Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14 ř
Pokrok Západu
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Snfm království českého zas je —
uzavřen Od li ledna zasedal
pan Wolf několikrát mři příleži
tost pochlubiti se svým pivním
basem podána řada dotazů uči
něno jako vždy hodně návrhů
projednán lépe řečeno promrskán
zemský rozpočet s obvyklým stá
le stoupajícím deficitem — a je
konec konec všemu Učiněné
návrhy zmizely ve sněmovním ar
chivu 97 českých dotazů vůbec
nebylo ani zodpověděno veliké a
naléhavé stížnosti českého lidu
zůstaly nevyřízeny aby však sně
mování přece jen tak zhola nebylo
bezúčelným zvýšena zemská při
rážka tento iditelný a tísnivý do
klad smutného nezaviněně smut
ného hospodářství zemského V
celkové bilanci letošního zasedání
nelze postřehnouti světlého bodu
Jen o jediném víme: je to shoda
českých poslanců a poslanců z ku
rie velkostatkářské v otázce státo
právní kterážto shoda manifesto
ána byla státoprávní adresou
jejíž přijetí není zajisté činem po
liticky bezvýznamným Tento po
liticky význam nemůže oslabiti
ani exodus německých poslanců
ani prohlášení místodržitele hra
bfcte Coudenhova kteréž učinil
jménem vlády a jež bylo ostrým
výpadem proti státoprávním sna
hám českého národa S jakými
myšlénkami za takových okolností
mohou Čeští poslanci opouštěti
starobylou sněmovní budovu na
Pětikostelním náměstí malostran
ském? S jakými pocity odjíždějí
z Prahy zástupcové rolnictva
živnostnictva? Jen jeden pocit
veškeré české poslance dnes může
ovládati pocit naprosté nespoko
jenosti s dnešním stavem Kde
kdo je dnes přesvědčen že nyněj
ší poměry jsou neudržitelný že ne
jen politické a národnostní okol
nosti nýbrž i záležitosti povahy
výlučně hospodářské a sociální či
ní nezbytným povznesení sněmu
království Českého na onu úroveň
a k oné samostatnosti jež mu na
základě práva historického i při
rozeného bezpodmínečně náleží
Smutné je že ani famosní jednací
řád nebyl změněn Je platným
dále a následkem toho dále bude
nejvyšší zemský maršálek opráv
něn říci: Sněm jsem já! Není to
tedy veselá jásavá zářivá atmo
sféra v níž činnost zemských po
slanců končí aby ustoupila jiné:
činnosti říšské rady Hluboká
nespokojenost českého lidu do
provází nyní poslance do Vídně
Uchvátila již i nejdůvěřivějŠí po
vahy mezi námi A v tom známe
ní vstoupiti musí teď česká delega
ce do parlamentu Zní jí zajisté
ostře ještě v uších tvrdá slova hra
bite Coudenhova zní jí v uších
pronikavý výkřik zoufalství stále
pronásledovaných českých menšin
a není nikoho více kdo by po
loBských událostech v českých pr
sou vznítiti mohl opětně plamének
důvěry k — Vídni Poslední ji
skra donasia uz dávno Ale ne
možno teď veškerou akci českého
národa omezovati jen na akcí po
slancův Musi li oni dostáti v té
to' době cele svým povinnostem
musí neméně cele konati jí veške
ren Český lid Vše jiné hlásá ny
ní politický barometr než — klid
né počasí
Svůj k svému ve Finsku — Ze
mčdčlská krise ve Finsku vzbudil
myšlenku mezi finskými velkostat
káři aby utvořil se spolek zem
ských zemědělců za tím účelem
aby se sjednotily zájmy všec
finských zemědělců bez roedílu
velkostatkářů sedlákův i nájem
ců tak aby si všichni vzájemně
pomáhali úvěrem i hospodářskými
