Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok 2SApadu
Tam panují vzláStní poměry kt
ré nelze zván ani mírem ani vál-
kou Víe jest opuStřno a zpusto
fieno a bída střídá se 8 nouzí a
hladem Tak úplnou jest zkáza
Že na celých řtyřech stech mílích
země kterou na Železnici projel z
Pinardcl Kio na západe v havan-
ském a matanzakm kraii art! i-
dinčho obydleného domu nespatři
ba ani žádné lidské'ch'Se nevidě
vyjma Spanřlských opevněných zá-
kopo vlastné srubů trochy
V západních Čtyřech krajích nc
nižádného dobytka více ' ádných
pastvin Žádných polí s Vouko-
liv nadřjí na sklizen s výjimkou
toho co jest v držení Španělského
vojska
Jediné tam jest opětné utišen
— "pacification" — "kde jsou
španělské zbranč
Ohromným dojmem působilo
místo Proctorové řeči na kterém
vyprávěl o strašném osudí lidí
tak zvaných: "reconcentrados
Tímto jménem jsou jmenováni o
byvatelé menších míst po většině
venkované které předchůdců ny
nčjšího správce ostrova Kuby v
úřadě gen kap Weyler do vět
Žích opevněných míst sehnal Tito
ubozí neměli ani prostředků ku vý
Živě nemohli se žádným zpuso
bem obživiti byli soustředěni na
místech nejhorších ve všech mě
stech u výtokft kanálů kde chy
tali plavoucí odpadky v kalu
šníně a sňali témřř na kamenech a
v blátě ulic Tito ubozí byli pře
dem obětováni smrti hladem Po
r — -1 —
lovice těchto nešťastníků již zemře
la a z těch co dosud jsou na Živě
čtvrtina jest zasvěcena neodvratné
smrti Není žádným vzláštním
případem padají-li lidé na ulici
zmírajíce hladem Proctor praví
že nechtěl dříve věřiti zprávám
novin o hrůzách bídy panující na
ostrove že se jernu zdály přehna
nymi ze však se přesvědčil že
skutečně vše se má tak jak bylo
líčeno
c-- tx yi r
: napsánu a četl u prostě Aui př
řrtf_ ani nn í!řtlrririřfn f nlivlr
hlesnuto na znamení souhlasu
jako obyčejně při sensačních ře
Čech o Kubě a Kubáncích se dělo
ještě před nedávnem Děsivý
klid hrozného ovzduší před blíží
cí se katastrofou
Naše národní otétiny
Poslední dobou navykli jsme
sobě hlcdati soudruhů v utrpení a
divnou náhodou došli jsme k do
mění že Irsko a keltské jeho oby
vatelstvo vedou stejný ba týž boj
t VA t~ fll
blíže a na základě historických
fakt naše snažení a tužby promy
sil vidí jak ohromný jest mezi
námi a syny Zeleněno ostrova roz
díl a jediné co jest u obou analo
gickým jest surovost' a bezodhled-
nost proti které bojujeme my
keltský lid Velké Britanie Jona
' than Swiít a mistr Jan z líusi!
r :_4iii„ř „ix
irské otázky který ze sobeckosti
zranil smrtelně anglosaského Ko
losa a proti tomuto muži který
v nestálé své povaze jedinou cho
val důslednost totiž touliu po
výnosných úřadech a osobní poctě
náš slavný kazatel z betlémské
kaple! Hus byl prvním který
vymanil se z podruží Klma a jeho
: w
- svá duši dobře poznal Že sílením
našeho národního vědomí můžeme
se jediné státi schopnými sebe
zachování Ač celé věky pn něm
nepoznal jonathan Swiít co jest
existenční otázkou irského lidu
1 Swiíta vedly vedle sobeckosti pouze
'misticismus a doirma našeho lana
pochopení moci a síly národního
přesvědčení a proto náš Český lid
dosud ke konci Šestého století po
kostnickém martyriu v obnovené
síle třímá svůj národní prapor
v boji za svou rodnou řeč kdežto
Irčané ve svém zápase po ne ce
lých dvou stoletích ztratili svou
nejvyšŠÍ a nejvznešenější zásadu
práva bytí — svou národní řeči
To jest ten největší rozdíl v cíli
našeho snažení a boje
Opětně se připozdívá a v před
tuše cítíme všicci žc není dalekou
doba kdy krev mučedníků z roku
1848 dozraje v rudé KÍmě kéž po
sledního zápasu vc kterém všecko
lidstvo by se obrodilo na základě
národnostní individuality Síla
národnosti a uchování nadšení pro
budoucí titánský boj musí býti
nám tou nejmocnější pobídkou
uchovati svůj odkaz velikého Jana
z Husi
Co jest naší poviností? Známe
ji? lia že ano znali ji po věky a
kážc-li potřeba vzpružíme síly
v lásce znovu "Pomozte všichni
kdož naší krve jste a kterým jiaše
řeč jest drahou!" Tak před krát
kém slyšeli jsme z Čech a dnes
již jako dříve bez rozmýšlení kaž
dý se chápal palcátů a sudlice a
obětoval vše až do těch hrdel a
statků snáší se oběti a dary a není
pochyby že hekatomby těchto se
v krátce snesou a jako vždy po
může "národ sobě!"
