Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :
v
i v'
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
fftviMlní Infnruiiwaud rpravmlaja Tok JUp"
V Praze 8 března 1898
(Mlnlauntvo (Uutwtiovo padlo! Jnlm p
k ilwliii dílo NomlnllrvoČ imii!
Jaká m tnula nová vlád DroUiy o ní
Kilaká rul Hnm král Wího mvřn
Nová bouře v priua Nová íká knliiHit
Ministerstvo Gautschovo Mtllo
rsali jsme dnes
týden: Cekejte
: ' ™!
i "r
v JC3lc 8UUU u
nU T 7"°™VC V''1"
ových plánech však jediný "Po-
krok Západu" přinesl v našem do-
pisu pravdu Gautsch vyplnil
doslova co jsme napsali a o Čemž
dále pojednáme pak odešel V
sobotu podal demissi v neděli
padl Padl ne pro jazykové výno -
sy ale proto co jsme napsali
znepřátelil si všecky strany a byl
nemožný U koruny pozbyl váhy
od té chvíle kdy ustoupil před
buršáky v Pešti ztratil na váze
nemoha se zaruČiti většinou Slo-
vany podráždil úžasnou povolností
k Němcům a těchto neuspokojil
nepodav se jim docela Padl ale
ne slavně padl bez zájmu Taa-
ťui ťiu ťumicKy sysiem ua-
tleni pro národnostní Gautsch
umřel slabosti JJiiď mu země
'
'oslednl Gautschovo tlilo bylo
námi předešle oznámeno Gautsch
zrušil zákaz o nošení odznaků a
vydal jazyková nařízení Obojí
mohl si uspořiti Hned po odvo-
lání zákazu vyrojili se buršáci
v Praze ve své maškarádě a tropí
nový povyk a výtržnosti o nichž
cule píšeme Jazyková nařízení
Gautschova jimiž mění se v části
a Částečné ruší stará nařízení Ba-
denova dělí Cechy jak už také
námi bylo oznámeno na tři úze-
mí: na čistě český kraj na smíšené
okresy a obvody německé V kra-
Jlch čistých" zaveden jazykem
úřadujícím jazyk obvyklý v krajích
smíšených rovnoprávně oba panu-
jí Ale Čertovo kopýtko! Jazy-
ková území jsou změřena dle ví- rodní strana svobodomyslná ne
defiského lokte Tak Liberec s činí dr Kaizlovi překážek aby
tisla Lechy je prohlášen ryze ně-
meckým za to Klatovy Německý
Úrod Královice a Mnichovo Hra-
diště kde musíš Němce hledat
8 lucernou jsou města smíšená
O českých menšinách nikde sle-
chu! Tento loket a trhání nedílné
vlasti české vzdor dodatečnému
pozlátku že oba jazyky v zemi
obvyklé jsou rovnocenný — doka-
zují zhoršení Badenových výnosů
a ústupek Němcům a tím dána
českým poslancům direktiva pro-
ti Ale pardon! Gautsche tu
není A to je to!