vědomostmi í znalostí cest k lep
Šímu odbytu hospodářských vý
robků Spolek uskutečněn a
stanoveno aby několikráte do ro
ka konaly se zemědělské sjezdy po
městech i po vesnicích a přetřásá
obecné zemědělské otázky
'ředsedy sjezdů budou mužové
mající odborné vědomostí a prak
tické zkušenosti Každý sjezd
zvolí si dva tajemníky mající od
borné zemědělské vzdělání ale
nezaměstnané hospodářskou pra
xi aby mohli všechen čas a píli
ěnovati úřadním pracím vznik-
ým ze sjezdových snesení Tito
tajemníci povedou finanční strán
ku sjezdů budou obstarávat! kou
pi semena hospodářského nářadí
dobytka potahů Aby snad ne-
odbývali nejprve výrobky vlastní
ho hospodářství proto hleděno
zpředu k tomu aby tajemníci sami
neprovozovali samostatnou hospo
dářskou praxi ani na vlastních
ani na najatých pozemcích Všich
ni účastníci sjezdů se zavážou ne-
kupovatí svých potřeb než od fin
ských statkářův sedlákův a to
várníků hespodářskych strojů
Nevyhnutelný k těmto obchodním
operacím kapitál bude utvořen z
členských příspěvků s 2 procenty
zisku který z nich vzejde
Slovanský jazyk — fraus legis —
Polští poslanci na sněmu pruském
starají se všemožně aby do spra
vedlivého světla před tváří všeho
světa postavili soustavný německý
útisk mající za účel úplné vyhla
zení Poláků ze starých polských
zemí ieŽ nešťastný osud vhodil
do nenasytného chřtánu německé
ho V těch debatách je zejména
pro nás Čechy a vůbec pro rakou
ské Slovany mnoho poučného
Čeští Němci jež vedou Wolfové
Funkové a Lippertové nedělají
nic co dv Dyn sami vymysiiu
t
jsouce pouhopouhými uapodobi-
teli toho co prušáčtí Hanemano
vé a Tidemanové s pomocí vlády
Viléma II provádějí naproti Po
lákům Tak na pruském sněmu
řečí polského poslance Lva Lar
liňského došlo objasnění jak by
čeští Němci nakládali s českým
jazykem kdyby se domohli svého
uzavřeného území" a kdyby Ce
chové svolili k tomu aby české
záležitosti u německých úřadů
'uzavřeném území" byly projed
návány pouze pomorí překladů
Ze by německé úřady v "uzavře
ném území" jednaly podle zářivé
vého vzoru prušáckého o tom ne
může býti pochybnosti to by bylo
nyní už jen věcí logického postu
pu Poslanec Carliflský ukázal
na skutek vládního komisara pru
ského jehož úřadem je "bdíti nad
veřejnými záležitostmi" jak žalo
val vládě že Poláci užíváním ma
teřské řeči chiějí zákon obcházeti
páchati fraus legie Můžeme býti
jisti že také užívání českého jazy
ka bylo by "v uzavřeném území'
ihned obcházením zákona že by
české strany v praxi nesměly se
ani opovážit obráceti se na něme
cké úřady v "uzavřném území'
po česku nechtěh-li by aby ]im
to bylo počteno ve zlé jakoby
chtěly páchati "fraus legis"
ropts lidu v A us Au — une 9
března minul rok od posledního
popisu lidu v mocnářství ruském
V ten den byly uveřejněny výsled
ky popisu V 50 guberniích
evropského Ruska napočteno 94
215000 obyvatelů z nich 46447
000 mužů a 47767000 žen
10 polských guberniích napočteno
9455000 obyvatelů z nichž 4
764000 mužů a 4691000 žen
Na Kavkaze napočteno 9248000
obyvatelů z nichž 4891000 mu
žů a 4357000 žen V Sibiři na
počteno 5727000 obyvatelů
nich 2954000 mužů a 2772000
žen V Střední Assi napočteno
7721000 osob z nich 4158000
mužů a 3562000 žen Všeho
126360000 bez Finska V 50
guberniích evropského Ruska na
