Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NejvyŠší moc v zemi
VSeobccnž se za to má a kdyZ
v5e uvážíme tedy platí to pro ko-
nečné vtfslcďky že veškerá moc v
této zemi vychází z vftle lidu žc v
rukou jeho jest moc svrchovaná
VSak není pravidlo aby nebylo vý
minky a nelze vždy říci že pro tu
kterou dobu skutečné' moc lidu
svrchovanou jest Nejvyšší mocí
v zemi touto dobou ie'ncpochybnč
moc soudní a zejména vrchní
soud Spoj Státu
Každá věc na světě buď si ja-
kolivřk dobrá mňŽe bytí zneuží
vaná ku Spatným neb nepravým
účelům a není proto divu že také
moc soudní kteráž má býti tlumo-
čitelkou spravedlnosti někdy zne
užívána bývá To děje se zejména
v posledních letech a to násled
kem různých soudních zákazů při
nichž páni soudcové libovolné si
počínají Tato libovolnost jedná
ní upozornila širší kruhy národa
na příležitost ku zneužívání moci
kterouž naše různé soudní dvory a
zeimena soudy Spojených Států
mají a není pochyby žc zrfistá v
lidu přesvědčení Že libovůle tato
měla by nijakého obmezení do
jiti
Že šíření se tohoto přesvědčení
nezůstává bez povšimnutí v kru
zích dotyčných toho důkazem
íefit Že při nedávné oslavě dne
narození Lincolna v Chicagu sudí
Brewer Ilen vrchního soudu Spo
jených Států jsa pozván k hostině
Marquette klubem za příčinou
oslavy pořádané obral sobě právě
tento předmět za účel řeci své
Přípitek k němuž řečnil byl "Kot
va národa" a soudce dovozoval
že kotvou touto jest vrchní soud
Spojených Států
Nuž o tom nemůže býti po
chybnosti že zřízení republiky
této iest vzdor veškerým svým va
dám dokonalejším nežli které re
publiky jiné na celém světe a spu
sobilejšímk udržení svobod lidu
Děiinv samy pravdu tolio potvr
zuií Není žádná republika na
světě kteráž mohla by se vykázati
tak zdařilými výsledky tak ustále
nými poměry a takovou bezpečno
stí svého trvání jako republika
naše
Zakladatelé této republiky byli
v díle svém pionéry a když ten
dejŠÍ práci jejich po 120 letech
Dozorujeme musíme obdivovat!
se jejich prozíravosti a zdravému
smyslu Kolikráte již od té doby
co prohlášena byla neodvislost
Spojených Států zřízena byla ve
Francii republika aby po nějakou
dobu opět klesla v zapomenuti?
Kolikráte ve všech těch ostatních
republikách na této pevnině vzpla
nula válka občanská válka o úřa
dv a kořist' mezi tím co my těší
me se nepřetržitému míru Však
jestliže uznávali musíme že není
celkem vzato lepšího a bezpečněj
šího zřízení nežli naše přece z to
ho nenásleduje že by bylo úplně
bezvadným a nemělo zapotřeby
nikdy a nikde opravy aneb zlepšení-
Proto také náš vrchní soud
není neomylným aniž jest vždy
tím ochráncem a kotvou veške
rých naších svobod jak zlíbilo se
sudímu Brewcrovi jej vylíčili rn
oomínáme sobě žc není tomu
dávno pouhé tři roky kdy tento
vrchní soud poskytnul nám diva
dlo iež iei dojista nepovzneslo v
ořfrh žádného občana Míníme
totiž rozhodnutí ohledně daně z
příjmů Vrchní soud pěti proti
čtyřem hlasům prohlásil daň z
Dříimů za ústavní ale než minulo
šedesát dnů zvrhl svůj vlastní
rozsudek opět pět proti čtyřem
hlasům a prohlásil daň tu za ne
ústavní Jiný případ měli jsme v
dobách války kdy soud vrchní
uznal že kongres nemá právo vy-
Aixni nanírovou měnu nežli v
dobi války avšak než minuly tři
leta také tento rozsudek svůj
