Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Včasné VZCOmínky
Památným dvanáctým březnem
nezapomenutelného roku čtyřka-
tého osmého otřesen byl Metter -
nichův despotismus jemuž ve svě
tí nebylo rovno Košutovou řečí
kterou tyl krátce před tím v PreŠ
půrku tak rozhodné odsoudil po
zásluze Habsburgovce a jich bia
hodárné působení hozena jiskra
do sudu plného prachu a 13
března poděkoval se Mctternith
co ministr svému slabomyslnému
králi Ferdinandu
Jaké pocity v nás budí remíni
scense toho věčné památného ro
ku? Zůstaňme při Rakousku sa
mém! Dvojí státní útvar který
na venek tvoří jednotný stát téže
dynastie skytá dnes po padesáti
letech nepoměrně různý pohled
piospívání Kdo- dnes by poznal
po padesáti letech l'hry? Dříve
pusta bez konce a prototyp orien
tálního nepořádku kus rakouské
ho Turecka a dnes! Cím je dnes
Předlitavsko proti zemím koruny
sv Štěpána? Tak změnil se Časem
málo desítiletí poměr a z orien
tálně Špinavé Buda-Pešti se vy
vinulo královské sídelní město
jehož jak Maďaři v pochopitelné
pýše mluví předměstím jest cí
sařská Vídeň
A co my? Jak vypadáme v
Čechách? Revoluci jsme tam také
měli a proudem tekla česká krev!
Ba Že tekla ale něco nám schá
zelo čím oplývaly Uhry Horoucí
nadšení neoblomné vide činu jež
se nedalo uprosit uhrozit uslibo
vat jež rovně dralo se v před a
bez moudrosti rozumování Činilo
divy budíc obdiv a úctu Ne
mluvě o nespravedlnosti poměru
kvóty kterým Předlitavsko nese
třetinu břemen zemí uherských
hraje Translaitanie prým v dele
gacích říše a rakouské politice vů
bec A co my vždyť my bouřili
také! Ano ale ti co do opravdy
myslili Šli k otcům a ti druzí do
stali rozum! Do Buda-Pešti musí
František Josef I každoročně a s
ním i dvorní peníze do Prahy jde
ovšem také vždy jen však když
musí ale na nejdéle na 24 hodiny
a to stojí opětně lid peníze totiž
sláva illuminace a více pití atd
Tak jsme to tedy po padesáti le
tech dopracovali na jednoho mi
nistra před kterým dle Pražáko
va osvědčeného příkladu se mu
síme báti aby příliš dlouho ne
ministroval a pak — oposice!
To jsou naše upřímné citové re
flexe když vidíme že v Uhrách
po Kolomanu Tiszovt přišel Sza
pary Banffy a v Rakousku po
Taaffovi Windischgrartz Badeni
Gautsch a Thun Bylo by mož
ným aby generál Jánský v
Uhrách byl připuštěn k jakému
koliv vládnímu úřadu? A nám se
nezdá téměř zcela nic divným
nejen že jest možným že Thun se
stal premiérem Pfedlitavska ale
že i Čecháček Dr Kaizl se stal
excellenci v kabinetě téhož Fr
Thuna!
To jsou naše reflexe padesátého
výročí březnových dní roku turop
ských revolucí
Dreyfus a Naquett
Jediné výbuch kterým zničena
byla Maine a možné jeho důsled
ky totiž bezprostřední nebezpečí
války mezi Spojenými Státy a
Španělskem odvrátily všeobecnou
pozornosť celého světa od Francie
a její Dreyfusovy aííéry
O setníku Dreyfusovi se napsa
lo tolik že není snad této doby
populárnějšího vězně ve světě nad
onoho jehož jedni jmenují mučed
níkem z D'áblova ostrova a druzí
zrádcem své vlasti My nebude
me ve své úvaze mluviti o Drey
íusovi jeho vině neb nevině ný
brž o úsudku jaký nestranný po
zorovatel o třetí republice sobě
utvořili musí Když jsme dostali
několik ledových tprch ca naše
slovanské nadšení v Kusku hle
dt li jsme ve Francii se ktero
jsme měli a mámu jednoho a té
j hož úhlavnílio nepřítele nalézt
! sympatií a morální opory Byl
jsme privctive přijati a v krátce
tonuli jsme v nadšení pro naše
nové přátely Měli jsme opětn
novou platonickou lásku ' Však
toto přátelství nám nesmí býti na
závadu abychom jedné chvíle ne
spadli nepřipraveni z Olympu nad
Šení do prosy skutečnosti
Francouz byl od věků šumícím
práškem Kuropy a Francie srdcem
jejím! Ale jen tím! Cit a vá
sefi jichž mezníky byla filosofie
slavných encyclopaedistů elektri
sovaly a uchvacovaly mocí feno
mén všechno lidstvo ale nesnesi
telné ovzduší zavládlo vždy po lu
zích staré Gallie když se uklidnila
bouře Za království císařství a
bohužel i za lidovlád francouz
ských republik došlo vžd) ku mo
mentům kdy odhalena byla kor-
rupce a darebáctví tak strašných
rozměrů že snad nikde neměly
rovna
Cím jest Dreyfíusova afféra ?
