Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Z českých mlýnů
HUMORESKY KARLA TČMY
Dobrodružství páné Cibulkovo
Asi před hodinou přinesl "po
šťák" panu otci Cibulkovi do Po
dolského noviny a psaní z Prahy
a již merčila bystozraká panímá
ma že má starý nžjaké 'trhání'
Každou chvíli byl v Šupleti
brzy vytáhl zelenou Železniční
knížku brzy zase červenou 'Šraj
tofli' "Mně se zdáty se už zase šrou
buješ do Prahy?" prohodila paní
máma "Musím staroušku" omlouval
se rázný jinak pan otec jaksi roz
pačitě "máme tam zase poradu
pro tu uherskou mouku"
"Bože mne netrestej aby ji už
čert vzal tu celou uherskou mou
ku! To je Sákých věčných porad
z kterých se vracíte myslím tak
moudří jak jste do nich přišli
Vždyť je to teprv zítra týden co's
byl v Praze!"
"Nic naplat musím tam v po
ledne zase sjeti"
"Ale ty outraty kdo pak ti to
bude hradit?"
"No vždyť to není k smrti"
chlácholil ji už zase osmělenější
pan otec "každý něco pro vlast"
a "nebudeš něco potřebovat z
Prahy?"
Tato závěrečná otázka účinko
vala vždycky výborně Následo
valy po ní hned: asi dvě libry ká
vy libra škrobu kus jadrného mý
dla trochu velkých hrozinek a
mandlí balíček modré bavlny atd
až už toho měl pan otec hnedle
dost Než každý špás něco 'ko
štuje' a kdyby byla ta drahá paní
maminka věděla jak ta 'uherská
mouka' vlastně vypadá k vůli níž
pan otec pořád do té Prahy brou
sí byla by ho jistě vytrestala je
ště jednou tak velkou nůší komis
Přece jen povedené tohle mužské
plemeno! Však hlavní vinu mají
— venkovští páni sládci Proč
nevaří takový 'křen jaký se do
stane jen v zlaté 'slovanské Pra
ze? Jak má člověk na svém ven
kovském hnízdě odolat a vydržet
když dostanete příkladně takové
hle psaníčko z Prahy:
"Milý příteli! PraŠťte vším a
přijeďte! To jsem Vám našel
včera pivko že jste jakživ ještě
podobného nelíz Flekovské vo
da proti tomu! Zkrátka to se
nedá povědít to se nedá povědít
to se musí jen pít! Čeká řás na
jisto dnes večer váš upřímný Žá
ha" Hoď kamenem po spěchajícím
na stanici panu otci Cibulkoví
kdož si troufáš odolati takovému
pokušení! Celou cestou nehodila
Živá duše a tak se vyhoupl náš Ci
bulka po páté hodině k večeru
zdráv jako kapr z vagonu na smí
chovském nádraží chvátaje v po
tu tváří pokud mu to jen pro
bříško Šlo aby 'chytil tramway' a
nezmeškal zbytečně ani minuty
Na ty hloupé komise bylo zítra
času dost Veselost mu hrála v
hlavě a leskla se na jeho kulaté
tváří jako zapadající sluníčko po
zlacených koulích na cimbuří 'Ná
rodního'
Ti hloupí Pražáci! Jak se fan
tí po venkově po letních bytech !
Inu kdo chce kam pomozme mu
tam Smluvili se se starým pří-
tttem Žáhou který je inšpektorem
u Šiké té vypálené asekurace jak
sí to letos šikovně zaonačí V
Podolském mlýně místa nazbyt
voda mléko háje máslo louky
inu co jen srdce Pražáků ráčí
před měsícem uŽ tam tedy odstě
hoval Záha svou starou s celou
famelií daří se jim tam výborně
ale jemu Žáhoví a Cibulkovi v
Praze přece jen ještě lip! Žijou
tu oba staří parkosové zase tak po
mládenecku íeŠácky jako by byli
dohromady aspofi o kopu let mlad
Sí než jsou Ale což — utišuje si
Cibulka svědomí: Když se člověk
padesát let choval dobře může si
v 51 přece uŽ trochu vyhodit z
kopýtka
Rozumí se arciť ve vší slušno
sti a počestnosti: jako se na tak
pořádné občany věrné ctitele bo
drého krále Ječmínka a staroused
lé bulkáře sluší a patří
S veselou tedy myslí ale již ta
ké dosti pěknou Žízní náš pan o
tec octne se u bytu přítelova za
zvoní na celé kolo a už si Stornuje
vtip kterým by Žáhu pozdravil
když se tu otevrou dvéře a místo
Žáhy vítá jej dobrosrdečným smí
chem páni — Žáhová! Nebesa! Kde
s tu vzala?