počteno městského obyvatelstva
11850000 v 10 polských guber
mích 2059000 na Kavkaze 996
000 v Sibiři 462000 v Středn
Asii Qic 000 v Bochaře 8000
Tím způsobem ie v celém Rusk
městského obyvatelitaa 16289
000 t j 13 procent
Nedostatek peněs v Srbsku —
očátkem března navštívil Vídeň
srbský ministr financí St Popo-
ič dvakrát za sebou Příčinou
astých návštěv jest prázdnota
tátní pokladny srbské a potřeba
ějak ji naplniti Roku 1896
rbská vláda uzavřela ve Vídni
ůjČku 704000000 dinárův a
Čásť této půjčky ještě neuskuteč
něna Podle smlouvy uzavřené
mezi srbskou vládou a bankami
měla prvá čásť půjčky býti vydá
na po 66 za sto a druhá Čásť po
2 za sto Ale protože berlínské
pařížské bursy berou srbské
tátní obligace jen za 63 procent
přirozeno že vídeňští bankéři
při vší lásce kterou chovají k Mi-
anovi a vládánu Djordjevičovi
htějí se vyzouti z ujednaných
podmínek půjčky Ale Srbsko
peníze musí mít musí je mít 1 Mi-
an i král Alexandr i ministři
Milan hleděl vídeňské finančníky
1 y _
neinrve oDiomiu nrozuami ze
všechno praskne nevyhoví-li mu
dyž ale finančníci se nepoddali
poddal se Milan a ministr Popo-
ič přijel do Vídně s plnou mocí
aby přistoupil třeba ještě na tužší
podmínky než byly ujednány jen
aby za každou cenu opatřil pe
níze
Volební úspéch anglických liber á
lův — Liberálové angličtí mají
příčiny býti spokojeni s výsledky
doplňovacích voleb do sněmovny
Dobyli opět jednoho mandátu v
Nort Wilfshiru Praská to v
pyšné budově vládní většiny jež
od hlavních voleb v roku 1895
vykonaných pozbyla už sedm
mandátův a tím vlastně tedy 14
hlasů ve sněmovně ztratila
Ovšem zůstává 1 dnes ve sněmov
ně vládní většinou skládající se z
konservativních a liberálních uni-
onistův velmi silná Vedle ne
spokojenosti voličův s nezdary za
hraničné politiky Salisburyovy měl
na výsledek volby v North-Wilf
shiru účinek ještě také "appell sira
Williama Harcourta nynějšího
vůdce opposičních liberalův k li-
berálům unionistickým kdež tito
kteří své doby pro Gladstonovo
přistoupení k požadavkům Irska
po samosprávě byli se od jádra
strany liberální odštěpili vyzýva
jí se aby se vrátili opět v lůno li
berální oposice Irským poslan
cům jest ovšem onen appell Har
courtův velice nemilým poněvadž
obávají se Že by přístup liberál
nich unionistův mohl stranu do
tud Gladstonovu pohnouti aby se
snah svých po obnově irské samo
správy sřekla Ovšem prozatím
většina liberálů gladstonových ne
má k tomuto — obratu — chuti
Za života stařičkého třeba už ne
aktivního vůdce svého stěží se
tomu odhodlá Zřeknuti se sna
hy po zjednání spravedlivosti Ir
sku ovšem by mělo za následek
že by se nepochybně octla hned
opět u vlády Ale ne už jako stra
na karakterní
Vypovídáni slovanských dřlnlků
Pruska Hrubý egoism německý
nesnese už ani pomýšlení že by
Slovan směl býti jeho dělníkem a
proto Němec surovou pěstí vyráží
mu z ruky trpce od něho vydělané
sousto Již po tři leta pruská vlá
da vypovídá kde jakého Slovana
hledajícího na pruské půdě výdě
lek Vypovídá Poláky Cechy
Rusy Avšak Němce z Haliče
Čech a Ruska nazpátek do Němec
nepovolává Jest velice litovati
že vlády "spřátelených" států
iichž toto vypovídání se dotklo
nepoučily vládu pruskou hned
že
se chápe ostří dvojsečného meče
neučinily bez odkladu stejné opa