Curymury uk aneb kouzelná fra-
íka stala se právě tím že Gautsch
vydal nová jazyková nařízení a
odešel Bylo to smluveno! Thun
nastoupil s čistýma rukama a mou-
řenín je pryč! Komu má se tedy
opponovat? Thun za jazykové
výnosy nemůže a interpellující po-
slánce české odkáže aby vyčkali
až se jazykové poměry upraví zá-
koncm což hned tak nebude
Hezky zaranžováno ale bude do-
jem? Sotva Pan Thun jemuž dr Wittek ministr-krajan za Ha
byl Gautsch předchůdce a razitel lič dr Adam Jedrzejovicz Wit-
cesty pan Thun co dědic Gautsch-1
uv uslyší český hlas o jazykových
nařízeních a bude musit s barvou
ven Dnes není včera V Čechách
vyrostli jsme už z politického dě-
tinství Jdi tu dnes do vísky o
nlz uflve neDyvaio siecnu am
duch politiky nikdy nezavál jdi
do městečka kde bývali nejspo-
lehlivejší a neioddanější vládní
poslu ho vé dnes všude setkáš se
a živým opposičním duchem který
f by zejména vás rodáky zámořské
ř překvapil český národ ve všech
svých vrstvách vyspěl český
h dělník český živnostník a český
Ks rolník jsou dnes srovná tak vyŠko-
lení politicky k poslaneckému man
I -dátu jako profesoři a doktoři kteří
ív zdili se podnes míti na mandát
J patent A buiou-li nové volby
na fíškou radu uvidíme v novém
poselstvu všechny tyto vrstvy
jednom shluku energickém který
nedá sseboti pohrávat Nyněj
Ir ř i
si poslanci jsou o teto situac
v národě z četných schůzí volič
ských spraveni Znají ten vítr
který smetl Staročechy a prot
ani na ně neplatí žádné sebe rafi
novanější kejkle vládní "Zádn
fra5ky vfCf bnr jasn v0á nároJ
W obojetností ukaž právo
bvr musí 4dti dnrt PO
slancL Pro(o bii Je ona kouzeln
íraSka míÍ div" Průběh
AW ministerstvo jak jsme urči
tě psali poslední sestavili by
povolán hr Thun Z radosti že
oživl a z mrtvých k Životu byl po
volán věnoval 10000 zlatých n
Moslav"í svatovítského chrámu v
N razc " oslavu jubilea svého cí
sařského pána" Dle toho chystá
se Thun k delší vládé Nu má co
důlat: rakousko-uherské vyrovná
n povolení branného kontingen
tu rozpočet zvláště pak
musí hnout uvázlou mašinou stát
ní- íru práce obrovská ale
Thun se do ní Žene parou Cítí
se
Cech ministrem rakouským Thun
ví že u Čechů za svého místodr
žitelování si to hodně pokazil
proto stará se o to aby pověsť
svou očistil Dal 10000 zlatých
jak jsme už pověděli na dostavě
ní chrámu svatého Víta a do mini
sterstva povolal co nebude novin
kou pro čtenáře "Pokroku Zápa
du" za ministra financí dr Kai
zla Mladočecha poslance za mě
sta Karlín a Smíchov o jehož
schopnostech v oboru finančním
o jeho kandidatuře my jsme často
psali Touto nominací chce
Gautsch Čechy usmířit a získat
Z politických kalhotek už Čecho-
vč vyrostli UŽŠÍ výkonný výbor
národní strany svobodomyslné vě-
děl o kandidatuře i o jmenován
Kaizla ministrem v neděli večer
Svolána ihned schůze a v této po
debatě pohnuté rozhodnuto: "Ná-
přijal porteíeuille ministerský
Jednání o něm dálo se bez jejího
svolení a proto 1 bez toho mňŽe je
dr Kaizl přijati Avšak dle slibu
svého musí vzdáti se mandátu po
slaneckého a dáti se znovu zvoliti
strana svobodomyslná bude volna
k ministerstvu Thunovu k němuž
své chování zařídí dle skutků
Správně rozhodnuto Dodatkem
sluší poznamenati že na křeslo
ministra financí byly kandidáty
osoby dvě: Kaizl a Kramář Leč
Kramář co předurčený rnístopřed-
seda sněmovny poslanecké z kom-
binace b'1 vvÍat-
Ministerstvo TJiunovo je takto
složeno: Předseda ministerstva a
ministr vnitra hrabě Fr Thun
ministr financí prof dr Joseí
Kaizl ministr vyučování hrabě
Bylandt-Rheidt ministr spravcdl-
nosti dr Ruber ministr orby
zemský hejtman hornorakouský
Kast ministr obchodu dr Baern-
reither ministr zeměbrany hrabě
Welsersheim ministr železniční
tek Welsersheim hr Bylandt a
dr liuber jsou ministři dřívější —
ostatní noví Jedrzejovicz zastu
puje v kabinetu Poláky Kaizl Če
chy Kast konservativce a Baern-
reither českou německo-ústavá
ckou siecntu 11 rabe lnun co
zástupce českého konservativního
velkostatku má v referáty dva:
předsednictvo a vnitro Dieto-
ho je nové miiisterstvo ne více
uřední ale parlamentní a znázor