zvrátil a to iak se tehdy soudilo
docíleno bylo p obsazení dvou
míst ve vrchním soudu jez obsa
zeny byly v dorozumění jak hla-
I Amf~( xLlrnvl niaillOnUlUUI Li: !(- ( If a -
a íx 'ťnA rtWnaíl ci I
litu uiatti ) J" I" ' 1
vzpomínáme pověstný Před Scott
rozsudek vztahující se na otázku
otrockou Dě iny z dob před vál-
í n nn
mnnlií es t etf m-fOVánO bV O
1 '
n alitf
UtiliUMauvnv i n vt — 1
„n(n oft„1 nřvlá!al ilnrli
rvf nHmivú tak ahv tato
skvrna lidskosti a svobodě vyma-
iy: 11- f X k
zana uyu neuiuid vitii inntai-
y 11 „ř 1 ri
ny rozsuueK v uiiuauc uicu ov-ui-
tn„!n Lnn-iui lr naditá
♦„i „kii vir nfí rokoliv
J ' I
(i ix _ ™ " 1 „ r
fk natrní m
důkazem že náš vrchní soud a
jeho rozsudky ovládány jsou mocí
otrokářskou -
_
aK jaKO enuy
SKa uk nyn oviaua vru
soud moc korporacni lomu na-
oXlf frA rnii kv nkn lká
minulých desetiletí Kdykoliv
jedná se o práva lidu a výsady
korporací před vrchním soudem
vítězí obyčejně poslednější Proto
w V V ' v
zdá se nám že jest bezpečnější
kotvou svobod naších poctivé
Kotvou svouou nascn " I
neohrožené časopsectvo nezi nas
vrcnni souuui uvui 1
cimmni niu{linl(v n rraíckvfh
událostech
" I
7 IVnnlce Novovíku
Mv máme o těch národních de-
'♦ÍUXl nHIrhnra
tuším odchvlné od myšlenenek
ostatnino iisku 10 cu uejc-
1 nr _ _ _ iy:„ i
- _ I
na pražském sněmu a v pražských
I
ulicích pokládáme za truchlivé ko
médie Lid jest neustálým štva
ním nakvašen ba rozjitřen tak Že
snadno mohl by se dopustit ne
nřfdložeností iež bv potom těžce
Ir ' s tf
odpykai Vůdcové se v tomto pří
padě v čas uklidili stranou a ti
neivětŠÍ vinníct z nich poradili by
se honem jako obyčejně adr Vaň-
krím ienž bv um předepsal cestu
7 i j s
do zaltraničních lázní
Obě strany sněmovní dobře vě
děly že všechny pokusy o jazyko
vé dohodnutí mezi nimi v této ná
rtdně rozvášněné době budou ne
ien marné nýbrž mysle spíše roz
trpčí a situaci stiží To zajisté vč-
dělv strany česká i německá No-
viny jejich o tom psaly Kluby
' -
jejich o tom rokovaly a Němci na
př ze strachu před pražským lidem
a u vědomí že na sněmu práce
klidná bude nemožná sněm zprvu
ani obeslat! nechtěli Také vláda
věděla co se bude dťti na sněmu
a na ulicích — a snad proto sněm
svolala Vždyť vídenské vlády ze
Štvanic národů žijou a tyjou
Moudří vlastenečtí a svědomití
mužové snaží se v pohnuté době
ahv lul neovi liircn uuuuiuvnu
Odstraňují všecku záminku příle-
Žitost podnět k jitření mysle Po-
b~řf c nAvrr-t mvsle lidu od
IWlil i"- J
záležitostí povážlivých zápalných
popouzejících k jiným stejné uuic-
zitvm Dreameiuni uii nu uy w
1 ~ „tnh cnnlii
O takové záležitosti není v Če-
rhárh nouze eme ma na pr
deficit 16 milionů zlatých! Po-
važme jen co to znamená Chu-
dé České království ss miliony
„-„1rt m 'i n lA milionů mi-řlŠÍ
Uf tai iu itm v ~'" — —
J ul
rnt nfí om m-ž vvdáni 1'omtr-
#Wfl'"J------ J
'
nŽ malé a chudé zemičce nedostá-
v v s 'ť I 1 M
vaše rocne 10 miuonu uu usu-
U113iVI jaw j j -
naší vlády zemské porovnáme-li
ohromnou rozlohu počet obyva-
tí ktva a velikost národního bo
hatství Spojených států s Čechy
A co hluku se tu nadělá s tím de
ificitem a všecka politika kongresu
otáčí se vlastně ien kolem něho
ru h í Dinřleftv zákon i finanční
l lattv v senátu a sněmovně z ně-
twi V7olv
'
a„: rn- oni
il T (Ultkli Ulil IIUIIUJ mp- 1-
