto za
ujmouti v záležitosti této stanovi
sko rážné Ukaželi se býti zprá
va komise skutečně takou jak o
znamováno požadována bude na
Španělsku nejenom prý náhrada
za škodu spůsobenou a odškodné
pro rodiny lodníků usmrcených
ale zároveň i učiněn bude na Špa
nělsko nátlak by vražedné válce
na Kubě konec učinili a nebude-li
chtít požadavku tomuto vyhověti
tu prý si bude muset následky to
ho samo sobě připočísti Dle vyjá
dření sekretáře námořnictva uve
řejněna bude zpráva komise v
plném svém znění v pondělí aneb
nanejvýše v úterý a provázena bu
de zvláštním poselstvím presiden
ta v němž stanovisko vlády naší
náležitě objasněno bude Posel
ství bude prý ale jednati jen o lo
di Maine a ne o otázce kubánské
— Velitel Marix v průvodu čtyř
jiných důstojníků kteří jaksi tě
lesní stráž jeho tvořili přibyl do
Washingtonu se zprávou komise
ve čtvrtek v q:5 večer Poslání
své dokončil teprvé dnes dopo
ledne odevzdáním téže sekretáři
námořnictva kterýž ji nejspíše
dnes odpoledne presidentu v pl
ném zasedání kabinetu předloží
Nastavil jaro
přineslo sebou ve střední části
Sp Států prudké bouře jimiž na
různých místech značné škody
spůsobeny Tak oznamuje se z
Richmond Mo že v úterý kolem
2 h ranní dostavila se tam prud
ká vichřice téměř hurikánu se po
dobající kterouž několik menších
budov rozmeteno stromy vyvráce
ny a spojení telegrafické přeruše
no V Aylesbury a okolí dostavil
se prudký a dlouhotrvající liják
jímž tratě železniční na několika
místech podemlety což za náste
dek i vyšinutí jednoho vlaku mělo
Podobné zprávy došly i z různých
míst v Missouri Illinois Kansas
jakož i ze severního Texasu kdež
teploměr během několika hodin o
více jak 50 stupňů klesnul což za
následek mělo značné poškození
pakliže ne úplné zničení úrody o-
voce V Indianě panoval po více
jak 24 h prudký liják jímž osení
značnou měrou poškozeno Ke
ky na mnoha místech jsou rozvod
nčny tak že obavy před zátopami
jsou Ze Cincinnati Millsburgh
a Sidney O dochází též zprávy
o prudkých lijácích a obavy jsou
že i tam citelné škody povoděmi
budou spůsobeny V Pittsburgu
dosažen již v úterý o půlnoci bod
v kterém řeka z břehů svých roz-
lévati e počíná Z Parkers
burtr W Va oznamováno ve
středu Že řeky Ohio a Little Ka
nawha jsou tou měrou rozvodně
ny že okolí jejich v jezero promě
něno a 150 rodin o přístřeší při
praveno Podobné zprávy došly
i z Wrheeling kdež v závodech
při řece ležících následkem záto
py práce zastavena býti musela
Spojení železniční úplně tam přerušeno
čistou radu městskou
mají ve Phifadelphii Radní P E
Smith zatčen tam byl ve středu
na obvinění že pokoušel se upla
titi Í5000 radního Stevensona
aby hlasoval pro pronajmutí měst
ské vodárny Schuylkill Valley Wa
ter Co a odkázán soudu nejvyšší
mu pod zárukou ř 10000 Radní
L J Walke na to dobrovolně se
přiznal že obdržel I5000 za hlas
svůj pro tutéž ordinanci ve schůzi
výbo jvé a že při téže příležitosti
radní E E Smith týž $5000 do
stal a že částky tyto vyplaceny
jim radním Ch S Eggerem Dále
udal že radním J E Bryancm
nabízeno mu dalších $5000 když
by pro resoluci onu i v radě hla
soval Návladní státní tvrdí že
důkazy po ruce má dle kterýchž
na prosazení ordinance ve schůzi
plenární mezi jednotlivé pány rad
ní úplatek $25000 rozdělen byl a
nasadí nyní veškery páky aby zji
stil kým a komu peníze vyplace
ny Stanovisko presidenta
Z Washingtonu oznamuje seže
presidentem rozhodnuto odděliti
záležitost vyhozeného do pevětří
parníku 'Maine' úsilně od otázky
kubánské a proto také podána bu
dou konoresu dvě zvláštní posel
ství z nichž prvé obírati se bude
výhradně zprávou komise kteréž
vyšetření vyhození parníku svěře
no bude druhé pak týkati se bu
de otázky kubánské Co týče se
poselství prvého kteréž podáno
bude prý kongresu v pondělí těž
ko dosuď říci jaké stanovisko pre
sident zaujme co však druhého se
týče tu prý navrženo bude aby
Španělsku na vědomí se dalo Že
dosavadní spůsob boje na Kubě
přestati musí pak-li Sp Státy
bráně zakročili tam nemají
Rozsáhlé podvody pensijní
objeveny byly v minulých dnech v
Providence R I a hromadné za
týkání následovalo Do čtvrtka
zatčeno tam celkem 17 osob a pro
ti dalším osobám budou ještě zaty
kače vyzvednuty Částka o níž
pokladna národní podvody těmi
připravena byla sáhati bude do
tisíců neboť v případě jedinkého
zatčeného o {15000 se jedná
Do zbraní!
Z Bostonu oznamuje se že ná
mořní milice poprvé od svého
zorganisovánf povolána byla vlá
dou spolkovou do činné služby a
jak milice massachusettská tak i
milice newyorská Prvnější pou
žito bude ku službě na válečných
dvou monitorech jež odborem vá
lečným k ochraně přístavu boston
ského vykázány byly poslednější
pak konati bude podobnou službu
y přístavu newyorském ZároveH
oznámeno že i námořní milici v
Illinois a Ohio pokyn dán byl v
pohotovosti býti tak aby v pádu
potřebí službu na pobřeží atlanti
kém nastoupiti mohla
Na jaře cítíme se často zemdle
nými a ospalými atd poněvadž
játra správně nepracují Užívá
ním Dra Augusta Koeniga Ham
burských kapek budou játra v
brzku opět v dobrém stavu
Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového
Mexika Arizony neb Texasu?
Jestli ano dopište na E L Palmer
Passenger Agt Santa Fe Routě
Des Moines Iowa o nejnižší ce
ny jízdní jedné cesty neb sem i
tam a plné podrobnosti lístku se
týkající 33-tí
t
1
i
i
T 1 '
: t
i
i
r -V'
f
š # i-
r '
m
i! t