Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu1
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
FREMONT Neb — Ct ml
Pokroku Západu! — S radostí četl
jsem v časopisu Vašem návrh pana
Křikače na odbývání sjezdu Če
ských učitelů a studujících "Če
chem jsem a Čechem budu" jest
psáno kdesi a tak velí nám i v té
to věci vědomí národní — Sebeza
chování a sebeurČování jest vítěz
nou pochodní jak jednotlivců tak
i národa Jak už ctčnou redakcí
v min Čísle podotknuto měl by ta
kový sjezd v ohh-du národním ná
sledků nedostižných neboť mnoho
nám třeba ve prospěch našeho ná
rodního Života vykonati A kdo má
příklad ten dáti? Kdo jiný než
Čeští učitelové a studující Nuže
kdo můžeš podej myšlence té
ruky pomocné Těší nič Že ctěná
redakce jest ochotna jako vždy
propňjčiti sloupce "Pok Západu"
snahám českých učitelů a studují
cích Sjezd ten byl by nejlepším
začátkem k založení vzdělávací
společnosti "Komenský" navrho
vané p Kostoryzem Jménem če
ských studujících na zdejší koleji
prohlašuji přání aby návrh sjezdu
došel všestranného schválení
I IJ Matlach
COBUKG Ore Ct red— Už
3 roky tomu co jsem psal dopis
pro P Z ale jaký to rozdíl mezi
tehdy a nyní! Ta bylo za slavné
vlády demokratické když tu pro
dávali farmáři pšenici za 29 až 33
ctů Podle Slavie byla to náhoda
jako teď opět když se prodává 65
75 až 80c To je ale pozoruhod
né Že tak pouhou 'náhodou' za
republikánské správy jsou dobré
Časy a za demokratické zlé Ta
kovým 'náhodám' bychom se mčli
vyhýbat a jim předejít obzvlášť
když to leží v naší moci Slavie
píše že republikáné mají z pekla
štěstí tedy dobrá přidržme se ra
ději toho kdo štěstí má Spiritu-
alistický Svit raději mlčí — a má
dobře Ty jeho mudretví se tak
špatně splnily My si zde nemů
žem teď naříkat na zlé časy Úro
da byla hojná jak obyčejno ale
ceny jsou jednou tak vysoké a to
nám pomohlo Též lid měl dost
práce při sbírání chmele kterýž
téŽ má lepší cenu kdežto dříve se
nesbíral an byl tak laciným že
by se byli ani dělníci nevyplatili
Toť se rozumí že stříbraři jsou
celí 'hin' že se vše tak zlepšilo
bez stříbra Teď mají mnozí pří
ležitost protřít si zrak a nenechat
se nadále tahat za nos Já jsem
na podzim zaplatil všechen mňj
dluh tak že íarma teď je moje a
též Vám jsem mohl poslat
pětku an jsem Vám dluhoval tu
ším za 2 roky Počasí máme dost
pěkné Z podzima pršelo do 1 5
prosince a od té doby nepršelo až
zase 6 února Dnes je zas pek
ně Teploměr kolísá celou zimu
mezi 40 a 50 Mám za to že bu
deme mít úrodu jak obyčejně sluš
nou jen aby ty ceny potrvaly Zde
farmář nemusí se tak obávat o
svou úrodu jako na východě neb
zde nejsou žádné kroupy ani pol
ní Štěnice ani cyklony a tudíž
jsme spíše bez starosti Ovoce
máme dost a dlouhý čas přes zi
mu si krátím čtením Pokroku Zá
padu Slavie Svitu a Amerikána
Odtud se musel odstěhovat jeden
krajan a sice odjel do Walsh Co
N D Jeho manželka sem psala
p Fiedersovi (jest to Němec) Že
její muž zemřel že ho zabil řemen