Přinesli jsme provolání "Česko
amerického výboru pro sbírky do
Čech" jež vřele odporučujeme
co nejvřeleji jen můžeme Málo
"V
AMERICKÉ
phrmdS Tálky se Španělskem byly by
W1
jejicn monitory au oc Drané pobrezi Monitory neiioui se K plavbě na Mrctu
moři avšak ku obran 6 přístavních mést Jsou neocenitelnými Monitor to byl
tu liem minulé války občanské Jenž zbavil přÍBtay atlantické ncbezpeěí jež
je ae strany kmiiito jizntcn státo oorozovaio
a máloněco a něco více a více
učiní mnoho způsobí! Od vlaste
neckých slov dojdeme ke skutkům
od lásky k činu! Mluvili jsme na
počátku o přirovnávání nás s Ir
skem a dovolili jsme velký rozdíl
našich ideálů a končíme v tom
přesvědčení že nadšení naše bude
hodno oběťmi a dary naší horoucí
lásky k naši nezapomenutelné če
ské vlastí a Že není a nebude ve
světě lidu který by měl více práva
nad nás na světovou existenci obě
továním všeho zájmům rodné ze
mě!
Stručná bistorie Čecb
The Altruist měsíčník v Mil-
waukee vycházející přinesl krati
čký pouze náčrtek českých dějin
ale 1 v tom jest omylů dosti Ze
jména celý začátek je pochybený a
naivní jméno Bohemia odvozu
je pisatel od Doilů kteří přišli z
Itálie I Pak Dovídá že v Libuši
ně soudu stojí o příchodu Čechů
toto: Po pádu věže babylonské (!)
ííiŠel jakýsi národ do Německa
usadil se na pláni kterou nazval
IJohemia dle vůdce jménem JJohe-
mus 1'ozději praví že to bylo
asi roku 550 po Kristu A zma
tení jazjkň u věže babylonské mě-
o se dle bible prý státi 2000 let
před Kr Takové pohádky ani
do obšírné historie nepatří —
ostatně je lež že pisatel Libušina
soudu něco j)ovídi co by se vzta
hovalo k babylonské věži Byl
by to také nesmysl vždvť bvl
echové tenkrát pohani a o bibli
nevěděli sám "historik" český
Attruistu zaznamenal žc křesťan
ství přišlo do Čech roku 894 Dá
le praví Že knížetem byl Crocco
- z takového jména musí každý
soudit na Taliána ! O Libuši
překroutil slova: mužům vlásti
přísluší muži — ve výrok: ženy a
předou a nerozkazují vojákům
Načež prý Libuše varovala lid
před vojenskou monarchií ! člo
věk neví má-li se smát nebo zlo
bit
Pohádku o vyvolení Přemysla
uvádí také důkladně i s tou holí a
lýkovými střevíci Po té vypočí
tává krále Otakary a přichází k
Husovi a Žižkovi načež další je
zpracováno daleko lépe jako by
to ani nebylo z téhož péra
Lepší znalost se jeví v líčení
doby pobělohorské které jest ta
ké podrobnější Je viděti zájem
pisatele na otázce náboženské
čehož soudíme že je nějakým
protestantským reverendem O
brození národa českého na počát
ku století je psáno s pietou a lá
skou a doba po roku 1848 tedy
vláda Frant Josefa jest vylíčena
drasticky až někde na úkor spra
vedlivosti Vyčítá císaři německé
' 4
t
N&r?uc ar
MONITORY
výhodnými Spojeným Stáifirn nynřii
úředníky jeho nenávist k české
řeči vyčítá mu stanné právo a ko
nečně i jakési šibenice na nichž
prý zhynuli nejlepší muži jichž
jediným zločinem bylo že měli v
žilách českou krev — takového
