Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
Weealy Edit Ion
PublUhrd by Poknk 7íjt1u Ptjf Co
So Uth St - Tel lmw
tattcrlptloa - $220 per ytr
V)ihíil kaxJuu ntředu
Vyiivá :
Tiskařské Družstvo
TUháraai lili jiini ÍMá ulkc
Tclcfuu I (Mm
fcilícl redaktor
J Rosický
Předplatní i
Pro Spoj Štíty a Kanadu lmat na rok ti 7)
Ppotu Knihovnou Americkou II i
Kalil wl orní rif phfltlatitt v ílilj pw
uiijuije opimuku prémii
DocWh phxlplid no na rok 13 00
Spolu Knihovnou Americkou M u)
Ohlrtiky
Protíná a rúná oliliíky uvřfpjihilřm pnuti
Kiiyi peiiiH k iiiiiHii)vce prin-riy Jwu
i i rotní lil-ky nlijřfjn vt-Uimii m-iř
mhlili l vnif
fiUmu 75-t-lit& ra třikrát Za
r&m ohini
blHhnnlini umrlí a liru Ciiá-
me viuu xa tri pmc za kuié tivořejnin
Nefhť khlf proto pUloJi ii'ílni- tolik
peni Jak velkou ihUku nií'i l irj IViir
h!rk na dolií tiohu oitoaiuí ochotu na
potAUtUl
Zúii1 ky peněz
Jwou ifjbezpeínřjíí kdyl ť koup! nu ili
Dfh elrU "Money úroVr" n til lini MS
tale Tei r rvitrnvaťiii ďuiísf anci
ukáiknu bankovní Ji — t zal!ka Jista hl
ch- platili ťbrekeiu" na bank m-rliť
o rent í více proto ie tolik riiu:iue platit
banku ta kolekci awti ať kniiii ttriiřiiku
(draft) naOmahu (lili-ago neb Si-w York Na
mUt dmhnVcb pnřr řijrn-rin tri I I- a
8-entové kolky VM- hny ri-iiky nti lit" J-wu
tanUuy pod Jed uod uchou udn-ou pouto tak
to :
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 23 února '98
NĚKTEŘÍ NAŠÍ STÁINÍCI NECHTÍ SEM
pouštěti přistěhovalce kteří by ne
uměli číst a psát Co z toho má
De Lorne že umí dobře psát?
S FALEŠNÝMI PRoRoKY JK ťo JAKO S
tím vyhánění ďáblů z lidu za časů
Kristových Jednu lež jim vyvrá
títe a oni vám sedm nových přint
sou ŠPANELOVÉ I'K JtVIfl VELIKÉ SVM-
patie nad neštěstím jež potkalo
válečnou loď Maine a její ná
mořníky Jen jestli jsou ty sym
patie upřímnými
Soudy v Nkw Jeksey rozhodly
že zákon ku ochraně uniových
známek jest neplatným protože
není všeobecným nýbrž jen chrá
ní známky některých unií
V Denver se navrhuje aiív o:la
ven byl rok 1903 co stoletá památ
ka připojení území Louisiany ku
Sp Státům Událost tu ovšem
může slavjti celý zamississippský
kraj
V New Jersey mají také jednoho
Wallecka jen že se jináč jmenuje
Ten navrhoval daň z hlavy sta
rých mládenců a sice $2 ročně a
návrh jeho odkázán byl výboru
pro blázinec
Pan Bryan uveřejnil devět vkU
čin proč prý by všichni kdož
jsou proti republikánům spojití se
měli v jedno avšak tu hlavní mezi
nimi postrádáme: "Proto že chce
me úřady"
Škaroheídské listy vf toho velmi
mnoho o několika tisících zahále
jících dělníků bavlněných přáde
len na východčale neví nic o tom
že v prádelnách na jihu pracuje se
pilně a přes čas
SEKRETÁŘ HOSPODÁŘSTVÍ WlUSON
soudí že ve Floridě lze pěstovali
tabák právě tak dobrý zdali ne
lepší nežli na Kubě a postará se
dojista o to aby povzbudil pěsto
vání tabáku ve státu onom
Přelíčení s francouzským spiso
vatelem Zolou se min týden skon
čilo a jak se podobá bude uznán
vinným Jeden sotva očekávaný
výsledek mělo toto přelíčení a to
je povzbuzení obecného smýšlení
proti Židům
Vzhledem k rozčilení kteréž
vyvolalo přelíčení se ýíolou a Ko
cheíortem v Paříži krákorají zase
krkavci Že ohroženo jest trvání
republiky francouzské Nepo
chybně že přání jest otcem tako