ha annmi to- křiklouna chvástala nejdříve skro
iiuiiulki au j t
ho nepovšiml — jako by 16 mili-
onu ročního schodku v takovém'
chudičkém hospodářství jako je
hu nestálo cnuhrozí faktický
bankrot skoro již neodvratný ban-
ri V 1 V
i"y - v ji 7 v-"-
na byl snem zanaieni pianymi na
UOUIU liJu uvuanam J"- —
1 — — : 1 1 níiLii
VViniI
ako by se ta nospouaisKc nu
zeric netýkala žádného obyvatele
země české ačkoliv známé poře
ad In tli: dluliv letll z 1IUSV zein-
cl A dluh v nak ledí z mísv každé
- j i
HO uUVYHiuic wtum m-
háče i chuďasa — a nejtiže to ne-
_tP__ : _X ~ ft„ Kftrlirt
ciiuuas wuí nt iiuat u"ivn
Ilí en I1UUCH4 SUUMd
Kdyby jen iuio '
snem prospěšné vyuuu —
u "l"" - v 1
stv zemskó byio iy 10 uno za
- 2ivnosti
óhrožuiící iazvko
vé křiky v nichž 1 zmateny lul
' ' ' '
sDatřuic iakési výkony hrdinské
ač plané mlácení hubou pod ochra
1 m t
nou poslanecké immunity (bez
trestnosti) dávno není hrdinství
Nejsme sice žádni přátelé tak
zvané nepolitické politiky Víme
ž akQ
„ „ „ ii„„in lr
Žet pod vodou byť jí sebe více
hlavu tlačili Ale v okolnostech
vl
tak mimořádných kde každé poli
tické heslo každá pentlička každá
iňftrLa a i barva čenice a košile
rozpaluje vášně do žhavá v tako-
výxll okolnostech Činit Vřdomě
adřiné pokus v o rozřešení
pruomnu ncu
f V -I 1
nriw nnf diizkv mu mvimii st
r 1
celá říše vi la v ziKauec - iu
íy „„ ylXf n tfrlL'm ttnliti
právě nesvědčí o velkém politi
ckém důvtipu nebo o poctivém
vlat(nírtví a svědomitém pojímá
ní úkolů ani Cechů ani Němců na
cnřmti
Každý chlapec v Čechách věděl
že český sněm bude zmenšeným
vydáním vídenského rajchsrátu—
Že tedy jazykovou otázku řeŠiti
nebude dokonce spůsobilý Měli
tedv vůdcové stran se dohodnout
o sněmovním programu hospodář
ském stejně naléhavém a tuším 1
naléhavějším — neb bankrot se
mnohdy zadržeti nedá kdežto i
při nerozřešení otázky jazykové
ani Némci ani cesi v pncinc n
rodní v nejbližší době škodu neu
trpí A když by se dohodli na
poli hospodářském zdaž by ty
mírné styky obou dnes na krev ro
zezlených stranách nemohly miti
za následek lepši poněkud náladu
k řešení sporů jazykových ř
Nebylo by to u žádné strany
zbabělstvím Nenťť zajisté hrdin
stvím plouti skrze divoké víry pod
vodopády Niagary btřeštenost
hazardování života A tak
v této chvíli bylo uvedení jazyko
vé otázky na denní pořádek praz
skciio sncuu v muv- Tjf v-
koje a i budoucího smíru národní-
ho A zanedbání úpravy zemsKe
lUr lmcnmlářství a zemských finan
I
I II"
cí jest faktickým zločinem na bia-
hobytu obyvatelstva a ci
nnou vet k:i~ '
CnXm zařal "řtšit" otáz-
ku jazykovou a Wolf s burŠáctvem
ini uvili provoKace iu
zení dráždění a postívání lidu
pražského neměli Cechové si to
h0 všímat měli si vydat paroiu
I Klllrln t fi-chh na Příkopy! A
iimuw m w — — +
V i f 1
VVnlfa s íeho bursacKymi souuru
I wv- — J
I ' - V I 1 V
Jiy byl by vzteke m tretu siaK ze
IX t '' rt nnl 1 1 ir'f
pecnové jun &v ™ r'"'""
ť zhatili Uličníky a
I ítxiiJ-j ✓
provokatéry nejcitelněji potrestá
me když s jim vynneme
Co bv si bvl počal Wolí na sní
mu In-' ZkminKV K řKíUUíiuun
I I 1 —„IXI A )
Uvidělo by se co je to za hnidu
i nm( nrnř se vztekat a
1 — I
křičet
A nnlanri čeští bvli bv udělali
také moudřejí kdyby byli Štváč-
I w f1
UWé řeči vkriky a posuukv ie
