Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 02, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Xa otázku zpravodaje Spojené
ho lišku poln-u nou jednomu z
z vyšších důstojníku naších v pří
stavu lnvanském dlících jaký že
následek byl l)y toho když !y ji
štěn bylo Že neštěstí ono bylo
dílem spiknutí dána odpověď ná
sledovní: "V toni případě lid
americky zdrŽvti by se nedal Zna
nunalo by to válku A při tom
všem myslím že nevyžadovalo by
to jedinké rány z děla Admirál
Sicard měl by v krátkosti zakot
veny lowu Indiáni] Massachu
setts a Xew Vork před přístavem
havanským čímž by zamezen byl
přívoz potravin a Havana tak do
14 dmi ku vzdání se přinucenu by
byla Kuba jest totiž úplné zpu
stošena a vše to závisí na dodáv
ce potravin ze Sp Stálil Kdyby
požadováno" bylo vzdání sc Hava
ny do 4 hodin tu bylo by tomu
vyhověno Pevnosti jsou staré a
mohou snadno našimi šestiliher
kami zničeny býti Nová děla
jeŽ na nich postavena byla nema
jí nábojů a dosud vůbec ani zku
šena nebyla Kdyby gen Blanco
vzdání se odepřel tu by obchod
níci tvořící Ho proc obyvatelstva
a 75 proc všech placených daní
k tomu jej donutili"
Ve čtvrtek oznámeno že komi
se skončila z vyšetřovaní své
vzhledem k příčině výbuchu a roz
hodnuti její o téže že prý jedno
hlasným jest tak že ani na vyzdvi
žení trosek čekali nebude nýbrž
do Key West na Floridu se ode
béře aby tu přijala svědectví ra
něných námořníků kteří v ošetřo
vání tam se nalézají Vyšetřová
ním bylo nade vší pochybnost zji
štěno že neštěstí nebylo zaviněno
výbuchem prachárny nýbrž že
spůsobeno bylo výbuchem pod
mořským a důkazy toho budou
prý odboru námořnímu ve středu
předloženy Tvrzení toto opod
statňováno jest tím že z trosek
vj taženo bylo několik dalších
schránek s prachem v nichž tento
zachován byl a na nichž všech pa
trnými byly stopy tlaku-výbuchu
venkovního
Kontrakt na vyzdvižení trosek
zadán byl odborem námořním po
delším odkladu konečně v úterý a
sice zadána práce ta společnostem
Merntt a Chapman z New Yorku
a Boston Towboat Co z Bostonu
a to za denní a za dalších
$500 denně když lodní jeřáb
'Monarch' zaměstnáván bude Zá
roveň učiněno ve smlouvě to vy
hraženf že odměna za vyzdvižení
trosek $400000 přesahovati ne
srrí a zároveň ustanovena zvláštní
odměna 5 100000 když společno
stem trosky vyzvednouti a do lo
děiice brooklynské dopraviti se
podaří Podnikateli doufají Že
práce jejich setká se s úspěchem
a spolčhají se při tom na lodní je
řáb 'Monarch' jímž najednou 260
tun vyzvednouti možno Lodě s
příslušnými stroji vypraveny se
vší možnou rychlostí tak že již
ve čtvrtek s přípravnými pracemi
započato býti mohlo
Vyšetřování vzhledem ku příči
nám výbuchu jímž válečný náš
parník 'Maine' v přístavu havan
ském zničen byl dosud není skon
čeno a následkem toho ovšem ne
ní dosud možno výsledek vyšetřo
vání podati neboť vyšetřující ko
mise o průběhu vyšetřování ná
mořnímu odboru ani té nej menší
zprávy nepodávala a teprvé úpl
nou zprávu svou odevzdá Vzdor
tomuto tápání ve tmách ize však
jak již minule jsme uvedli se vší
určitostí tvrdili že jedná se tu o
zločin vypočítavostí ďábelskou
provedený Byly-li o tom do3ud
jaké pochybnosti tož rozptýleny
byly pátečním výsledkem vyšetřo
vání potápěčů jimiž zjištěno že
hlavní skladiště prachu v přídě
se nalézající výbuchem jehož dle