nic neznáme takové bezdůvodné
nadsázky jsou směšné Na konec
ovšem dobře podotýká Že se císař
nechce dát korunovat za krále če
ského O celém tom Článku 1
Altruistu lze říci: Když neprospě
je uškodit nemůže D N
Zprávy osobni
— Pan J F Dvořák udědomělý
rodák z Kalamazoo Neb přijel
se podívat do Omahy Rádi jsme
několik chvíl s ním strávili Vzdor
špatnému počasí Šel sobě prohléd
nout výstaviště které se mu zajisté
líbilo Doufáme že při příští
jeho návštěvě v Omaze nebude
pršet
— Pánové J B Svoboda se
synem I L Svobodou navštívili
Omahu v minulých dnech Že se
přišli k Pokroku podívat netřeba
podotýkat Škoda že jejich po
bytu bylo na krátce
— Pan Ant T Ondráček sa
Ioník z Morse Bluíí Neb byl
opět hostem u strýce svého zná
mého hoteliéra p J Ondráčka
Jako vždy í tentokráte přišel se
na nás podívat S ním zároveň
přijel pan Bauer také saloník z
Prague Neb
Krev mozek
Dbonnosf mozku se znof-no zmeuií paměť vo junt slabá a vái itav
f) itano ae bídným
In rD a dctd
vfiezase napiaví Jest to ncjvřlíí clutitol a posllovatel
známý vede Idkuřskl Jest to Svýcarko-ncinccky' llk
iloJenf vlce než před sto lety jedním iiřrneckým léka
řem který po mnoho let Jej výhradně v denní sré
praksl používal
Q NaprodeJ u místních Jednatelů
7 ale nikdy v lékárnách Dbejte
yO aby registrovaná číalo nu kartonu
Q nebylo vymazáno nebo jinak
jl zmenčno O bližší sdělení pište na
ví
— V přítomné době mešká tu
pan J J Texl z Bruno jsa Čle
nem poroty při vládním soudu
— V polovici min týdne zaví
tal do Omahy pan Karel Palda
zástupce chvalně známé firmy
doutníkářské a tabáčnické L J
Palda z Elgin Iowa Jelikož se
všeobecně uznává výteČnost vý
robků firmy té shledali jsme
ovšem zcela přrozeným sdělení
p Paldy že pochodil v Omaze
lépe než kdy dříve a ovšem oče
kává též z vnitra Nebrasky kam
se koncem týdne odebral hojněj
ších zakázek než kdy dříve Jisto
jest že kdo jednou koupil koupí
opět
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
MILLIGAN Neb 12 března
1898 — Ctěná redakce P Z: —
Byv požádán pány F B Matla
chem a Jos Křikačem abych vy
slovil svůj úsudek vzhledem k
onomu sjezdu českých učitelů a
studentů v Omaze při příští za
mississippské výstavě činím tak z
ochoty vůči oním pánům a dále z
povinnosti k věci dobré a užiteč
né Pravím myšlénka to dobrá
— hodná svého původce a že
usktitečniti by se dala nikterak
nepochybuji Ovšem záleželo by
na tom jakým způsobem by se
uchopila aby žádoucího ovoce
přinesla Než jedua věc jest ji
stá vzhledem k tomuto sjezdu a ta
jest: S jezdem navrhnutým lze
získati a nelze ztratiti Nuže ja
ké obavy? Žádné — a proto k
věci Nejsem stejného náhledu s
profesorem Šimkem stran počtu
se sjevších neboť ne počet nýbrž
práce sjezdem vykonaná jest mě
rou jeho úspěšnosti Nepochy
buji že i co se počtu týče bylo
by jaké obavy nad nezdarem
Bude-li {postaráno o dobrý pro
gram jak ve sjezdu samém tak i
pro veřejnost pak zbytečno sklar
máním se obírati Váš census