ňuje jak st Thun myslí větširfu
parlamentní s níž by byl ochoten
pracovati Počítá na strany námi
už v minulém dopise bezpečně
označené: na Poláky Čechy (vů
bec Slovany) Šlechtu konservativ
ní i liberální na konservativce
alpské a na Němce nikoli naci-onální
Pravice stará stojí dnes pevněji
než dřív
Jaká at bude přilil vláifa t M a
lují ji dobti růžově Zdá se ja
koby Šlechtě i Polákům už bylo
úzko že CeŠi vtáhnou majoritu
do opposice a proto mezi nimi
chvála nové vlády až přílišná
My si z chvály vybéfeme až po Či
nech Věříme že nová vláda ne
bude nám zrovna nepřátelskou
věříme že nepočítá se na násilno
sti a že bude se jednat i všemožně
smírně a rovnoprávně Je to v
zájmu vlády Nás zde v „echách
není tajno nikde a my to nepo
krytě psali Že byli jsme tu v jubi
lejním roce blízce hotové revolu
ci Chce-li vláda nová uvést vše
v pravou kolej musí s nejjemněj-
ším taktem Šetřiti citů národnost
ních ale musí také s nejpevnřjší
rukou chrániti rovné právo a auto
ritu státu v němž je toto všem
národnostem základními zákony
zaručeno Proto při nejúsilovněj
Ší práci nové vlády o zavedení po
řádku byť i nejenergičtějšími pro
středky nestihnou činy nás ale
německé buršáctvo německou uli
ci A bude-li vláda slabou i
zde a nerozhodnou ba i dokonce i
nespravedlivou stihne ' ji los
Gautschův Nebojíme se te
dy Ale také se nedáme Pozlát
ko portefeuillu páně Kaizlova nás
nczaslepilo to by musilo přijít
pár vagonů zlata které jsme do
Vídně už dali
My budeme chtít své v adresse
jak ve Vídni tak v Čechách navr
žené autonomní požadavky Do-stane-li
se nám jich budeme vlá
du číkoli podporovali nedostane-
li tož budeme v opposici třeba i
proti vládě Kaizlově A tu by se
mohlo snadně státi že v této
opposici sešli bychom se s těmi
nesmiřitelnými a že společný ne
přítel vyrovnal by co nás dělilo
Proto opakujeme: nebojíme
se a nedáme se Hned od počát-
ku uuueme sieuovau viauni cíny a
dle její kroků i my své kroky dů
sledně zařídíme
Zdá se ale že v každém přípa
dě za Thuna bude míti většina ví
ce váhy než za Badena Bude
též silnější Za Badena byla po
ražena za Gautsche vyšla vítěz
ně
rovestt o nove vidae všude 1 u
nás plno Ale jsou to jen pověsti
Nová vláda ještě netrhla perem i
dlužno ji nechat usaditi Proto
sluší pověsti přijímali s reservou
zvláště
u vas neboř korrespon- dovněsvé právník W M Lavaque kusili se v Vobotu v noci dva ci
uřední zúmyslně věc zkru- a site vpáieno do tÉja jeho 6 ran kořárkem oKiel Q vv
dence
cuje a lže I
O pádu Gautsehoví v Praze vy-
hláiky nebyly jako o Badenově
roČ? Inu Gautsch nebyl Něm-
cům trnem v noze ten lim sládl
hlšska rada sejde se az — 21
března Odložena tedy A po
sedí krátce neboť v dubnu už bu
ou delegace A ptáte se půjde-
1 to v ní? Inu obstrukce trochu
střízliví a zdá se že vystřízliví
Má v ministerstvu své muže Ba
enova nařízeni jsou osekaná a
v š Ě
buršáci mohou zase vyrukovat
nuže most ke smíru zlatý je tu
o V£m-i at lw7n-ilmínnX c I
opposice nevzdaií na to se počítá
Opposice bude Ale při té dá se
pracovati Do týdnu zvíme a po-
víme více Zatím porada ve Vid-
nt stihá poradu Zpráv o nich
navzájem si odporujících
Němci jsou dosti zaraženi
klidně čekají na první tahy
plno
Cesi
Korunní Princezna Šttřánka vdo-
va po zesnulém are Rudolfovi je
zánětem plic těžce nemocna
Snfm království íeského uzavřen
přesně dle naší poslední zprávy j
ve středu 2 března A stalo se
to bez hluku a za obvyklých řečí v
I
a děkování MladoČeŠi si ale na
1
konec uřízli ostudu Dali se pře-
hlasovat velkostatkáři při položce '
platech učitelských Zrovna
při platech osob které Mladoče- K
chúm do sedla pomohly a které]
za Ihuna tolik pro své mladočtš-
stvl zkusily Hi hlasování schá-
zelo
přes 50 svobodomyslných
pusiancu smuiny 10 vuck a
smutnější obrázek ještě horlivosti
poslanecké
Při zakončení sněmu měl mar
šálek Jiří Lobkovic pozoruhodnou
řeč v níž akcentoval právo sněmu
k adresse státoprávní proti Gaut
schovi Tento solidární postup v
tomto oboru (šlechty a Cechů) byl
hřebem do rakve Gautschovy
Sněm potom ne odročen ale uza
vřen Patrně letos už zasedat ne
bude až ku
má zemské
jet!
