Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 02, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "lauru ny lna v&VAlAiic)t'a A
POKROK ÁPADU
WEEKLY EDITION
KB AS SKCOND-CLAS9 MATTKK
JČNÍK XXVII- ČÍSLO 31
OMAHA NEB
2 BŘEZNA 1898
fřf Jtlítne ni Pokrok Západu $220 ůě rok
Prclclatní na Pokrok % Knih Am $300 aa rok
1 AT
Novy román!
Před 14 dny vycházcti počal
v "Knihovně Americké" nový ve
lice poutavý a zajímavý román
V SALONĚ A NA GALEJlJH
Í ' !1MB—Hiegl-T - — — r 11—11-
fj °d proslaveného romanopisce
franc Ponsona du Terrail
jehožto díla pro svou zajímavou
k napínavou a sensační četbu vším
f právem mezi romány milovným
) čtenářstvem veliké oblibě se teší
I Dílo toto psáno jest slohem
- ehkým každému srozumitelným
' í a myšlenky v něm obsažené odě-
f nyjsou při tom zároveň rouchem
I vábným a pestrým
V románu tomto vyličuje spiso-
vatel spůsobem nad míru zajíma
J vým a důmyslným úžasné — ano
titanské boje mezi hlavními proti
) v vami lidské povahy Poctivost a
) 5 přirozená dobrota zápasí tu s ďá-
!Í'V belskou lstí a lotrovskou ukrut
ností V rozvoji velkolepého a drasM
% t ckými obrazy přebohatého děje
vystupují předkem dvě osoby v
i jichž veškerém jednání a snažení
$ X dvě protivy spolu se stýkají
í Jedna z nich pravý to vzor
1 cnostné a šlechetné povahy Ar
) I mand z Kergazu vytkla sobě za
v úlohu činiti skutky dobré a zlým
t zabraňovat! vynakládajíc na to
svůj důmysl a své bohatství a bo
i jujíc s neochablou vytrvalostí pro
8 ti svému protivníkovi Andreovi
i nevlastnímu jeho brarrn vtělené
§ mu to ďáblu až do jeho přemo-
žení
1?
Každý z těch dvou protivníků
f kráčí ueodvratně za svým účelem
(~4V používaje k jeho dosažení lidí
fj prostředků jací se k jeho povaze
a pro jeho snahy nejlépe hodí —
í- Kdežto šlechetný poctivec ku pro-
j vádění svých blahodřjných zámě
f rů lidí dobrých a poctivých za po-
V mocníky sobě vyhledává volí si
jeho protivník za nástroje lidi
zvrhlé ku všem špatnostem od-
y hodlané a každého zločinu schop
né a mezi těmito vyniká nejvíce
f jeden Rocambolo kterýž i svého
' l mistra Dředčí a konečně en náčr-l
nik lotrovské bandy s ďábelskou
"'ychytralostí a ukrutností hrozné
M zločiny páše
Z krátkého nástinu vclepouta
véno díla tohoto zajisté pozná
každý čtenář že očekávati možno
četbu na nejvýše zajímavou a dou
fáme proto že čtenáři naši neo
pomenou četby milovné sousedy
své kteří Knihovnu Americkou
n dosud neodbírají na vycházení
ro i ánu tohoto iinnznrnifi
h: dotknouti dlužno ještě Že
celý román sestává ze šesti vel
kýcl dílů o následujích názvech:
I díl: — Nové tajnosti pařížské
aneb Tajemné dědictví
II díl:— Klub srdcových kluků
III díl:— Hříšná Turkyně
IV díl: Rocambolo galejní otrok
V díl: — Rocambolo ve vězení
I VI díl: — Provaz oběšence
J Předplatné na "Knihovnu Ame-
rickou" vycházející každých čtr
y~ nácte dnů o 64 stránkách obná
I' II pouze $100 ročně a předplatné
zasýláno budiž pod jednoduchou
r adresou:
KNIHOVNA AMERICKÁ
OMAHA NEB