Strašným pokračováním pověstné
francouzské "Panamy" Žádným
jrojevem antisemitismu čím by
rádi zúčastnění dali lidovému vře
ní ethického podkladu nýbrž ne-
vyléčenou chorobou která recidiv-
ně opět zachvátila celý francouz
ský národ Od roku 1888 otáčí
se všecka francouzská politika ko-
em této Špinavé události a rána
cterá se stále zakrývá jitří ne
ustále víc a více
Dreyífus a Naquett ! Dreyffus
eží na holém prkně s dělovou ku
í k jeho noze přikovanou na "Ďá
blovém ostrově" v děsném ponebí
francouzské Guyany Třetího
března t r byl bývalý francouz
ský senátor Dr Alfred Naquett
uznán nevinným Naquett byl
jedním z oněch parlamentárních
mizerů mezi které pověstný Ar
ton recte Aron rozdělil čásť mi-
ionů panamské společnosti na
prokopání průplavu Zrovna ta
kovou ostudou všeho práva a spra
vedlnosti jakým byl proces a od
souzení Emila Zoly byl soud a
uznání neviny Naquetta Jako
Dreyfus jest i Naquett Židem a to
jest nejlepšírn dokladem předstíra
né lži antisemitismu Uplatnosť
francouzského parlamentarismu
byla ve mnoha procesech panam
ského skandálu dokumentována a
Naquett byl puštěn poněvadž
byl posledním obžalovaným po
slancem celé řady a hledělo se
aby o celé věci více se mnoho ne
mluvilo Dreyfus byl odsouzen v
tajném soudě a jeho degradací
byla provedena účiná komedie na
pařížské publikum Dreyfus mře v
dálné cizině a celá Dreyfusova
afféra musí se umlčeti a žádný dis
put se netrpí a proč? Poněvadž
Dreyfusova záležitost není osobní
setníka potrestaného za zrádu
vlasti nýbrž obětováním jedno
tlivce za zločin mnohých ba celé
vrstvy lidové totiž nejvyšŠích
sfér francouzského důstojnictva
Odsouzením E Zoly jest varován
každý před nebezpečím mluvení o
choulostivém předmětě avšak ce
na kterou vykoupí francouzský
národ zachránění jednotlivců ne
hledě k justiční vraždě spáchané
nejstrašoějším způsobem v moder
ní době bude tak ohromnou žeto
stádo prašivých ovcí jí není ani v
pomyšlení hodno! Ne Moltke
ale darebáctví vojenské správy
porazilo tak děsným způsobem v
létech 70 — 71 tohoto století fran
couzskou armádu a týž zjev bouří
dnes ze spánku a lethargie všecky
jimž spása Francie a její česť
jsou nejdražší tužbou !