výchto myšlenek
Některé časopisy mají z toho
ukrutnou radost Že prý se vyváží
do Evropy hojně itrojů Bojíme
se Že spláčou naci výdělkem aŽtia
těchto strojích bude se v Kvropé
tamnějším žebrácky placeným děl
nictvem vyráběti v soutěži s děl
nictvem naším
J KM" TO PIVNĚ ALE JEST TO PRAVDA
Že velká většina z té strany politi
cké kteráž Abrahama Lincolna za
jeho života kaceřovala odsuzova
la a pronásledovala nyní jej ve
1 bí jako vzor To se podobá
přespříliš tomu jenž ukradl livre
nebeskou aby v ní sloužij ďáblu
rKKU NOVÝM ROKEM ODJELA Im)
Nicaragua komise inženýrská aby
to tam trochu okoukla a podala
zprávu zdali zřízení nícaraguan
ského kanálu jest možué i prakti
cké Tato komise se nyní vrátila
a ujišťuje že zřízení je možným -
bude-li na to dost peněz lim —
to v případu takovém test
možným
LŽ ZAS JEDNOU JEST KONEC StRE-
doamerické větší republice Sotva
tomu pár měsíců co se oznamova
lo že všech pět středoamerických
republik se dohodlo o sloučení v
jednu větší republiku vsak nyní
se sut lilie ze ze spotem sešlo a
sice hlavně proto ž president re
publiky Salvador nepřímo podpo
ruje revoluci v Nicaragui a pro
hlásil prý že nynější liberální
většina v Honduras není hodna
aby déle u vlády setrvala
'R( HXÍ ZÁSTUPCE STÁ I NÍ V CoLO-
rado podal své dobrozdání že prý
nemusí ženská změniti své jméno
a příjmouti jméno mužovo když
se vta rripad Dyl ten že jednalo
se o guvernérem ustanovenou no
tářku kteráž se vjala a bylo po
tře ba zjistiti zdali má podpisovati
se svým rodným jménem na kte
réž jí notářský diplom vystaven
byl aneb zdali má re podpisovati
jménem manželovým Tak s tou
novou ženou povstávají nové
otázky
Když tak nědik) slyší aneh čte
ty výlevy 'jingú' kteří stále jen
dovolávají se zakročení na Kubě
myslel by kdo ví jak ochotnými
byli by tito hrdinové za pecí polo
žití svůj život a své jmění na ol
tář svobody Kubánců Však ale
kdyby se stalo a měla vypuknouti
skutečně válka se Španělskem k
vůli Kubě tu by jste slyšeli ty sa
mé horlivce jak by odsuzovali
McKinleyho a republikány že
jsou vinnými války kteráž bude
státi americkou krev a americké
peníze
V Mississippi a jižní Karolíně již
si pomohli od hlasů černochů při
volbách Opravili totiž svou ústa
vu tak že za podmínku spůsobi
losti volební klade se znalost čte
ní a psaní a po případě i placení
daní Jelikož černoši z velké čá
sti těmto podmínkám vyhověli ne
mohou nemohou se proto také při
volbách podíleti Teď byla po
dobná oprava ústavy navržena v
Louisianě a nepochybně projde
velkou většinou Jest prý více
než jeden spůsob jak se dá kočka
stáhnout
Oroanisace dělnickE v Chicagu
slaví velké vítězství Jedna z děl
nických unií byla žalována dvěmi
miniovými dělníky Tito dva
neunioví dělníci totiž obdrželi za
městnání u jisté firmy Ostatní
unioví dělníci požádali o jejich
propuštění a hrozili strajkem Fir
ma propuštění odmítla a dělníci
unioví strajkovali Pak si to fir
ia rozmyslila a vyhověla přání
unie načež tato byla žalována ne
umovými dělníky že zbavila je
práce a výdělku však sudí Baker
žalobu odmítnul co neoprávněnou
Jak jsme minule sdělili podle
Dennice Novověku má obilní
Spekulant Leiter a jeho spojenci
nakoupenou zásobu 35000000
bušlft pšenice Podle zprávy se
kretářské bursy chicagské z minu
