Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Boj velmocí o východ asijský
Evropské velmoci zápasí o na
bytí neb upevnění svého postavení
na asijském východě ve vodách
Tichého oceánu v tamních přísta
vech Tytéž síly jež zápasily v
otázce krétské a řecko-turecké
objevují se i tam s tím toliko roz
dílem Že vystupují tu ještě Sjed
nocené státy I mají tamnější
národové zvláště Japonci Číňané
a Korejci dosti na vybranou vždy
se najde velmoc jtŽ je buď ote-
vřené nebo tajně podporuje v boji
proti ostatním velmocem jež snad
nechtějí oné býti po vňli na př
Anglii Spor na Západě přenáší
se přečasto uměle takto i na asij
ský Východ kde Anglie pozbývá
vlivu svého zvláště od poslední
japonsko-čínské války kdy spoje
ná síla a vliv Francie a Ruska k
nimž připojilo se i Německo staly
se směrodajny při řešení sporných
otázek
Od doby té přibylo nových hoř
lavých látek na východě Japonci
chtěli podrobiti sobě Čínu a státi
se pány ve Východní Asii k čemuž
Kusko jako soused nebeské říše
nemohlo lhostejně přihlížeti ve
vlastním již zájmu i ujalo se Číny
proti panstvíchtivosti japonské a
působilo v tomto směru při vyjed
návání o smír
Kusko připustilo jen aby Ja
poncům připadl překrásný ostrov
Velikého oceánu Formosa od
mítlo však rozhodné připojení po
loostrova Lia-Tongského a nesvo
lilo aby Korea hraničící s ruským
asijským územím pozbyla své
samostatnosti Politika ruská vůči
sousedním zemím s nimiž žije
Rusko v přátelství nejlepším smě
řuje k tomu aby v ohledu mrav
ním a hmotném zkvttaly aby
takto odolaly cizím vlivůtr pře
často Rusku nepřátelským Rusko
majíc nadbytek místa v Asii své
netouží po panství nad zeměmi
těmi ale nedopouští aby jeho ne
přátelé usadili se tam a v blízké
neb dálnější budoucnosti ohrožo
vali ruské zájmy na Východě
Proto vzalo Rusko i Koreu v zá
štitu proti Japoncům a nedopustí
již nikdy aby proti přátelům jeho
a sousedům někdo něco podnikl
Mírumilovná politika přirozeně
je vítána Koreji jako Číně a vliv
ruský v důsledcích šíří se tu a ne
dopouští aby jiný se tu ujímal A
tak Rusové staví dráhy banky
Školy konsuláty chrámy v Číně a
stejně v Koreji Dále bylo sděle
no že ruská vláda dostala od ko
rejského krále svolení ku stavbě
pravoslavného chrámu a kolleje v
Seule Seul pak bude spojen s
Ruskem telegrafem který bude
podřízen ruské kontrole
Japonci poznávají nyní Že
vlastně Rusové udávají tón na Vý
chodě i hledí smířili se s Ruskem
aspoň nebudou činiti tomuto ob
vyklé překážky snad více na pod
nět Angliejež těžce nese postup
obchodu německého i v těchto
končinách Ale i Spojené Státy
působí na Čínu a Japonsko v tom
směru svou politikou aby vliv
evropský byl na březích Tichého
oceánu zatlačen což tu a tam ko
runováno jest již i zdarem Když
Angličané rozhodli se položití
kabel do Austrálie Spojené Státy
počaly pracovatí o zřízení kabelu
ze západního břehu republiky do
Japonska Později opět Spojené
Státy zasáhly do poměrů tamněj
Ších ve sporu čínsko-německém o
přístav Ciao-Čau a obyvatelé uví
tali zakročení to tím více ježto k
Německu Američané nechovají se
zrovna přátelsky
Západní velmoci mají dobré