r a nanrosto umořovali ranatiKa
-
tíme důstojným mlčením nebo se
bcveaomou ucvui--
Kdvbv bvli našinci toto chová
ní si bvli uložili kdyby jejich po
slanci na sněmu této taktiky byli
se přidrželi nebyla by musela ce
lé dni a noci rozhánět policie zá
stupy rozčilené červenými a bílý
mi čepičkami buršákň a nebyla by
svobodomyslná strana Česká nuce
na bývala Žádat vládu aby potla
čila "právo" buršákň nosit kome-
diantské Čepičky a bumlovat po
ulicích — a nejen "právo" burša-
ků ale i českých studentů a Soko
lů k nošení českých a slovanských
odznaků čímž zavdala Němcům
opět záminku vynadat Cechům
"policajtských pohůnků" (jako u
činil Wolí) a příležitost spolu za-
skvíti se na sněmu v úloze mučed
níků a hrdinných obhájců "práva"
od Cechů pry Šlapaného
Na neštěstí — rnyČechcvé má
me již tu chybu že demonstruje
me na uliclcn Kuyz nemamr a
ě t 1 y _ __jř —
když bychom demonstrovat měli
až by vláda purk i Němci se třásli
krčíme se nebo si hrajem na
ležérní
Všecko to pražské sněmování a
bouření po ulicích neprospěje ná
rodu ani za mák — a neuškodí-li
mu pro budoucnost bude se ná
rod náš moci pokládat za slast
ného
lednu škodu má z toho však již
nyní: vidi ze nau nim vucomim
r a k nolicait a dratroun Toto
vědomí mělo bv každému svobo
domyslnému Čechu a též i Něm
ci krev veh nati do tváře Lesí a
Vvniri u mezi si bou oerou — a
vláda ie musí svými ozbrojenci
ríili:ínivt Až budou někdv v no
vinách a na řečništi horlit prot
policejní vládě a vojákovládě bu
de moci klidně ministersky před
seda nebo ministr vojenství s vy-
šlebným úsměvem pánům říci
"Milí pánové vždyť byste se byli
navzájem pobili a zmrzačili kdy-
bv nebylo našich "Ašantů" a dra
trounů A vždyť P- dr Podlipny
p dr Punke volali policii vzdyt
vaše Národní Listy i Bohemie a
Tacblatt si z hluboká oddechli
kHvž isme vzali Prahu pod křídla
— j - i —
stanného jráva pod křidla plná
hrotů ale předce jen ochranná
ledna věc jest jistá že kdo při
nahodilém vymknutí ihned použi
je olej svatého Jakuba shledá že
hnlesti ihned se zmírní Zamezí
otok a sílí najednou
Z KRUHŮ Č S D P J
Spolek čís VI C S D P J
v liavwaru Aimncbuid avuiu
sobě pro príšt' lhůtu následující
úřadníky: Za předsedu Matůj lie-
neš: místopředsedou l-r bvej-
kovský: tajemníkem Vojtěch Pa
cevský úČetníkem Josef Plevka
pokladníkem Josef Funfár
Oř Chas Rosewater
česlc lélcař
mro: 222 Itee IHIir roli 1" 11I a
Furnum Telefon 0I
[oovdlí: 2117 Jone nli- roh 2"W
Vezmi Tle káru na ItHvi'nworui ui
Telefon 1217
OMAHA - - NEB li
The Wisconsiii llailroad Co
mi v w-verním WIm onhlm ' vyliranVcIi
im 71-in U o in ri-nu vcuni mvnou ui
A I-I fiiifiiiint ř-ltuiioii ijflTiinM
úroku 1'ownky ukámny ImkIiiu vám idarma
rku-i-nytnl iiimi-iy uoprBn' --!-_„i
uit iiti aruJmifi kilvi komiilt? Lit
rine vMťij w i ii i "i i-" "i -
'♦no Ji-llkoU IhM pHmo xl MhJ Hl Krajin:
Ut J-t VÍÍHKlnOU k M'MtOVÍIli I-lllll'lll
' ' L- 1 ~á u tnuUI nii-Lff UMÍ
irviii nikiio není " "
Vlllll-IHI SOIKIUIM Ini' ini " 1-"""- -
iirái-l jte ttiiH'1no íime in iiohi- ramr i-ii-H
v iiinoliii iiilieh v poílííi m nli-ii)i ii-h
Mnjnř ivřNt I ryl) Nini lfpi Krnjiny h-ih
ftulu Dolnilnil KCirifit IM-i" n-í-ky nelt
HW4(HW-iř 204 So CUrk St Ckkaco III
Pánům úíadníkům spolkft
ťWtnf íolK-hfKlní) knihy jak Uf
I irU ilinni kniny a in-'
