Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 09, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanců v úterý
započato projednáváním předlo
hy Loudovy poštovních zásylek
a třídy se t'kající a po delším
projednávání usnešeno prodlouží
ti debatu až do Čtvrtka kdy o 4
hodině k hlasování se přikročí
Zasedání odročeno v 5:05 Ve
středu v debatě o téže předloze
pokračováno a dlouhá řada řeční
ku pro i proti se vystřídala De
bata protáhla se až do 5:20 kdy
zasedání odročeno Ve Čtvrtek
debata o předloze Loudově skon
čena a táž značnou většinou po
hřbena Porážka její nepřivodě
na přímým hlasováním nýbrž ná
vrhem na položení na stul což
162 proti 119 hlasům přijato
Značný to obrat ve smýšlení o
předloze té od posledního kongre
su v němž předloha dotyčná 144
proti 104 hlasům přijata Zase
dání odročeno v 4:35
V sněmovně poslanců skončeno
v pátek jednání o rozpočtu pen
sijním a o rozpočtu pro službu
konsulámí a diplomatickou oba
pak přijaty a presidentu k podpi
su předloženy Z dalšího jednání
dlužno uvésti že pííští pátek ur
čen k projednávání předlohy kte
rouž povoleno býti má $1200000
as 730 různým stranám co náhra
da za zásoby během války občan
ské skonfiskované a přijetí předlo
hy kterouž dědicům S S Austo
na povolováno jest $69000 za ba
vlnu během války témuž skonfis
kovanou Zasedání večerní věno
váno bylo projednávání celé řady
předloh pensijních a v 10:30 za
sedání odročeno do pondělka V
pondělí všemi proti třem hlasům
přijata byla po 4ominutové deba
tě senátní předloha zřizující další
dva gluky dělostřelecké a zbytek
zasedání věnován projednávání
záležitostí distriktu Columbie
Před odročením podána byla ná
sledovní předloha: "Budiž usne
šeno že povoluje se z peněz v
pokladně se nalézajících jež jinak
již na obranu národní určeny ne-j
jsou do 30 června 1899 $50000
000 jež presidentem k jakémuko
liv opatření obranému použity bý
ti mohou" Zasedání odročeno v
5:40
V senátu po delším řečnění při
jata byla v úterý resoluce za úče
lem zřízení a umístění na přísluš
ném místě v kapitolu pamětní de
sky zahynuvším námořníkům naše
ho válečného parníku 'Maine'
Zbytek zasedání věnován byl pro
jednávání předlohy pozemků na
Alasce se týkající jakož i jednání
o předloze bankrotní Ve 3:35
zahájena schůze výkonná a o 10
minut později zasedání odročeno
Ve středu hned po obvyklých for
malitách zahájeno zasedání výko
né kteréž do 12:30 potrvalo na
čež přijata zpráva konferenčního
výboru na rozpočet pensijní V
dalším pokračováno v projednává
ní předlohy bankrotní a o 2 hodi
ně dle programu dříve vytleného
pokračováno v projednávání před
lohy kterouž udělovány býti mají
svobodné domoviny na Alasce
Debata o téže protáhla se do 5:42
kdy zasedání odročeno Ve čtvr
tek věnováno značně času roková
ní o resoluci nařizující přísné vy
šetření vraždy černošského pušt
mistra Bakera v Like City S C
a táž konečně výboru odkázána
Zbytek zasedání věuován projed
návání předlohy záležitostí alas
ských se týkajících a zasedání v
5:45 odročenu
V senátu pokračováno v pátek
y debatě o předloze kterouž naše
zákony pozemkové i na Alasce v
platnost přiváděny býti měly a táž
konečně přijata V 5:05 zaháje
na krátká schůze výkoná a zase
dání v 5:25 na pondělí odročeno
