Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
13
?
Ducliovid
ProPok Zňp plřc J V Čapek
IVikraováni
V pondělí bylo pro ně sklizňové
JOočasí Obloha bez poškvrny
jr£unce jtn sálalo a zmoklé hrstě
ncn( elně a slyšitelně osýchaly Na
~ J _ 4 I
h''u luinu se osony loiioto vy
pravování sklizně nesučastnily
bmrčina mel ruku na klice svět
nice aby dohlíd na Čeleď a zjed
' nané vazače dělající v stodole po
vřfsla k odpolednímu vázání
Matka a dcera měly zůstat doma
k obstarání oběda a svačiny pro
všecky V tom — bylo teprve
osm hodin — zaklepáno na dvéře
a Frantík Dušek svátečné přistro
jený doslovná vpadl starostovi do
náruče Jevil neobyčejnou váž
nost málem až velebnost Dal
kolem dokola "dobrýtro" a posta
vil se před Smrčinu:
"Rychtáři — já přicházím v do
rozumění s otcem vrátit vám slovo
Doufám Že to bude k le
oDe sírany a ze zastane mezi
dobrá vůle až do smrti"
f # v
amrcina se rázem proměnu u
vtělenou srdečnost Uchopil mla
dého Duška za obě ruce:
"1-rantíškii já tě mČl vždycky
za nodneho hocha iiyl bych ti
dal dceru svou s radostí — ale —
k Matuškům Nepřítel odtáli
Iifenek řekne: "Dobrý vůdce
nesmí nechat opuštěnou pevnost
ani půl hodinky neobsazenou byť
slunce upraždo žito na jfžku'
Mordujte kuřata tetičko a strojte
hostinu "na počest" ať se vaši
ženci a s nimi celý svět mají do
bře Já sám uŽ dostávám chuť na
na něco od pera Vale a na shle
danou za půl hodiny"
vyrazil ven a dal se Šikmo přes
náves Sinrčinová se blaženě
usmívá Božence by od tváří sirku
mohl zapálit Smrčina si odkašlal
a pronáší následující spíč:
sadu bych se o nevím co Že
ten divoch zahrál nějakou noční
komedii s mladým Duškem Oni
s ním od dřdinství čerti Sívali O
každých prázdninách bylo slýchat
o strašidlech a podivných událo
stech Co ondy pronesl k tomu
silné poukazuje: Kdo Čím zachá
zí tím prý schází Ono by to
bylo vlastně v pořádku Dušek
nás obešel — byť i nevině — po-
pŠímu pro mocí duchů a Prokop ho nejspíše
náma taky nějakým duchem přestrašil
k ustoupení Klín klínem Dost
možná že se mýlím Je to pouhá
domněnka Nevím nic určitého
Vím jen že dnes z mojí práce moc
nebude Prokop běžel k Matu
škům a Břenek ač je vzorný ho
spodář nechá všeho a přijde Já
vím Že je mu Boženka nadevšccka
Takž nám
toťvíš takové věci se nedají nutit
Bylo jinak souzíno a proto se ne- hospodářství na světě
fTL I __"_ V I V V
smis norsit na jjozenitu ze — ze
— nu já ti zkrátka děkuju za tvou
ústupnost za sebe i celou rodinu"
Taky panímáma přistoupila a
pobízí odstoupivšího ženichy aby
se přede posadil a nemáh profi
honem usmažit fár vajíček nebo
kuřátko?
isvany se vymlouvá že ma na
kvap — že musí do města a chce
se ještě vrátit včas aby mohl od
poledne pomáhat při svážení
Během výstupu onoho Prokop
nepozorován vkročí do světnice a
vyjadřuje hned své podivení proč
Frantík chodí tak vystrojen v první
den sklizně
"jsem na cestě uo města ' vy
světluje Dušek "Musím koupit
několik potřebností a taky bych si
rád pořídil vobu — okuláry Třeba
bys mi mohl dát na ruku kde a
jak?"
nezbyde než udělat z dnešního
dne modrý pondělek a trošku se
přistrojit CoŽ dělat Stane se
nám to jen jednou v živobytí A
co jsem chtěl říci — ano už mi
napadlo" —
Otec přistoupí k Božence a
vezma ji za bradičku potutelně
mrkne na manželku a táže se:
"Přijde druhý ženich panenko
Budeš zase žádat o — rozmyšlenou?"
