Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
íf
ÍT
k'
waukee dlu zprávy povětrnostní
stanice napadlo přes 22 pal mř
hu Vánice provázena byla pruď
kým větrem téměř blizardu se
podobajícím a doprava pouliční
jen při velkém namáhání v neu
stálém odhazování sněhu mohla
udržována by ti Místy nakupeno
podél tratí pouliční dráhy až na 7
stop sněhu Z Oshkosh Manito
woc Marinettc a jiných míst do
cházely zprávy podobné a zprávy
shodovaly se v tom že již po 15
roku Wisconsin vánicí podobnou
navštíven nebyl
šerif před soudem
Ve Wilke&barrc Pa pokračo
váno v sobotu v přel íče tií se Šeri
fem Martinem a 8a jeho příruČími
mnoho toho však nevykonáno l'o
vyslechnutí dvou svědka jichž
svědectví nikterak důležitým ne
bylo odloženo totiž na žádost
návladního státního přelíčení do
pondělí tak aby prý nabyto bylo
Času k obeslání dvou svědků kte
ří prý pro obžalobu předůleŽitými
jsou V pondělí vyslechnuti další
dva svědkové pro obžalobu sví
dectví jejich však ničím od dřívěj
šího se nelišilo načež ujal se slo
va obhájce Ferris aby stručně na
značil co vše obhajoba dokázati
chce Předně dokazováno prý
bude Že v okolí po celou řadu
dnů výtržnosti byly na denním po
řádku a Že šerif úplně oprávněn
byl ku přibrání si pomocníků a k
takovému zakročení jaké v zájmu
zachování zákona za dobré uznal
Když šerif s davem na Lattimer
táhnoucím se sešel tu prý as 6
stávkářfi na něho skočilo a on do
příkopu sražen při čemž mu re
volvery a noži vyhrožováno Střel
ba zahájena teprve prý po několi
ka výstřelech z řad stávkářů Bě
hem dne vyslýcháno bylo 5 svěd
kyň jež vesměs svědčily že stáv
káři surově si počínali různých
násilností se dopouštěli a že klac
ky a revolvery ozbrojeni byli
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 21 anca
Celý minul týden byl pkoro n-přelr£l ř
týdnem milného rozCUi-nl nejlatotjr v trii a
plenicím ccaj matně stouply PSenlci ťiido
první duatooulla ceny brnlo týden putino
M Uren témřř nrzm£niiiýin Smlouvy pri
kvCten asavírajt m ca $MVí a pro ferrrnrc
KS ČerTetiá oíitnka IMo t Jeat ca $1 OtVřJ
I06H ]vka iíi-io t sa 93&Wc
Kukuřice ae té W hm mlnnlébo týdne (lepil-
U a pnxlirá m aa SVSÍWS- Pro kvřteu Z
a pro řerewcS2!
Ovea Jert taká ceny vyHÍ íialo 8 sa Mlf
na 28 ai a
Žito vyatonpllo na 50c
Jeímea se dril tel v dobři cení ca 81 ai 40c
Lniuá aemeno prodáte ee téi ca cenu obtoJ
itoa po 1 123 14 cl 128
Dobytek bíbrnn minulého idue byl ceny otba
blrjJl a pro prodávajíc! nenupokojlvé vlak tento
týden počíná vraeleji ZvlaíUi pěkné tučné
kuyk vývozu prodávali ae opít po R voli
jateční po ti 4U&5 15 voli k ííiq tí2S&ISil a
krávy a Jalovice tlS0ít4S
Vepřový dobytek těl v c-iie lepil a prodá
val ee duee po 13 93@42?Wi veUlnoa po 410@
eso
Omaba 21 února
Do trhu cdejlibo přiváži ae dobytka v A ho
drobu stále olietojr4 PKvoi byl Jak uá-u-duje:
Horříí Vepř Skop
PHveíeno tento týdun 13447 87131 89731
Přiřečeno min týden 121M 4 UO0IS
V létni tídnl r 17 10230 32 14502
Bebea nlnutábo týdne vlecben dobytek mimo
pěkná točná voly klesnul od 16&2Sc a 1 pekni
voli prodávali ae levnljl
Tento týden poiíoá cenami lepiinil ci přtvox
pěkných točných volt setrvává krovným Dnevnl
ceny Jaoo Jak uil-du1ei
