Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2:
Pokrok Západu
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanců v pátek
pokrajováno s Projednáváním roz
počtu poštovního vzdor dlouhé
mu však zasedání pouze jen dvě
stránky téhož projednány Nejvíce
času ztráveno rokováním o uvádě
ní pneumatického potrubí kterým
v New worku Bostonu a Filadel
fii hlavní pošty se stanicemi po
bočními spojovány jsou a výsled
kem debaty bylo usnešení že žá
dné další kontrakty na zřizován
spojení podobného nadále zadává
ny být! nesmí V sobotu skon
čeno projednávání rozpočtu po
Stovního a tyž konečné přijat
Hlavní zápas veden vzhledem ku
Škrtnutí položek $1711000 na ry
chlou dopravu mezi New Yorkem
a New Orleansem a $25000 na
rychlou dopravu mezi Kansas Ci
ty a Newton Kan k poražen
jich vžak při hlasování dosti hlasů
odevzdáno nebylo V pondělí při
jata jednohlasně předloha na úle
vu pozůstalých po zahynuvších na
parníku 'Maine' lodnících a sice
oprávněni tito budou k jednoroč
nímu platu zahynulých na živu
zůstavší lodníci a důstojníci obdr
ží za ztrátu majetku náhradu táŽ
nemá však v žádném případě jed
noroČní služné přesahovati Za
sedání odročeno o 5 h na večer
a celé zasedání večerní projedná
váním soukromých předloh pen
sijních stráveno
V senátu v zasedání pondělním
mnoho toho nevykonáno neboť
páni senátoři do práce mnoho chu
ti neměli a tak zasedání již v 1:50
odročeno
Z Washingtonu
Mincovním výborem sněmov
ny poslanecké usneŠeno bylo od
poručiti kongresu ku přijmutí re
soluci kterouž opravňován byl by
sekretář pokladny ku zkouškám s
jiným druhem kovu pro drobné
peníze naše Jakož i ku vypraco
vání nových vzorků pro tytéž
Dosavadní drobné a to centy a 5
centy se totiž nelíbí a dovozuje se
že výhodnějším by bylo kdyby
zavedeny byly peníze niklové po
dobné oněm jakéž ku příkladu v
Rakousku nyní mají
+ Senátním výborem na záleži
tosti volební odporučeno ve schů
zi páteční opravení ústavy spolko
vé tím spůsobem aby lhůta presi
denta jeho náměstka senátorů i
poslanců prodloužena byla od 4
března do poslední středy v dubnu
a sice odporučujc se aby změna
tato pakliže schválení se jí dosta
ne r 1901 v platnost vešla Pak
li Že návrhu tomuto po přijetí
kongresem schválení potřebné
většiny sněmů jednotlivých státu
se dostane prodloužena bude lhů
ta presidenta McKinleyho téměř
o 2 plné měsíce Návrh na opra
vu tuto opodstatňován jest výhrad
ně tím že prý 4 března kdy ina
ugurace presidenta připadá z pra
vidla ve Washingtonu špatné po
časí jest a že tudíž lépe by bylo
na příhodnější dobu to odročit
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Mrazem
navštívena byla jižní část Kalifor
nie a jak ze San Franciska se o
znarauje byl týž tak silným že v
okolí Stockton Fresno a Sacra
mento vyhlídky na úrodu meruněk
hrušek a mandlí úplně Žádné ne
jsou V okresu San Diego nebyl
mráz tak silným a podobně ani v