"A tohle je dobré pane otče
jedeme spolu jedním vlakem do
Prahy a nevíme jeden o druhém!"
Nአpan otec byl by snad překva
pením zkoprněl na prahu jako
dřevěný Mojžíš ale na štěstí už
mu třepal pravicí přítel Žáha a už
jej táhl do pokoje směje se:
"To se na nás naše ženušky na
vedly Co?"
Ale ne paní Žáhová hravě vy
světlila všechno:
' Šla jsem odpoledne na stanici
k paní přednostové čili "štacion
šeíce" jak se dobře po česku říká
známe se spolu už ze školy tu
přijdou noviny a v nich se dočííá
me jaká to bude sláva s Turoilou
Jejej míní paní štacionšéíka to
bych tam dnes chtěla být! Já ta
ké dostala sto chutí a tak jsme se
zkrátka sebraly a tu jsme!"
"I těšíme se" doložila v tom
přicházejíc z vedlejšího pokoje
roztomilá paní přednostová "že z
toho nebude Žádné pohoršení!"
"Ale kdepak pohoršení! Potě
šení srdečné!" ujišťovali o přítrž
oba lapení kmotři pijaristé však
sotva že paničkj poodešly do ve
dlejšího pokoje aby dostrojily se
se do divadla měli jste vidět ty
okurkové obličeje našich kumpá
nů!
"Tohle je smůla co?"
"No a jak to vyvedem?"
"Inu jak? Vy již musíte se o-
bětovat půjdete se svými paniČ
kama do divadla já ale do naší
důležité schůze stran té uherské
mouky!"
"Zrádče" smál i durdil se Žá-!
ha "za to bych vám na mou duši
neměl o tom čupr-ležáku ani po
vědít! No ale nešt dopřejte si
ho v Roudnické u Císařských a
sedněte si až k samému sklepu
tam se schází moc fajnová společ
nost Spát budete rozumí se u
mne jako vždycky pokoj již má
te uchystaný zde je klíč od domu
a zde od pokoje"
Jak vidíme bylo panu Cibulko
vi celkem hej! Honem si šel ob
hlídnout svůj pokoj umyl se pře
vlékl se a za čtvrt hodiny už zase
zcela ve své dobré míře vyprová
zel společnost až k Národnímu
škádle cestou paničky že to byl
přece jen asi od nich Čtverácký
návod konečně pohnut stisknul
ubohému příteli vřele ruku šepta
je mu Že bude pít za něho'
A pil! Prach čtyry neděle však
to byl také malvaz S každou
další sklenicí lepší a lepší a lepší
a to samé platilo také o zábavě í o
společnosti Všichni jeden duch
9 jedno srdce a to srdce pořád u-
přímnější a ten duch pořád ráz
nější Náš pan otec se zkrátka
už ani nechtěl dívat na ty čárky
na svém tácku a do dnes se vám
nepřizná kolik jich vlastně vy
lousk Jen na to se pamatuje že
měl zrovna tak svou pravou po
stelní váhu' když po Václavském
náměstí stoupal volnou na Vino
hrady k příteli na svůj nocleh
Noc byla tmavá lucerny už na
polo vykuchané ale houby! jen
když je pořádná illuminace v hlavě
Bezstarostně silně si odfukuje
klobouk v jedné deštník v druhé
ruce vystupoval náš pan otec
temným návrším Čelakovského
sadu 'pomalu ale jistě' vzhůru k
bývalé Žitné bráně když tu do
něho nějaký nmotora chvátaje s
hora dolů tak upřímně drcne že
oba od sebe odlítli jako dvě piliá
rové kule
"No no!" zabručí nemotora
"no no!" odpoví ještě důrazněj
ším basem náš pan otec a bezděč
ně žáhne si po levé kapse u vesty
lekne se div nezdřevění: hodinky
ty tam! Ale mžikem se vzpama
tuje obrátí a ráznými skoky dolů
za lupičem Pod stínem nejdolej
šího akátu jej šťastně duhoní Rá
zně pozvedne deštník a zahřmí na
lotra:
"Hodinky sem!"