lé soboty bylo ve všech skladi
štích celé severoamerické pevniny
totiž ve Sp Státech i Kanady 35
634000 bušlů pšenice Podle to
ho když by Leiter byl majitelem
35000000 jak Dennice tvrdípak
by zbývalo na všechny ostatní o
bilní obchodníky a všechny skla
dy obilní celé země a Kanady do
hromady pouze 634000 buŠlň
Koncem tohoto měsíce ifdy
snad ještě tímto týdnem má hýli
otevřena k zaujímání nová indián-
sku reservace a sne Kmene cerno-
nožeň v Montaně na východním
svahu Skalního Pohoří Má st
za to Že jKizeinky tyto zaujímány
budou vesměs po zákonu o zaují
mání pozemků na dolování neboť
prý jeví se tam neklamné známky
hojnosti drahých kovu a sice
mědi stříbra i zlata Očekává se
tam velký
horníků
nával prosjK-ktorň a
Odborný" lékařsky" časopis "Bo
ston Medical iV Surgical lournal
přináší v únorovém čísle původní
dopis z Prahy jenž plný je chvály
prvé university českých lékařů a
fakulty jtjíŽ mnozí členové vy
nikli zvláště na lékařském sjezdu
Moskvě List" pochvalně se
zmifiuje o politickém boji našinců
ve vlasti staré pravě Že Čechové
v každém ouoru 112 semce urdCi
pokud Američanů se týče boj
český jen sympatie prý vyvolati
musí Dopis psán jest Američa
nem lékařem a padá tím více na
váhu že otisknut jest v "New
York Medical Journal" pod ohla-
veníni: "Praha jako město uni
versit" Jak zlopovestné působí ochran-
né clo na stav rolnický jest vidět i
vývozu hospodářských plodin
jak za doby ochrany celní před
taním Clevelandem a opět nyní
X) něm tak za doby Částečného
zrušení téže ochrany Následují
cí výkaz o vývozu polních plodin
t farmářských výrobků za minu
ých několik roků mluví dosti vý
mluvně že není třeba k tomu ani
poznámky
S712 539832
i93 619135633
'94 573&H7474
95 5457i588i
1896 664962505
897 730323 5'4
Zase na jeden trust dolehla
těžce ruka zákona Jest to trust
vyrabitelů železných potrubí kte
rýž za blahoslavené správy demo
kratické za doby kdy zrušeno
Dylo ochranné clo a zákon Wilso
nův tak blahodárně působil zalo
žen byl V okrskovém soudu Sp
Států byla žaloba proti trustu za
mítnuta však vládní zástupce te
odvolal k soudu appelačnímu a
ten uznal že žaloba jest podstatná
vydal nařízení aby trust byl
rozpuštěn Rozdíl mezi tímto
trustem a cukerním který soudy
vynalezly jest ten že trust cukerní
prý nemá za účel obmezování vý
roby cukru kdežto trust továren
na potrubí prý takové obmezení
měl
Falešní proroci neustále vzpo
mínají toho že několik tisíc děl
níků v bavlněných přádelnách jest
na stávce proti snížení mzdy a
snad proto nemají Času aby svým
Čtenářům pověděli že 200000 u-
hlířům zvýšena byla mzda po
strajku a zvýšena bude ještě více
1 dubnem že desetitisícům děl
níků v přádelnách vlněných zvý
šena byla mzda o 20 proč že
100000 dělníků v Železárnách a
sklárnách zvýšena byla mzda že
horníkům v železných a měděných
dolech michiganských bylo na
mzdě přidáno ani to že zaměst
nává se nyní aspoil půl millionů
dříve zahálejících dělníků a že ne
bylo potřeba zřizovati žádné po-
évkárny této zimy Inu již za
dob Kristových byli lidé kteří vi
děli mrvu v oku bratra svého však
řevná ve vlastním neznamenali
Po NOVÉM ROCE BYLO OriLÁŠENO V
omažských denních Časopisech že
jisý lidumil kterýž nechce aby byl
jmenován daroval Í2000 k pod
poře chudých a nuzných kteří by
