Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu'
NOVINKY Z ČECH
PCktinIi)! infirMiiutMx! irirHvuUJu Ml'uk Zip"
V Praze i března 1898
Dtleifiue KÍMtka rada Jubilejní rok
Thun na obzoru Zápletky Hnkou
kk Sní 111 křtil řeckého Nťnui o
deililIWr Woir Dpo hmlil Zákaz
o buríáikýcb odznacích bude odvo
lán Jazyková naHzt-nf vyjdou Zá
kon o Velké Praze Dr Vaíatý ne
omylný Ocítí radikáloví Národní
Lnuti v dílnictvu českém Druhá
čckké divadlo Mimi generace ře
ká Studentstvo Nové proudy
Delegace Zmatek v rakouské
politice nejlépe dokazuje že doba
delegac určena byla dříve než do
ba říšské rady Rakouský mini
strpresident zajel totiž do PcŠti z
nenadání a tam v korunní radě
rozhodnuto aby delegace svolány
byly koncem dubna Kdy sejde
se říšská rada určitě podnes ne
známo a právě tato okolnost u
kazuje nejistotu a mizérii rakou
ské politiky Císař i jeho mini
stři v Cis i v Trans předpokládají
totiž Že jak my jsme dávno refe
rovali začne říšská rada tam kde
skončila totiž v neschopnosti ku
práci a proto hledí zachrániti co se
dá totiž aspoň vyrovnání rakou
skouherské Ale i toto visí po
sud ve vzduchu neboť v otázce
kvóty není dosud jednoty a nebu
de hned tak brzo
ŘUská rada sejde se v březnu —
ale kdy to ví jen bůh Hlavní
podmínka k jejímu svolání potřeb
ná totiž schopnost ku práci tu
není Němci začnou obstrukci a
Čechové oposfci Gautsch rnísto
urovnání půdy rozeštval kde co
Němců neusmířil ti vrátí se s hu
rónským řevem na novo Čechy
popudil neboť ti dnes půjdou ve
znárnení oposice a ani šlechty ani
Poláků si nenaklonil Proto se
soudí o říšské radě v kruzích po
slaneckých že stěží vykoná volby
do delegac a kvótové deputace za
předsednictví dle stáří K volbě
definitivního presidia asi sotva do
jde a dojde-li bude volba počát
kem konce říšské rady
J ubilejnl rok 1898 (památka 50
letého panování nynějšího císaře
rakouského) dle toho bude velmi
nepříznivý smutný Říše rakou
ská i se svou pověstnou ústavou
jde kvapem k obratu rozhodnému
a nenastane-li v kritické chvíli
pravý obrat spěje ústava k svému
pádu A nejen ústava cislajtán
ská ale i soustava dualistická
neboť trhlina mezi Cis a Trans v
Rakousku se denně Šíří a hloubí
Propast tu nepřeklene žádné nási
lí ani vojenských vlád: dnes všeo
becně se ví Že v Rakousku nebu
de pokoje dokud Češi a Němci
neoctnou se v jednom táboře to
jest dokud se nedohodnou Mar
né je pak smiřování vládami Jak
určitě a jasně dnes osvětluje toto
temno naše stará předpověď: Až
bída hospodářská dostoupne ne
plodností parlamentních sborů v
Rakousku a v Čechách svého
vrchole pak bída všeobecná do
nutí Němce k přemýšlení a oni
milerádi společně s Cechy zasadí
se o neodvislost bohatých zemí
koruny české naproti passivním
zemím jiným! Jiné rozluštění ne
bude Cesta sic k němu daleká a
trpká ale jest jen ta Změny ne
ní jen urychlit lze přiblížení se k
cíli Urychlení to a zkrácení tr
nitou cestou běd dalo by se docí
lit! pouze rozhodnutím mocnářo
vým To byl by jubilejní čin
jenž spúsobil by u Němců sprvu
vzdor ale jemuž by oni záhy s
Cechy společně dobrořečili Ne
bude-li tohoto skrácenf tož nasta
nou doby útrap a střídavé oposice
v právo v levo ze kterých ústav
ní mašina uvízne docela a hospo
dářské mizérii vzroste v bídu kte
rá po ustavičných srážkách spůso
bí katastrofu
Neutěšená to perspektiva po 50
letech smiřování všeho druhu!