náhledu znalců jedině n--štěstí
spůsobeno býti mohlo — nalézalo
se v něm 25 tun prachu — jest ne
porušeným a že pouze jen skladí-
Ště v němž nalézaly se náboje k
pozdravům určené a v němž as
2000 lb prachu se nalézalo vy
buchlo Dalším důkazem Že vý
buch nespusoben náhodou nýbrž
že zaviněn byl buď torpédem neb
podmořským podkopem jest to
že lodní pláty proraženy jsou ve
směs směrem dovnitř kdežto v
případu výbuchu vnitřního pravý
opak toho jeviti by se musel
Vyšetřování v přístavu havan
ském protáhlo se více než očeká
váno tak že komise teprve v so
botu do Key West Pia za pííči
nou vyslechnutí raněných námoř
níků odjeti mohla
Uineuavani trosek a vynášeni
vecí jež zachrániti možno pokra
čuje pouze jen velice pomalu ku
předu neboť práce ta jest velice
obtížnou a pro potápěče s nebez
pečím Života spojenou Z věcí
jež v posledních dnech z trosek
dostány jmenovali hlavně dlužno
pokladnu výplatčího $22500
obsahující
Do Key West přibyla komise v
neděli z rána a s vyšetřováním za
počla v pondělí Dle prohlášení
admirála Sicarda zůstane komise
v Key West jen po tok dlouho do
kud raněné lodníky nevyslechne
načež vrátí se opět do Havany
aby pokračovala tatn s výslechem
potápěčů kteří do doby té zajistě
s prací svou tou měrou pokročí
že dno lodě prozkoumati se již dá
Odstraňování trosek pokračuje do
posud pomalu apocnyuuje seze ly
podařilo se trosky jimiž sestoupe
ní do vnitra lodě potápěčům stě
žováno jest odstranili před pří
jezdem lodních jeřábu jež na ce
stě z New Yorku sc již nalézají
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanců v úterý
nezdařil se pokus na odročení za
příčinou svátku narozenin Wash
ingtona a hned na to rozpředla se
prudká debata o záležitosti havvai-
ské Posl Johnson republikán
z Indiány použil totiž debaty při
projednávání rozpočtu na různá
ydání ku prudkému útoku na
smlouvu o připojení líawaii a pro
hlásil krok onen za odchylování
se od tradicionelní politiky naší a
za přichylování s ku politice ko
lonizační kterouž pád mnohých
říší a národů při v oděn již byl
Zasedání odročeno o 5I1 Ve stře
du pokračována v projednávání
rozpočtu pro různá vydání při
čemž dlužno podotknouti že při
projednávání téhož ve výboru
plenárním podařilo se poslancům
ze států jižních poraiti položku
na hledání a stíhání tajných vino
palen Ve čtvrtek pracováno
pilně na projednávání rozpočtu
pro různá vydání a celkem 30
stránek téhož projednáno
V sněmovně poslanců projed
náván v pátek rozpočet na úpravu
toku řek a přístavů při čemž
prudká debata rozpředla se o zprá
vě výboru kterýž obviňován že v
odporučování jednotlivých polo
žek nepoČíná si nestranně Deba
ta protáhla se do 5 h kdy zase
dání odročeno do 8 h Zasedání
večerní věnováno bylo projedná
vání soukromých předloh pensij
ních V sobotu pokračováno v
projednávání rozpočtu na různá
vydání a celkem 20 stránek téhož
projednáno Během debaty podán
Lcwisem demokratem z Wash
ingtonu návrh resoluce kterouž
projevována býti měla nelibost
kongresu nad jednáním vyslance
našeho ve Španělsku Woodíorda
kterýž jménem Sp Států dával v
min dnech španělskému kabinetu
a nově jmenovanému vyslanci ho
stinu a kterouž témuž nařizováno
býti mělo dokud by pravá příčina
zničení parníku 'Maine' známa ne
byla zachovali se úplně pasivně
a styky společenské s vládou špa
