Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I 1
Pokrok ZApa-du
15
n
X
r
i
CESl V AMERICE
+i Pan Vír I ÍUáV v TvmUII
South Dakota nám sdčluje že ta-
% x:xf i-: „i: i _ i_i
~""zdnin v obecní Školo v inčsí-
fTi P-fTfT li itrvťnri a t:rt%tiii tr tr_
tlržovali tam českou Školu ale
t není tam nikdo jenž by schopen
uyi povolaní ucitelskciio Uiti k
je dost velký počet pro Školu a
chybí jen síla učitelská Nepo
chybujem žc tou dobou budou
mnozí učitelé Škol obecných na
prázdninách a že by se k úkolu to-
£ mu získati dali Kdo by mohl
ukui len jJicviiu necui se upaua
' Ptáka přihlásí
IV Chicagu navrženi ininulč-
ho týdne demokratickou konvencí
krajané Edward J Novák za rad
ního ve wardž osmé a V li Čer
vený za kollektora západního
townu
á
V AT ílusanlr Mnnír icnn
společným výborem všech tamních
Spolku českých pilné přípravy ku
( pořádání českého dne při příleži
tosti padesátileté oslavy přijmutí
Wisconsinu do svazku států Dle
odporučení výboru dekoračního
vypraveno bude sedm allegori
ckých vozů a sice znázorňovati
' bude první Libušin soud druhý
křest Iiořivojův třetí založení
pražské university čtvrtý Slavii
pátý skupinu bojovníků z války
husitské šestý uvítání českých
přistěhovalců strýcem Samem a
sedmý českou svatbu
i V Lorraine Ohio znovu na
vržen byl stranou republikánskou
krajan Adolf Rezek za mčstského
zápisníka
1 České humoristické kvartetto
kteréž teprve před nčkolika týdny
uměleckou pouť svou po českých
osadách naších zahájilo a ua této
až do Chicaga dospčlo nastupuje
tímto týdnem cestu zpáteční Ry
chlý návrat tento vysvětlován jest
tím že prý jednotliví Členové
kvarteta závazky svými k rychlé
mu návratu do Čech nuceni jsou
— Koncertní mistr pan Průša a
manželka jeho bývalá slečna Drej
chova oba členové kvarteta usa-
' dí se v Chicagu
% V St Louis spáchal v pondč
lí minulého týdne samovraždu
otrávením krajan František Petr
žilka Týž zaměstnán byl v jedné
hoblovárnŽ a v pondčlí z rána na
mluveno mu od spoludčlníkň že
bude snížena mzda všem na $iuo
denně tak že na stávku budou
muset jiti Petržilka aniž by se
o pravdě toho přesvědčil nechal
práce a odebral se do hostince
domů pak přišel již podnapilý a v
přítomnosti manželky a syna vypil
skleničku piva do níž si byl znaČ
rou dávku pařížské zeleně nasy
pal Následky dostavily se záhy
a vrhnutí následovalo vzdor tomu
však pro lékaře neposláno a to
proto poněvadž rodina myslela
že vrhnutíu jed ven se dostal
Skutečně se mu také ulevilo tak
že večer do blízkého hostince na
jednu si odešel K ránu však do
stavily se křeče a vzdor na rychlá
povolané pomoci lékařské smrt
záhy následovala Pyl 56 roků
stár rozen byl ve Strakonicích v
' Americe dlel as 1 2 roků a byl čle
nem české lože A O U W
1 Česko-Americkým výborem
pro sbírky do Čech kterýž před
krátkým časem v Chicagu založen
byl a kterýžza účel vybral si pod
nikání soustavných sbírek pro čty
ry nejpřednější národní organizace
České totiž pro Ústřední Matici
Školskou pro Národní Jednotu