Schůze dosavadní majority na říš
radě ve Vídni konati se bude co
nejdříve Členové parlamentu
komise pravice to nevidět sjedou
se ve Vídni ke konferenci kde o
nejbliŽším zasedání říšské rady
budu rozhodnuto Bývalý presi
dent Abrahamovicz již ve Vídni
dlí Pravice dosud trvá A dá
se Že se udrží ač na klerikáln
Němce z alpských zemí valně
spoléhali nelze Konference při
nese o tom jasno Situace je pří
liš povážlivá aby mohlo se něco
předem zaruČovati Leč jedno je
jisto: běží buď o udržení práv ná
rodů ve svazku rakouském (jak ta
ké svazek ten vznikl) aneb o ví
tězství anarchie politické jt-Ž klo
ní se přímo v podnož velké Ger
manii Polovičatost násilí a
nerozhodný odklad nic nepomůže
jak jsme už pověděli Na hnisa
jící ráně musí provésti se radikál
ní řez — nebo se celé tělo hnisem
rozpadne
Thun na obzoru Ukázal se uŽ
ve Vídni Kombinac o něm plno
Soudí se: Thun byl by šlechtě
příjemný Němcům není odporný
a i Staročeši měli by v něm zalí
bení Kdyby novými volbami
zvoleno bylo nč-Kolik Staročechů
tož tedy by se mohlo vládnouti
většinou: Němci (mimo nacioná
ly) šlechta konservativní i liberál
ní Poláci a hrst Staročechů
Ale marné naděje! Předně Thun
je u Čechů tak v milé paměti Že
by volby v Cechách vyzněly rjz-
hodně proti němu a Šlechta by si
rozmyslila jiti proti národu A s
oposicí českou jako s německou
to nepůjde zase nikam K čemu
ostatně ta stálá změna osob? Oso
ba sem osoba tam: změňte sy
stém! Jsme jisti Že byla-li by
vůle nahoře vládl by Gautsch
zrovna tak autonomisticky a rov
noprávně jako Thun nebo Lobko
vic Zápletky Rakousku nepříznivé
množí se i za hranicemi Něme
cko opustilo v otázce krétského
guvernéra najednou Rakousko
které se blamovalo proti ruskému
návrhu na jmenování Jiřího prin
ce řeckého guvernérem Kréty a
staví se po bok Rusku Proto
'memento' je po popelci! —
Sním král takého je kusýNěrn-
ci odešli Kritické námi ohláše
né dny na sněmu nadešly 26 ň
nora právě v 37 výročí nebla
hých únorových patentů Schmer
lingových usnesl se sněm král
českého na podání adresy svému
císaři a králi Gallerie sněmovní
lože chodby í prostranství před
sněmovnou bylo plno lidí Ve čvrt
na dvanáct zahájil maršálek schů
zi Za všeobecné nepozornosti
konají se formálnosti Němci pa
kují Před 12 h pak vstal posl
Lippcrt a prohlásil že Němci
protože většina rozhodla se pro
adresu na jejímž přijetí tivá a v
níž Němci pro její státoprávní
znění souhlasiti nemohou — že pro
to Němci odejdou ze sněmu zů
stavujíce vládě aby hájila se proti
panovačným choutkám Českým
A potom dlúhým tahem milí súse
dé táhli ze sněmovny volajíce slá
vu 'ústavfr!' Ti dobrodinečkové!
Násilníci kteří rozbili ústavní nej
vyššf tribunál říš radu násilníci
kteří proti zákonům nejen práva
ale mravu ohrožovali noži svobo
du poslaneckou násilníci kteří
ulicí rozbíjeli parlament ti volali
slávu 'ústavě!' Fuj!
Je-li horší kde komedie?
A vláda?