nělskou přerušiti Návrh jeho
prohlášen nemístným a zasedání v
! 5:20 na pondělí odročeno V port
Jdělí po 4denní debatě přijat ko
I neČně rozpočet na různá vydání
přičemž vyškrtnuta položka na
zastoupení Sp Států na světové
výstavě pařížské Z dalšího jed
n In í dlužno uvésti podání Brom-
welh m rep z Ohio resoluce kte
rouž opravňován byl by sekretář
námořnictva v pádu potřeby za
koupili různé lodě válečné tak
aby loďstvo naše -jomu zemí ji
nycli se vyrovnalo a kterouž to
muto k úČ-li onomu $20000000
by se povolovalo
V senátu věnovány v pátek plné
4 hodiny rokování o nárocích II
W Corbetta z Oregonu na místo
senátorské mimo Čehož nic důle
žitějšího neprojednáno V 5:15
zahájena schůre výkonná kteráž
v 5:25 odročena V sobotu po
kračováno v projednávání záleži
tosti Corbetíovy a usnc-Šeno věc
onu v pondělí o 3 h k odhlaso
vání předložití Zbytek zasedání
věnován projednávání celé řady
soukromých předloh pvnsijních V
pondělí rokováno téměř výhradně
o záležitosti Corbettově a když
otázka ta konečně k odhlasování
došla byl návrh aby týž za opráv
něného k zasednutí v senátu pro
hlášen bj 150 proti 19 lil poražen
V senátu v úterý hned po zahá
jení podána předloha kterouž zři
zovány býti mají další dva pluky
lělostřelecké a táž po krátké de
batě konečně 52 proti 4 hlasům
přijata Rozmnožení toto vysvět
lováno jest tím že ku řízení po
břežních opevnění v posledních
letech s velkým nákladem zříze
ných mužstva se nedostávalo
Sen M organem podána a také bez
debaty přijata resoluce nařizující
výboru na záležitosti námořní vy
šetři ti zda dala by se v době 12
měsíců v loděnicích amerických
postaviti válečná loď kteráž vy
rovnala by se úplně té nejlepŠÍ a
největší lodi válečné a kteráž by
jméno George Washington nesla
V j h zahájeno zasedání vyko
né v němž pojednáváno o zubo
ženém stavu obyvatelstva ve vnitř
ních provinciích kubánských Jed
nání o tom protáhlo se do 4 hod
kdy zasedání odročeno Ve středu
projednáván byl rozpočet pro služ
bu diplomatickou a konsulární a
pn příležitosti te rozvinula se
prudká debata o otázce kubánské
a to následkem resoluce Allenovy
kterouž povstalci kubánští za moc
válčící prohlašováni býti měli
Prcti resoluci této byl hlavním
řečníkem sen Morgan známý to
přítel Kubánců a sice byl týž proti
resolucřoné výhradně z toho dů
vodu že by přijetí její za poměrů
nynějších téměř prohlášení války
se rovnalo JJeliern řeči sve pro
hlásil že pro resoluci tuto hlaso
vati nemůže pakli že však někte
rým ze senátorů podán bude pří
mý návrh na prohlášení války
Španělsku tu prý bude prvým
kdož hlasu svého proíí odevzdá
Výsledkem delší debaty bylo že
resoluce Allenova prohlášena byla
nemístnou a odvolání se Allenovo
z rozhodnutí tohoto 51 proti 5
hlasům poraženo Na to podán
sen Allenem návrh nový a sice na
jmenování 5Člené komise senátní
kteráž by na Kubu se odebrala a
z vlastní zkušenosti o pravém sta
vu věci se přesvědčila načež za
hájeno krátké zasedání výkoné
kteréž v 5:25 odročeno Ve Čtvr
tek rokováno o senátorské otázce
or gonské a hlavním řečníkem byl
sen Spooner z Wisconsinu kte
rýž dovozoval že W V Corbett
kterýž guvernérem jmenován byl
když sněm senátora zvoliti opo
menul k zasednutí v senátu oprá
vněn jest Z dalšího jednání
dlužno uvésti Že sen Allen od
volal svou resoluci v předchozím