Severočeskou pro Jednotu Po
iumavskou a pro Podnik Národní
zaslán byl v minulých dnech do
Čech k rukoum purkmistra praž
ského prvý tisíc zlatých za nějž
X v v
V vyplaceno Í405 Sbírky dostou
pily doposud částky $700
1 špatné probuzení měl v úterý
minulého tyune v -nicagu mv-
tý Karel Jmka Týž probuzen
byl kolem tři tí hodiny z rána po
dezřilýin Šramotem a když pro
koukl spatřil k nemalému podive
ní svému ve světnici své tři lupiče
Nerozmýšleje sé dlouho vyskočil
a vrhnul se na zloděje byl však
ovšem záhy přemožen stlučen a
konečně oktu-m z výše druhého
patra na ulici vyhozen Uídáci
neotevřeli ani okno tak že Jurka
sklem děsně pořezán byl a v bez
vědomí na dlažbě ležeti zůstal
Záhy na to nalezen byl kolemjdou
cím policistou a dopraven do ne
mocnice kdež poranění jeho těž
kými prohlášena
V Clevelandu zemřel ve stře
du jeden z prvních českých osad
níků tamních pan Jan čepelka
Týž přistěhoval se z Kostelce nad
Orlicí roku 1 853 a usadil se v Cle
velandu když toto téměř jenom
vesničkou bylo Uyl zakládají
cím členem Slovanské Lípy a v
prvých leteth účastnil se činně
života národního
Minulou sobotu došla teprve
uznání a soudního potvrzení po
slední vůle více než před rokem
zemřelého obětavého vlastence F
J Lepšy Týž jak známo zem
řel 26 ledna m r následkem rá
ny střelné kterou si sám spftso
bil Mimo skrovného jmění ně
kolik tisíc obnášejícího kteréž Čá
stečně svým krevním příbuzným
totiž matce sestrám bratrovi a
Částečně manželce odkázal zane
chal pojištění v obnosu {11000 a
sice $ 10000 v pojišťovacích spo
lečnostech a $1000 u Jednoty ČS
PS Poslednější odkázal též své
manželce kdežto oněch $10000
odkázal k rozdělení mezi Ústřední
Matici Školkou Jednotu Severo
českou Jednotu Pošumavskou a
rodnému městu Třeboni Proti
poslední vůli a zejména proti to
muto odkazu pojištění činila ná
mitky manželka zesnulého paní
LepŠová nyní provdaná za pana
Iioehma v Cheyenne Wyo Poda
la před rokem protest proti uzná
ní poslední vůle a později navrhla
vyrovnání a sice tím spůsobem že
od protestu ustoupí když z odka
zu do Čech povolí jí dotyčné kor
porace $3000 Záležitost byla
tamnějšíin korporacím předložena
a tyto po uvážení všech okolností
na vyrovnání přistoupily zvolivše
si za svého zdejšího zástupce bý
valého starostu zdejšího Sokola
p A Kmenta jehož plnou mocí
k tomu účeli pověřili Jelikož z
z jistých příčin bylo žádoucným
též dorozumění s ostatními dědici
příbuznými po zemřelém vleklo
sc vyjednávání po delší dobu a
skončilo teprv v době nedávné
načež soudu předloženo bylo do
hodnutí mezi stranami učiněné
vzat zpět protest proti uznání po
slední vůle a tato za plně platnou
soudem prohlášena Řízení v té
věci odbývalo se minulou sobotu
v pozůstalostním soudě okresu
Colíax ve Schuyler jemuž před
sedá sudí Frank Cuba Jak dale
ce víme nestojí nyní nic více v
cestě brzkému provedení vůle
zemřelého
Do Jednoty Českých Dam
uváděn bude v Chicago v sobotu
opětně nový sbor a sice Vlastimi
la Růžičková číslo 93
Pozor!