údolí Santa Clara nebyla dusud
žádná škoda mrazem spozoro vá
na Osudným požárem
navštíveno bylo ve středu Chica
go a sice zničena jím byla šestipa
trová budova na VVabash ave v
kteréž celá řada úřadoven a závo
dů se nalézala tak že v ní více
jak 400 osob zaměstnáno bylo
Požár tento byl tím nejosudnějšíra
jakýž v Chicagu od r iHjj kdy
ihladirna na výstavů kolumbické
požárem zničena byla vypuknul
neboť pokud zjištěno zahynulo
při něm 15 osob několik pak se
jich dosud pohřešuje a 30 jich buď
zmrzačeno neb těžce popáleno
bylo Kterak oheň vypuknul ne
bylo zjištěno tvrdí se však Že
spůsoben byl výbuchem chemiká
lií kterýchž ve fotografické dílně
na Šestém poschodí a v dílně ča
lounické na 5 poschodí užíváno
bylo Výbuch byl tak silným Že
ve všech poschodích pocítěn by
následkem čehož v Šech zaměst
nanců zmocnilo se nesmírné zdě
sem a xazuy snazu se co nejry
chleji z budovv se dostali Zděše
ní zvýšeno bylo ještě zřízenci dvou
elevatorů kteří při jednotlivých
patrech zastavovali a zprávu Že
budově hoří rozšiřovali Ciněnc
bylo vše možné na zachráněn
všech kteří tak Šťastnými nebyli
že elevatorem pokud téhož pou
Žíváno být i mohlo dolu sjeti mo
1 t v 0
111 lec namana tato byla marnou
neboť plameny rozšířily se s ry
chlostí neobyčejnou Následkem
toho bylo mnoho těch kteří nevi
douce jiné záchrany k zoufalému
koku oknem se odhodlali a málo
ovšem z nich iímž se to ooda-
ilo a kteří bez úrazu vyvázli Při
požáru událo se mnoho činů
hrdinských a zvláště pak vyzna
menala se sl C Carnevová dílo-
edoucí v závodě National Music
Co jejížto místnost ve 4 poscho
dí se nalézala Statečná dívka
tato činila všemožné aby rozčilená
děvčata upokojila což také se ií
podařilo a jedině jí jest co děko-
vati že převážná většina jich bez
razu z budovy se dostala Dívka
tato zůstala na miste svém tak
dlouho až východ hořící budovy
zamezen jí byl tak že myslelo se
že též mezi zahynulými se nalézá
eč nebylo tomu tak neboť poda
řilo se jí po žebříku na budově u
pevněném uniknouti při Čemž ve
ce těžce v obličeji a na rukou
opálena byla
mí Že Španělsku nepodaří se za
mýŠlenou samosprávou Kubánce
upokojiti tak Že pak snadno vina
toho na Sp Státy bude moci iva
lena být i Tím ovšem bylo by
napjetí mezi Sp Státy a Spaněl
skem ještě více zostřeno
Neústavním
prohlášena nejvyŠším státním sou
dem missourským daň z dědictví
teráž r 1890 státním sněmem
byla zavedena a jejížto výtěžek na
držování státní university určen
byl Rozsudek tento byl jedno-
lasným
Španílské vládě
nelíbí se shromažďování válečné-
o loďstva našeho při pobřeží jlo-
ridském kupování nových "íoďí
válečných a různé ony přípravy
álečné jež v posledních dnech
odborem námořním i válečným vy
konány byly a tuto nelibost svou
také již odboru státnímu oznámi-
Sdělení toto nebylo učiněno
ovšem ve íormě protestu neboť
Španělsko nemůže přivlastňovat!