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
šerif před soudem
Ve Wilkesbarre Pa pokračo
čovánb v úterý ve výslechu svěd
ků pro obhajobu v případě obža
lovaného Šerifa Martina a 82 jeho
příruČích a během dne vyslechnu
to několik paniček jichž svěde
ctvím dokazováno býti melo že
stávkáři ozbrojeni chodili že růz
né násilnosti páchali že před ni
mi všeobecný postrach panoval a
že násililím sousedy své k tomu
nutili aby průvodu k dolům okol
ním se súčastnili Několik jiných
svědčilo že stávkáři když k ním
přidati se nechtěli po nich stříleli
a ze v osudný den kdy tan na
Lattimer podniknut a kdy ku hro
madnému postřílení stávkářň do
Šlo zbraně u stávkářft viděli Ve
středu podáváno svědectví podob
né co ve dni předcházejícím jímž
dokazováno býti mělo že stávká
ři různé násilnosti páchali a po
kojně občany prostředky násilný
mi do řad svých vehnati se snažili
a dokonce i zabitím jim vyhrožo
vali Ve čtvrtek předvoláno ně
kolik svědků jimiž tvrzeno že
bylo po nich stávkáři stříleno a že
klacky ztlučeni byli a to jedině
proto poněvadž odpírali dělati to
čeho stávkáři si přáli Veškeré
obhajobou uvedené svědectví srně
řuje k tomu aby dokázáno bylo
Že před stávkáři pro násilnosti je
jich všeobecný postrach panoval a
že tudíž Šerií jen povinost svou
konal když se zbraní v ruce proti
nim se postavil
Dílo fcídáků
V Lake City Williamsburg Co
S Co spáchán byl v úterý o 1
h ranní ten nejhroznější zločin
jakýž kdy bělochy státu onoho vů
či černochům proveden byl — byl
totiž Černošský pošttnistr Baker
před 3 měsíci jmenovaný vypálen
on sám a děcko jež v náručí nesl
zastřeleni a manželka s 3 dcerami
postřeleny a na do smrti zmrzače
ny a malý hošík lehce poraněn
Lake City má as 400 obyvatelů a
okolí obydleno jest téměř výhrad
ně černochy jmenování Dakc-
rovo přijato bylo od bělochů s ne
volí a když Žádost za jeho sesaze
ní s výsledkem se nesetkala vy
hrožováno mu rásilím a několik
útoků naň skutečně učiněno V
úterv o r h ranní byla budova
poštovní v níž liaker s rodinou
bydlel zapálena a když ubožáci z
hořící budovy útěkem zachránili
se chtěli bylo po nich shromáždě
nými bídáky — počteni as 100 -
páleno a to s výsledkem osud
ným Baker sotva že ku dveřím
dospěl klesnul s prostřelenou
hiavou a podobně usmrceno i ne
mluvně Manželka jeho zasažena
několika kulemi dvěma dcerám
byla obě ramena kulemi roztříště
na tak že odejmutí obon rukou
nutným jest třetí dcera raněna
smrtelně a malý hošík vyvázl s
poraněním lehkým Mrtvoly Ba
kera a děcka uhořely a při ohni i
veškery zásylky poštovní zničeny
Nad bídáckýni Činem tímto z ple
meně záště spáchaným panuje v
okolí velké rozhořčení a obavy
jsou před novými vážnými výtrž
nostmi Když o bídáctví tomto
zpráva poštovním odboru do
Washingtonu došla vypsána byla
bezodkladně odměna $300 na vy
pátrání těch kdož poštu zapálili
a $500 na vypátrání těch kdož ve
vraždě účastenství měli Záro
veň byla pošta v Lake City zruše
na
Časy se lepší
Ve zprávě komisaře pro dělnic