Lotr se lekne a civí
"Hodinky sem sice!" zahřmí
pan otec podruhé a to vydalo: lu
pič ani nccekná vrátil mu hodinky
a už peláší odtud! Vítězoslavně
zastrkuje Cibulka své 'cibule'
kouká ještě chvíli za utíkajícím
darebou myslí si Že mu měl pře
ce ňákou vlepit a pak se znova
pachtí vzhůru k Vinohradům
Znamenité pivo jak dodává Člo
věku kuráže! Nemíti jí měl po
hodinkách Beze všeho dalšího
již dobrodružství dostal se šťastně
do svého pokoje rozžal svíčku a
počal tiše se odstrojovati Nejpr
ve kabát dolů pak boty a pak —
prach čtyry neděle co to? Sní
nebo bdí? Tu hle tu na stole
leží jeho zlaté hodinky a zde ve
vestě na sobě má druhé! V těch
nejstarších hodinách nemohlo to
nikdy více hrknout nežli v tu
chvíli v útrobách páně otcových
"Pro umučenou hodinu!" trne
"svoje jsem sí zapomněl zde a to
mu chudákovi jsem vyrval jeho ho
dinky! A pěkné zlaté remontér
ky! Pane na nebi tohle je Skan
dál !"
Byl by se nejraději zfackoval
stlouk a propad na tom místě
kdyby to jen bývalo co plátno
Za to bez sebe sklesl na židli ko
lena pod ním třásla a na jazyku
se mu dělalo hořko
V tom slyš! Na schodech du
pot a šramot
"Matičko svatohorská to už
jdou pro mne!" umírá nešťastný
pan otec úzkostí Krůpěje krve
by se byl z něho nedořezal Již
kouká zoufale po oknu již — než
po jednou mu otrnulo: rozeznalť
hlas přítele Žáhy který se s dá
mami také důkladně zpozdil u ve
čeře "Aj pan otec ještě svítí!"
"Svítím — svítím" ozývá se pan
otec "ale je po mně!'
I otevřev prosf pro Boha aby
k němu vešli a pohleděli co ho
potkalo!
"Jen si považte já starý mezek
někomu ukrad uloupil zlaté ho
dinky Já ho chudáka přepad na
ulici já ho obral o remontérky
já se stal lupičem!"
To vše vyrážel ze sebe tak plač
tivým hlasem tváře se při tom tak
zoufale že se ho všichni zhrozili
myslíce nic jinak než se pomátl
na rozumu Teprv když jim to
všechno z gruntu vypověděl jak
a co — všichni smíchy se roztřásali
a kouleli
"Vám se to směje ale co já si
počnu? Na světě bych se radši
neviděl! Kde toho chudáka na
jdu abych mu hodinky vrátil a za
to leknutí ho odprosil? Ohlásit
to na policii? Z toho bych moh
mít pěknou ostudu a polízanou
VŽdyť je to kriminální případ
vždyť ten ubožák z toho moh mít
smrt!"
Tak bědoval a lomil rukama
neustále až ho Žáha upokojil
aby si nedělal daremných trampot
omyl že je omyl ajak se rozední
Že dojde s ním i s těmi nešťastný
mi hodinkami na policii a že to
bohdá všecho dobře skončí
NuŽe chvála Bohu také skonči
lo Femohliť se ani přísní páni
na policii zdržet smíchy když pan
otec znova v potu tváři vypravo
val tu svou loupežnickou historii
Takového 'lupiče' a zákeřníka vě
ru ještě neviděli Po hodince se
vracel pan otec jako znovuzrozený
a div radostí neposkakoval zase k
příteli Záhovi na snídaní
"Ale když to venkoncem vez
meme" — ulevil si při druhém šál
ku "jste tím veselým malérem
jen vy paničky vinny proč jste
nás tak překvapily že jsem až v
roztržitosti zapomněl své hodinky
na stole!"