O ta odpověděla hned: "Ne
souhlasím se státoprávní tendencí
a nesúčastním se jednání"
Vida jak je rozhodnou A dobře
tak Její ač neomalená upřímnost
otevřela oči všem kteří podnes
vládám věřili a ihned zavál z řad
českých na ni ledový severák kte-
tý ji bohdá zkrotí Dr Kramář
dr Engel dr BataadrEdGrégr
í šlechta ústy hr Haracha a kn
Ferd Lobkovice dali Gautschovi
odpověď a to stejnou jednohlas
nou:
"Vláda nesouhlasí s naší adre
sou my na ní ale trváme — a nc
souhlasí li s ní tato vláda bude
souhlasit — jiná — "
Adresa potom byla přijata a za
bouřlivého potlesku několik minut
denionstrativně trvajícího jedno
hlasně!
V toho může Gautsch soudit a
pakovat Ostatně doporučujeme
mu řeči dr Baxy který tuto ad
resu prohlásil příliš mírnou který
prohlásil se vůbec proti oslavě ju
bilea proti adrese a to pro 50 let
trvající Čechům úporný systém!
Z řeči radikála Baxy nabude
Gautsch názoru co v Čechách mů
že následovat bude-li vláda bro
jit proti mírnému projevu sněmu
král českého ku králi
Po přijetí adresy následuje na
sněmu král Českého rozpočet
Pude přijat a pak sněm ve středu
neb ve čtvrtek uzavřou Nového
v něm nic se nestane Jen jedno
potěšující je ve sněmu patrno: Na
prostá shoda poslanců českých se
Šlechtou To je významný po
krok Shodu tuto manifestoval
nově 1 března posl h Harrach
slovy vřelými a srdečnými na něž
dostalo sé mu rovněž upřímné od
vety dr Fořtem
Prot Ntmci ze snénu odefliř Sou
díte Že pro adresu ? Nikoli To
mohli vyjít a k rozpočtu který
sdělávali společně se mohli vrátit
Ale povíme proč odešli Schůze
v sobotu měla předehru v pátek
Na té Lobkovic maršálek navrho
val aby sněm panovníkovi k jeho
ubileu holdoval 30 Členou depu
taci Sněm při slovech maršálko
vých co jeden muž povstal na dů
kaz souhlasu Ale to nehodilo se
Wolfovi a jeho smečce do panger-
manského programu i spustili řev
že oni neoslaví žádné jubileum že
e neuznávají Wolf štěkal řval
nadával že velkostatkáři sami
rozhorleně volali: "Ven s ním!"
Ale Wolf řval až do konce schůze
a nedbaje maršálkova napomenutí
důtek a počínal si jako zběsilý
o sněmu Němci měli poradu
Chytřejší tušili Že při adrese sta
ly by se horší protidynastické pro- j
jevy od Wolfa a jeho spřeži a pro
to učinili návrh na exodus — Ne
chtěli si to nahoře docela zkazit
přiznáním své pravé barvy!
Wolf tedy v Praze nepochodil Vy-
plnilo se o něm do slova co jsme
napsali Praha není Vídefi Pro
to naposled zaštěkal a zmizel Na
ulici se Němci jeho přívrženci s
ním ostentativně loučili že nebýt
kolem všude plno stráže a vojska
byli by bývali biti Z disperace
objíždí Wolf Čechy a agituje pro
obstrukci na říš radě Jak pak
ne Vždyť z obstrukce je živ vy
nesla mu 10000 zl
Zákaz o nošeni odznaků (čepiček
buršáckých)bude po uzavření sně
mu odvolán
Jazyková nařízeni stále odkláda
ná vyjdou v týdnu
Zákon o velké Praze dán zem
výboru král českého k projedná
ní Hlasovali pro to i někteří
Němci Ale odpor předměstí
Smíchova a Karlina zvlášť trvá
Zástupce Smíchova dr Koldínský
nerozmyslnč útočil proti Velké
Praze a — Škodil si
Posl dr Vafatý chce být neo
mylným Není schůze aby ne
mluvil a sebe nevynášel ostatní
poslance pak nesnižoval Posled
ně vynadal 'N L Patrně vrátí
se Vašatý tam odkud vyšel totiž
do 'Hlasu Maroda"
Radikálové íeilt bouří proti ad
rese Mnozí jejich boj odsuzují
My nikoli Je dobře že jsou po
hotově ostří hoši aby vláda vědě
la Že nejsou Čechové beránky k
ostřihávání A dobře biti na bu
ben ať vše je pohromadě den cp
den stále Jen ať to bubnování
— pro každou maličkost — nesevše
dní Národní hnulí v feském délnictvu
stále mohutní proti internacioná-
le Tato dosud drží se surovostí
Rozbíjí schůze mlátí nadává Vi
dět internacionály v práci je hnu
sné podívání Představte si Člo
věka surovce neurvalce Širák na
hlavě rudou kravatu v dírce kno
flíkové bismarkovskou chrpu při