Píknl voli 10 aJlllber W WaiUMO
Píknl volt 040 ai 1300 llbor SO aJ l70
Prostřední voli 1375 alW JO
Ptkná U ncjloplt krávy (300 ai Mofl
Cbudá al proat krávy 1175 ai 1320
Pikná volík liro W'0ai MH)
Proatřednt volt k liru 1340 ai H00
Vepřový dobytek který! byl koncm týdne
poniknd ochablejší se nyní poněkud iieptii a
prodával M dnes dráte aupoB o deeet centft m l
polovici minulého týna totil po 1390 al00
Ve)c maji nyni cenu Vi ctft
11 áalo Je betwcuííny obyíojná domácí Hal
12 i máaloven 15 ai 30 ct&
Dr&bel netrvá tál v cení dři vřjii slepice 61
7 busy a kachny Tai 8 krocani 8 al 10 Živé
lepíce 8 C-
8no prodává a nyni ttále nejlepM a výlo
po 1610 tnillo 8450
Brambory tel maji cna noimcnřnou 50 mi
Metu-
Kal prodávají ae jak následuje: syrové (
7 c solené I al t c teleel IUN ctft
Ht Lonte 81 onora-
Taká v cdrtim trba ph-kroclla pleulce opít
aaeta dolarovou ( mUh min ]ko v Cbiragu
ťVrveoářiilo 1 prodává ae po llUJ al lomro
kvéua IIX3X al I 9™ červenec W1 al Bf'i
Kukuřice bibetn minulého týdne etonpla cnaC
4 vlak tento týden potiná cenou orbablejlí
prodává ee ta Wr '
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Dle tpráv rUfňskýeh hnutí ze
mědělských socialistů v Uhrách
nabývá povážlivé tvářnosti V
Kistarkany v distriktu kašavském
vzbouřilo se íooo sedláků Za
bili starostu a drží v moci svou
ves kam posláno bylo vojsko ku
zjednání pořádku V jiné vt-snici
v témže distriktu došlo k tuhé
srážce mezi četníky a sedláky při
čemž usmrceni byli čtyři lidé a 20
zraněno — V Kuraszti pokusili
se socialisté osvoboditi z vazby
své soudruhy při Čemž napadeni
byli četníky s bajonety v rukou
Jistá žena která snažila se jedno
mu z četnikň ručnici vyrvati bod
nuta byla do prsou tak že skáce
la se v okamžiku mrtva k zemi- -V
jiných distriktech provedena
četná zatčení následkem udavších
se tam nepokojů V Szathmaru
zabit byl jeden muž Prodej střel
ného pracím je v pobouřených kra
jích zakázán Po 7 hod večer
nesmí nikdo bez zvláštního povo
lení vyjiti na ulici Praví se že
prohlášen bude stav obležení
V nlmfcké rad! řllské učiněn po
čátkem týdne k vládě dotaz co
pravdy jest na tom Že na pruských
velkostatcích práce Čínská zavede
na býti má Rozhlásilo se totiž
že pruští velkostatkáři se spolčili
a Že uzavřeli již smlouvu na dodá
ní 1200 kuliú z provincie Šantang
V Pařili vleče se doposud pře
líčení se Zolou a vydavatelem 'Au
rory' a následkem toho i výtržno
sti téměř na každodenním pořádku
jsou Svědectví v posledních dnech
bylo pro obžalované velice přízni
vým a chladnější hlavy počínají
přicházeti k poznání Že obvinění
Zolou proti vládě vznešená mno
ho pravdivého v sobě obsahovala
a že soud s Dreyfusem veden ne
byl tak jak spravedlnost a čest
soudnictví francouzského toho vy
žadovaly
V Pařili jsou dosud na denním
pořádku výtržnosti vyvolané pře
líčením se Zolou a vzdor snaze
úřadů nabývají stále tvářnosti hro
zivější tak že patrným jest že
strana za armádou stojící přítom
ně téměř již všemohoucí jest a že
vláda ve všem vyhovovati ji musí
nechce-li aby pád její a možná že
i převrat vládní přivoděn byl
Že tomu skutečně tak vysvítá nej
lépe z prohlášení vrchního velitele