předvoje v missionáHch ti připra
vují pádu jako před tisíci lety v
česko-slcvanských zemích pro po
litické zámčry pro obvyklé obsa
zení nové země Příčina najde
se obyčejně snadno Jsou to zase
missionáři Domácí lid je jiného
náboženství mbsionáři přijdou a
berou mu tisícileté názory o světě
a nebí a vnucují mu své í násilím
mnohdy A lid se opře tomu a
ve svém fanatismu sáhne někdy i
na Život missionářů
Tak se stalo nedávno dvěma
inissionáf ům německým a Něme
cko pod záminkou zadostiučinění
zmocnilo se strategicky a obchod
ně důležitého přístavu s tvrzí
nemá chuti odtud se hnouti Na
bylo nové záminky vlastně hned
dvou předně položilo ohromné
podmínky satisíakčnf jednak po
trestání vinníkň příslušných vy
stavění domu missionářského ná
hrady 600000 taelů příbuzným
ubitých dále náhradu výloh za
námořskou výpravu a udržování
posádek v Čiao-Čau a posléze
řeklo Že na vzdor náhradě tam
zůstane aby zabránilo podobným
útokům na Němce a missionáře
Rusku nadešel tím vhodný oka
mžik k obsazení velmi cenného
nezamrzajícího přístavu Port Ar
thuru s přiléhající zátokou
Přístav Ciao-Cau je velice boha
tý nikdy nezamrzne bude-li spo
jen s Pekingem a Ilong Kongem
nabude vysoké důleŽiiosti Poblíž
je uhelná pánev podnebí je zdra
vé krajina hustě obydlena Rusové
jiŽ před nedávnem znali význam
přístavu toho ale marně usilovali
o nabytí jeho Číňané pomýšleli
dosud utvořiti z přístavu toho u
RICHARD LE O A LIJE NE
Le físlliene kteříž jest zním Upe ivýml výstřednostmi a kritikami nežli svým?
epipy kterýž ale proto poražuje ae r% biUníka a spisovatele pořídí po východ
nkb místech předofiřky Jest posud mladým mužem čítajícím teprve 30 rok 5
jižního vchodu do Pečilijského zá
livu operační bod pro čínské loď
stvo z čehož se soudí že co nej
dříve dá náhradu Německu
Německé listy připravujíce pů
du pro sebe v přístavu uznávaly
že vlastně i Rusko rná právo na
přístav ten dle všeho na základě
Lsmlouvy rusko-čínské dle níž v
případě zamrznutí vladivostovské
ho přístavu ruské lodi mají právo
přistáti v některých čínských pří
stavech mezi nimiž je i Ciao-Čau
Avšak Němci těší se že Číňané
spokojí se formálním protestem a
Německo nabude ještě čásť po
břeží pro zřízení uhelní stanice
"Uhelní stanice" známé sklady
uhlí hrají důležiton úlohu v stani
cích pobřežních Japonci do sta
nic těch dávají na Koreji místo
uhlí — vojsko ozbrojené ze sta
nic uhelných stávají se takto malé
pevnostijimiž Japonci hledí celou
Koreu jako sítí obsaditi a zatáh
nouti Korejci proto s velkou obavou
a nedůvěrou pohlížejí na počínání
Japonců o němž v několika do
pisech vypravuje člen poselstva
knížete Uchiomského v "Novém
Vremeni"
Japonci stali se u Korejců ne
oblíbeni svými opravami a uskoky
Oni vydírali kde se co dalo chtěli
vycviČiti vojsko domácí ale nic z
oho nebylo poněvadž by tím
t létli bič na sebe a proto byli Ja-
ponci nemálo udiveni pří přehlídce
vojska korejského minulého jara
jež bylo vyučeno od Ruska byl to
prapor královské stráže Do Ko
reje přivezli Japonci 6taré
zásoby Černých látek a vydali roz
kaz že Korejci smí jen černé šaty