I 75c' nahotu u Pokn-ku ZipaUu
Tohoto jedinkého odborného li
stu hospodářského v jazyku če
ském ve Sp Státech vydávaného
ukončen byl číslem právě vyda
ným ročník sedmý a jak vydava
telstvo tak i redakce věru s hrdo
stí pohlíželi může na práci v zá
jmu rolnictva našeho v roce uply
nidém vykonanou Číslo to jest
o 24 strakách a obsahuje hojnest
článků i drobností ze všech mož
ných oborů hospodářství tak že
skutečně nyní jedinkého odvětví
rolnictvem našim pěstovaného
kteréž by zastoupeno tu nebylo a
z něhož by Hospodář odběratel
stvu a čtenářstvu svému dobrých
rad a pokynů nepřinášel Jako
obyčejně tak i v tomtočísle přináší
značně vyobrazení z nichž jmeno
vat! dlužno na místě prvém zda
řilé kresby zahradnické a hospo
dářské budovy na výstave zamis-
sissippské dále vyobrazení hně
dého kohouta Leghornského a vy
obrazení brouka kukly 1 housenky
cylas íormicarius kterýž velkým
zhoubcem sladkých brambor jest
Ženská líesídka kteráž značné
pozornosti a oblibě u čtenářstva
se těší přináší též tentokráte vyo
brazení a sice vzorku krajek k
jihž hotovení i příslušný návod
přiložen jest Obor tento bude
nadále v Besídce pravidelně pě
stován čímž zajisté vydavatelstvo
i redakce čtenářkám nemalou mě
rou se zavděčí Jak uvedeno u-
končen jest číslem tímto ročník
sedmý a můžeme již nyní prozra
diti že pro ročník osmý chystají
se mnohá zdokonaleni tak že v
pravdě dostávati se bude odběra-
telstvu Hospodaře časopisu který
hospodářským odborným časopi
sům anglickým nejen se vyrovná
ale daleko co do bohatosti a pest
rosti látky je předči Doufáme
proto že přátelé Hospodáře sna
hu vydavatelstva plnou měrou
uznaií a uznání toto tím nelépe na
jevo mohou dáti tím když každý
v
z nich jostara se o to aby něja
kého toho nového odběratele pro
časopis tento získal Získáním
nového odběratele pracovati bude
každý z příznivců Hospodáře sám
pro sebe neboť čím většího rozší
ření Hospodář v českých kruzích
rolnických nabydc tím zároveň
větší zdokonaleni časopisu tohoto
vydavatelstvu možným se stane
Předplatné obnáší $1 na rok a za-
sýláno budiž pod adresou: Hospo
dář Omaha Neb
Cechové !
l„liUlliiuri: vl-iutl tiFi 1trtini'IK 7J1D1-
matujte sl ve Kvěin príp' !'"" lis (vki fírnm
Kareš & Stochý
ímiiMKN
29 Bahnhofstrasse 29
oltetnri Vitu ii' Jléjte iuvhlnrjl vcfktr
VbB Illl-ÍIIUIMI JilKU vyilllllll ftltJ- pn-)iniui
list ky Vi"i' iiviiiil!:i u J
riwi-le-ll koho tu M'lmii povolali wlf llo ob-
41 nu rtň nhv nám
Rtnrnii ji-inf it'i-t ' 4 j — j ------
ilomitl u iny řoriroú a ku Hixikoji-nosll i oním
KlllUllll"-
ii4VLr ť lil iinulavn-
Ur 1(1 lS prol ovrl tri-n mnu
J Uln jrinmTn uuif rv'i
Kť rykollv t nleli priu-uj! v AJinu
i%ýi l rákuzníkú
Joseph Bliss
kOmiSÍOrář SC Žiíflll iŮVlM
ííslo Fxrlianír ISIsr
SOUTH OMAHA - - NEB
xa)'lulvluni 1'Hu-ft 'um' jt-l m-lvi-iádána
V2IiJ u: viiiit VMm ávlkáiit t
Tržní ) na oá!i'ní
ř nutný liiíný nviiomU y unii Htn-ltototi
Vyzkoušené semeno kukuřičné
:i-li'to !: v kolku-hii tri vuirkor pa
klfky hť)li'pi'l ilruliu kukuHre 'J ntrin
kovoii knihu 'IliiiKnii rn n ir-iwlif : llow
l'pto Iat ťnriniT (irow Um lllif ("
owki luH'Mlnrká kolij vy p-- uln I-to
kukli hre W4 loi-líi po tikrii U-t vydaU ''i tntl ů
knkull - (lrlcn T II) íiu-hú J II A KM
fTlUiMI maiiu-l riiHiit Vallry #rrl 0r
Funí SheoantloHi Iowa T H -ím