Hledající domovy
upozorfiuji su na výtečnou rolničeni příznivou
krajinu r Taylor Prli-e okreíc:li ve Wlsoon
ulitu bojné přkm-lio lowi: dobrá půda tdravá
podnebí a bojmwl IMé vody pochybeni úro
dy ne 11 inu The WIronln fnlntl ) K
Ca prodává tyto poiu-raky Niadnik&m v lev
ných mnich a na mírná podmiň1'- lplU
na B W FOMTFH Jedn 801 Clara 8u'Oblr
g„ lil neb Marek HOFKaL Worrliwter
WlMTonMu HTIKTtf
Pánflm úradníkOm spolkft
(Vrtní (b h1ní) kníhyí jako L-1 K
ors Jutirnal U niií knihy a jiné od
"Sc iijlKru u Pokroku Západu '
z českVch vlastí
Při slavnostním výstřťlu zabil
strálntk V Oseku u Duchcova
konal se v sobotu dne 26 února
pohřeb člena tamního spolku vo
jenských vysloužilců Při spu
štění rakve do hrobu dle místního
zvyku bylo vypáleno na počesť
zesnulého několik ran z hmoždí
řů Nad správným provedením
salvy bděl obecní strážník Franti
šek Fischer jenž přiblížil se k
jednomu hmoždíři právě v tom
okamžiku když předčasně vy
buchl Hrubý náboj hmoždíře
zasáhl hlavu strážníka a velmi
těžce jej pohmoždil Fischer byl
dopraven do duchcovské nemoc
nice kde druhého dne těžkému
zranění podlehl Nešťastník za
nechal po sobě osm malých dí
tek Obít ntrozválné lásky — V ji
stém hostinci na Zbraslavi seděla
27 února v nedéa ponromaae ve
selá
společnost zbraslavských
okolních občanů Mezi rozhovo
rem došlo také na obor sázek a od
příkladů nebylo daleko do skut
ků Pan František B rolník z
ČernoŠic uzavřel sázku o 50 zlat
že syn majitele realit Otokar T
2oletý mladík vydrží nepřetržitě
seděti v hostinci 48 hodin a vypi
je v té době 48 půllitrů piva Mla
dík sázku přijal a odhodlaně měl
se k ieií provedení Skutečně ta
ké plných 48 hodin beze spánku
vydržel v hostinci seděti a v té do
bě povinnou dásku piva ještě o
pozoruhodnou číslici překročil
Sázku sice vyhrál ale peníze ne
obdržel poněvadž František B
prohlásil že nemyslel sázku do
opravdy Nerozvážný kousek měl
pro mladíka velmi neblahé ná
sledky Ruce 1 nohy mu naběh
ly v obličeji zmodral a také duch
stížen vážnou chorobou Poně
vadž v návalu choromyslnosti po
koušel se o sebevraždu jest stále
bedlivě střežen Příhoda tato o-
známena byla okresnímu soudu
smíchovskému za účelem zavedení
řízení trestního
VraUat Sensační vzrušení bu
dí v Moravské Ostrově tento pří
pad: Mladý 3oletý profesor sou
kromého českého reálného gymna-
1 # y~ V r~ _ 1
sia v Moravsxe usirave uiaar
Kroupa strávil dne 28 února ve
čer v restauraci Národního domu
ve společnosti přátel O 12 ho
dině noční doprovodil stavitele
pana Židlického k jeho domu —
ale sám té noci vůbec už do svého
bytu nepřišel Ráno v 7 hodin
pak nalezena byla jeho mrtvola
na pusté samotě asi půl hodiny
od Ostravy v tak zvaných Jure
čkových hliníkách Na hlavě měl
pohmožděniny Praví se že jed
ná se tu o vraždu která patrně
byla spáchána v noci v městě na
Čež mrtvola byla zavlečena na o
samělé to místo Vražda loupež
ná je vyloučena protože u mrtvo
ly byly nalezeny všechny cenné
předměty
Nikoli odroten jako loni se sta
lo uzavřen je letos sněm králov
ství českého To není událost
kterou stačí pouze konstatovati
aby druhý den už na ni se zapo
mnělo Odročení znamená nepo
rušený' další vývoí Práce komisí
i sněmu zůstává platným elaborá
tem v následujícím zasedání mož
iO dál v ní pokračovati slovem
na základě výsledků práce před
cházeiícího zasedání pracuje s
nerušeně dál až konečně sněm tu
Či onu osnovu definitivně přijme
Odročení sněmu íe život co v mi