nositi také násilně ostříhali Ko
rejcům copy a prodali vlasy do
Kvropy posléze uvěznili krále a
ubili královnu Japonci nemají
co uváděti do Koreje poněvadž
co dobře u nicli prospívá jest
obyčejně pod dozorem Kvroprua
Jinak pohlížejí na Korejce jako na
nižší rau určenou pro japonské
vykořistění a vyssání Proto jsou
nenáviděni u lidu
Japonci stále vysýlají do Koreje
osadníky dnes již jest tam kolem
20000 Japonců a několik tisíc
vojínů japonských Jakmile se
otevře něiak- novy přístav hned
je tam kolonie japonská takovým
způsobem chtějí utvořiti japonský
řetěz kolem Koreje
Hlavním Činitelem vedle ob
chodu cizího jsou v Koreji a na
celém Východě missionáři různí V
Seule jest velkolepý chrám katoli
cký vystavěný od missionářů ze
sbírek Hlavně působí tu ameri
cké missie
V Bostoně je velká společnost
vysýlající missionáře na Východ
Mají s sebou dosti peněz staví
domy kostely školy atd Zá
stupce ruský v Koreji je vydatně
podporoval v té naději že s jejich
pomocí potírati bude vliv Japon
ců ale oni zároveň bojovali s tě
mito proti Rusům neboť jde jim
o to aby Korea stala se dojnou
krávou pro Ameriku V době
bouří za fatku zkoupili drahé věci
a dovezli je do Ameriky V du
chu amerikánském vydávají korej
ský list "The Corean Repository"
Oni staví "oblouk neodvislosti"
tam za městem kde korejský král
vítal čínské posly projevuje tím
svou závislost od Číny Ale hlavně
běží jim o politický rozvoj Korej
ců chtějí utvořiti korejskou re
publiku dle Spojených Států ame
rických Pořádají tábory ve
školách vyučují "parlamentnímu
právu" děti pojednávají o politi
ckých otázkách s lidmi kteří na
před musí býti naučeni poslušno
sti a nepáchati krádeže
Roku 1895 protestanských mis
sionářů bylo v Koreji 80 Korejců
protestantů 300 katolických mis
sionářů 32 kdežto Korejců kato
líků 20000
Pomocníkem amerických missi
onářů a rádců krále pomáhajících
korejským ňřadníkům v přehma
tech krádežích pokladních a pod
vodech je vydavatel "Indepen
tu" Joison jediný korejský novi
nář jen! podnikl spiknutí proti
králi a starokorejské straně chtěje
rň
zmocniti se pečeti jeho jestiť tam
zvyken že kdo tuto má aneb kdo
má zákonné právo na trůn můž
státi se králem Alt: spiknutí se
nezdařilo a tak prchl Joison do
Ameriky kde nabyl za pobytu
sveno titul doktora na universitě
a přijal americké poddanství ože
niv se s Američankou Navrátil
se pak do Koreje a jest "radou
ve dvou ministerstvech a vydává
svůj list v 300 výtiscích "The In
dependent" a korejský "Toknin
Sinmun" v 2500 výtiscích v němž
vykládá Korejcům americkou svo
bodu a revoluční praktiku Oba
listy jsou svorný proti Rusku obá
vajíce se velkého vlivu jeho na lid
a zemi v nedaleké budoucnosti jři
železné dráze východní sibiřské
Pro konečný bod mandžurské že-
I ' ¥ t
íeznice v recenisKcm zanvu nebo
v Žlutém moři není vyhlédnuto
dosud místo jež spojeno bude s
Pinjanem odkudž budou Francou
zi stavěti dráhu na Seul
Rusové proto naléhají na toaby
ruské missie byly stejně vydatně
podporovány jako americké aby
banka tam byla vystavěna jako v
Číně dále četné školy ruské tele
graf chrámy a mladí Korejci aby