českých učitelů v Nebrasce my
slím že jest poněkud skrovný
Můj odhad nebyl by daleko jedno
ho sta Pouze Milligan samo
bylo by s to vyslati 12 učitelů če
ských k čemuž se značným po
čtem družil by se český Wilber a
počeštělý Crete Sjezd neměl by
výhradně náležeti pouze učitelům
nýbrž i studenti na vyšších ústa
vech a graduanti vyšších veřej
ných Škol měli by připuštěni býti
Doposud mluveno bylo pouze o
sjezdu a ten dle všeho byl by za
jištěn Nyní však měla by se po
zornost obrátiti k účeli podobné-
10 sjezdu a ten řádně vysvětliti a
veřejnosti podati Ne jeden ný-
rž všichni z nás měli s něčím
praktickým na venek přijití a z to
ho jak budiž to nejlepší vybráno
a použito Sjezd mohl by se od-
jývati buď před aneb ihned po ná
rodním sjezdu učitelů amerických
kterýž již ohlášen jest na poslední
dny měsíce června Trvání sjez
du českých pedagogů a studentů
mohlo by býti asi dva dny z
nichž vždy 3 neb 4 hodiny jedno-
10 půl dne mohlo by se užiti k
rozpravě a debatě večery pak vě
novali širší veřejnosti které ovšem
byly by stráveny při pečlivě sesta
ssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssss
33
mají spolu co óYlatl Vfcie
duA vuf íly závisí od ži
votní tekutiny NeJíví 11
tuto orgány ttla va£
a uoonin
Dr PETER FAHRNEY
112-111 Ko Hojno Are
CHICAGO IIL
vených programech v nichž ty
nejlepší české síly byly by zastou
peny Co mého jmenování za
fředsedu počátečního výbÓífuse
týče přijímám ale s tím4oroz
uměním že nový výkonný výbor
bude zvolen těmi kteří k sjezdu se
přihlásí a tím já sproštěn Svjdho
úřadu S přáním aby vše hladce
a hbitě k cíli se bralo znamenám
se Váš S L Kostoryz
TRŽNÍ ZPRÁVY
CIiIchko 21 břrr na
1'íenle! vyjma kví-tnové byla v nilnulýrh
dnueh reny x-liublé ajutc Ih?í hotové tak
pro dodávku x kvřtriu klc-iilu v er-ně I
KUivIvíí k v pomK-li n ii ápiidí- mráz Epimoiill
up'vn-ni cen v té obavě )v orimka mruzetn
na holo (liwiavlvíim wa po pof-iixí v pravdo
Jiirníin valnú iHiíkoxi-mt budí- ('o nn květ
nové -iil-o tf( tu patrní ovládá nomi(J kli
ka Iřlu-rova a pHpnivuJe his k tomu aby kli
ku Armourovu přitlumila ku dl
Jarka fí I iinob !inki červená f'w i pro
dává e ra II H % pro kvřu-n tloiv proíer
vonec Him Jarka fí 3 Jo attj A stí
Kukuřire Ji-st novu ceny lro-liii pevnřjíf
sa P' íiTvctifc tt)' a gári tl '4
Ovvs též liyl poklHlým ale nyní ne znovu
lepSi řislo 2 za SfiS bílý 2H ni '
Žito tři m? upeviiju v eeitř Je za lile
Jiiřmun Je ukoro iwz mí-tiy prodává to za
'Mat40'í dle Jiikostl
Jnřné m-iik-ihi opi tkleHáv ccnP Je za 1117
af ílai"
Ihibyii-k má dobrf xlhyt a cenu pevnou
Voli rhiitrné i2 proKtrpifni pnidHVtijí nv xi
W Hi aí tiíX oUtninň kniH iu- W: tii A 1(1 a
ÍM"knó tiifné fiffi ni HtM ba avláitč píkné
Mňui ífiHii Voli k iru prrMlávali mj po W 3U
až H7U krjvy a jalovice rJM až lo
VephivJ lohyuk v i iilnvii-i u In tťdnobyl
eeny iK-hublciii a nižíí víak koncem tvdiieito
ílepnil a prodává nyní opťl ví-tlnfni po
s iM vti : 'ix i a tJí i