armády gen Boisdefírea učině
ného před porotou v případě Zo
lově zasedající že vynésti musí
rozsudek jakéhož armáda si přeje
jinak že "vůdcové kteří stojí v
čele armády a na nichž ochiana
vlasti závisí ustoupí a místa pře
nechají jiným" KdyŽ toto při
líčení porotním trpěno jest pak
ovšem více již tvrditi se nemůže
že Francie dosud zřízení republi
kánského má Přelíčení Zoiovo
chýlí se k svému konci neboť vý
slech svědků pro obhajobu — větši
na z nich odepřela svědčiti dobře
vědouce že by tím ostuda jakouž
vláda celou záležitostí onou si při
vodila ještě zvětšena byla — byl v
sobotu skončen a skončení přelí
čení soudcem na středu oznáme
no Výsledek dá se již předem
určiti a jedinkou otázkou jest jak
velký trest obžalovaným přirčen
bude
7 Cařihradu oznámeno v úterý
že Hdhcm paŠa známý vítěznou
svou výpravou proti Řekům po
slán byl portou z Thesalie do
Uskubu příhraničích bulharských
"aby tam vyšetřil násilnosti na
něž Bulharsko si stěžuje" Při
tom dodáno že prý zajistě "pří
tomnost vítězného vojevůdce uti
šení myslí rozčileného obyvatel
stva docílí" — Jak známo podána
byla 2 února bulharským zástup
cem v Cařihradě portě nota v níž
poukazováno na násilnosti ve vi-
lajetu uskubském proti bulharské
mu obyvatelstvu se strany úřadů
tureckých páchané při čemž zá
roveň Žádáno nejen za propuštění
zatčených a vězněných ale i za
odvolání posádky turecké — No
tou touto vyvolána v kruzích tu
reckých nemalá sensace a vyslání
Iulhema paŠy na hranice bulhar
ské zajistě vypočítáno jest na to
aby Bulharsko "íoukati" si pře
stalo Port podán byl dle zprávy so
botní zástupcem bulharským no
vý protest proti násilnostem na
obyvatelstvu bulharském se stra
ny úřadů tureckých páchaným a
je-li z toho co tvrzeno jest pou
ze jen polovice pravdy tu hlavně
v Macedonii nepanují poměry o
mnoho lepší než o jakýchž před
časem zprávy z Arménská do ce
lého světa rozesýlány Dle noty
oné jsou celé vesnice vojskem ob
kličovány obyvatelstvo bez příči
ny zatýkáno a mučeno a ženy a
dívky przněny Uváděna jest ce
lá řada vesnic takým osudem stí
žených a co ukázka stůjtež násle
dovní tresty úřadníky tureckými
uštědřované: Strkání žhavého
železa do úst lámání nohou za
rážení třísek a špendlíků za nehty
pálení chodidel věšení za nohy
až na 15 hodin vázání ku koň
ským ocasům a věšení nad ohněm
ADMIRÁL MONTOOMERY HICAItl)
Admirál MontKWticry Hicanl velitel Atlantická íkadrony našeho loďstva vále čilé
ho při potiřeŽt fiorirtském shromážiični-uo tak aby v pátlu potřeby k okamži
tému zakročení na Kubo připraveno bylo jest 61 rokb atár a ve služhč mimořn
již 40 roků Súcatnil se jii mnohých bitev námořních
Londýnský "Daily Telegraph"
přinesl v nedělním svém čísle 'ob
jasnění' záhady v jakouž zahalena
jest doposud záležitost Dreyfuso
va a sice vysvětlováno jest to dle
zpráv ze 'spolehlivých' prý kruhů
následovně: Před uzavíráním ru-sko-írancouzské
alliance mělo Hu
ško s Německem tajnou prý
smlouvu dle kteréž dodávalo Ně
mecku veškery zprávy o zbrojení
a vojenských tajnostech francouz
ských za což zase Německem Hu
šku podobné služby o poměrech
vojenských v jiné zemi — prý y Ra-kousko-Uhersku
— prokazovány
byly Dreyfus jednal prý na zá