"Ne tatínku"
(Pokr bud)
ní nejen že postačilo úplně ku
krytí všech Škod nýbrž dle posled
ní zprávy má společnost skorém
$5000 na hotovosti v pokladně
ku krytí možných škod jež by se
udály Za min rok měla Škod
pouze Í517 a bude-lí tak šťastnou
též v budoucnosti tedy by nyněj
ší hotovost postačila ku krytí všeh
Škod i běžných výloh správních
skoro na 5 roků 1 kdyby nebylo
ani jedinkého dolaru přijmuto od
nových členů Pochybujeme
ovšem že bude společnost vždy
tak šťastnou jako loni a máme za
to že nastane doba Hkdy bude
muset rozpisovat rozvrhy ku krytí
ztrát Kdy to bude aneb jak vel
ké rozvrhy to ovšem neví nikdo a
proto také ne my
Ilambursko-Amer akciová paropl spol
: Přeplavní ceny
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 31 h
Z New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do Nww Yorku
Po jmroMícIj expresních 130 00 $3000
pravidelných 12800' 13460
„ Union linie I1M00 13160
„ „ Ualtiniorské linie 12000
„ ' Ualvestonské linie 13000 13150
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG - AMERICAN LINE
tor Kandolph k LaSalIe Street
Chicago Illinois
37 Uroadnuy £tl Sew York I N W
HOVORNA
Pouze dotazy plným jrnútiein tazatele opatřeni
uojiiou uovumnuu a odpovědi Dopisy
nepodepsané a anonymní naleznou
pohodlného linuta v koil
DODGE Neb — Prosím sděl
te v Hovorně: 1 lestli je Far
Prokop si vjede šátkem do obli- mers Mutl pojišťující společnost
je a pracuje s nosem skoro půl ze S° 0mahy Pr? farniery
čeje
minuty aŽ se mu z toho tváře krví
zalijí
"uostavam jaksi rýmu b nej
větší ochotou sousede! Zajdi k
Fialkovi — číslo — Však počkej
synu a ti nápisu jetio adresu a
pár řádek My se známe leho
syn se mnou studoval v Písku on
ti svědomitě poslouží (Píše) Tady
je ta slavná epištola mládenče a
dovol abych ti gratuloval k tak
znamenitému nápadu Kdyby tvůj
anjel strážný s nebe sestoupil ne
mohl by ti nic lepšího poradit Ty
se staneš jiným člověkem Budeš
vypadat jako absolvovaný študent
Apropos! Musíš nám taky pomoci
zahrát divadlo a pošinout opozdělý
Bílkov do rovné čáry s pokrokem
spoiennva a KUy2 čita jen
procento zdali pojišťuje majetek
v plné cené ceně neb jen v polo
viční 3 Na jak dlouho je tako
vé pojištění v platnosti V po
jistce to nikde nestojí a někteří
míní že se bude muset platit
procento každý rok Jiní zase
že je to takové pojištění navždy
Já s tím nikterak nesouhlasím neb
první by bylo moc drahé a druhé
dočista nemožné Sdělte co je
na tom pravdy a doufám že se
tím zavděčíte více čtenářům
Váš starý odběratel
OJp 1 Jak dalece víme nyní
když společnost přešla pod jinou
správu skutečně farmářskou po
važujem ji za tak spolehlivou jak
ostatního světa Neodříkej až jen která vcspolná společnost býti
všecko uslyšíš a zrale uvážíš Ma- může totiž tak dlouho jak pod
tuŠka už slíbil Naše Kačenka a touto správou setrvá 2 Jak da
Bláha též budou hrát Tuhle Bo- lece víme pojišťuje tak jako jiné
ženka musí z ohledu na moje bra- společnosti asi ve Čtyřech pěti
tranství a jiné věci Pepička Bar- nách (So proc) skutečné ceny 3
tošků mi na jisto připověděla S placením jest to'jak následuje:
Není-li to děvče k pomilování co
říkáš? Víš Člověk musí na lidi
z chytrá Ohnivé oči růžové tváře
a stříbrné hlásky jsou mocnější
zbraní než bodáky repetýrky a
děla a lidi před nimi kapitulují bez
Dodmínkv a ochotně — měŠtáci i
sedláci! Ze pospícháš? Tedy
Každý kdo k této společnosti co
člen přistoupí ať se dá pojistit
na málo neb na mnoho zaplatí
$2 členského poplatku Mimo
to zaplatf na každé f 100 pojištění
1 1 Toto obé se počítá co pří
stupné ku spolku a peněz takto
složených používá se jak ku krytí
pěkné pozdravení na pana Fialku běžných vydání tak i ku krytí
a přijď se okázat Ta — ta — škod Když by tyto příjmy od no
sousedel" vých Členů nepostačovaly ku krytí
Sotva byl ex-ženich ze dvéří Škod jež se udají tedy bude roze
Prokop se na opatku otočí ku psán na všechny členy" rozpočet
strýcovi:
"Ustoupil?"