Pondělní zasedání věnováno vý
hradně záležitostem Distriktu Co
Jumbie a jednání o nich protáhlo
se do 5:45 kdy zahájeno krátké
zasedání výkoné
Z Washingtonu
X Ve středečním zasedání senát
ního výboru na zahraniční záleži
tosti bylo usnešeno odbývati v
sobotu zvláštní schůzi výborovou
v níž rokováno bylo by o tom ja
kým směrem na dále otázka při
vtělení souostroví hawaiského pro
jednávána býti by měla Náhle-
kem několika Členů výboru toho
totiž jest že by další projednává
ní smlouvy dotyčné ve výkoných
zasedáních swÉÁtu zanecháno býti
mělo a že místo smlouvy podána
býti by měla v obou sněmovnách
příslušná předloha zákona jímž
by téhož cíle dosaženo bylo
Z Washingtonu oznámeno ve
středu Že v poradě rep vůdců se
nátu a sněmovny usnešeno po
projednání všech rozpočtů podati
předlohu na opravu naší měny
kteráž po náležité debatě sněmo
vnou přijata bude V senátu dle
navrženého plánu vezme debata
více Času tak že před odročením
kongresu projednaná nebude —
vzdor tomu však bude moci otáz
ka náležité úpravy naší měny hlav
ní otázkou pro příští kampaň vo-
ební učiněna býti neboť z přijetí
iředlohy dotyčné sněmovnou bude
se moci vyvozovati že otázku zla
ta a stříbra doposud otázkou hlav
ní jest a že výhradně jen na poa-
kladě jejím zápas volební veden
býti má
X V pátečním zasedání kabine
tu presidentova jednáno bylo o
ohlášeném již zavraždění černoš
ského poštmistra Bakera v Lake
City S C a výsledkem delší po
rady bylo zvýšení odměny na vy
pátrání a usvědčení jednoho kaž
dého z bídáků na $1500
V sobotní schůzi senátního
výboru zahraničních záležitostí
jednáno opětně o tom jaký směr
vzhledem ku smlouvě o připojení
souostroví hawaiského na dále
sledován býti má a jak se sděluje
bylo výsledkem rokování aby na
dále o prosazení smlouvy v sená
tu se pracovalo a aby na připoje
ní ostrovů oněch pomocí předlohy
v sněmovně i senátu podané po
mýšlelo se teprve pak když by se
schválení smlouvy nemožným u-
kázalc
X Z Washingtonu oznámeno v
neděli cestou úřední že vládou
španělskou učiněny na vládu naší
dva požadavky z nichž žádný
však splnění svého nedošel
Prvým z požadavků těchto bylo
odvolání dosavadního gen konsu-
ia našeho na Kubě gen Leea
kterýž prý osobou nežádoucí se
stal a druhým bylo aby vláda na
še vzala zpět rozhodnutí své dle
kteréhož potraviny a různé život
ní potřeby pro hladovící Kubánce
na Kubu dopraveny býti mají kři
žákem 'Montgomery' a dělovou
lodicí Nashville' Průběh roko
kování v sobotním zasedání kabi
netu o záležitosti této znám není
a na veřejnost dáno odborem stát
ním pouze následovní prohlášení
úřadní: "President o požadova
ném odvolání gen Leea ani uva
lovat! nehodlá Týž ukázal se
po celou dobu krise býti mužem
věrným rázným a dobré rozvahy
a jeHml k úplné spokojenosti pre
sidentově Co týče se dopravy
zásob na úlevu lidu kubánského
tu učiněny již byly veškeré pří
pravý na dopravení týchž z Key
West do Matanzas a Sagua a ni
čeho v ohledu tom měněno nebu
de" Z mnohých stran vykládá
no jest že toto odepření obou vý
še uvedených žádostí vlády špa
nělské za nevyhnutelný následek
míti musí peuze jen přiostření po
měru mezi oběma zeměmi a někte
rými diplomaty í tvrzeno
jest že za stávajících poměrů vlá