si práva míchati se do vnitřních
záležitosti našich i kdvbv činv
vlády naší sebe zřejměji přípravy
válce naznačovaly V upozorně-
í tomto klade Španělsko hlavní
váhu na to že prý přípravy tyto
povzbuzují povstalce kubánské a
to právě v ekamžiku kdy o osudu
autonomie pro Kubu v nastávaií-
ch volbách rozhodováno býti
má Snadno prv to může mítí za
ásledek porážku ministerstva sa
mého Shromažďování válečné
ho loďst va u Key West nemůže
býti prý považováno za čin přá
telský za jakýž považováno bylo
vyslání válečného parníku 'Maine
do přístavu havanskeho a kterýžto
čin přátelský byl návštěvou obr-
něnce Španělského v přístavu new
yorském oplacen Ku konci ú-
adního sdělení svého poukazuje
Španělsko na to že by válka Sp
Států za stávajících okolností vůči
Španělsku byla nespravedlivou
před světem a zločinem pro lid-
kost a civilizaci V úředních
ruzích naších považuje se tato
nota španělská za prvý krok ve
směru utváření veřejného smýšle
ní v Evropě v tom dobrém vědo-
Dovoz piva do lowy
Časopis 'lowa Staats Anzciger
sestavil zajímavou statistiku o do
vozu piva z jiných států do lowy
a jelikož Čerpal své zprávy přímo
od sládků jest statistika zajisté
správná Dovoz piva r 1897 by
následující: Z Wisconsinu 750'
000 sudu z Missouri 550000
z tiiinois 450000 a z umo 150-
000 úhrnem tudíž pouze z těchto
4 státu 1900000 sudu: mimo
to bylo mnoho piva dováženo
Ntbrasky a New Yorku Pivo
stojí průměrně tj sud tak Že o
byvatelé státu lowy platí sládkům
uvedených 4 států 5 12600000 za
pivo Z toho je zřejmo že se ve
státu lowa prohibicc příliš neo
svědčuje
Dví volty
# #
uuuou mm letos ve státu lexas a
sice odbývány budou během jed
noho týdnu Pravidelná státní
volba v kteréž jak úředníci státní
tak i okresní jakož i členové kon
gresu voleni budou odbývati se
bude v prvé úterý po prvém pon
dělí v listopadu jak ústava toho
předpisuje volba pak zvláštní od
bývati se bude dle usnešení sněmu
úterý prvé Letos však připadá
první úterek na 1 listopad a tedy
prvý úterek po prvním pondělku
připadne na 8 listopadu a jest
tedy druhým úterkem v měsíci
A tak místo jedné volby budou
tam míti tedy volby dvě Ve vol
bě první hlasovati se bude o růz
ných dodatcích k ústavě státní a
že bude to volba zvláštní zavině
no bylo nedopatřením sněmu kdež
si nevšimnuto že v předloze jak
oběma sněmovnami přijata a gu
vernérem podepsána učiněna chy
ba a sice že ustanovení 'po prvém
pondělí' vynecháno Malá chybit
a tato přijde státu hezky draze
neboť výlohy volební odhadují se
na více jak $ 100000
Bude iádat náhradu
Z Butte Mont oznamuje se
že boycot tamními organizacemi
dělnickými proti Číňanům před
několika lety zavedený bude míti
dohru neočekávanou a sice bude
prý Čína požadovati na Sp Stá
tech náhradu pro ony podanné
své kteří boycotem tímto poško
zeni byli Vyšetřování ze stra
ny" vlády čínské svěřeno bylo bý
valému senátoru spolkovému
Saundersovi a veškeré svědectví
bude čínskému vyslanci ve Wash-
ngtoně kterýž pak vládě spolko
vé formální žádost za odškodné
podá Svědectvím dosavade slo
ženým zjištěno bylo že několik
Čínských obchodníků tam used-
ých soustavně prováděným boy
cotem na mizinu přivedeno bylo a
ti všichni požadovati budou nyní
příslušnou náhradu
Vilka na Kutí
ak z hodnověrných zpráv do
