Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 09, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
FKICK AT OMAHA NKD AS SKCOND-CLA8S MATTKK
ROČNÍK XXVII- ČÍSLO 32
A NEB VE STŘEDU 9 BŘEZNA 1898
Předplatné ii Pokrok Západu $220 rok
Předělat né na Pokrok i Knih Am $300 aa rok
WEEKLV EDITION KNTKRKD r VV
-— r JT
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Nová semena
Sekretář zemědělství Wilson
jak známo učinil náležité kroky
k využitkovánf peněz kongresem
na rozdávání semen povolených a
sice postaral se o zajištění semen
nových vzácných a cenných jež
dosud pěstěna zde nebyla ač pod
nebí naše výborně se jim hodí Za
příčinou tou vyslal prof N Han
sena na zkušební cestu do východ
ní Evropy a Asie a týž po proce
stování vých Ruska Zakavkazska
Turkstanu záp Číny a Sibiře v
min dnech se vrátil a odboru ho
spodářskému výsledek bádání své
ho podal Celkem přivezl sebou
3 železniční náklady různých se
men jež nyní hlavně zkušebním
stanicím rozdány budou tak aby
zjištěno bylo zda skutečně s ú
spěchem pěstovati se zde dají
Mezi semeny nalézají se: i Tur-
kestanská vojtěška kteráž i v nej-
sušŠích krajinách se daří a ruskou
vládou ve stepích jihosibířských
zavedena byla 2 Cukrové me
louny z Bokhary a Khiry jež vá
hy od 25 až 35 H dosahují po
kolik měsíců uchovati se dají a co
do chuti naše daleko předčí 3
Vladimírské třešně z vých Rusi
pěstěné z pecky jež poskytují o-
voce výborné a až i 40 st- mrazu
vydrží 4 Maliny ze sev Cíny
teprvé nedávno objevené oranžo
vé barvy zvláštní jemné chuti a
neobyčejně velké vydrží i ten
nejprudší mráz 5 Kouby něko
lika nových tlruhft jabloní v nej-
severnějších Částech Huška pěstě
ných 6 Z Turkestanu záp Čí
ny a Zakavkazsku dostány ukázky
veškerého tamního stromoví ovoc
ného jakož i ozdobných keřů a
dekoračních květin 7 "Získána
semena užívána v ruském lesni
ctví k zachycování pískových ste
pí v jihovýchodním Rusku a Tur-
kestanu 8 Sibiřské vikve hufia
té výborné to pícniny a ruského
jetele nachového lépe přezímují-
cího též přivezen s důstatek
Za bratra
Z Chicaga oznamováno v úterý
že Fr Jlill dobrovolně uznal se
býtí vinným loupeže a trest mu
přisouzený v káznici nastoupí a to
jedině k vůli tomu aby bratra
svého R J Hilla z káznice na
svobodu dostal Tyž odsouzen
byl pro vyloupení hostince jedno
ho a při soudu svědkové odporo
vali si v tom kým vlastněm lou
pež spáchána zda obžalovaným
či bratrem jeho Frankem kterýž
mu jako vejce vejci podobným je
Soud skončil odsouzením obžalo
vaného a týž do káznice dopraven
bratr jeho pak nyní dobrovolně
pravým vinhíkcm býti se prohlá
sil aby netiného očistil a na svo
bodu mu dopomohl
šerif přel souJem
Ve Wilkesbarre Pa v úterý
pokračováno s výslechem svědků
pro obhajobu v případě Šerifa
Martina a 82 jeho příručích a hlav
ním svědkem toho dne bjl šerif
sám TýŽ líčil průběh stávky a
násilnosti jichž stávkáři prý se
dopouštěli a události dne páteční
ho kdy ku krvavé srážce u Latti
mer došlo líčil následovně: "Dav
nadával nám když k němu jsme
se přiblížili mne proklínal a ne
chtěl na ústup se dáti když jsem
to rozkázal Přečetl jsem jim pro
klamaci a procházel jsem davem
nutě jednotlivce aby domu se vrá
tili Jeden mladík zvláště prud
ce na mne útočil a prohlásil že do
Lattímer půjdou muě na vzdor
Zatknul jsem jej Jeden muž
zvednul kámen pustil jej ale když
revolverem jsem aafl namířil Di
vákům kteří zatím sc shromáždi
li řekl jsem by te rozešli an
stávkáři na vše odhodlám jsou a