da španělská dokonce i oprávně
nou by byla ku vrácení gen kon
sulu našemu jeho průvodních li
stů a ku přerušení tím do jisté mf
ry dosavadních styků diplomati
ckých Zda ku kroku podobné
mu vláda španělská sc odhodlá 1
jakých následků na další vývin
věcí by to mělo o tom ovšem do
sud jest příliš záhy uvažovati
X Nአkonsul v Sagua v pro
vincii Laiírahne na Kubě ozná
mil v neděli státnímu odboru své
poděkování be z úřadu a to na tom
základě an prý na zprávy jeho o
skutečném stavu věcí na Kubě
náležitý ohled odborem státním
brán nebyl a tudíž on nepovažuje
za nutno na dále setrvat! v místě
v kterémž žádných platných slu
žeb vládě své prokázati nemůže
Stav veřejného dluhu
byl na 1 března dis výkazu odbo
ru pokladního po odražení hotovo
vosti v pokladně $1010104316
což bylo o $ 1 597 1 2 2 méně než
před měsícem Celý dluh bez od
ražení hotovosti pokladní obnášel
vlastně $1235668419 z čehož
připadalo $847367680 na dluh
zúroČitelný $1327670 na dluh z
něhož' úroky platit se již přestaly
a $386974069 na dluh nezúroči
telný Spoji se
Státní výkoný výbor stříbr re
publikán v Idaho odbýval ve
středu schůzi v Boise v níž usne
šeno na postavení společného líst
ku ve všech okresích s demokraty
a populisty tak aby vítězství stří
brařů předem zajištěno bylo K
rozhodnutí tomuto přispěl hlavně
dopis exsenátora Duboise v němž
uváděno že ten kdož proti spo
jení se s demokraty a populisty je
za přítele věci stříbrařské poklá
dán bvti nemůže
Není kandidátem
Spolkový sen Mills kterýž v
roce příštím opětně o hodnost tu
to ucházeti se zamýšlel uveřejnil
v pondělí v houstonských časopi
sech otevřený list v kterémž kan
didatury se vzdává a v kterémž
zároveň uvádí příčiny pro kteréž
tak činí Na předním místě obvi
ňuje senátor státní výkonný výbor
texaský že předem již o porážku
jeho se postaral a že v zájmu gu
vernéra Culbertsona kterýž též
kandidátem senátorství jest pra
cuje a sice vyvozuje to z toho ze
výborem státním nařízeny před
volby v nichž jedině těm demokra
tům hlasování při předvolbách
dovoleno jest kteří ve volbě mi
nulé pro popokratický lístek pre-
sidentský hlasovali a kteří dopo
sud ve svobodnou a neobmezenou
ražbu stříbra v poměru 16 ku I
jsou benator Mills ospravedlňu
je své stanovisko kteréž poslední
dobou proti poslednější otázce za
ujmul a sice činí tak tím prohlá
šením an prý není to v moci Sp
Států stříbro na dřívější jeho hod
notu opětně přivéfti když všech
ny ostatní země proti němu se
prohlásily Dle náhledu jeho u
činili by vůdcové demokratičtí da
leko lépe kdyby postarali se o
zrušení přílišně vysokých daní ji
miž bohatství země vyčerpáno je
Dle slov jeho "ražba veškerého
stříbra celého světa nebyla by ni
čeho platnou pokud přílišné oda
nění veškerý život ze žil naší ze
mě dnem i nocí vyčerpáván Jest
to pouze přílišné odanění jímž
průmyslové linutí zastavováno je
jímž dělnictvo práce je zbavová
no jímž ceny plodin rolnických
jsou snižovány a ceny výrobků
průmyslových zároveň zvýšovány
a jímž peněžní aristokracie jest
budována a základy republiky
podkopávány"
Říkává se že následky chřipky
opět zmizí Dr Augusta Koeniga
hamburské prsní thé jest neklam
ným prostředkem k vymýtění to
hoto neduhu ze soustavy Pomů
že v každém čase
Sourhotliij