konci roku Pak se
hospodářství rozví-
A' t„f „ v- i
Praze nové b)uře 1
ale zase národnostní Psali jsme
už že po uzavření sněmu Gautsch
odvolal zákaz o nošení buršáckých
1 jiných odznaků Sotva inkoust
na odvolacím dekretu uschl vyro-
jilo se na Příkopy v Praze burŠáků
jako much v kanónech a v cerevi-
skách Drze prochází se podnes
denně po ulicích insultují uráže-
jí Tu a tam dostane se jim od
vety Štulce Z toho jsou proces-
sy policejní šarvátky a zatýkání
Na revanž Ceši pořádají zase své
průvody po Příkopech za zpěvu
písní "Kde domov můj?!" a "Hej
Slované !" Týž začátek jako v li
stopadu roku minulého
S večerem jde na Příkopech
v r" 11
zase o zívni iisico iiqu se zue
tísní stráže pěší i jízdní plno lid
nakvašen Sum hluk tlačenice
křik rozhánění zatýkání Neod-
straní-h policie zákazem drzosti
buršácké příčinu dojde asi k no-
vym bouřím které by mohly na-
býti zase velkých rozměrů ač po-
slanci 1 noviny lid krotí Však co
plátno chlácholení Jeden buršá-
cký uličník rozlítí davy mži
kem Nemohl si tedy Gautsch
odvolání zákazu uspořit? Takhle
poko: nebude
Jsou to smutné vyhlídky k nové
akci nového ministerstva v jubilej
ním roce Ci se začne výmineč-
ným stavem?
Aro?'á kntíata teská Na oslavu
jubilea císařského budou povýše
ny hraběcí rody Thunovský No
stitzký a Černínský ve stav kní
žecí
DROBNÉ ZPRÁVY
V Dubunue zavražděn bvl v
uterý kolem 5 h večtrn{ v úřá
Vrah uDrchl a dosud doDaden ne-
byl
Dráhy k pobřeží pacifickému
vedoucí jsou si dosud ve vlasech a
Učeny isou neustále snižovány V
uterý oznamováno dráhou Cana-
dian Pacific že pakli brzy něja- lupič soudruha svého rychle nalo
kého dohodnutí vzhledem ku ce- Žil a uiel
nám mezi dráhami se nepřijde
sníží cenu dopravní ze St Paul
do Tacomy Portland a Seattle na
$500
Republikáni Rhode Islandští
odbývali státní konvenci svou ve
středu v Providence a s výjimkou
náměstka truvernéra a naklad ník-a
státního navrženi všichni dosavad-
n úřadníci znovu Platforma se
ouira vynraune jen záležitostmi
siamimi
Mezi Williamsport a Livonia J
N D ukraden byl ve středu z
1 - 1
poštovních zásylek baliček % 1000
v papírových penězích okresním
pokladníkem z Emons do Bismark
I I y '7t rt rit i il
asiauy uenec uouuuer uyi
zatčen na podezření že zásylky
té se zmocnil
¥ UUUI3 inu i y uuuyvdH 1
ve micuu Mami bjeMi popuusuck-y
I !'-
nem U5nestno- P™ nasiavajici
V01Du s demokraty se nespojovali
1
nbrž !ístck samostatný postavili
Ve Washingtonu zemřel ve
čtvrtek po krátké nemoci Blanche ny
Bruče registrátor spolkové po-
kladny ve stáří 57 roků Pochá-
A z Virginie rodem byl Černoch
a r 1M75 zvolen byl do senátu