Proti vymknutinám není lepšího
prostředku nad Olej sv Jakuba
jenž zápalu předejde ztuhlé svaly
učiní ohebnými a bolest odstraní
?éihety wU rylWeojr 7árhriy
nervint uroUi po Jwlwxlrnnim oiivini
lr K liti' (trvat rr K-tirr Zalrtšl
yr i láhev n (ku'ku WrtlteJI wUrrna
lr B H JUne Lid Ml Ach U Pblladal
pWfc ť HTKDT44-17
'0 koruno "
Známý irský Člen anglického
parlamentu Michael Davitt snažil
se před dvěmi dny dovědíti se na
podtajemníku britské vlády jedno
tlivosti vyjednávání mezi Spojený
mi Státy a Anglií Pan Curzon
odvětil že není doba příhodná
aby na Davittovy otázku odpově
děl Co z toho plyne? Poněvadž
mluvčí anglické vlády v parlamen
té nepopřel existenci nějakého vy
jednávání vůbec nelze pochybo
vat! o tom Že skutečně něco mezi
naší a britskou vládou se přetřásá
Nynější president Spojených Států
osvědčil se v poslední době zajisté
plnou měrou hodným důvěry všeho
občanstva a nedal se strhnouti ani
osobními urážkami nediplomati
ckého diplomata de Lome-ho ba
po hrozném neštěstí v havan-
ském pfístavě jedině svou autori
tou zabránil okamžitému vzpla
nutí války a strašnému ztrestání
zločinu Kdo bude po létech líčiti
pohnutou nynější dobu bude mu
siti presidentu McKinleymu při-
znati rozvahu prostou osobní ješit
nosti a proto žijeme v tom pevr
ném přesvědčení že i menších ne
příjemných zápletek diplomati
ckých ušetřeni zůstaneme jakých
MONITOR
íest jednou z nejlep&xli lodí tho druhu
im jcsi w op moiinou nosnost jcjl obnáší &W) tun a ryrblost Její nbnřtS
12 uzlft za hodinu Vyzbrojena lest čtyřmi 12 patrovými df ly po dvou v
každé obrnčné věži a dvřma 4 palcovými díly rychlopalnými
nevyhnutelně bychom se dodělati
musili z jakéhokoliv spoiení s
Anglií na základě závazných
úmluv Vzdor ohromné rozloze
vých osad není situace anglické
veleříše závidění hodnou a nám při
padá v prostém porovnání podob
nou střeše ohromného rozepnutí
podepřené podehnilými sloupci
které neodolaly by uáhlému zava
nutí silného větru Anglické nad
vládí na březích svatého Gantm
iž dnes povážlivě kolísá a bez
zubý britský lev pouze strojenou
hrůzou za Himalájemi udržuje
obrovského ruského medvěda
plného síly který již se prolámal
pralesy Sibiře a jen čeká chvíle
kdy skočí do bengálských pamp
Jest možným aby Anglie vyváz-
a se zdravou kůží ze zápletek v
západní Africe a v Sudanč kde
Francií a Ruskem nastrčený Ne-
gus má zabrániti Angličanům spo
jení Egyptu s anglickými provin
ciemi střední a jižní Afriky? Má
Anglie volnou ruku v Žlutém mo
ři? Test spor Anglie s Transvaa-
em již úplně odklizen?
Proti všem těmto nesnázím Brit-
tanie čím jest náš por se Španěl
skem?
Myslí-li někdo že jest se nám
obávati v pádě války se Španěl
skem budeme-li osamoceni sráž
ky s některou jinou etiropskou
velmocí pro příbuzenské svazky
rálovské rodiny španělské 3
labiburskou dynastií aneb í pro
to že europítí potentáti ujmou se
Sranělěka proto aby zabránili
prohlášení republiky tamtéž a u
chránili stále a stále více klesajíc
monarchistickou zásadu velice by
se myhl V Německu jest již
předloha na rozmnožení válečné
ho loďstva téměř přijata není po
chyby že v Rakousku p volen
bude opětně nový větší rozpočet
vojenský francouzská sněmovna
povolila žádané miliony na
"zvláštní výlohy" ruský car roz
kázal vystavení válečných lodí za
90 milionů rublů ! Byí by někdo
tak bláhovým aby myslil že Eu
ropa by na nás nestačila svou oby
čejnou vojenskou silou a že tato
všecka 1 extra" dějí se pro možnou
srážku Spojených Států se Špa
nělskem? Papíru se popíše mno
ho a americká vláda bude bom
bardována ze všech stran notami
atd papež a králové obrátí se
vlastnoručními listy a důvěrně na
našeho presidenta snad i huron
ský křik ohluší Europu to však
bude asi všecko Řeckv král
bratr carovy matky bratr princez
ny Waleské tchán sestry Wiléma
II syn panující dánské královny
toho nejhoněnějšího diplomata v
sukních a žertem zvané tchyně
Europy musil sobě v minulém
roce dáti Ubiti strašného pokoření
PURITAN
v celém nSem loďBtvu válečném Loď
tureckým sultánem a jakse zacho
valo to celé ohromné příbuzenstvo
vůči němu? Hanba mluvit! Čím
jest proti řeckému králi ubohá
španělská Marie Kristina? Dou
fáme že nedojde k nejhorŠímu ale
vzplane-li boj bude to zápas o
korunu o korunu — španělského
království !