tom nevědomec ten plácá páté
přes deváté 'plete nejjednodušší
pojmy řve nadávál Toť interna
cionál v Činnostil
Druhé národní divadlo íeské po
maiu ale přece ku předu postupu
je jJucle asi Činoherní malé a
od Nár divadla neodvislé Kdy
dojde na stavbu toť ovšem dosud
záhadou Schází k němu jen jed
no: peníze A o ty zde u nás nou
ze
Mladá generace česká konečně
rozvinuje činnost Dnes tvoří se
z mladších sil nové kluby tak
dčlnictvo má družiny své omladi
ny studentstvo rovněž a 1 z kru
hů mimo studenstvo stojících u-
tvořil se v Praze 'klub mladých'
který pěstovati hodlá Časové otáz
ky a jenž právě luští otázku 2 če
ského divadla
Studentstvo feské je dosti roztří
štěné Něco studentů je ve Sla
vii něco v Akad spolku mnoho
v krajinských spolcích student
ských Střediska společného ne
ní dnes Neshodami ve Slavii
rozbit nejvčtší studentský stan a
nového dosud není Buduje se
Ale mnoho hlav a ktomu mladých
a proto mnoho kvasu Práce te
dy dosti vázne Bylo by ale do
bře ba nyní v boji s burŠikosními
soudruhy nutno aby české stu
dentstvo nechalo rozličných ten
dencí a barev a soustředilo se v
jeden mocný šik Takový by zde
v Praze musil váŽiti mnoho Ne
boť ncmčlo-li studentstvo zde to
ho vlivu kterého by mohlo míti
tož bylo vinno samo To rozbití
eho je seslabovalo Doufáme a
v posledních dnech sledujeme u-
těšený v tom oboru ruch že brzo
bude jinak — lépe
Mnoho nových proudů a myílenek
vůbec proudí zde v Čechách Pře
klady nejmodernějších děl zavály
k nám nejnovčjší theorie jichž
chytily se — lidé nejmladší Mladý
kvas v mladičké mysli překypuje
zvrací se neb aspoň přehání Dů
kazem toho je 'Moderna' která
otravuje národní náš život a růz
né listy nových sněmů které ho
ní se — za bludičkou Jindy o tom
více Dnes jen dokládáme: Pane
Bože nepřátel se nebojíme ale
od národnostního tím více pak
beznárodnostního třeštění nás za
chraň!
(ZASLÁNO)
Česká Ústřední Pévecká Jednota
v Chicago III
Pěv Spol v Soustátí!
Snad nemnoho je těch kteří by
věděli Že založená Ústřední Pěv
Jednota v prosinci roku 1896 v
Chicagu dosud existuje tím méně
těch kteří by věděli že pěvci ku
Jednotě náležející chystají k své
mu druhému sjezdu velký koncert
kdyby teprve poslední dobou pro
tokoly ze schůzí uveřejňovány ne
byly Však mýlil by se ten kdo
by myslel že výkonný výbor Jed
noty a Členstva sborů malou práci
má! Krásné skladby našich mi
strů předních jež studovány jsou
u všech sborů vyžadují práce ve
liké obětavosti a trpělivosti jak
zpěváků všech tak i ct pánů
sbormistrů kteří s nevšední pílí
věnují se práci této namáhavé by
spojení pěvci doposud v Jednotě
zastoupení dokázali že vystou
pení toto společné kde od 200—
250 zpěváku bude účinkovati bu
de vrcholem všeho dosavadního
snažení a vystupování spolků pě
veckých vůbec! Ano my chceme
dokázati že za přátelských pomě
rů jaké dnes mezi spolky zavlá
dají a při nadšení vzájemném dá
se uskutečnit! to co se nám vždy
zdálo nemožným k docílení — to
tiž by česko-americký pěvecký
Živel nejen důstojně řadili se mohl
po bok pěvcům národností jiných
nýbrž aby závodil o přední místo
spolků těchto! A výsledku toho
dá se docíliti jedině v úplné orga
nisaci nejen spolků v Chicagu
nýbrž ve všech osadách česko
amerických! Po hříchu venkov
dosud z různých příčin zůstal ne
tečným vůči všem snahám Jedno
ty Jediný "Hlahol" v Milwaukee
Wis přihlásil so k Jednotě a
béře vřelého podílu na všem co
ku prospěchu a rozkvětu Jednoty
jest třeba Některé ze spolků na
venkově vymlouvaly se že stano
vy Jednoty nezamlouvají se jim a
že poměry jejich jsou o něco roz
dílnější Věříme milerádi' však
na vyzvání ku sjezdu prvnímu v
němž se organisace uskutečnila
nepřihlásil se ni jeden sbor z ven
ku a tak delegát Im místních spol
ků nebyly známy poměry pěw
sborů venkovských a přec velký
zřetel brán pokud možno vzta
hující se na spolky venkovské!