spolkového v němž až do r 1881
zasedal
Ze severní části So Dakoty
oznamuje se že počínají tam se
již líhnouti kobylky a to v množ
ství takovém že obavy jsou Že
úroda letošní jimi opětně ve znač
ných rozměrech poškozena bude
# Mužstvo známého filibuster
ského parníku Dauntles vstoupilo
v pátek do námořnictva spolkové
ho Učinilo tak hlavně proto
poněvadž o dosavadní zaměstnání
své přišlo a to tím že parníček
1
onen pro četné výpravy filibuster-
skc na
vládou spolkovou
1 t t
Ze Santa Cruz Cal oznáme-
no v pátek že Caliíornia Powder
Works obdržely zakázku od vlády
naší na dodání 3 milionů 1b hně-
dého prachu z čehož 200000 1b
dodáno bytí má bezodkladně Vy-
plnění zakázky této vyžádá si i
při zvýšené Činnosti plných 6 mž-
síců čauu
Kapitán Converse válečného
křižáku 'Montgomery' dostane se
do vyšetřování a to pro spůsob
jakýmž při odjezdu z přístavu ha-
vanského válečné lodě španělské
jxzdravil Snížil totiž za sebou
třikráte naší vlajkucož proti před
pisům jest
Poslanec
Jos W Bailey z
demokratické men-
Texas vůdce
Šiny v sněmovně poslanecké pro-
hlásil se v sobotu kandidátem pro
předsednictví příští sněmovny
Jest prý jist že v příštím kongre-
su demokraté se stříbraři většinu
míti budou neboť prý 'dobrá věc'
konečně zvítěziti musí
Newportské H I torpédové
stanici dostalo se v sobotu rozka
zu ku přípravě značného počtu
torpéd jakož i velkého počtu pod-
kopů jež při vjezdu do zálivu
Narangansett umístěny budou
V Anamosa la spáchal v
sobotu večer samovraždu otráve
ním dr E W Darley a sice uči
nil prý tak ze žalu nad nedávným
úmrtím své manželky
V přístavu newyorském zaba
ven byl v sobotu vládou parník
'W T Parker' mající za náklad
značně zbraní a střeliva kteréž
prý povstalcům kubánským urČe-
# chionewa Falls Wis no-
t„-: t? n_„_ tx
dostalo se jim pěkného přivítání
— byl totiž jeden z nich těžce a
druhý lehce postřelen a to paní
hostinskou kteráž U4 iorlnmi k-n-
lí zasažena byla Lehčeji raněný
Ve Franklin 111 vyloupena
byla v sobotu v noci tamní banka
a z pokladny na $8000 v hotovosti
uloupeno Lupiči ujeli na želez
ničním vozíku kterýž ze skladiště
ukradli
r0 mailCl 5KOISK0U V UCoaCD
V čís 31 týd ohlášeno $24 00
jos Vocásek Wilber Neb 55
Civiš Hemingford Neb
100
Celkem v tomto Čísle $2555
Dne 9 března odeslali jsme na
Ústřední Matici 50 zl rak měny
za „uyva k zasyíce $505
1
(O hojné příspěvky prosíme)
k % A
— # ~ ~- ~
ln KalIínrnV MiL-
Nového
Mexika Arizony
"'
rif-h Tpvaeii?
Iestli doni5te na K L Palmár
— - w
paSscncer Act Santa Fe Routě
Des Moines Iowa o nejnižší ce-
jízdní jedné cesty neb sem i
tam a plné podrobnosti lístku se
týkající 33-tí
i
V