snadno ku srážce tlojíti by mohlo
Stávkáři opustili konečně cestu a
dali su přes soukromé pozemky
Když jsem sc dozvěděl že táhnou
na Lattimer pospíšil jsem se svý
mi příručími abych jim cestu za
skočil Vyzýval jsem je opět aby
zachovali rozvahu a aby nestříleli
dokud by Život jejich neb můj v
nebezpečí nebyly Po rozestave
ní jich podél cesty oznámil jsem
jim že půjdu stávkářům vstříc a
že ještě jednou k rozchodu je vy
zvu Jeden pííručí tázal se ne-má-li
jiti se mnou Řekl jsem že
ne že půjdu úplně sám Cítil
jsem v sobě že k vážným výstu
pům dojde Když ku stávkářům
jsem došel nalézali se tito as 50
yardů od příručích a otázal jsem
se kam Že jdou "Do Lattimer
zastavit práci!" křičela celá řada
Řekl jsem že jiti tam nesmí a po
čal jsem Čísi svou proklamaci leč
tu stávkáři kolem mne se shlukli
a nadávat mi počli Jeden muž
chtěl mne za krk chopit a když o
zadržení jeho jsem se pokusil tu
dav na mne se vrhnul a tlouci mě
počal Pustil jsem papíry a vy
táhl revolver Jeden ze stávkářů
chtěl mi ho vytrhnouti a když se
mu to nepodařilo zasadil mi tak
prudkou ránu klackem do hlavy
Že na kolena jsem sražen byl
Chtěl jsem ho střelit leč rána ne
vyšla Hned na to střelba zapo
čala a as půlminuty potrvala V
davu viděl jsem 3 muže ozbrojené
revolvery a jednoho s nožem Po
slednější též na mne útočil Dva
muži střeleni byli na mé levici
Nalézal jsem se přímo v palební
čáře" Křížový výslech jeho trval
2 hodiny a bylo v něm ve středu
pokračováno a obhajoba snažila se
dokazovali že šerifovi nebylo mož
ným pořádek udrŽeti a že proto
aké guvernéra o vyslání milice
státní žádal leč svědectví ve smě
ru tomto soudcem připuštěno ne
bylo Dalším svědkem byl S
Price kontraktor a komisionář z
llazleton kterýž byl hlavním pří
ručím Šerifa a sice svědčil týž že
šerifem všem příručím nařízeno
rozvahu zachovali a zbraně jedině
v pádu nejvyšší nutnosti použiti
V ostatních svých výpovědích po
tvrdil svědectví šerifa hlavně pak
onu část dle kteréž šerif k zemi
sražen byl Podobně svědčil pří
ručí Platt a měřič A M llesskte-
rýž náhodou krvavé řežbě příto-
mm byl Ve čtvrtek vyslýchána
řada příručích šerifa z nichž žád
ný k tomu znáti se nechtěl že
střelbu zahájil neb že rozkaz k
započetí téže dal Svědectví pro
obhajobu skončeno tím že jedním
občanem hazletonským svědčeno
že šerifa u večer po krvavé řežbě
lattimerské s několika ranami v
obličeji a na krku viděl Po skon
čení svědectví pro obhajobu ozná
meno státním Žalobcem že přive
deno bude ještě 8 svědků na vy
vrácení svědectví obhajoby čímž
líčení bude skončeno
Na Alasku
Z Jersey City N J vypraven
v úterý zvláštní vlak dráhy Penn-
sylvaniajímž sobi ve Švédsku vlá
dou naší pro Alasku zakoupení do
Seatle Wash dopraveni býti
mají Vlak sestával ze 3 vozů
spacích 2 jídelních z 10 kár plo
chých s krmivem pro soby a 26
kár dobytčích Osob nalézalo se
na vlaku 113 a sobů vezeno jest
529
Nevlaným
prohlášen byl v Cross Plains Ind
smírčím soudcem C II Hughes
zatčený na základě zakročení gu
vernéra Mounta pro účastenství
ve známém lynčování Versaille
skéni Slyšení přítomen byl nej
vyššf návladní státní Ketcham a
týž 7 celého jednán a z výslechů
přišel k poznání Že ásvčdčení
lynčovníků možným není neboť
jak se vyjádřil svědectví bylo ve
směs takovým že každému 'patr
ným' býti musí že oněch 'pět mu
žů z vězení se vylámalo a samo se
pověsilo'
Protestují
V Chicagu odbývána byla v ú
terý valná schůze černošská v níž
rázně protestováno proti oznáme