u parního mlátícího stroje kdežto
z jiné strany došla sem pověsť
že tam měl znásilnit 19 roku sta
rou ženštinu a měl prý jí zlámat
3 žebra Ku konci ledna měl prý
míti soud je mi divno že v no
vinách českých se o tom nečiní
zmínka Rádi bychom věděli co
na tom pravdy S úctou
Fr Iíeroun
ALBION Neb Ct red - Za
sýlám 50c na Matici Školskou do
Cech a tak si myslím Že ten ná
zev 'Matice' patří více do ženské
ho oboru a tudíž by jsme měly ji
co možná nejvíc z našich skrom
ných úspor podporovat Každá
matinka ví co jest láska k dítkám
hned od narození neb se s nimi
zabývá až k dospělosti Zda-li je
dítko schopno vyššího vzdělání
zajistě když jen rodiče trochu mo
hou tak ho dají vzdělat a pohlí
žejí radostně v jeho budoucnost
Takové dítko vždy prospěje náro
du Obzvlášť zdali se mu hned v
domácnosti vštěpuje milovat ná
rod svůj PrpČež bychom se ne
měly k svému národu obrátit zá
dy když nás žádá o malý příspě
vek Jak s dychtivostí čekám na
časopis bych zvěděla ten zápas
který tam musí vésti o trochu té
spravedlnosti která jim patří Já
sleduji ten zápas hned od punktac
co dr Kiegcr podepsal Jak jsem
mnohokrát Zajásala že se už ně
čeho domohou ale vždy mne to
sklamalo Teď se skoro obávám
že ničeho nezmůžou když Čtu jak
si zas počínají Němci a policajti
jak sekají do lidu který jde po
ulici Jest mi divné že ten lid
se neshlukne na ty policajty a ne
dá jim jejich díl který už dávno
zasloužili TéŽ by měli mít heslo
od Žida nic nekupovat neb ti jsou
jen zkáza lidu Kde jsou židé
tam zajistě přijde kolik sedláků v
nic neb oni si lid umí dobře píed-
MEXICKÝ PRESIDENT
Mexiko niil zn hv6J rozval jehož se bohem tohoto čtvrtstoletí dodělalo hlavnA
když ne zcela co dekovali 87ému presidentu Diazovi JcStí nikdy netnflo
Mexiko ani která republika středo neb jiuo-auiertcká vládu tak URtalenou
JeSto níkdv nemělo presidenta tak dloubou dobu jako mil Dinze Uvazuje
me li o politických poměrech mexických nesmíme hledět! na né ve světle na
Mcb potnfrft amerických Vláda v republice meztcké neb v kterákoliv repu
blice Htředo nt' jiho americké jeftt zcela rozdílnou od vlády na&í President
tiimnějsí není jen hlavou výkonné části vlády nýbrž ve skutečnosti jest di
ktátorem Diaz diktíUoiství tvi'ho používal ku prospěchu zemfi a zjednav tu
IcpAf bezoef-noHli osobní i iméní než zem kdykoliv dříve požívala netajen
rozvoj průmyslový poskytováním výhod kapitálu z jinveh zemí Diaz jest 08
rokn Mař bpojene Státy navštívil
cházet jen aby je mohl dostat do
jejich drápů a ještě nemají na tem
dost co u nich muž utratí ještě
židovka musí jít s nůŠičkou v ne
děli když jsou mše svaté mezi
selky a též s nimi pašuje by muž
o tgm nevěděl a tak takový sedlák
musí vzít brzy za své Aspoň se
tak "dělo u nás že když otec dá
val synu hospodářství tak volal
na lidi: Lidé komu jsem vám
dlužen 1 krejcar tak se hlaste A
co myslíte? Za 15 roků byl celý
statek pryč a ještě někteří lidé o
žebračeni co mu půjčili peníze