Washingtonu došlých vysvítá při
jde Španělsku hezky draho Od
haduje se totiž že během nynější
ho zápasu o needvislost Kubán
skou bylo již na 70000 vojínů
španělských na Kubě buď usmr
ceno raněno neb nemocí neschop
nými učiněno Přítomné nalézá
se na Kubě dle téže zprávy 135-
000 mužů vojska španělského z
čehož však pouze jen 80000 služ
bě vojenské schopným nyní jest
Mimo toho nalézá se ve zbrani na
30000 tak zvaných dobrovolníků
Náhled populisty
Populistický guvernér Kansasu
Leedy prohlásil v pátek při roz
mluvě se zpravodajem spojeného
tisku že dle náhledu jeho admini
strace naše používá nynějšího roz
čilení mysli vyvolaného vyhoze
ním parníku Maine do povětří ku
zvýšení armády ne k vůli možné
válce se španělskem nýbrž jedině
za tou příčinou aby prý měla po
ruce velkou armádu pomocí kte
réž potlačovali by mohla stávky a
nepokoje vnitřní kteréž vzniknou
ti prý zde musí Pravil následov
ní: "Bude-li vláda potřebovat
dobrovolníky tu Kansas postaví
jich důstatek Neinýlím-li se
však tu vláda něco podobného
neučiní Neočekávám válku se
Španělskem Přítomná krise jest
právě tím co korporace dávno s
přály tak aby dostaly výmluvu
ku zvýšení armády kteráž by děl
nictvo na uzdě udržovala Ne
chovám vůči úmyslu vlády naš
pražádné důvěry"
Naše milice
Válečným odborem uveřejněn
v min dnech výkaz zorganisované
státní obrany jednotlivých států a
území jakož i výkaz kolik mužů
v jednotlivých státech v případě
vypuknutí války do zbraně povo
áno bytí mohlo Dle zprávy té
připadá na jednotlivé státy počet
následovní:
Státy Milice Mníůvpá
du vilky
Alabama 2488
Arkansas 2020
California 39°9
Colorado 1056
Connecticut 2739
Delaware 458
Florida 11 34
Georgia 445°
daho 508
lliuois 6260
ndiana 2875
iowa 2470
Kansas- 1463
Kentucky 1 371
Lousiana 2693
Maine -345
Maryland 1725
Massachusetts 5156
Michigan 2898
Minnesota -894
Misssissippi 1795
Missouri 2349
Montana 632
Nebraska 11 58
Nevada 368
New Hampsbire 1305
New Jersey 4297
New Vork 13894
Carolina 537
Dakota 467
Ohio 6004
Oregon 1428
ennsylvania 8521
Rhode Island 131 5
S Carolina 3127
S Dakota 696
ennessec 1696
exas 3023
Utah 580
Vermont 743
Virginia 2739
Washington 737
W Virginia 969
WJsconsin 271 1
Wyoming 376
Arizona 539
New Mexico 652
Oklahoma 547
Dist of Columbia 1271
Celkem čítá milice 1 1 5354 a muž
stvo v pádu války 10300449
165000
250000
214029
85000
108646
28080
70000
264021
20000
750000
500000
294874
100000
36ii37
135000
106042
150000
433975
260000
175000
233480
400000
31381
101026
6200
34000
35273
800000
245000
9937
650000
59522
878394
85000
177000
55 °°°
180000
300000
35000
44164
364227
87879
125000
372152
8000
20000
35000
50000
47000
Banka oloupena
V Nickerson Kan vyloupena
byla v neděli večer tamní banka a
pokladny přes Í5000 na hotovo
sti získáno Lupičů bylo pět a
vzalo jim to plných pět hodin
než do pokladny dostati se jim
podařilo Občani kt4í náhodou
kolem banky Šli byli přinuceni
dovnitř vstoupiti a pod dozorem
dvou lupičů nečinně na otevírání
pokladny se dívati Po dokonání
oupeže lupiči na koních ujeli a
dosud dopadeni nebyli
Chtí vyjednávat
Z New Bcdford Mass ozna-
v sobotu že stávka v
přádelnách tamních před devíti
týdny zahájená dosud beze změ
ny jest a že doposud vyhlídky na
vyrovnání stávky nestává Ve
schůzi sobotní rozhodnuto bylo