a ncjli-i-í b-liký (:itT'%- l'r'l ni-dávni'm Jiiítá
blábolilo se o tom že by m'io xe lili-ťlř-t vii-e
Vu (Hlchovu dobytka mitsIií-jMbo a lidičfho a
také kiitc('nu tfiky dobyuk Jak ViHíinou
byl iialjt'ii mf-1 eenu o několik centft nlžij
nežit li-liký 'nk li-ď že nabií se vice lehké
ho dotiytku Jma Unnu privř naopak a Jiwt to
patrným dukaztmi že to hlaholení o lehkém a
tiiisliein dobytku byt pouhý liuinbuk
Omaha 21 března
1'řtvoz dobytka za posledních několik tdnft
byl Jak náMloduJu:
llovízt Vepř Skop
Td- n koní 19 března H881 fflUflO 82' 8
Tydcn kotiílií břcna 157 3t07 097
Tď-n koni 5 hh-ttm 10735 35432 23 390
Voli kteréž kupovány byly počátkem ztmy
k žíru přiváži m nyní do trhu avřitk ne ve
víei-h pHpadt-h uplňuji očekáváni dobytkářA
kt-h Je krmili Z pravidla požaduji se voli
až přetuf něné a Jen za takové platí te cena
dobrá kdežto dobytek jenž Jindy považoval
no za doult vykrmeny pHná-i kotva více
než co bylo placeno za nekrmený kdy
koupen byl k žíru Jest dosti tukiivjVh
hospodářů kteříž krmením utrpěli skule-' nou
7 tra u a byli by lée uěinill kdyby byli ku
kiířlciodpriMlull Voli Jalerni prodávají e l
♦:i 70 už $)7ň roslednějKÍ totiž byla cena nel
lepřf jaká diM-ílena byla Volík žíru prodá
vají se skoro dráže než to volky 7iw až snu th
těžké po U' až 4?'t Dnes urodáno liyto jed
no mádo volkíi vážících průměrem 4!7 lilwr po
1505 a Jiné važiei prííměrem 7fJ IIUt po thlti
Ku-rak hiMlIaji kuixivatelé za těchto een ze ží
ru dobytka těžili pleitahuje iuimí chápání
Vytěžit! mohli by (touze Jen v tom připitdu žo
by ceny dobytka Jtě dale Htouiialy kdyby
ale neměly vystoupili aneb koneěiiě kli-xnou-tt
m-miiže v tom bytí výdělek žádný Jaleěnf
krávy a jalovice prodávají se po až Haft
Vepřový dobytek pokleknul Ji-řtf o ní-cn ač
dnitt byla cena trM'hu pevnější Prodává ho
po Ki70 až :i ni
Vejce zcela ěerstvé Jsou za H
Máslo Jest stálé ladné prostředni domácí po
9 až llc z niásloven 15 ažďic
l)rutM-ž Jet eeny nezměněné slepice 5tí al
6c staří kohouti 3e„ kachny 6c
KBže Jsou eeny následující: syrové ň'4 ai
V i solené H až le telecí H tU 10c
St Iiiilř 21 bři-ziiá
1'Senlce I~t ojtět eeny něco evnějí říslo S
rervená VÍ až H pro k věten ni W} 1'm
červenec lest vAulr iiviiA(í liní Ttiv um
záři 71 Tvrdá říslo jest za ifV
Kukuřice opět v ceně ochabla a klesla
na
New Orlenns 21 března
Itavlna Je eeny ui-ziněuěué prostředni za
5 9lfl
Knihkupectví Pokroku Západu
Slítne na Hkkulč velk5 množství upi
ú zábavných a jniinych ze vSech
možných oimrú Divadi lni spiny má
me všechny jež jsm k dostání v růz
ných Kltít Řcti lMSte m o st-Miam a
olxlržíte jej zdarmi Adresujte jedno
ď:e Pokrok 'ipudu
Oranha eb
Krásní dva litoprafované obrazy
(ředslavující éeské velikány lhn a
Ziku hodící nejtro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyní na skladč 1'rodjváinc je ot jk
f 1n anel co prémii k Tok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha pfefc
1