vzděláváni byli na technických a
odborných Školách v samém Rusku
rovněž i aby v přístavech všech
byly ruské konsuláty a vojsko na
ochranu vyslanectva a missiejako
mají Japonci
Celkový státní důchod korejský
obnáší 6 milionů mexických dola
rů a vybere se z lidu nejméně 15
při Čemž polovice ztrácí se v kap
sách úřadníků Král dostává na
své vydržování milion dolarů ostat
ní jde na vojsko stavby Školy na
krytí dluhu japonského a hlavně
do rukou mandarínů Dováží se
z ciziny za 8 xi mil vyváží se z pří
stavů kde jsou cla-za 2J3 mil ale
úřady nemohou vyšetřiti vývoz po
souši s Čínou a Ruskem Korea
jest bohatá na rýži boby ryby
býky kožešiny mořskou kapustu
lesy Uváží-li se že Korejci
jsou celkem líný lid jest vývoz
při nejmenŠím 5 milionů dosti
velký a země dosti bohatá
Korejci pokuřují si z malých
dýmek s dlouhými troubely Ni
čeho se nebojí jen zemětřesení
mají široké bílé neb jako sláma
žluté pláště dvojité klobouky bílé
kožené střevíce a bílé tlusté pun
čochy V obličejích jsou opuchlí
Spatří-li Evropana v obchodě ne
vědí co chtíti za zboží Dělají
krásné věci na př ze železa skříně
a bedny vyšívají polštáře pro po
hovky zhotovují výtečný papír
převyšující papier de Japon tisk
nou překrásné knihy a píšou vel
kolepé manuseripty jež prodávají
téměř zdarma Prodávají je na
váhu na př dva velké díly dějia
korejských za jeden rubl! Většina
toiletních maličkostí v krámech je
čínského původu jako v Pekingu
Korejci nejraději sedí při hře v
kostky kouří pohodlně hrají a
líně i mluví jsou filosoficky klid
ni dávají přednost nečinnosti
před prací Jakmile Korejec pra
cuje měsíc a dostane na př pět
dolarů hned sekne prací a jde na
vesnici odpočinouti si zase na celý
měsíc! A není-li pak co dělat
může ukradnouti něco nebo se vy-
půjčiti na věčnou oplátku Vláda
vyděračské třídy jambanů odvykla
lid pracovati poněvadž jamban
může beztrestně vzíti prostému
člověku jeho úspory
Kdo by za takových poměrů
pracoval nadbytečně anebo hleděl
zlepšiti si postavení své když ví
že při nejbliŽŠÍ příležitosti přijde
některý násilník a vezme mu jeho
výsledek práce?
K dvoru královu ve velkolepé
mramorové pagodě jde cesta růz
nými oklikami a strážemi jako v
Číně Zdi budov jsou pokryty
jemnou uměleckou řezbářskou
prací V každém koutě jest basre
lief Iíudhy anebo jednoho z úřad
níků jeho Umění proniklo sem
z Číny a Japonska tam z [ndie
kaniž přišlo od řeckých kolonií
jež Alexandr zanechal na Gangu
odkudž šířilo se s budhismtm na
východ Čínský korejský a japon
ský
Král korejský jest nevysoký s
dobrou poněkud opurhlou tváří s
malinkým vousem Oblečen jest
jako všichni poddaní ve smuteční
Žlutavý Šat zvláštní bavlněné látky
přepásaný černou šňůrou a nosí
bílý úbor na hlavě jako starý Čí
ňan Má dobré oči a při mluvě
tenké ruce své tře dlouhými prsty
jako z bojácnosti Následník princ
převyšuje ho vzrůstem jest také
opuchlý a krátkozraký ale v pří
tomnosti otce svého nesmí nositi
brejle což ho patrně rmoutí
Koktá poněkud v řeči Král ra
dostně vzpomíná doby kdy chrá
něn byl na ruské missii a kde se
mu dobře vedlo Též ministři jeho
si tam libovali