takovou podporu nevyhnutelné
zapotřeby míli Peníze byly svě
řeny dobročinné společnosti u kte
réž se děly přihlášky a kteráž kaž
dý jednotlivý případ vyšetřovala
Od té doby přihlásilo se o pod po
ru z tohoto fondu 400 osob a když
kaŽdy jednotlivý případ bedlivě
vyšetřován zamítnuta žádost
mnoha případech tak Že posud
celý obnos k oné podpoře určený
nebyl vyplacen Kdyby něco po
dobného bývalo se událo za doby
blahoslavené správy demokratické
nepochybně že by žadatelů bývalo
spíše 4000 nežli 400 a ten capart
5 2000 nebyl by trval ani týden
nežli by byl vydán k podpoře
skutečně nuzných a potřebných
Však hlasatelé kalamity chtí po
řáde tomu míli tak že se časy ne
lepší ba že jest hůře než bylo
PoPULISTICKÝ" ScilUYLERSKV' QuiLL
řeže svým poptilistickým spojen
cňm následující komplimenty
"Demokratická strana jest ryní
hrozně pro svobodnou a neobme
zenou ražbu stříbra v poměru 16
ku i a politikáři a Časopisy stra
ny té jakož 1 přívrženci její ne
mluví o ničem jiném Od té doby
co Bryan stranu tu polapil jest
to lékem proti každému zlu Jest
tomu však teprve málo let co tím
universiálním lékem byla oprava
celní a o ničem jiném nemluvili
nežli o clu Tehdy zlodějské clo
bylo tak hroznou ohavou jako je
zlatý brouk teď V těch dobách
byli demokraté kteříž s tím ne
souhlasili a říkalo se jirn celní de
mokraté však ti byli ze států kde
clo bvlo oblíbeným Tak teď
máme zase zlaťařské demokraty
ve státech kde to jest oblibou Ve
skutečnosti dějiny demokratické
strany vykazují že ta strana není
ustálenou a jest vždy jen pro to
W zdá se býti oblíbeným tou
dobou"
V HowELLS Nehraska vycháze-
jící Journal píše: — "Občan kterýž
posílá pryč z domova peníze na
koupi svých potřeb měl by pama
tovati že každý dolar takto utra
cený přispívá k budování jiné obce
na ujmu oné v kteréž žije Zdar
domácích obchodníků znamená Že
město bude zkvétat Čím větší
město čím zdárněji obchodníci
pokračuji tun lepši trn jest pro
všechny plodiny a výrobky farmy
Každý fariner měl by zajímati se
o to aby město v němž obchodu
je zrňstalo Prospěch města při
spívá ku jeho vlastnímu Podpo
rujte domácí obchodníky Nepo
sýlejte ani dolar pryč kterýž
můžete udrželi doma a prospěšné
následky takového jednání objeví
se vám v zápětí" — To jsou doji
sta zdravé myšlenky ku kterýmž
každý rozumný člověk řekne
amen Však škoda jen že ti roz
umní lidé kteří se k demokratům
hlásí ani onen časopis nevyjímaje
neboť jest demokratickým chova
jí toto přesvědčení pouze jen
vzhledem k místním poměrům
ačkoliv to platí plnou měrou Í pro
poměry širší Jestliže uz"nává
Journal aneb kterýkoliv občan Že
jest prospěšno a výhodno držet
peníze doma přispívati k rozkvě
tu olchodti domácího místního
pak jest velice nedůsledným jestli
že jest demokratem a horlí pro
svobodný obchod a pro kupování
všeho co v této zemi potřebujeme
v cizině za hranicemi
Nabídnutí k sňatku
Hledám Ženu dobrého vzdělání
Jsem 21 let stár hezkého zevněj
šku Která by chtěla vstoupiti v
stav manželský ať se přihlásí
ostatní podrobnosti se dopíší
Adresa: G A P box 66 Cald
well Tex
DrGalbraiMLord
provádí prakcí ranhojičskou
a léčí ženské nemoce
Omet r Vuion Work na roh a 16 a
Farnam ul Omaha
Jaou tí k natečeni kaidudrnně tt Jnarpb
ocuucnlcl vdb
Náhoda či zločin ?