zasedání podonou a co důvod u
dal že rokování o ní bylo by zby
tečným an porážka její předem
zajištěna jest Zasedání odroče
no ve 4:35
Z Washingtonu
X Z Washingtonu oznamuje se
že vláda naše požadovat! bude na
Španělsku příslušnou náhradu za
zničení válečného našeho parníku
'Maine' bude-li zjištěno že vý
buch nebyl náhodným nýbrž že
spňsoben byl torpédem neb pod
mořským podkopem Náhrada
požadována bude v každém pří
padu nechť si již výbuch spňso
ben byl s vědomím Či bez vědom
vlády neboť vláda naše zaujímá
stanovisko že každá zem povina
jest v přístavu svém o bezpečnost
válečné lodě národa přátelského
pečovati Bude-li zjištěno že
skutečně 'Maine' do povětří-vyho
zen byl tu požadována bude prý
náhrada v obnosu as 515000000
čehož $5 000000 bylo by ná
hradou za loď zbytek připadnul
by pak pozůstalým zahynuvších
námořníků
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Šerif před soudem
Ve Wilkesbarre Pa v pátek
dopoledne v přelíčení se Šerifem
Martinem a 82 jeho soudruhy na
stala krátká přestávka následkem
onemocnění jednoho z porotců a
teprve odpoledne mohlo ve výsle
chu pokračováno býti Nejhlav
nějším svědkem byl M Sellzer
Šerif okresu Carbon kterýž něko
likráte proti stávkářům zakročiti
musel TýŽ svědčil že stávkáři
byli ozbrojeni že různé násilnosti
páchali a Že byl při tom když še
rif Martin příruČím svým rozkaz
dával aby rozvážně jednali a aby
ku zbrani jedině tenkráte sáhli
když by životy jejich ohroženy
byly V sobotu vedeno svěde
ctví týmž směrem co v dni před
cházejícím dokazováno totiž že
šerifem příručím nařízeno zbraně
jedině v případu nejvyšší nutnosti
používati Téhož dnu vydáno vý
borem stávkářů nové provolání k
veřejnosti peněžité prostředky na
další vedení soudu požadující ne
boť prý fond dotyčný úplně již vy
čerpán jest V pondělí vyslechnu
to několik svědků jimiž dokazo
váno že stávkáři různé násilnosti
páchali a že všeobecný postrach
před nimi panoval NejdňleŽitěj
ším svědkem byl zpravodaj W J
Evans kterýž při krveprolití latti
merském přítomen byl a kterýž
svědčil že stávkáři ozbrojeni byli
co důkaz toho předložil révolver
kterýž z ruky jednoho zastřelené
ho stávkáře vzal
Osudný požár
V Charlston S C vypuknul v
pátek po 2 h ranní požár v tene-
mentním jednom domě na Church
ul a vzdor tomu že plameny zá
hy spozorovány a hasiči rychle s
pracemi zachrafiovacími započali
přec rozšířily se plameny tak ry
chle že 9Členné rodině paní li
Knickmeyrové ústup plameny za
mezen byl a všichni bídně zahy
nuli Jak "poučují" lid
Katolický kněz F Weber na
německé faře sv Petra v Kondont
N Y měl pohřební řeč nad čle
nem kat rytířského spolku sv Ja
na a při tom vykládal shromáždě
ným 'rytířům' svým že jest jejich
svatou poviností dle přání papeže
a církve aby jakožto věrní katolí
ci pozvedli své posvěcené meče
proti nevěrecké a kacířské vládě
Soustátí a bojovali pro katolické
Španělsko kdyby dojiti mčlo k
vypovězení války Kázání to mě
lo na některé přítomné členy ta
kový účinek Že s rozhořčením z
kostela odešli Kněz vykládal
dále že za žádných okolností ne
smí katolík boiovati proti katolic
kému národu Spanělú Ohledně
presidenta McKinleyho a jeho ka
binetu kněz kázal že by bylo nej
krásnější věcí kdyby je někdo
chtěl všechny vyhoditi do povětří
KdyŽ po kázání byl kněz tázán