Znám jednu vesnici Hliněný Ou-
jevec tam si lidé dobře stojí a vše
sedebře snáší jako bratři A co
je toho příčina? Jen že tam není
žádný Žid ani bytelná hospoda
ta drží pivo jen o muzice Zimu
máme mírnou bez větru a když
napadne sníh tak zůstane ležet
Teď zas napadlo hezky sněhu
Obchody jsou jednou tak lepší
než bylo za minulých pár roků
Nevím aby zas tak přišly dobré
léta jako bylo dřív neb to vezme
pár roků než si pomůže co utrpěl
za demokratické vlády aspofí
krejčovina bude ohrožená nadlou
ho neb si lid návyk na "ready-
inade" S úctou Josefa PapeŽová
PRAGUE Neb — Ct red
Katolík ze dne 15 února přináší
dopis od nás v němž pan pisatel
porovnává platební sazbu úmrtních
poplatků u spolku Kat Dělník
Já bych se jej tázal jaký je roz
díl když by měl spolek jejich
1000 členů kteří by platili 35 lic
a Západní Jednota měla 1000 čle
nů jenž by platili 70c v stejných
letech a měli platit $1000 kde a
jak by se ten tisíc sehnal? Jed
noduše jestli by se nedostávalo
na jedné neb druhé straně aneb
na obou musili by Členové platit
druhy aneb třetí rozpočet či
může nám p dopisovatel ukázat
článek v jejich stanovách který
ustanovuje že u jejich spolku
platí každý člen pouze jen jediný
rozpočet aneb assesment měsíčně
teď i vždy v budoucnosti ať jsou
úmrtí jakákolivčk a Že ústřední
správa nemá práva více než jeden
assesment požadovat a vymáhat?
U Záp Jednoty je poplatek vy
počten přirozeně a ne za účelem
nějaké Šalby a klamu Zkušeno
stí u jiných spolků je dokázáno
že když úmrtnost dostoupí normá
lu při spolcích pokračujících a
olM-zřetně řízených obnáší 10 z
tisíce za rok O tuto statistiku
opírá se rozvrh u Jednoty Západ
ní a ustanoven v té míře aby prů
měrem členové jeden ke dru-
DIAZ A JEHO MANŽELKA
posledně v roce imi
hému platili na $1000 po
jištění 90c měsíčně čili asi
$1100 ročně Za rok tedy spla
tí řekněme 1000 členů asi {11000
a když se udá obyčejný počet
úmrtí postačí zaplacení jednoho
rozvrhu měsíčně ku zaplacení
všech úmrtí a ještě zbyde záloha
Když bylo by o jedno úmrtí nad
průměr i pak by to se ještě krylo
kdežto když bylo by pod průměr
zbyde záloha větší pro budoucí
případy Jak by to ale dopadlo u
Kat Dělníka kde je rozvrh jen
poloviční? Jednoduše když
ozvrh 1 měsíčně nedostačuje
musfse uložiti dva neb více dle
potřeby to je vše Může být že
až posud nebylo zapotřebí dvou
rozvrhů každý měsíc ale že jich
bude zapotřebí je tak jisto jak
že pan dop zemře tak jako kaž
dý jiný smrtelník neboť u Kat
Dělníka nejsou lidé nesmrtelní a
dospějí k úmrtnosti průměrní jako
v jiných spolcích — 10 v tisíci
ročně Není" otázkou jak malý je
jednotlivý rozpočet To by mohl
se založit spolek který by usta
novil jen toc rozpočtu na jisté
stáří ale co by to bylo plátno
když by uloženo jich bylo 10 kaž
dému Členu měsíční? Neplát
by pak právě tolik jako "ten kdo
platí jeden rozpočet ale dolaro
vý? Jest mi divno že pan dop
si vyjel na Záp Jednotu CoŽ
není tak česká jako Kat Dělník?