K rjéteaí Ulo trapná nemoci nebylo dosud
rynalru-no lék a jnl bf podali mobl (-a
d&kua v hodnoty Jako Alleď iuii Ital
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Šerif před soudem
Ve Wilkehbarre Paf v pátek
dopoledne skončeno s podáváním
svědectví pro obhajobu v případu
šerifa Martina a 82 jeho příručích
načež započal stát s podáváním
svědectví jímž některé body ob
hajoby vyvráceny býti měly V
této své snaze nebyl však návlad
ní příliš Šťastným neboť většina
svědectví předvedeného soudcem
nepřipuštěna O 3 hodině uČině
ny obhajobou návrhy na Škrtnutí
obžaloby a to proto poněvadž na
de VŠÍ pochybnost dokázáno že
šerif konal výhradně jen svou po
vinost a poněvadž nikterak nedo
kázáno Že zatčení příručí bývali
by shromážděním nezákonitým
Naopak bylo prý dokázáno Že
příručí nápomocni byli šerifovi v
rozhánění shluknutí nezákonitého
že nebylo mezi nimi spiknutí za
účelem provedení činu nezákoni
tého aniž spiknutíza účelem pro
vedení zákonitého činu spůsobem
nezákonitým Soudcem vzaty ná
vrhy tyto v úvahu V pondělí za
hájeny řeči právníků Návlad
ním státním dovozováno Že stáv
káři měli úplného práva po silnici
k Lattimer vedoucí kráčeti a Že
šerif a příručí jeho neměli žádné
ho práva je zastavovali a vycház
ku onu jim zakazovati a Že tudíž
zakročení šerifa skutkem nezáko
nitým bylo Návladní náslcdo-
dován byl obhájcem obžalova
ných Lenahahem kterýž důvo
dy obžaloby vyvracel Dnes bu
de mluviti druhý zástupce obžalo
vaných načež řečnění zakončeno
bude krajským návladním a zítra
případ porotě k rozhodnutí bude
odevzdán
Skokem do dolu
spáchal v pátek u Ishpeming
Mich samovraždu bohatý majitel
dolů Martin Armstrong Učinil
tak v návalu náhlého pomate
ní mysle a tělo jeho pádem do
doubky 444 stop bylo děsně zo
haveno
Do káznice
olietské dopraven byl v sobotu z
okresního vězení chicagského na
doživotí odsouzený vuřtlář Luet
gert kterýž jak známo manželku
svou prý zavraždil a mrtvolu její
v Žíravinách v továrně své zničil
Dle prohlášení správy káznice při
držen bude Luetgert v káznici při
starém svém řemesle — bude mu
totiž zařízena dílna na hotovení
různého 'buřteajku' ku spotřebě
vězniční
v návalu Šílenství
zavraždila v pátek v G rove City
O pí O Demorestová 4letého
svého synáčka podřezavši mu
krk načež s břitvou v ruce na ne
mocného svého muže se vrhla
chtíc podobně mu učiniti Na
štěstí byl úmysl její služkou spo-
zorován a přivolanými sousedy
provedení úmyslu jejího zabráně
no Nešťastná žena minula se
rozumem následkem nedostatku
kterýž v domácnosti její násled
kem vleklé nemoce manželovy za
hnizďovati sc počal
Vyšetřováni
příčin výbuchu na válečném par
níku našem 'Maine' jest dosud v
plném proudu a dosud nelze ani
přibližně určiti dobu v kteréž
zpráva vyšetřující komise odboru
námořnímu podána bude Komi
se skončila vyšetřování své v Key
West a odebrala se opětně do pří
stavu havanského kdež několik
dnů výslechem potápěčů stráví Z
pramene dobře spraveného ozna
muje se o výsledku dosavadního
pátrání následovní: Dosavadním
vyšetřováním potápěčů nezískáno
Žádné nové svědectví jímž by vy
vráceno bylo přcsvčdčtní že ne
štěstí spůsobeno bylo výbuchem
zevnějším Ba naopak čím více
zkoumání a odstraňování trosek
pokračujetím patrnějším stává se