unií vyjednávati sc zamČstnavatc-
a to na tom základě že by děl
níci volnými byli do práce se vrá-
titi když by místo snížení lopro-
ct lilového mzda pouze jen o 5
proc snížena jim byla Zaměst
navatelé sotva však na nabídku
tuto přistoupí neboť tvrdí že je
dině při srážce 10 proc vycházeli
mohou Mzdu prý opětně dobro
volně zvýší jakmile poměry tomu
dOVOlí a r-
Výbuchem
udavším se v sobotu odpoledne v
uhlodole č 2 náležejícím Tennes
see Coal & Iron Co v Pratt City
bylo 6 horníků — vesměs to kárán
ců od státu najmutých — na místě
usmrceno Příčina výbuchu jest
neznámou a teprve po odstranění
trosek bude se moci zjistiti zda
jedná se o vznětí zkažených plynů
Či o výbuch prachu
Stávka
zřízenců pouliční dráhy vypukla v
úterý v Ilouston Tex a do sobo
ty ani jedinká kára vypravena bý
ti nemohla V sobotu učiněn ko
nečně pod ochranou policejní po-
kus jízdu zahájiti leč došlo při -
tom k výtržnostem tak vážným že
od toho záhy upuštěno Stávka
zahájena následkem odmítnutí po
žadavku o zkrácení doby pracovní
Dílo tíJákú
Z Wybark 5 mil od Muskogee
I T ležící osady oznámen byl v
neděli bídácký čin v sobotu večer "
spáchaný a smrt dvou mužů a jed
né ženy za následek mající Pře
padena bylo totiž obydlí černocha
Ed Chalmerse kterýž před nedá-
V 1 _ V _ 1 V
vnem s dlicskou jeanou se oženu
to jedině proto poněvadž sou-
sedům jeho manželský svazek ten
to se nelíbil Útočníků bylo šest
po vypáčení dveří zahájena po
obou hromadná palba a manželka
jeho hned při prvém výstřelu k
zem mrtva klesla Chalmers též
uchopil revolver a bránil se zou- '"'
ale konečně však smrtelně raněn '
c zemi klesnul Byl však dosti
dlouho živ aby útočníky popsati
mohl V neděli z rána nalezena"'
poblíže obydlí jeho mrtvolářítaré--"
tfnl _L_5t
iu ubítunina uaiwiewst- na nenoz
popis jednoho z útočníků se hodil
kterýž patrně kulí z revolveru "
Chalmersova zasažen byl Vyše- '
třování bídáckého Činu tohoto svě
řeno bylo úřadům spolkovým jež
zajistě dovedou se již postarali o '
to aby vinníci zaslouženému tre
stu neušli
nejslaríl český lékárník v Nebrasce
má lékárnu v Prague Neb
Je vždy čerstvě zásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
kvřty kořínky kapky olejíčky íCá
vičky prášky mastě pro různé bolest
jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě
pro koňské boláky léky pro koňskou
koliku různá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
'roHlředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání y uších proti rýmě pro
bolení zubů a Lolení hlavy mast
proti kuříru okám užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho pflal kterýkoliv doktor Dovolává
e se Vaší přízně doufám že v čns
potřeby navUivíta vždy " '
A MAAIND17
"Alplm De-Laval"
1
I f mru
i
ú
stj
ítn Lával Alpha Huby
prvními víi ne
riHlarlnflInil
ffiy Ui juu lepiitni
errp-Joa
ílen vtamit u- '
ileb v umánl Prodá m
jlrh d'r Mik Jak© "1
mUtui'h dohromady Vl
rnny nrufijr a veu-
koMlthO 4 —
lfa-tH fft ai Ilo um''
m1ii4 krávě rafat '
vicnncCII o (arová- 1
nimmlUaaol3a4
trinakrávé vic owt '
ndattortlvkou ' L
nMdltiiJU-i Z-
lttaloiurf k i
ty" n-b "ÍMir-'
olxuihajici hojw
(uarator kálali i 9W
prkM'Mcb pokyná mlék aNkcU
TIIE l)e LÁVAL SETA KATO It CO
(Undolph k CanalHl I 74-Corftandt Streel
Chicagu I New York-