ké záležitosti T McDonougha
kteráž byla počátkem týdne sně
mu newyorskému předložena pra
ví se že 31 března m r ohlásilo
927 dělnických organizací 142
670 členů dne 30 června ozná
milo 075 unií 151206 Členů a 30
září 1009 unií 167454 Členů me
zi nimiž bylo 5702 žen Dne 51
března bylo bez práce 43631 děl
níků aneb 366 proč dne 30
června 27378 neb 18 1 proč a 30
září 23230 aneb 139 proc V
prvním čtvrtletí pracovali organi-
sovaní dělníci 58 dnů dělnice 63
dnů v druhém čtvrtletí muži 69
ženy 66 dnů Průměrné mzdy
organisovaných dělníků v prvních
3 měsících 1897 obnášeny pro
muže $15566 pro ženy $8563
v druhém čtvrtletí promuže$i59
12 pro ženy 58139 a konečně v
třetím čtvrtletí pro muže $17440
pro ženy $0180 V státní úřa
dovně pro obstarávání práce v
New Yorku přihlásilo se o práci
7315 osob a as pětina jich obdr
želo zaměstnání Z nabytých
zkušeností se zjistilo že muž kte
rý 45 rok věku ' vého překročí
jen s těží práci nachází kdežto
žena v stáří 40 roků nenalezne
práci již ani jako posluhovačka
Pro oloupení vlaku
zatčen byl ve středu v Kansas Ci
ty Ch Merritt bývalý poštovní
zřízenec Železniční a sice obviněn
jest z účastenství na oloupení via
ku dráhy Kansas City Pittsburg
& Gulf kterýž v noci 4 ledna té
měř v samotných hranicích města
dvěma zakuklenými lupiči zasta
ven a oloupen byl Při loupeži
oné odejmut byl zřízenci expres
ním ti revolver a týž právě zatčení
Merritta přivodil neboť u něho
nalezen a úplně stotožněn Poli
cie má prý na usvědčení jeho i ji
né důkazy a podobně jest prý 1
společníku jeho na stopě
Parnik utonul
Z Princetown Mass ozná
meno ve středu Že anglický par
nik 'Asia' narazil během pondělní
noční bouře na skaliska u Mantuc-
ket a že z mužstva 21 čítajícího
pouze 3 zachrániti se podařilo
Nešťastníkům těmto podařilo se
kusu trosek zachytnouti a z toho
to nebezpečného postavení svého
teprve po 24 hodinách byli muž
stvem světláku 'Handkcrchief za
chráněni
Chystáme se k válce
"Neučiním ničeho co by zavi
nilo válku se Španělskem Do
posud nemyslím že válka jest ne
zbyWiou neb neodvratnou Neko
nal bych však svoji povinost kdy
bych se na budoucnost nepřipra
voval Situace jest vážnou a po
litika administrace určována bude
čas od Času vývinem věcí Není
nutno bouřili lid avšak kongres
pohotově býti musí podporovali
administraci aniž by příliš mnoho
se ptal na vývinJjěžných událostí'
Slova tato promluvil ve čvrtek
McKinley k jednomu senátoru
k erýž s otázkou přišel jak že
administrace v případu 'Maine'za
chovati se hodlá a vysvítá z nich
jasně že vláda naše na možnost
války se Španělskem se připravu
je a tím Uke vysvětlovaná jest zi-
mniČní činost jakáž v odboru vá
lečném a námořním v posledních
dnech rozvinuta byla
dila ve sředu 48Ietá vdova EWil
coxová v návalu Šílenství svého 5
litého synáčka ostatních 7 dítek
jen útěkem před podobným osu
dem se zachránilo
DROBNÉ ZPRÁVY
V Keinbeck Ia( zastřelil ve
středu i5letý li Clausen dceru
svého zaměstnavatele načež sám