Či hněte jej to že Záp Jed nemá
Žádné kněžské pomocníky že řídí
si záležitosti své sama a může ja
koukoliv změnu a opravu přijmou-
ti aniž by musila velebného svo
lení doprošovat? Ct hněte jej to
že u Záp Jed nemají členové žá
dné vedlejší povinosti platit na
kostely a kněze což u nás není
spolkovou povinosti nýbrž kaž
dého člena osobní záležitostí? Kdo
pak to jezdil a proč nedávno s
agentem od 'Bankers' společnosti
za ten 'komišn' a nadháněl a lid
přemlouval aby se dali v ní poji
stit když u KD je to tak výhod
né? Snad p dop trápí že Záp
Jed přibývá členů houfně v každé
schůzi! Proč pak když již něja
ký terč potřeboval nevzal si zaň
ty všeliké 'anglické' spolky kde
třeba z 60 sotva 10 může ten an
glický orgán číst aneb obřady
přeslabikovat které se zakládají
na výdělek a vysýlají 'verbýře'
jímŽ platí se 'od kusu' za každé
ho Člena kterého polapí a českým
úplně nezištným spolkům odlou
dí? Proč to? Či to se mu neho
dilo proto že jsou anglické?
Několik členů
Záp Jednoty v Prague
Vyslovuje mou vděčnost
Albert A Lurson Klrmaln la vyslovuj
uvol) vriiVnont rniilllulítm Allťfťft lui)K Uals
inu a í: "Vřhin prvně in by inuniMka
molu livln rl-mři-ln tHiuchotf-ml IM-livll V t Hs-
ného uziviní vaieho buUáinu" Kupie IIU0
láhev proti vadám plic
jjovA
UIVIOIS"
zvýšená a dráha
Jest nyní otevřuna
JEDE PO VAN HUREN UL PfcÍMO PŘED
Chicago Rock Island & Pacific
taaAei
Po! 11 klcř! rioClilcaira uHledou mohou
po tvýbené dráze tlimálinmitl kU-rkollv řáoti
niřiHlt aneb za poplatek hc iiavítívltl který
koliv olM-bod v středu ruÍHia Vlaky zatuvují
na Rock IIn i Munici každou minutu v i
bodu tuto mtiíe hkýtutl pouze
"Great Kock Islaiid dráha"
Zaílete Srentový kolek a obdržíte počtou
ptmuektlvni obra Chicaga v 5 Imrvicli Jen
znázorňuje v cohI ol lucatru a zvjsnie dr
% nh-lnio v5df-tl Maou tiiu míli byste mni
11' íllťt Jinde chcete-li iníto navílívltl neb
U'ulUe-11 V eiilrmru mpiM nu
joiin bkhastia n o p a
Chicago III
Orá&a s pttřfii vozy
1)0 TEXAS
yaperow BqW Spací Vozy a t oln
íhMyč mnayšccuYlaklcli
Xejlťp£í dráha do všech mtbt
KanHax Indiaukkťiu území Texanu
Mexiku a na 1'aciík'kéiu pobh-ží
Jde přímo do
Eonlson Snonnaa Broosville
Dallas Ft worth Hillsboro
WazahacMoWaco Templ
Baltcn Taylor Gilncrflla
Lockhart Hcsriotta Sanlíarcoa
LaQrango Dcntcn Álrarado
HQUSTON GAWESTON AUSTÍ
Věčný žid
Xení díla kteríí by v rotnanopie-
ctví tak poutalo všechny vrstvy čtená
řů jako "Xífný lid" Jent to román
avčtoznimý kter každý řie ae zalíbe
ním Toto velké díloříta iící 1216ttran
jest nyní k doMiní úplné za f 1 Kosit
na ukázku p-išle ne ocliotnč zdarma
'cazdemu kdo oíl požádá mk1 adresou:
Knihovna Americká
Omaha Pcbr
tu
r
HOVORNA
Pouxndotary nf m Jménem timtien(iMtt!n4
dojili u iHiValiiiiiuti u imJiV' ill Itaii'1"
Iii')imIi'ihiiiio h iiiiiiny mni milt-ziiuu
JKlIlCXJlllWlO miniu v kti
WAGNER S D — Prosím
vysvětlete v Hovorně: i) Mohl
li by Člověk dostat hoiuestead
kdy? by svědky dokázal že měl