"Ustoupil!"
"Sláva vlasti! Stovka v kapse
A nyní s veselou novinou za tepla
ku splaceni náhrad na škody o
hněm jež se udají Po minulé 2
roky nepožadovala společnost
splácení jakéhokoliv rozpočtu na
[škody a onen Jit na lioo pojištč-
uiiittuu Micn — Sdělte v
Hovorně: 1 Jak má být poštov
ní poukázka zaslána jestli v regi
sírovaném neb v jednoduchém do
pise — 2 KdyŽ by byla poukáz
ka zaslána v obyčejném dopise a
přišla ku ztrátě jestli by ji pošta
nahradila neb jestli by ji musel
zasýlatel škodovat J K
Odpovlď — 1 Postačí v jed
coduchém dopise zaslat Zásilka
registrovaném by způsobila
pouze zbytečné dvojnásobné vy
dání totiž jednou za poukázku a
podruhé za registraci Kdo chce
dopis registrovat nepotřebuje ku
povat poukázku a může přiložit
hotové Pošta nyní ručí za zá
sylky registrované do obnosu de
set dolarů — 2 Když by se poukáz
ka ztratila tedy poštovní úřad
který ji vystavil na požádání zasý-
atele vystaví duplikát tak že za
sýlatel nic neztratí Když by ale
ztracenou poukázku někdo nalezl
a zpeněžil obdržel za ni na poště
peníze musil by zasýlatel ztrátu
nésti To ovšem tak snadno uČi-
niti nelze proto Že jsou na poště
opatrnými a vyplácí pouze jen
osobám jež jsou jim známy aneb
byly od známých ztotožněny Mi
mo to se strýčkem Samem nejsou
žádné špásy V případě podob
ném by se podvodník takový mohl
připraviti na přísné soudní stihání
a měl by vyhlídku na delší pobyt
v káznici když by byl dopaden
Proto se podobný případ podvodu
zřídka přitrefí a poštovní poukáz
ky jsou z té příčiny bezpečnějším
ač třeba ne nejpohodlnějším způ
sobem zasýlání peněz
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
Pfuplavnl
ceny
Z Nhw Yorku
Po
Z Břemen
do iirurnen do New Yorku
130 00 13850
12600 $3050
parolodích expresních
pravidelných
HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
OELBICHS 2z CO
2 ZDowUrxr Grxeen lTo"w "STcrlc
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD:
ZE3C Cla-uLssenřus cScCo
90-92 XDearbcm Street Chicag-© 221
YWXXMXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXKXKXXXX)UM
XXXXJMCrXXXXXXXXXXXXXXXJXXXAXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXÍXXX
mm 11
STAVEBNÍ DftlVÍ
dodáno na Vaší stanici
Doorava zaolacena
Za VelkOOtChOní Ceny MĎŽete koupitl stavební dříví tak laci-
mo jbko van oDciiodniK a ušetříte Jeho výtěek pro sebe Nenáležíme k
' híúnú kombinaci Zušlet3 nilin účty za dopravu Adresu i te:
UMON LU5IKER CO
TII24-lr
Wlnona Mino
?'žte askavč anglicky
X
Sx xxxxwxhx xxxxwMxxxxírxx x xxxxxxxKxxxxxr
xxxxxxxxxxxxxxijj:xxjtxjuixx2xx)ix
Zahradní
semena 1
Nachový jetel timotha zvláštní
směs travních semen a vůbec
vše v oboru semenářském —
Užá" Zašlete si pro náš katalog
Obdržíte jej ovšem zdarma
TH-24~3ra
Griwwold Necd Co
17" So ÍO Str XAncolai £Te"b
Chaniberlidu-át lék proti kašli
Lčk tento určen Jest zvláKtě nroti
ka&li nastuzení záškrtu dusivému kafili
a influenzi Stal se věhlasným pro léče
ní těchto nemocí ve vetři né civilizované
bo svita Nejpocblebncjfií ilotvčdfení
aosia pouava lei aokaz o jeho dobré