tření naproti- přivandrovalcům
Německa Buď porůzné přechá
zení obyvatelstva jednoho státu do
druhého za výdělkem je věcí do
brého sousedství a žádný ze států
nebude mu klásti meze anebo ne
ní mezi státy dobrého sousedství
potom stát jehož poddaní jsou od
souseda vypovídáni má nejen prá
vo nýbrž i povinnost naložit
fSSm
NejvřtSl vyber rolnickícn irojo
_ _ _ a
Osborne pwé bránj kombliwané bránj upratHHné brány sdřeíinjV
tj Jízdné pérové brány Columbia pohyblivé a imřnltťlné talířové bráiV
iřui iiíř lránr Columbia ttkloiiěnt
rozhazotařky Columbia lad troJe (o
klápM brábe Columbia Hkllzeě lomnima aiizec tíkuc oihh irirr
rukou Tiklápřrf brábř uklízeč í motyřkové oborátaře
Kfttdf atmj plně taruHn M Jm njipiin
rlil
Vyobroieni toto ()sborne peřové brány
preaiinvuDi =
Prozkoumejte vyobratenl
khlodalK fei
pomorl roKulujw-li-n paa
Iim hrot v laNriltl
v luky koiiv amert
i
iidoueí aby 1 hluboko n-b
tnťlko ncii vy
ilWo wl vjrMnoull e nwt povrch ku hv©
vrcn ku iiwvo-
1 brati vleho
brati eho plevel mt k pmnuwni nrmn
-avá p&olnNt takovjoh bmn P'ív4 111
kont! hrotí a p&mbu Jakím Jwiu ku koatř
ravá pOMotinonl
pH pevni ny Hroty )mm i n)i'Pi iemM-rov
iiíMrle VímnH tU Jak )u pHi-vnřn)
rámu:
farní fitixnv uvi-ma iminanu koii-ii
povně
uHUroubovány Nlkly mi lam
kdo
Hpojeor Jou nuTolnl
"Mandy
llook on
artn iiouim) tuarua
D JI 0SB0RNE Je CO
Ph Htlmmel Jed
tejně s poddanými toho nedobré
ho souseda kteří přišli za vydčl-
1 T1—
kem na uzemi jeno 10 neoi v
pořádku a není udržitelné aby
Německo vypovídalo příslušníky
rakouské a současně aby přísluš
níci jeho zaplavovali Rakousko a
ujídali zdejším občanům chleba
dvojnásob Avšak v Německu si
představují tak že to vlastně má
býti k tomu že je Rakousko jeho
spojencem uo iJernna aosia
zpráva že v Broněvě v českém
Slezsku schůze křesťanských so
ciálů usnesla se podati říšské radě
petici aby pruští dělníci bylí z
iakouska vypovězeni jako rakou
ští dělníci byli vypovězení z Prus
ak pruské vládě tak pruským ča-
novážlivostí Protože však říšská
rada SOtva se aosiane k nejanemu
ednání jc zapotřebí aby obyva
telstvo rakouské a na prvém mí
stě české a polské jako nejvíce po
stižené pomáhalo si samo a hájilo
se proti dvojnásobnému prušácké
mu bezpráví
Třenice mezi Švédskem a Nor
skem — - Dřívější norský sněm
(storthing) jak známo uznal za
dohré valně snížiti civilní listu'
královu a apanáŽi korutiního prin
ce a to proto poněvadž král zdrá-
ha se špinili pozaaavKy iauinuiiij
ětšiny norského sněmu Většina
žádá samostatné zastoupení Nor-
ska v cizině norskou vlajku a
úplnou rovnost mezi Cis a Trans olini často v noci během spán
Švčdskem a Norskem Švédský ponechává jednoho v rozpa-
říšský sněm nezůstal odpověď na
tuto demonstraci sněmu v Knsti- nQsu nadulé oči) boiení hlavy ví
anii dlužen Tyto dni Pjal ! ce m6ng bolavé hrdlo někdy i ka
vládní předlohu dle níž švédská gd boiesti v kostech jsou všeo
státní pokladna bude vypláceti 'n vf c Pe-ru-nou mž-
korunnímu princi roční sumu j jQ b započíti při prvém přízna
která se rovná částce již norský nrilns t iedinm lékem
sněm Škrtl Hlavní orgán nyněj
ší radikální vlády v Norsku "Dag
bladet" žádá vůči tomuto jednání
švédského sněmu áby opět byly
škrtnuté sumy z civilní listy a z
apanáže pojaty do rozpočtu ale