nulých zasedáních bylo připrave
no v příštím může být skončeno
uzavření sněmu jest smrt Co se
stalo nemá významu Učiněné
návrhy nemají ceny námaha ko
misí je zmařena Ničeho nezná
mená na čem se usnesly V pří
Stí sessi znova učiněny musí býti
vťškeré návrhv znova — a to
— — j
ještě chce-li nejvyšŠÍ zemský pan
maršálek — musí prcdělati těžko
pádný proces v komisi nčkterý z
nich snad dožije se i druhého čte
ní ve sněmovním plenu — a uza
vření sněmu zmaří zas všechno
Za takových okolností každý roz
umný Člověk musí se tázati má-li
vůbec smysl sněmování není-li
zbytečno činiti vůbec nějakých
návrhů když předem uŽ se ví žu
k positivnímu resultátu nedojde
Kdyby poměry neměly se změniti
stalo by se opravdu sněmování
illusorním A to právě českému
lidu nemůže býti lhostejným My
zcela dobře vidíme a víme že v
umlčování sněmu království české
ho jest systém a že jeho uzavírání
jest jenom viditelným příznakem
snahy aby ničeho vyříditi nemohl
a zejména aby nemohl v úzkém
rámci své kompetence na ničem
se usnésti co by jakkoliv zname
nalo emancipaci od starých tradic
oné staroústavácké politiky jejíž
ovzduší cítíme pořád nechť se už
ministerský předseda jmenuje jak
koli Za Badena loni stala se
výjimka Letos Gautsch už šetřil
zas starého — pravidla: sněm byl
uzavřen Opravdu už je nejvyŠŠÍ
čas abychom podobných zjevů
nepodceňovali Jestliže v prohlá
šení místodržitelově proti státo
právní tendenci přijaté adresy mu
sili jsme spatřovati zřejmé vystou
pení vlády vidíme je i v uzavření
sněmu království českého V tom
i onom případu stalo se po vůli
_meckým obstrukčníkům aby
zpříjemnila se jim cesta do Vídně
Na český účet opatřuje se tak ně
mecký lid Ale pod českou zemí
ozývá se už dunivý rachot a leda
kdos může býti překvapen udá
lostmi jež tají blízká budoucnost
Roztrpčcnost už dnes jest vše
obecná Ona snad donutí také
zemský výbor — a tu máme ovšem
na zřeteli hlavně jeho represen
tanta — aby stál neochvějně na
stráži práv tohoto království
Tak jak dnes jsou poměry nepů
sobí český lid prostřednictvím
zemského výboru na Vídeň na
opak stává se prostředníkem ví
deňských vlád a jejich politiky při
konejšení českých myslí a odstra
ňování překážek této vídeňské po
litice Před nejbližším zasedá
ním sněmu království českého lid
náš promluví v té příčině jasněji
Toho stálého degradování svého
sněmu k němuž tolik nadějí upí
ná má už víc než dost
Vrah presidenta guatemalského
Zollinger zdržoval se delší dobu
též v Praze Přijel tam as před 3
roky a zaměstnán byl u anglické
společnosti "Breweries Limited"
Svým známým říkával že musí do
Guatemaly aby pomohl tam své
mu příteli by stal se presidentem
Ze slova tato pocházející z ust
kletého vzrostlého Angličana se
tkávala se ien s úsměvem netřeba
podotýkati Zollinger před 2
rokem opustil Prahu a psal pak
svým známým častěji dopisy -
Guatemaly kde byl zaměstnán v
cukrovaru Dne 8 února provedl
Zollinger útok n? presidenta re
publiky Barriosa Když procházel
se v průvodu 5 strážců před svým
palácem a usmrtil jej dvěma rana
mi z revolveru Sám byl na útě
ku stráží též zastřelen Vrah
nresidentúv bvl zaměstnán u se-
1 t
fiora Don Juana Aparicia zámož
ného a oblíbeného bankéře který
činil si nároky na křeslo presi
dentské avšak byl za povstání v
září minulého roku zajat a voji
nem vládní armády zastřelen Je
ho smrt způsobila proti Barnoso-
vi který chtěl se na křesle předni
ckém udržeti i násilím velkou