homestead v krajině kde vůbec
živobytí udělat nemohl a ojmstil
jej aniž by na něj patent dosáh
nul 2) Mřl-Ií právo takový Člo
věk zabrati homestead když již
jednou homestead zabraný mel po
roce iHHo avšak iři zabírání ne
byl plnoletým a na pozemek ten
patent neobdržel J U
Oiifiovht: i) lestliže měl po
zemek zaiijniutý před 3tím břez
nem 18H9 pak ano Jestli však
to bylo později jest právo jeho
vvřerpáno Od každého zaujíma-
tele očekává se že dříve než po
zemek zaujme přesvědčí se jestli
bude moci na něm živobytí udě
lat 2) To jest otázka trochu
choulostivá a nevíme že by býva
la kdy soudně rozhodnuta Tolik
ale víme že by zaujímatel takový
kdyby se přiznal že dopustil se
křivopřísahy což by musel když
by chtěl dokazovat že zaujal po
zemek na homestead jsa neplno
letý a odpřísáhnul že jest 21 roků
stár avšak nebl — byl by nepo
chybně trestán pro křivopřísahu a
vsazen do káznice My bychom
mu aspofí k tomu neradili aby se
znovu o homestead hlásil
MILTOW X D Buďte tak
laskavi a sdělte v Hovorně jaké
služebnictvo má císař rakouský ve
svém domě kterého národa
James Porák
Otipovat — O tom nám není
nic známo Snad některý z čtená
řů který měl tu čest sloužili v
dvořanstvu císařově riohl by po
vědíti TJataraný oViCej bledý a vyzáblý
jistě 11a naši mysl učiní dojeni Je-li
to obličej někoho milovaného matky
manželkv nebo dítek srdce naše na
plní se žalem Takové oblicVje pro
náHlťdují ná ve spaní a za bdění v
mysli naSí prodlévají Leží to v lid
ské přirozenisti býti úzkostlivými o
ty které milujeme Třeba při čtení
tohoto vidíme před sebou milovaný
oMičej hubený a bledý trápený ne
duhem Co byste ř-kli kdyby výloha
na dvě láhve' Dra lVtra Hoboka změ
nila obraz ten v veselý a zdravý
Dra Petra Iloboko přináší do do
mácnosti sluneční záři ulevujíc v bo
lestech a uzdravujíc neduhy Adre
sujte: Dr Peter Fahrney 112 — 114
Iloyne Ave Chicago III
VÍCE UDÍ
Zemře na choroby povstalé z nastu
zení než na všechny ostatní iieniOee
dohromady Titce prostředků léěi
vý h nabízí se lidu ze všech stran ale
žádný z nich iienňže se vykázali toli
ka případy rychlého vyléčení jnko Se
verňv Halnám pro plíce nejlepSÍ lék
proti kaňli Jest to pmvý IJilsám
který utišuje pobouřené nervy který
odstraní každý kaíel který vjléěí kaž
dou nastuzeními Pan Joa Kulík z
Lodge Pole Neb o toni píše: Posí
láni Vám lo) na dvě láhve Vašeho
Plícního nal-áujti neboť moje matka
niinuže bez něho býti Loni v zimě
měla ve'ký kašel a uívala ho a kaSel
přestal VáS Plfení Hnisám jest moc
dobrý a platný a vždy uzdraví
Cena 25 a " centů
Chcete li zlomiti v jednom dnu
NASTUZENÍ A CHÍiÍPKU
kupte si k riítníniu Ualsániu Severo
vy Tabletky za 25c
Uevmatické a nevralgickl bolesti v
kterékoli části těla rázem vypudí
Severův Olej Sv (íottharda
mjlepší rodinný linimnit Cena 50c
íkskV lCkArxík! 24-1 m
Pánům úradníkĎm spolků
ťWtnf (oltchodní) knihy jako ImIií-
rrs JoiirnuU denní knihy a jiné od
7ic aahuru u Pokroku Západu