nému již námi zavraždění poštmi
stra Bakera v Lakc City S C a
proti postřílení jeho rodiny a při
jaty resoluce žádající presidenta
McKinleyboo učinění patřičných
kroků jimiž by náležité potrestá
ní vinníkň při voděn o bylo Též
žádán jest kongres o zamezení
lynčování a o náležité chránění
veškerého občanstva bez ohledu
na pleť
Proti hostinským
V Cedar Rapids la vydán byl
v úterý v krajském soudu soudcem
Remlcym soudní rozkaz proti ho
stinským Phillips & Lansingovi
J Šťastnému a Fr Čedovi jímž
další prodej lihovin v distriktu
onom se jim zakazuje a jímž zá
roveň nařizováno bylo zničení ve
škerých lihovin v místnosti jejich
nalezených V případě prvé fir
my učiněno odvolání k nejvyšší
mu soudu státnímu a provedení
rozkazu na zničeaí zabavených li
hovin proto dočasně zastaveno
Z upláceni
obviněni byli v úterý v Joliet 111
J P King II Fiel a J C Cartos
z Joliet a J Lins z Wilmington
vesměs přední to občané tamní a
sice poKoušeli prý se uplatiti po
rotu kteráž soudem jmenována
byla za účelem ustanovení pozem
kň jichž vyvlastnění pro odvod-
novací kanál chicagsky nutným
bylo V žalobě uvádí se že ú
plátkem pokoušeli se pohnouti
porotu k tornu aby cenu pozem
ků jejich z ?35 na $150 za stopu
průčelí zvedla
Námořní komise
vyšetřující příčiny zničení válečné
ho parníku 'Maine' skončila ve
středu odp práci svou v Key
West a odebéře se opětně do pří
stavu havanského aby tam v prá
ci své pokračovala a vyzdvižení
trosek parníku onoho přítomna
byla Téhož dne oznámeno z Ha
vany že započato tam s vyšetřo
váním příčin výbuchu se strany ú
řadů španělských a sice se strany
potápěčů jímž ohledání trosek z
věnčí svěřeno bylo
V Austin Min zavražděn v
úterý večer na ulici M Williams
syn majitelky hotelu D P Ely
nern kterýž s ním ohledně dlužné
mzdy se pohádal Vrah ve vy
půjčeném kočárku uprchnul a do
suď dopaden nebyl
V Paducah Ky pocítěny v
úterý v 11:30 dop slabé otřasy
země
Dle výkazu odboru pokladní
ho přesahovaly v únoru vládní
příjmy vydání o JI 1973 102
V zákonodárstvu iowském
podána byla předloha kterouž za
kazován byl by sňatek bratranců
se sestřenicemi
Co ženy nyní potřebují
Více krevních prvků ve své krvi — Paíne-uv Celery
Coiiipoiind
Slečna Fiances K Willard jež se
súíastnila světové konvence spolku
W C T U praví že lepfií zdraví žen
jest důležitější otázkou nežli hlaso
vací právo
Praví:" "Co ženy přítomné hlavně"
potřebuj' jest lepší zásoba krevních
prvků"
Z ka'dé části této země od státu
Maine až do Kalifornie docházejí do
bře dosvědčené zprávy od žen s cha
bou krví trpících nezáživnoatf ner_
voanoatí se zdravím povážlivě zniče
ným a v mnohých případech tak bia
bých že upoutány k lůžku — od žen
jimž umožněno bylo opět zaujati svá
místa v kruzích rodinných a společen
ských — od žen zdravých se zdravou
pletí a dokonale vyléčených pomocí
slavného budovatele krve a zdraví
Paine ova Celery Compound
Paní E A Ward jest jednou z
oněch Šťastných žen jež byly zachrá
něny z trpného Štěstí postrádajícího
cherobného stavu jak dosvědčuje její
dopis:
213 Michigan ave Mason City la
12 září 1897
Wells & Iiichardson Co
Pánové: Největším mým soužením
zdá se býti všeobecná slabost a pocit
unavenoati Jsem 60 roků stáří a
neočekávala jsem že se stan 1 opět
silnou využívala jsem vSak čtyři
lahve Paine-ova Celery a valně jsem
"♦sílila též můj kašel se zmírnil tou
měrou že jsem ustala v užívání léku
a od té doby necítila Jsem vůbec po
třebu další pomoci S úctou
Paní E A Ward
Cechové !