"A proč jste byl tak roztržitý
pane otče?" usmála se Šibalsky
paní Žáhová "Vy mužští!"
Klondiktt v pohlíží domovu
Stěhování lidstva z jedné části ze
mě do druhé děje se cestou zcela při
rozenou jest to baženi teutioiiivci)
po zlepšení svého postavení Když
rozSířila se povřst o tom íe zlato ti
velkém obnosu lze nalézti u vnitru
Alasky odvážili m muži z celého své
ta svých životů vzdorujme nesčetným
nebezpečenstvím aby dospěli nového
Eldoráda
Nékterí docílí tam úspěchu jiní
pochybí průměrně však učinili by
všichni dobře kdyby se byli připojili
k vyatěhovaleckému hnutí do krajin
blíže St Paul a Dtilnth v Minnesotě
Přes jeden miilion dolarů strženo by
lo pouze za úrodu brambor v půl tuctu
osadách podél dráhy neříkaje ani ni
čeho o výtěžku za obilí dobytek a jiné
rolnické výrobky Bude to nejbo
hatží krajina na severozápadě pro svou
výtečnou polohu mezi St l'iul Min
neapolis Duluth a Superior Kraji
na tato obdařena jest zdravým pod ne
bím čistou vodou dobrou půdou či
lýojí občany a všemi výhodami výtce"
né krajiny
Pozemky stoupají rychle v ceně a
každý Jenž se tu usadí může být i u
jištěn že nalezne tu Klondike bez
uepřf jemností a útrap spojených s da
tekou cestou do Alaska
M cnroYé meloony "Paul Esse"
Pan Paul Rose píAe: Dec 4 1HU7
"Shledal iran břbem 201etého pa
stování me!ouno ie v severních státech
zvýžuje se poptávka po melounech t na
fervenalýni masem a dále že obchodníci
dávají mu j řednost k v61i umístnění v pfil
buSlovycu koMkácb Usage Jest prius
velkým do kosíkfi Emerald Gem nevy
drží dopravu v teplém počasí a mimo
toho rodí melouny nestejné velkoMi
i na raviuoevvtyny
ty o tsltaňuje vy ne
se více vydrží déle
a uspoko ji lépe nežli
kterýkoliv Jiný me
loun Jest to nei
lepM meloun jaký
Jsem naSel pro sever
Moje zkuMriiuBt ním v jižní Iudisné mi
nulou sézonu byla velice uspokojivá
vyjma toho že roste příHS velký Pone
cbatn usaffe melounu a uuou suzeu i vi
Itou Letos zasílal jsem tyto melouny
do Pittsburgu Clevelandu Toledo Indt
anapoUs Cuicago a jiných vzdálených
tanic a v každém pf ípadti došly v dobrém
pořádku a prodaly se za neJvyWÍ ceny"
Zahradnici shledají jej za velmi cennou
zeleninu po Oaage
ri„„ „ pakl 10c 3 pukl 25c % unce
lUltl 1 imrfifiOť 2 unce 80c
VavahawH katalog výhodnýc h koupí
Jest trochu lepSÍ nežli Jiné Ilustrace Jsou
vzaiy aie přírody a vtn ™ "
dS lukách a farmě Zafileme jej zdarma
t každou objednávkou 50000 stop paře
niAr věnováno jest novým Canna rožím
karsflatom atd Vftíiou druha seinen
prodáváme po 80 paklíéek — za polovinu
proti jiným PíStednes Na východ neb
záad Hycblá doprava z Chicaga neb
New Yorku Jsme jisti že vám ušetříme
peníze HW— lm
Vamrhaa Sced Store