rozhořčenosť Odpůrci presiden
tovi vypsali pak na smrt tohoto
odměnu 400000 marků Když
se o tom Barrios dověděl učinil
pro svoji bezpečnost nejpečlivějŠÍ
opatření jež však jak se ukázalo
nebyladostateČna Zollinger zna
menitý sportman a člověk obrat
ný provedl útok svůj tak jistě a
rychle že mu v tom ani osobní
strážci presidentovi zabránili ne
mohli
'avralJil nevlastni dceru O pří
šerném zločinu dochází zpráva z
Nového Strašecí V nedaleké
obci RcnČově byla v lese nalezena
mrtvola I4leté Milady červenko
vyj nevlastní dcery dělníka Rud
Šmausa Dívka byla ukrutným
způsobem o Život připravena
Vrah ostrým nožem prořízl jí krk
tak hluboko že nebohá dívka vy
krvácela Vražda tato v Širokém
okolí způsobila nemalé vzruSení
Mezi obyvateli proslýchalo se že
)říšerného zločinu dopustil se ne
vlastní otec zavražděné kterýž
znám byl jako člověk neurvalý a
nevinnou dívku častěji nemilosrd
ně trýznil Také ještě jiný důvod
uváděl se pro který zločinu se
dopustil Rudolf Smaus 28 úno
ra zatčen a při výslechu svém při
znal se že dívku sám zavraždil
Vylákal ji do lesa aby mu pomo-
íla klestí odnést a z lesa již se
dívka domů nenavrátila O příči
ně bestiálního činu svého zdráhá
se vrah vyprávčti
Adresář spolků
Čcsko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro aeverozipadui slity:
Minnesota Iovra WiHConsin Nebra
bka a obč Dakoty
Hlavní Jednotu v Montgomory Minn
Kihívá avi Kohfiie každou 4 no botu v mffiicl r
ínl F V Staňka o 8 h vater Velkopřednda
V 1 Kartxír Velkotajeronik řr Mixa Vel-
koúVtník Jo E Hukot Volkopokladoik Joa
Maruxka
(' I t Montgomery Minn
odbývá nvi w-hlase kuMou ítvrtou nedíll r
nii-siťl 1'toumxta ťr K etant-K Tajemni
Fr Mixa Úíctuík Joa E Sokol Pokladník
Fr Fuxa
Čí II Mladořeeli v Le Sueur Center
Minnesota
(Jbívá sví uchfiza kaldon 9 nedSII v mřotcl r
híiiI (Mina J Furoutky Předseda Jan Bleek
tnlomník V Štípán I:xlnetn Mlnnacetnik
Vac Kráva pokladník Jak Peroutka
(' III v St Paul Minn
odbývá své uch&seo kafclou 3 středu v rořalcl
ťrotlmilii Jun liKUnír tajemnic r J raviec
ka 057 Clinton řt: ňřetník Fr Uílka SIM Ool
born t St Paul Minn
(' IV v Minuoapolis
odbvvá hviS Mchftzo každou 4 nedři! v mřsícl v
MÍriťt 31 Waliiniriori Hati Waslilnirton ave S
FhUda Petr Mraku taj Fr Jindra 647 On
tario Bt 8 K Mlniii-apollH Minn
Č V ? Xové Praze Minu
odbývá Hvá wbfize kafdouJ nedMI ▼ mcaicl
Prudwda vojta i:naiup8Kj taj r j rnovoi
ný áletnik Jan Julínek pokladník Jakub Svo
juda New rruKue niun
Č VI v Hayward Xinn
třdbývá svá Seh&ze 1 nedíll v mfnici Předa
Karel Funrar doxorce vac ariřK laj vojů
PncovHký Ulenville Minn ÚCetnlk J Plevka
pokludmk Jos Funfár
Karel Veliký č VII r Sové Třeboni
v MinneHoté
odbývá ivé whfne kaiUlou 4 nedíll v mřslcl
'rlela Jan isoKa taj junjinura nuacv
noy LeHueurCo Minn úíetník Mat Turek
pokladník Tom Turek
Č VIII Kornout Owatona Minn
odbý vá vé gchuzo každou 1 nedCll v metrici r
ní it V S P H Předseda Joaef A St ránský
tajt-rnnik V Martinek v Owatonua lllnn o
řetnik Frank Kuípar pokladník A Horák
S
vozy
DO TEXAS
?a£Dcrofy Bafletoré Spací Yozy a rola
iÉoltoYu tdzt na YSecli Ylaiácíi
XcjlepSÍ dráha do všech míst
Kuaoas indiánském niesií Tex
Mexiku a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo do
Eonlsfflj Stermaa BreeaviHí
Dallas Ft Worth Eillsboro
tfaxahacHoWaco Templ
Salta Taylor Gainesville
uockbtrt Eecrietta SaaltaM
UQrango Bcstca Alraraclo
I0USTQH GALYESTON AUSTiB
I SUN ANTONIO