Jplt-Il doitUrť vlnstlprea nnmn iapa
mutujle hJ ve vém prospěchu ie tenká flrum
Kareš & Stocký
imEMEN
29 Bahnhofstrasse 29
olwtariVám m-Jlípe a nejvybodnřjl vríkerí
Vato zálctluwti Jako vrnřnu pění přeplavní
lttky Vato tavaxadla a J-
f rii-li koho xa Mtmu Dovolatl sdClte ob-
arirrmi Jolto dnponířln JJ na ni aby nám
dopnul a injr #právoé a ku apokojenontl bonám
louíimn
Hlodá sft 5:?f ™!:t"?
kilu ni vetme JfdnatMrl pro nato nové obra-
5 li ~ i _ lu4 t ritm ITIfiatAaAU
II L Mllhtrtnunn 5t-PflIll MlDO ŽtnlůLO ae
o tomto lirtu— Uep't Dť
1dé Širší zkušenosti mezi nervos
ností trpícími ženami jež z pravidla
jsou hubené a pohřešují dostatek
krve odporuěují Paine ův Celery
Compound jako nepopiratelný lék ku
poskytnutí síly slabým lidem
Tato pevná důvěra v Paine ův Ce
lery Compound není vírou z doslechu
nýbrž spočívá v každém téměř přípa
dě na osobní zkuSbitotti neb známosti
s ženami neb muži kteří pouze tímto
prostředkem nibjli zdraví Itychlá
změny barvy pleti sílení a výraz obli
čeje jsou tak neklamné že upravení
vysílených tkaniv tnožiio dobře na
zvali vrácením k životu
Procesu jímž Paine ův Celery Com
pound znovu buduje zdraví ve vysíle
ném systému tělesném těžko porozu
mět! když pozorujeme jak zvýšuje
chuř k jídlu a zažívání potravy a pak
reguluje nervy v celém těle
Prudká povážlivá bolest v zádech a
ledví zmizí vzrostající bledost a ztrá
ta váhy jest zadržátia a pocit ěiloatl a
bujného zdraví zaujme povlovně místo
nekonečného vědomí slabostí a ochab
losti Paine-ův Celery Compound jest
právě lékem pro iřidu slabých liaí s
řídkou krví mnohdy i záchvaty trpí
cích jejich největší potřebou jest
veakrzné ztiovuzásobení jich krve
červenými prvky na nichž zdraví a
štěstí v tak velké míře závisí -
Zvláštní cnost Paine ova Celery
Compound ku zvýšování množství
krevních prvků jeHt původcem jeho
veiké moci ve všech neduhách r krve
povstávajících jako revmatiam ne
uralgie neduhy ledvin boleati v zá
dech ztrátě na váze a všeobecné
ochablosti
FRANK K ULIÍS prodavač
Jos HMSS pnul ovclairm mne
J H HLISS priMlavať dob vepř
Kfc rykoltv inlch prai-njo v tijinu
vých zákuxníkú
Joseph Bliss
komisiorář se žirfm flobylfccm
ČíkIo Exrhang IMg
SOUTH OMAHA - - NEB
Vmol!n4 pé'" vřnuto p víom atísylkám 1
íAJtlatel6m IHB ViMsJ-t uctivé dáii
Tržní rmy na požádání
FranU Wrlrnnnn vít-olMvní v ťnlfnx fo
známý ro řádný a (tvMnmlty moř aorhotuu
otmloiiil krnjHiijf v hí l fiké
Záchvaty trvali) vybWVny Zárbvnty a
nervo-noMl imisi t JcdíHulHrtiiím uíívánt
Ir Klín' Orcat N'rv Kntirr Zaili ttml
pro 2 láhev na ikou?ku Olnlriíte JI flnrnm
Ir H M Kane Ltd m Ach Ht 1'biladnf
pblťa HTKlTl-17