Výbuch který se udál na váleč
ním parníku "Maine" v přístavu
Havanském otřásl celou Amerikou
a spůsobil rozčilení jako málo
která událost jiná Nebyla to tato Vt
událost sama o sobe jedině jež C
rozčilení spůsobila jakkolivěk dluž!
no litovati toho že 250 chrabrých
námořníků nalezlo náhlou smrt a
předčasný hrob v kalných vodách
přístavu havanského nýbrž byla a
jest to doba a místo v němž se
udála a nejistota jakým spůsobem
výbuch se udál zda-li snad neopa
trností neb náhodou na lodi samé
aneb zda-li snad spůsoben byl ru
kou zločinnou Teprve zevrubné
vyšetřování poskytne o tom
světla
Že podezření vzniklo hned na
základě prvních zpráv jež o přího
dě té došly bylo zcela přirozeno
Velitel Sigsbee připojil ku první 1
zprávě své poznámku Že by ve
řejné mínění mělo posečkati do
vyšetření což samo ač míněno '
chlácholivě a konejšivě vzbudilo
podezření Že nejedná se tu o pou- A
hou náhodu nvbrž ? mftžp tn h
býti dílem fanatických Špančlů '
kterýmž americká válečná loď ve
vodách kubánských byla trnem v
boku a kteří jak dosti dobře zná
mo nechovají Žádnou lásku k ze
mi této vědouce dobře že sympa-
thie velké většiny národa jsou na
straně Kubánců
Kdyby výbuch se byl udál kde
koliv jinde mimo přístav havan-
ský dalo by se již předem před
pokládat že byla to pouhá náho
da a ne zločin vzdor tomu že
událost tohoto druhu jest neoby
čejnou Všichni národové maií
1
lodě válečné stavěné asi stejným
spůsobem Na všech těch lodích
nalézají se zbrojírny sklady stře
liva zásoby uhlí obrovské kotle
elektrické zařízení a všechno to
co k nalezení bylo na naší válečné
odi Všechny země vysýlajílodě
své do různých končin a do rflz-
ných moří v různých dobách roč
ních Však nepamatuierne se že
0 w
bychom kdy byli četli o tom že
by se byl na některé z nich udál
výbuch takový jimž by potopena
byla Když se některá loď poto
pila bylo to následkem bouře J '
aneb srážky Vzdor tomu není
ovšem možnost vymezena že by
se mohlo náhodou aneb z aeopatr-
nosti státi něco co se dříve ni- J
kdy nestalo &
VŠak Že právě stalo se to
v přístavu havanském kde vše ne
přátelstvím vůči Spojeným Státům
dýše to vzhledem k neobyčejné
události spůsobilo všeobecnou
doměnku že jedná se tuo zločin '
ťe o nešťastnou příhodu
Náhled tento nabyl ovšem tím
více půdy an nechybí na těch x
kteří dovolávají se válečného za
kročení Spojených Států v zájmu
válčících Kubánců a kterým proto
bylo by vítaným aby Spoiené
Státy nabyly nějaké příčiny ku za
početí sporu
Nemůže o tom býti pochybno
sti Že doba je vážnou obzvláště
jestliže vyšetřováním jež právě se
předsevzalo zjištěno bude že uda-
ost ona spůsobena byla skutečně
ze zášti národní Episodou s bv-
0
valým vyslancem španělským spů
sobena dojista nepříznivá nálada
vůči Španělsku kteráž touto nei-
novějŠÍ událostí ještě jen do vyšší
míry se stupňuje Prozatím dluž
no ovšem vyČkati až co úředním
vyšetřováním zjištěno bude
Dr E HoloYtchinsr
český lékař
Ofllc na rohu 15 a Iieward ni Sh
!' IJlock ř dtřH 210
TeUfoa 38
V ntftarnf Ir nalMnf nA 1A A™ u — i— -i
od i diH od pub-d nu a od í do vtrr
tíhjůU trÍD1 1G10 (Vater alicv
TUloa i#74