činnosti o tčžkvcb svéhlavých nfÍDa
dech kaníc jež vyléčil: o Drudkém na
chlazení Jez podlehlo rychle leho mírní
cím účinkům a o nebezpečných napade-
nicn Zftnkriem Jez vyiédl často takto
TI11 tví Ti rwl H "kf cj Ir i
stromovka
K ušetření času
zaSlete nám seznam toho co
právc potřebujete v oboru
stromku a mv vám zařičme
zvlá&te nízké ceny stromků
žádaných Zvláštní snížené
ceny na přížtích 80 dnů Pě
stujeme v&eno druhu stro
my křoviny révy atd Z če
ho sestávali? Z jabloní tře-
vSeho druhu Jehličnaté stromy
ní švestek broskví bruíní a drobného ovoce
nejiepsino druhu raze a Jine ozuonne krovinv Stromovka naAe jest umístěna ▼
krajinč řeky Iticharcbinn a stromoví na$e není vysušené nýbrž bujné hladké a za
ručené že uspokojí Zaálete si o katalog a cenník Adresujte: thlm
IIU3rOOIIrr NURSEIMES
život ditka zachovay Slríí užívání jeho p NĚMECEK majitel Fin Natinl Bank HUMBOLD T NEBR
uuditcuiu nutí uitttAaiu c Iieuuu I
ten zbaven jest lekem tímto všech
bezpečných následku
všech lékárníku
Huinboidt Nob
Na
ne
prodej u
r
Semena
oilelulii'i'h ImiHirtov-
nfeh druhů mi zaruCtmou
kurivtwtl nalJixtme u nniiy
velkoobchodní: celer iriu-
kliflv(tj nftliÍ7íiiiexjtciiv
kj Rnpuma ikubiki tutlái bltvkovy uiuloun
iHIMiiiMk mák tkt kniir í-nit n-li niHtíde-
uumie putrJkil rutkvifka viiit-nuk okurkv
ruHka ffpai-jrjrpmká mrkuv nxtluun uhi-mky
rnjraia iwirzvi muzitka xinik nyue aun
ujjmko um tiaranukr a siniíi-tilnu
w-í-Ii W fte'ntov?cli ualicka mlu vy
květin
vích l)Hlii'kft xaiilu vvuliu-nná
po olHlrítn) SSc i lli'kv 5c 6 liallřkii Hi rtů
8ii)fia tato jwu Hiuxe pro náa ptttovina a
ticjMju Jínilo k dOHlini NeryhmuJUí p-nlre
za míněna benenni klyí mů)(-U) a niadonuit
l ne JK-DI iw-iiii-iia akoro (larnm Adrutulla
JuduoUuto: Chládek Co Dunlap Neb Z(-3m
'llAniÁ ) 1 pro vle-
liiuuinac uiuiuuui v -hi-ndoliylek
KKIM IIAZI I II JLKHK VKťKOVEHO 1M)
ItVTKA Ntílll kounite laílete ti pro ixidIk o I
mxt-iil ekliinl a antao {t aulo iww uu im akru
rt-nmnl adnuravou do vfouh stanlo ZIA K-1
MA Joden bul llUO btKiř I
í P Vissering box 181
Alton III
o sáhá dHví za 10 hodin
tt!in JEOKV tlovtk UmUi kláliu-( pilou
ohrfU trotnykloit tm Jako Důt ťcH-e dřevo
vM-no arunu na íakeaouv poun jwnmui
ikiFpío phMtrolom tímto vioa dhvi in-1 9 mail
oaoiwtn linym a pn ura unaunrii ikuju jw
h v uiivanl 1'oélela al pro llluittrovaor
utal oe tn-]iiirřju b tduknnalcml a odporu-
ři-ni ml tuíriv První oMi-dnávka íaruíl m
itdnau Uivl Adr-ulto na: la i
roldlBa- Hawlaf Máchla Co
S4-06 8 CUTt BTHIUT
I Mí1 I I
I ťtum I I
I
iooo třehto bedniček na vejce
úplně zdarma
v Boston Storu
T T Ti tel i
roh 1G a Douglas ul Omaha
Velkolepá jarní Tprodřj
Šatstvo
pro muže hochy a dítky
Otevření sézony a výhodně koupě
s ní spojené překvapí každého a vyplatí
še každému přijeti mnoho mil aby se
mohl súčastniti této prodeje šatstva
Dáme vám zároveň zdarma jeden ze
svrchu uvedených skříněk na vejce úplně
zdarma když zakoupíte jeden mužský
oblek Do skříní těchto lze vložiti 15
tucta vajec bez obavy že se porouchají