samovraždu oběšením spáchal
Učinil prý tak proto poněvadž
se domníval Že mu zaměstnava
telem bez příčiny ublíženo bylo
Zvláštní zasedání sněmu illi
noisského skončeno ve Čtvrtek
Z předloh za účelem přijetí jichž
svolán byl nepřijata jedině ona
dávající policii chicagskou pod ří
zení komise guvernérem jmeno
vané V Topeka Kan odbýván ve
středu a ve Čtvrtek národní sjezd
máslařů při čemž vypsány ceny
na nejlepší máslo z máslovny Z
500 vzorků odnesl prvou cenu S
Houghdal z New Sweden Min a
druhou cenu Martin Martinson z
Ames la
Z Denver Colo oznamuje
se že v distriktu Grand Encamp
ment nalezena byla bohatá loži
ska rudy kobalt obsahující Z
tuny rudy dá prý se vytěžiti za
$128 kobaltu jehož hlavně ku ho
tovení modrých barev používáno
jest
V Ohio Kentucky Michigan
Illinois Indiána a Pennsylvania
vzmáhá se velice 'agitace proti
kontraktní__ práci vězeňské a nej
spíše že otázka ta učiněna bude
jedním z hlavních faktorů při pří
štích volbách státních
Ve Webster City Kan vy
loupena byla ve středu v noci po
kladna v tamní spořitelně a $2700
na hotovosti ukradeno
Populisté státu Indiána odbý
vali v úterý v Indianapolis státní
konvenci v níž schválena posled
ní platlorma národní Mezi při
jatými resolucemi nalézala se i
ona požadující bezodkladné uzná
ní neodvislosti Kuby
V Chicagu vypátráni a zatče
ni v úterý Ch Collins a J Water
man kteří as před měsícem do ú
řadovny Texas & Southern dráhy
ve Phoenix Ariz se vloupali a
na $700 v hotovosti a as za $8000
lístků železničních uloupili
V Chicagu podařilo se v úte
rý policii zatknouti známý zloděj
ský čtverolístek a to právě po o
loupení Ch Wustera z Dawson
Neb o $íooo na hotovosti a o
$2000 v bankovních poukázkách
" Ve rniladelphii udal se v 11-
terý v lomech na 66 a Vine ul
předčasný výbuch dynamitu ]ři
němž 3 italští dělníci usmrceni
Republikánská státní konven
ce v Illinois svolána jest na den
14 června Jelikož na každých
400 hlasů pro McKinleyho ode
vzdaných I delegát připadat bu
de zasedati bude v konvenci více
jak 1500 delegátů
Pobřežní ochrany
Polotlfia rd(ikcnlrif rh ilfl lm Míhi po
iMiucli k nim podMuTro builr muiMřiM vlu
(Ynario t hodné" poKii-e pfcd ukonři nlm r
IHliifiřelerký odbor ílní lien-líle prnkii ká rf-
mřry Uk dl-ce jk tyt" tf kaj! armády a
ratedenl ďmkičitťliié moci ojen-ké k im -hraní
iiateho jxtliřť Jak ffto imlěbánn hjrli mi níi
v)ida ob hiKtnirtri-ro prinmrnkyi h niř-l docílí
tob"t prim velkého erl rol Mrzl tím
flak řUá apňaobu obrry pbi líiři f)l kim
pohromou jit by nikdo kdií rlibn y-fl iTro
nuii n--b neiíl"ot! nt-mřl niíjrti olirnii U
pí4 nlWáil HHtrofy lulodi-řiii hořké
Mrací tónino fi'rura a íalolko a mil c !í
řTU-tn IMltii I předchází nmlarh tjm Ira
vlnovým a rmntlf km m-dubíím a tj éfi iln-t-ik
a ráVpu Jet aimnířnitým dodáváte !m
rhntl k jídla a Víhno)e udrurf -diini k TI
jll bJI Tjrlřrenl ulítáním tf nemluví pra-hrb'
nfb alowth vchlcdrm k píiwiMvoMl tohoto y
hliirnébo léku v nrmorí Jakul f léčivého tíllť-l-