Však co se dosud nestalo očeká
váme s určitostí že se starte při
sjezdu květnovém (dne 1 května
1898) totiž že sbory venkovské
budou bráti účast na sjezdu tomto
důležitém a uznají nutnost slouče
ní v jediné těleso jež umenší bře
mena jejich a pomůže k docílení
výsledků daleko větších Ježto
pak nejsou známa veškerá sídla
a adresy pěv sborů ve Spoj Stá
tech obrací se výbor touto cestou
(laskavostí ct Čcsko-amerických
časopisů) na spolky by známo
jim bylo jakých kroků Jednota
činí ku povznešení českého zpěvu
v Americe v celku a jednotlivých
sborů zvláště — Prozatím slou-
žiž k vědomí Že sjezd Ústřední
Pěv Jednoty odbývá se v Chicagu
v neděli 1 května a zakončí týž
den večer velkým koncertem v
prostorné síni "Plzeňského So
kola" na Ashland ave Jest žá-
doucno aby již nyní sbory ohlá
sily zástupce své a sice na kaž
dých deset Činných členů jednoho
Nemíní-li ct sbory vyslati dele
gáty budou i co hosté na sjezdu
vítáni ! O pohodlí jich bude ná-
žitě postaráno
Hlavními asi body na sjezdu
sou :
1 Zvolení výkonného výboru
2 Určení místa kde a kdy se
má příští sjezd pořádati
3 Oprava stanov kde bylo by
žádoucno by spolky venkovské
iřichystaly si opravy vyhovující
poměrům jejich
4 Rozšíření Činnosti Jednoty
na veškeré pěvecké spolky ve Sp
Státech
Výbor nížepsaný bude občas
podávati obšírnější zprávy v ct
časopisech tak aby všichni jež se
zajímají o zdar práce naši dů
kladně zpraveni byli o poměrech
pěvců našich
V každém případě zavděčí se
nám všecky v Ú P Jednotě ne-
zastoupené pěvecké sbory když
nám oznámí sídlo počet členů a
adresáře cr úředníků by při vy
dávání příštího pěv sborníku ja
kýsi přehled i co českých spolku
pěveckých v Soustátí se týká do
sažen byl
Dopisy laskavě zaslány buďtež
tajemníku
Za Ústřední pěv Jednotu v
Chicagu všem pěvcům českým
O I lamách předseda
Fr Feujan tajemník
741 Loomis ul Chicago
P T tajemníci jsou žádáni s
předložení tohoto pěveckému sbo
ru svému f
Byl Jaem atíJen revmatigmem bo li
rokQ a nic nezdálo ta dáti ml nijaké (Slo
vy Mohl Jsem ae po celou tu dobu po
hybovali atále vSak trpí Zkusil jaot
vSe o čem Jaem alysel konečné byla ml
řečeno zkusili Cbamberlain&v Fa~
Hul m což jem urlnil a bylo ml okanť
té uleveno a v krátkém čae byl jaem f
léčen Jaem SCnaten lt mohu říci I
neduh více nevrátil — Joah Edr
OermantownCiil Na ĎrodeJ u vlec
lékárníků