že neštěstí výbuchem parních kot
lů ani prachárny spůsobeno neby
lo Komise jednohlasně prý zba
ví kapitána Sigsbet-ho a ostatní ú
řadníky vší viny a zodpovědnosti
za neštěstí ono neboť vyšetřová
ním nade vší pochybnost zjištěno
že pořádek na lodi byl vzorným a
veŠkčrá opatření bezpečnostní co
nejsvědomitěji zachovávána
Po stávce
Z Biddeíord Me oznámeno v
sobotu Že stávkující dělnictvo
přádelen Pepperell a Laconia vrá
tilo se do práce a to pod tím je
dinkým slibem Že přádelny ony
až Časy se zlepší nebudou těmi
posledními v nichž stará mzda
zavedena bude Celkem vrátilo
se do práce 2500 osob
Proti záložnímu fondu
Z Pittsburgu ohlášen v sobotu
tajemníkem národní unie hornické
výsledek hlasování vzhledům k
návrhu na založení záložního fon
du a sice poražen návrh onen 2102
hlasy Dle návrhu tohoto platiti
měl každý Člen unie do fondu 25c
měsíčně a fondu toho výhradně
jen používáno býti mělo k vydržo
vání horníků kteří za souhlasu
unie stávku prohlásili O zřízení
fondu tohoto jednáno v posledním
sjezdu a návrh dotyčný jednotli
vým uniím k odhlasování odkázán
v tom domění že přijat bude té
měř jednohlasně
Velká porota chicagská
vznesla v sobotu obžaloby proti 3
členům komise pro opravu služby
civilní a proti jednomu bývalému
členu téhož tělesa Jsou to Dud
ky Winston předseda komise H
Washburne člen komise a bývalý
mayor Chicaga Adolph Krausbý
valý předseda komise a R Lind-
blom člen komise a Člen chicagské
obilní bursy Winston Washburn
a Kraus obžalováni jsou že odpo
ručili náčelníku policejnímu k do
sazení do služby celou řadu mužů
kteří ustanovení zákona nevyho
vovali neboť prý žádný z nich
předepsané výšky 5 stop 8- palců
nedosahoval druhou Žalobou ob
viňováni jsou Že spůsobem nezá
konitým jmenovati celou řadu kor
poračních inšpektorů Lindblom
obžalován jest z výdržování po
koutní špekulantské místnosti —
Mimo těchto úřadníků obžalován
byl odhadčí jižního townu R C
Gunning kterýž na Ch Fellow
sovi požadoval prý úplatek $1000
za kterýž odhad budovy 'Reliance'
na State a Washington o $100000
snížiti se nabízel
Vražda ve vízení
Ze státní káznice newyorské v
Sing Sing oznámena v neděli
vražda kteréž dopustil se Němec
Brown který pro týrání man
želky své k vězení dvouletému od
souzen byl Týž poslán byl do
káznice státní 1 září a záhy na to
manželka jeho ač byla to ona sa
ma kteráž žalobu proti němu po
dala s ním se smířila a navŠtČvo-
vati jej poČla V neděli dostavila
se do vězení po 2 h odp a když
schůzka s manželem jí povolena
počínali si oba velice něžně tak
Že zdálo se že dřívější nesrovna
losti mezi nimi úplně urovnány
jsou Když Čas k návštěvě urče
ný minul požádal Brown o pro
dloužení téhož v čemž mu také
vrchním dozorcem vyhověno V
tomtéž okamžiku vyzvednul vězeň
pojednou ruku a než strážce za
brániti tomu mohl vrazil manžel
ce své dlouhý nůž do krku pře
říznuv jí tepnu tak že smrt téměř
okamžitou byla Příčinu činu
Bvého odmítnul vrah správě věze
ní udati
Dívčí pěvecký sbor 'Libuše'
odbor Čes Děl Sokola Tyrše
uspořádá příští neděli v Národní
síni ČSPS v St Louis divadelní
představení "české Amazon ky
aneb enská vojna" a jelikož na
studování věnována byla pozor
nost nebývalá zajistě Že návštěva
bude co nejčetnějŠÍ