II leda S0 dlel vr Hmiw Kdithyo nřin
iMM iiwtinn nánlncvhf laskavé adrn Jtho
dí li Jaa Porék Miltoo Nt T 3l-3k
nmml ? pídi
V přístavu havanském jest vy
šetřování námořní komise spolko
vé z nejpřednějších důstojníků vá
lečného loďstva našeho sestávají
cí a na spolkovém paniku Man
ýrové zasedající v plném proudu
co však vyšetřeno zahaleno jest
dosud neproniknutelnou rouškou
tajemství tuboť členové komise
zavázáni jsou k nejpřísnějšímu
mlčení Ani náš odbor námořní
nemá o průběhu vyšetřování po
drobných zpráv a čekati musí do
skončení vyšetřování načež pak
podrobné zápisky i s nálezem ko
mise odboru j)ředloženy budou
Následkem toho ovšem nelze do
posud žádných určitých zpráv o
původu výbuchu podati 9 jest
dlužno obmezovat! se na pouhé
domněnky a vývody činěné z to
ho co při dosavadním vnitřním
ohledávání trosek od potápěčů se
znáno V troskách pracují 4 potápěči
k válečnému loďstvu našemu při
náležející a pátrání jejich doposud
cbniezeno hlavně na vyprošťování
z trosek mrtvol jakož i různých
cených věcí v jednotlivých kabi
nách se nalézajících Mrtvol vy
loveno a pohřbeno bylo do úterka
celkem 157 z věcí pak jež z ka
bin v úterý vynešeny jmenovati
dlužno hlavně stříbrný příborstá
tem Maine lodi věnovaný psací
stroj kapitánů denní zápisky lod
ního lékaře několik pušek a růz
ných zbraní Též i značně nábo
jů bylo již vyloveno jakož i něko
lik prázných skříní od prachu a
nábojů jež vesměs výbuchem po
škozeny tak že patrným na nich
jest'že tlak pocházel z venČÍ a že
poškození nikterak výbuchem ob
sahu jejich spfisobeno býti nemo
hlo Ve středu přivedeno na světlo
další závažné svědectví nasvědču
jící tomu že neštěstí nahodilým
výbuchem prachárny spůsobeno
nebylo neboť podařilo sf potápě
čům dostati z potopené přídě v
níž právě nalézalo se skladiště
jehožto výbuchem dle tvrzení úřa
dů španělských neštěstí spůsobeno
býti mělo několik skříní s pra
chem z čehož předem již aniž by
na vyzdvižení trosek čekati fe mu
selo vyvozováno jest — a to i v
kruzích neipovolaněiších — Že o
nešťastnou náhodu se nejedná
nýbrž že jedná se tu o zločin o
zúmyslné vyhození válečného par
níku našeho do povětří nechť si
pak to již bylo torpédem či pp
mocí podmořského podkopu
V amerických kruzích úřadních
nepřikládá se víry tomu Že by o
zločinu tom generální guvernér a
jiní vysoce postavení úřadníci a
důstojníci španělští vědomost mě
li věří se ale tomu že v ďábel
ském spiknutí onom nižší dňstoj
r ci španělští podílu měli Po
dezření toto opodstatňováno jest
hlavně tou okolností že 'Maine'
byla prvou cizou lodí válečnou
kteréž předem ustanoveno bylo
místo na kterém zakotvit! má a
jak se tvrdí vyhlédnuto místo
ono právě tam kdež jeden z pod
kopň se nalézal Přístavní úřady
ovšem popírají že by v přístavu
havanském jakékoliv podkopy se
nalézaly leč toto popírání jejich
vyvracováno jest plány jež do ru
kou státního odboru našeho se do
staly a dle nichž celá řada podko-
pů podobných se tamře nalézá 1