proč tak lidu svému káže rozhor
lil se a pravil Ze nikomu do toho
nic není co káže On Že jed
jednoV
h věří-}
duše vštěpuje do srdcí svých
cích katolické smýšlení a jakot
mají povinost pro případ Že by
Soustátí počalo válku se Španěl-
skem
lowské finance i
Sněm iowský zanáší se přítok
ně jednáním o financích státnícTT
hlavně ovštm o tom kterak by
schodek snížili neb dokonce i úpl- '
ně vyrovnati se dal Dle odhadu J
obnášeti budou v roce letošním (
příjmy pokladny státní 2231354
tak že s hotovostí v pokladně v 4
obnosu $108645 celkem $2340- '
000 použitelným bude Vydání í
na rok letošní odhadnuto jest na 1
$2045000 v čemž zahrnut jest
obnos $90000 na vydání mimo-
řádné tak že by v rozpočtu přeby-
tek $295000 se jevil jelikož
pak schodek státní přítomně $717
526 obnáší zbýval by koncem ro
ku schodek $422126 Na rok
1899 odhadnuto jest vydání na
$1824000 tak Že při stejném 1
příjmu by schodek během roku}
toho plně nahražen byl J
Zajímavá operace
iodobné oré provedené před ně- (
coiika měsíci ur seniatterem v
Currychu ve Švýcarsku provede
na byla v pátek v nemocnici sv
tase v ban r rancisku a sice
vyjmut 65leté ženě žaludek Žena j
ta trpěla rakem a při otevření du- i
tiny břišní seznáno že téměř dvě J
třetiny žaludku vyjmuty býti by j
musely a proto operujícím léka-
řem dr Ch F Brighamem roz- J
lodnuto vyjmoutí iei celý- Celá H
operace trvala několik minut přes
2 hodiny a vedena úplně tak ja- J
kn nna ir írhlatf f-ra Irter&f tir
vzorem byla vir posledních
zpráv daří sc pacientce dobře a
ékaři doufají Že za 2 týdny bu
dou ji moci již holoubátka by tí
jředkládána
Arcibiskup Ireland
vlastenectvím svým po celém Sou
státí známý vyjádřil se v sobotu
záležitosti parníku 'Maine' ná
sledovně: "Bude-li vina toho na
prah Španělska položena tu ovšen f
odveta musí požadována býti S
Náležitá náhrada omluva a od-
škodné pozůstalým měly by zá-
onodárcům více se zamlouvat]
než cesta kteráž by veškery ná
sledky války zemi naši přivoditi
musela Stanovisko administrace
naší jest důstojným velkého toho
to národa Pověsti válečné a
jouřliváčky ji nepohnou Vyčká
vá nutnosti války a zatím k téže
se připravuje McKinley nevže-
ne zemi do bezúčelného sporu
Kdyby čest země toho vyžadovala
aby McKinley podepsal prohláše
ní války tu učiní tak s touže lá
skou k míru s touže důvěrou v
oha kteráž charakterizovala Lif
colna téměř před 40 lety Církev
atolická v otázce této nezaujímá
postavení žádného Nebylať tu
na jeviště vyvolána Fakt ti"
Španělsko jest zemí katolickou
nepadá tu na váhu Záležitost ta
není otázkou náboženskou a stá-
vá-li tu jaké otázky tu jest to o-
tázkou národních a mezinárodních
áv a ničím více"
Parník shořel 1
Z Bostonu oznámeno v nedělí
shoření parníku 'Legislator' plu- i
jícího z Liverpoolu do Colonn a J
sice 16 února v 3123 stupních "
severní Šířky a 44 10 záp délky
'ozař rozmohl se takou mérou že
Členům mužstva byl ústup za
bráněn a při pokusu na zachráně
ní jich t záchranný Člun se pře
vrhnul a 5 námořníků při tom u- 4
tonulo leden další lodník utrpěl
tak těžkých popálenin Že smrt S
líhy na to následovala Zbývá-
(cích 28 osob zachráněno za 4
liodiny po vypuknutí požáru par- V
níkem 'Floer Gate' kterýž v ne
děli do přístavu bostonského při-"
plul Ze zachráněných lodníkfr
popáleni při zachraňovacích prr
cích čtyři těžce f