II Ilarclav Hlr-t I M— xrt lUniiíiph St
New York I Cblcairo lil
jjovA
TXTVIOIV
zvýšená dráha
Jt nyní otevřena
JEDE PO VAN DUŘEN ťU 1'fcÍMO fftKD
Chicago Rock Island & Pacific
mtm Tlcl
Cestujíc! kU-H do Chicaga pHJlon mohou
po tvýn dráas ďwálirtoult ItU-reSoll tuttf
nlot aneb m implatek 6c ntíIH který
koli olK-hod r thwJti m"tH Vlaky tatiji
na KoLk llan I Munici kitidou minutu f
ImmIu tato mhim nkjtatl pouze
"Great Itock Island dráha"
ZaSleW Srertory koli k a obdriilfl poítou
fwnurktivnf obrai Cblrair r 6 Uarv b )n
tnárftul v coul oVhuugu m tvfkftté dri-
a ptejte vřdítl Mapa tuu inřll tiytj mul
at lili t Jinde chwut-ll n'-u navítivlti nsb
JOHN KUaTIAN O P A
ťhlraxo lil
Ifiln InJ Pan HU Uyli-nký dříve iiWan
JVUC JC i miU-kf nyní nékde v Kallf f
nll umfnf HiwU JJ Jeho mttka Kdo by
o nin védét nnb oa %im f dopito na p J
ťlbiKora um Ha U 8tr Omaha Neb
Htává rozličných spfisobft
léčení
NACHLAZENÍ A KA&LE
K docílení pftsobivého vyléčení
a ITVVAXjTS užívejte
A
I L
ALLEfíS
LUN6
BALSAM
1
1
i
)
a ncpoliráveJt a Ihii uiivánlm ccttf
Jel pimkytnou pouze doauttou úlevu
Tento prsní BaMm Jent chválen pra
hvř iflIi tiCujlci vluMnimtl jlmll llem
ivtxlá a utlí a vyhojl aliznaU blíny
Neohnuti u Je opi uni nebUdný Jln opoj
ný lék Duchovní a vfřejní řcínlci bu
dou vH'lkeni J-tM lk pouiljí upo
kojeni ŽtUleJtA a hleifld pFUti doatatl
ALLKVH LUNO Ji A LHA M
t ť'kiriiik&: Z! V a 1100 líbev
Oř Chas Rosswater
česlc lólcař
fflw: 222 Bw Bldir roh 17 vL a
Farnam Telefon 0Í
Onydií: 2117 Jonet ulice roh 2ótá
VenmÉte káru na LcavenworUi'il
Teleron 1217
OMAHA - - NEBI?
Dr E HoioYtchiněř
český lékař
OÍIicei ti a rohu l A Iinwaril ut 8ho
Ij'a ltim k í dveří 210
TelrfoDr 1 438
V iiisnrnfl k nlcjtení od 10 do 12 hodin ráno
J 2 do odpoledne a od 7 do visíer
Obydlí t řiVlo lli) Center ulice
Teitloa 1074
n I II OIVTA
Uli Li Mi OIANIf
SCHUYLER NEBR
PÍMÍrna v Ilollmanovř bločku
V druhém poschodí
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze $too na rok
THoS HRY ANT N W KLL8
pfeilff-da iměUk
V R BATHHAťK tfptmoctif k r
TĎB First Natíral Bani
SCIIUYLEU NliU
Zákstník6m vfuináiia J't nJúpluřjSÍ po tor
no t
Přejeme fI s vámi obchodovat
1'AJčky na (uriny na vjnali podmínky a
nejnUil úroky dub
I?wtfircte mc
llll011€?110Mt
HvýcjJi rodin
přistonpi'fiiin
k rovť-lvfiiému
(adu
Jen ryplári pojittné
iprAvn6 ryolilo
JEDNÁNÍV řeči české
Hledají w jednatelé
k aatoHetiS novech titorft Vyhodili pod
minky DoplSte o ydrobnotl 'oky neb angli
cky na vrchního vt-llteíe
J C Il(K)T
311 Pheiy Hlock OMAHA NEB
i
Jrdeníkoleí Wh
Jwloor)íitf tW-b
Dvuuletnl lcb
ctyMrtot wh hospoflářstfí a
Vracování zdarma npit ointnrrSi
katalij AdrrrajUi: C F CbIÍIi An la
WOODMEN -v WORLD
mm