Na Šikmé ploše "
Z Nár LlKtfl ze dne 3 bf ina
Dnes končí sněm království če
ského práce své pod skličujícím
dojmem kruté bídy financí zem
ských kteréž může ve své spoutá
nosti odpomoci jinak než buď no
vým obtížením přetíženého daněmi
lidu A pak se opováží nevlaste
nečtí fariseové němečtí ve svém
protestu nám ještě vyčítali nešetr
nost a nevděk že jsme v adrese
své poukázali poctivě na tento
přežalostný stav země která po
staletí slula svým bohatstvím jako
pravá "komora" a "perla" Rakou
ska kterou však bezcitná staletá
centralisace vídeňská utahala do
té míry že nezbývá jí prostředků
více na potřeby nejnutnější a nej
skromnější jako jsou vydržování
obecného školství a ústavů huma
nitních Dvacetimiliionový scho
dek v řádném hospodářství země
české: toť věru do nebe volající
žaloba na systém centralisace toť
věru nejpádnější doslov a doklad
k naší adrese státoprávní —
Všude jinde by se této tragické
mluvě čísel zajisté vážni porozu
mělo U nás však zástupci ně
meckého lidu této země zlostni
protestují proti každémukoliv
osvobezení vlasti naší z její ukrut
né hmotné tísně a raději zpupni
odcházejí ze sněmu než aby s ná
mi domáhali se v zájmu svého lidu
restituce jejího dobrého práva na
samosprávu a svézákonost politi
ckou jako finanční — Nikdy ne
vidělo se větší absurdnosti nikdy
hříšnějšího matení lidu a nesvědo
mitějšího poškozování prospěchu
jeho
Zdaž vzejde den kdy i ten ně
mecký lid zdejší prohlédne a za
slouženým hněvem svým stihne
tyto katilinářské štváče a škůdce
blaha veřejného? Nevíme toho a
zbývá nám jen neomrzela a ne
ústupně dále zápolit se šalbou a
křivdou s předsudkem a — hlou
postí lidskou
Nazejtfí po rozchodu sněmu
českého učiní prý vláda Gautsch-
ova německým obstručníkam po
všech předešlých dvě nové konce
se: nejen že zruší zákaz bursa
ckých bumlů s cereviskami atd
po ulicích pražských ale což ne
skonale více váží: ona zruší po
vůli jejich i platnost jazykových
nařízení Badenových v těch ku
sech na něž němečtí obstrukČníci
nejvíce ač zcela bezdůvodně —
žalovali a toužili: ona zbaví ně
mecké c k úřadníky v království
českém povinnosti aby si během
et osvojili jazyk většiny obyvatel
stva této zeměano ku pohodlí jich
přizná Němcům v Čechách oblasť
německého jazykového území kde
při státních úřadech a soudech
bude se jednati s Čechem jen po
mocí tlumoiníkův —
Dnešní "Neue Freie Presse"
tváří se sice pokrytecky jakoby
doposud neznala tajemství chysta
ných těch nařízení páně Gautsch-
ových ačkoliv se podřekla že
'bylo o nich mezi svobodným p
Gautschem a německými poslanci
zevrubně vyjednáváno" Avšak
zatím už tlačí a žene vládu p
Gautschovu na Šikmé ploše dále:
'Dejme tomu" píše "Že Němci
poslechnou rady se všech stran
dútklivě jim udílené a spokojujíce
se s tím drobečkem ochotnosti
ustanou od obstrukce: leč stane
se proto rajschsrát vídeňský ku
práci schopným? Nestane!" od
povídá: "Neboť jazyková nařízení
Gautschova byť obsahovala sebe
menších ústupků ke stanovisku
Němců — vrazí na nejzpupněiší
odpor Čechův kteří proti nim již
se vzepřeli návrhem (Heroldovým)
na dvojjazyčnost veškerých c k
úřadů v Čechách" —
Ale nedosti prý na tom Jazy
kové výnosy přestaly prý již býti
hlavním předmětem sporu: i kdyby
tento byl odklizen stonásob těžší
por vstoupil by v jeho místo: "V
adresách tří království k nimž
oláci dali signál podniknut byl
soustředný útok na ústavu kterýž
nečelí k ničemu menšímu než k
tomu aby Nčmectvu v Rakousku
roztříštil jeho neisilněiŠÍ baštu
ho pospolitost a pro vždy je
vyškrtl z politického počtu!"
Ministerstvo p Gautschovo prý
sice svou odpovědi sněmu če-
kému dalo na jevo Že nehodlá
tomuto Rakousko ztroskotávající
mu dílu býti nápomocno: avšak
toto ministerstvo nalezne prv v
rajchsrátč znova většinu která se
pojila k tomuto nechvalnému
dílu Ministerstvo Gautschovo
chce aby státní organism znova
pravidelně působil avšak většina
parlamentu prozradila svůj úmysl
že chce právě tento státní orga
nism rozrušit Netřeba prý teprve
vyČkávati jaký dojem učiní nové
azykové výnosy aby člověk byl
orientován o vyhlídkách příštího
parlamentu
"Tomuto nehrozí nebezpečí od
ěmecké menšiny nýbrž od t zv
autonomistické většiny Na pro
hlášení vlády že ona nestojí na
tátoprávníxn stanovisku české
adresy odpověděl princ Lobkovic