aby králi a královské rodině bylo
dáno na vědomí
přejí aby král a
ďoucně vždy po šest měsíců v ro
ce v Norsku sídleli
Xnaal taaacliat prie Jest to
dosti smutné pro člověka nemít! prá
ce ale musl-ll někdo "zavřít krám"
pro špatné zdraví jest to ještě horší
ťan Ileury Eusminger z Morantown
Kans v plné míře toho zažil:
V roce 1893 přijel Jsem do Ameri
ky První tři roky těšil Jsem se do
brému zdraí ale potom následovaly
nemoce jedna za druhou tak že při
vzpomínce na minulost se až otřesu
Trpěl jsem častým bolením hlavy
pícháním po stranách a v zádech a
konečně dtal jsem zápal plic Po
lykal jsem pilulky prášky a všechny
j l _ lLA ka AXinlrn loHnnhrt Anm
řetl liHtn v ěaaoDisu článek o starém
léku nazvaném Dra Petra Hoboko
Zdálo se i e je velmi vřele odporučo
ván Objednal jsem si i™"" na Předplácejte Hospodáře Htýni
zkoušku sám k sobě pravě toble Je1 lkr r
má poslední příležitost" Byl bychPtelfim do Cerli Předplatné
raději zemřel nei £11 v tom stavu v pouze $150 na rok
_ 1 _
impl emln j
1 II _ I UkA
vyraiicnycu jeunoi mtihioiu i
kllzrt a tazue nuKurice rpnnnr-
1 - 2 Uil Hllárh) celeorrlové Kamory
'T' ' i
niinltiiho
jelnMttle
n-i koupíte
iivťbiarcx iTe-w TTorle
CbJLca(jo Xllixisis
íailJonva Ht Omaha Iřcl
jakém jsem byl Když lék přišel bo
lením hlavy div jsem nebláznil a byl
jsem velmi sláb Otevřel jsetn láhev
a zhčhI lék hned užívat Za dra týdny
byl jsem s to konati lehké práce ko
lem dumu a po stálém užívání po pět
týdnů mohl Jsem opět pracovatl v
poli Využíval jsem všecko všudy
šest láhví a jetu nyní díky Bohu
Dra Petra Iloboko jde přímo na
kořen nemoci vylučujíc t krve neěl
stoty příroda činfostatnf — zdraví ná
sleduje Není na prodej v lékárnách
Prodává se pouze od zvKštních jedna
telů Ku ochraně obecenstva každá
láhev má na vrchu obalu zanesené
číslo Hledejte je Všechny dotazy
adresujte na Dra P Fahrneye 112 —
114 So-Hoyne Ave Chicago IlJa
Jarní katarrh
NMJenl pFvládá béhem prvních
jarních mřsleú
Stává neduhu jenž se částečně
podobá chřipce počíná jako oby
čejné nachlazení tak často zvané
influenzou jež
ve skutečnosti
není nic jiné
ho nežli jarní
katarrh Ocha
bující vliv jar
ního počasí
spolu s pro
měnlivou te
plotou tvoří
Napadení nedu
Není třeba žad-
hlavní příčinu
hem jest náhlé
w-ctavení sebe povětrnosti
cfch kJe se nachladii Výtok z
na který lze se spolehnouti
že ne
duh okamžitě zadrží Pan A L
Raceville Delaware Ky píše:
"Pe-ru-na učinil mi více dobra
nežli všechny jiné léky odporučo
vané proti chronickému nachlaze
ní Mluvím ze své vlastni ZKUSe-
VvtHc naif M
niiánnn
I phtí I
že Norové sijnost M l fm že jest tonej
dvůr jeho bu- „
Každý měl by míti výtisk nej
novějšího spisu Dra Hartmana
pojednávajícího o chronickém ka
tarrhu Zašle se zdarma od Pe-ru-na
Drug Manuíacturing Compa
ny Columbus Ohio
7UxrAni no oblil Liil m od viebo co jU
kdy Tldtll Vydi dvakrát tolik jako ]-ťmrn a
Jet cDiiíjli neill ktcrrkoliv erni ko krnutai
Vydá obrovakoa ároda thba I na cbadá pftd
ochona til nraflokaja doxrává 1 na dalekém
Mcra Tiái vlky kiUliUif obeabnj lUUll
ttrart a jxl nrjpraktiettjlin tyXtrvx pro rolníky
vydaaf m ZII m edarma kdyl M cmlalt o
tomto Hilu aneb tatW-ma váta rirov-fi viorck
BpllU rmt kdji uileU Zc kolek adraiy tH
rolník i
(7)
Iowa Serd Co Den Molnes la