Hoj velmocí evropských i Ame
riky na krajním východě asijském '
vstupuje nyní do nových období a
jakkoli cestou smírnou řeší se jed
notlivé zápletky a místní spory a
srážky přec jest již dnes zřejmo
že veleříše ruská svou politikou
obezřetnou podporovanou tichou
prací kulturní a národohospodář
skou sklízí ovoce a stává se roz
hodujícím Činitelem i ve východní
Asii a ve vodách Tichého oceánu
N L
Čte se jako zázrak
Případ kterv vzdoroval zručnosti té
rů dvou pevnin vyléčen užívá
ním jednoduchého léku
Gonralea Tex dun 13 list 1897
Laskavě uveřejněte následující Jež
pián aby prospělo veřejnosti Asi
před desíti lety dokud jsem byl jeátě
u vojska uhnal jsem si hrozný neduh
(Vlé mé tělo pokrylo se vyrážkami
Stáhni lékař mne prohlédnul a rozpo
znal to za svrab Vzali mne do ue
mocníce kde prodělal jsem přísné lé
čenf ale bez výsledků Byl jsem pak
poslán do solných mořských lázní a
koupal jsem se v slané vodě" pravidel
ně ale beze všeho zdaru Neduh můj
po tři léta budil zájrni vyšších vojen
ských lékařů pojímaje v to i vrchní
ho lékaře it různé utáhni doktory Po
sléze poručeno mi užívali arsenik Po
čal jsem jednou kapkou třikrát za den
a zvyšoval postupně dávku až ku 19
kapkám třikráte za den Kromě to
ho musel jsem brát ob dei horkou lá
refi Hyl jsem natírán zeleným mý
dlem a drhnut kartáči v horké vodě
až krev skrze k ú i pronakuvala Těžko
lze si představit co j-ern mussl vytr
pět Vyrážky pak pozvolna se ztra
tily Vystoupil jsem z vojska a přijel
do Ameriky Asi před rokem cílil
jsem se hrozně bídný a nemocný Ne
věděl jsem co by mně scházelo a 1
lékařů také žádný Manželka moje
přinesla mne abych zkusil lék naiva
ný Dra Petra Ilotioko Aě jsem v
něj pražádné důvěry neměl koupil
jsem si ho láhev a počal jej užívat
Užíval jsem ho jen krátký čas když
při převlékání e pohledu na své tělo
jsem se zděsil Bylo vyrážkami bu
střji obsypáno než kdy přel tím
Zdálo se mi že je mně lépe ale vy
rážky byly hrozné Žena doléhala na
mne abych lék nadále užívaL Ob
jednal jsem si jinou zásobu a v pravi
delném užíváni léku jsem pokračoval
Když jsem několik málo láhví využí
val vyrážky zmizely Mohl jsem ví
dět že lloboko neduh ze mně vyháně
lo neboť vyrážky a těla mého v šupi
nách odpadávaly tak byly tlusté
Léčení vrchního lékaře nemoc na
místo z těla zahánělo do těla Cítím
se nyní úplně zdráv a jsem tak povdě
ěným Nemyslím že je mnoho tako
vých příphdů jako můj aie chci aby
toto bylo uveřejněno tak aby trpící
spoloblížní mohli si to přečisti Vál
AllNOSŤ NEUBAUER
Dra 1'etra Uoboko má nepřerule
nou pověst úspěchu v léčení všech ne
duhů týkajících se krve a soustavy
tělesní Jest to lék který se sdá ie
stojí v (li lékařském o samc44- Jest
zvláštním sám o sobě Nelze bo kou
pili v lékárnách Prodává ne místními
jednateli nebo majitelem přímo
Adresujte: Dr Peter Fahrney 1 li
lií Ho Hoyne Ave Chicago III
Dobrý p rodá vař
1ní ilrírJI ni
koli k nki nh
rWl Mniínfn Jf ní mluví h-akjr nírocky
fMlrkr hl ili tímto rutitWi Mutuěmot-
n ytti m r um IiíwhS -niáUm rejct
Tfttim Nlu1ky n-hr lana lulini
iwhr lanu fiulin pud ii
cf ťokrvk íkuaAa Omv
frm Zrk