kladě této úmluvy a proto prý ta
ké pravé důkazy jeho viny vládou
francouzskou ták pečlivě tajeny
jsou an by uveřejněním jich trvá
ní alliance rusko-francouzské o-
hroženo bylo Z těchže důvodů
jsou prý i súčastněné vlády nuce
ny každé spojení se záležitostí tou
co nejrozhodněji popírati an by
doznáním zahraniční styky jejich
nemalou měrou poškozeny byly
V anglickém parlament f podána
byla sekretářem pro Irsko IJal-
fourem vládní předloha do jisté
míry samosprávu 'zelenému ostro
vu' poskytující a táž považována
jest za tu nejdůležitější jakáž od
časů Gladstonových v parlamentu
podána byla Předlohou touto
vzata bude téměř veškerá moc z
rukou lordů neboť tito co majite
lé pozemků právo měli ku jmeno
vání velkých porot v jichž rukou
výhradně jen řízení záležitostí o
becuých spočívalo A poroty tyto
jsou předlohou zrušovány a místo
nich zaváděny budou okresní a
krajské rady jichž Členové přímo
lidem voleni budou Práva vo
lebního požívati bude každý kdež
to doposud požíval téhož pouze
jen ten kdož jistý obnos daní pla
til O dosahu předlohy této vy
jádřil se jeden z vůdců irských v
parlamentě následovně: "Před
loha tato jest pravou revolucí
Starý pořádek jest jí úplně sme
ten a lid irský poprvé v tomto sto
letí zbaven jest nadvlády pozem
kových baronů v řízení záležitostí
okresních Jest to prvý krok k
dosažení úplné samosprávy"
Ulinou dardanrllskou plul ve
čtvrtek ruský válečný parník do
pravní "Tamboíf" s 2000 vojíny
a 16 děly pro Vladivostok urče
nvmi často jídáme něco o čem víme
že jest neztravitelným Víme ale
též že Pr Augusta Koeniga Ham
burské kapky každou nezáživnost
vyléčí Proto bychom měli v kaž
dém podobném případu lék ten
užívati
Poškozená úroda Tina t Kalifornii
il'čná ztráta úrody vina It-tošiiiho roku
ž ppuxibeiia byla rlltiýml dcrii ndhadujn i-e nn
lm0(M) Itoluicl 1 vinice v celé w-vcnil ři-U
Siiiu qtrpfll a Kánilkjr oroce na výchwl jmu po
mfrní malé Témřř jedna řtirtlmi úrody jel
znici-na Kdi-lto tuto ji-at pravdou Jea rovní i
ukuť inoxti le ztráta a ubýváni fily ruinou býtl
vráceny ulaným a m-rvoanim mubám p'í!iu
fyuťmatli kým ufiváním onobo phivnéhn národ
nilio niliti-le IIo-t tter Sk nim h Hltu r jt l oli
nuv! Kialndnou (innott ialudkn Jater a vnllfno
eti předibází náklonnosti k p-vmatUmu a mdii
h6m I d v In jikoi mulnrlrkým nt-porádkům
Uzdraveni po tom kilyiťrpajirf m-dub poili lSi
dobu trval Jet íato zdloubuvé'- a j-ft vvlmi
nrychl-né pitváním Ititť ro Ji-Í zdokonaluji chuť
k jidlu a dodávají novou ailu vyvilvtié aoiiftavS
Vinná fkleniřks přd jídlem dodává rrdcfnoti
chuť k jidlu
Upozornění
Mnoho krajanů Žádá mne o
radu písemnou Za důvěru je
jich jsem povděčen žádal bych
je však aby do dopisu vložili
pěticentovou známku poštov
ní na odpověď abych s tím ne
měl peněžní výlohy když jsem
ochoten čazeni schopnostmi i
zkušeností posloužit jim bez
platně Nemohu příště odpo
vídat na dopisy bez vložených
poštovních známek
Prsiíue Nťb
£žT Předplácejte na "Knihovnu
Americkou" poutě 1100 ročně i
Adresář spolku
Čcsko-SIov Dělnické Podpor Jednot
iroa''Vfroziia(liil slity:
Minnesota Iowa WÍm-ohkÍu Nťbra
aka a ol'c' Dakoty
Illatuí Jcdiiola v Miiiiticniiii-ry Minii
ixllivá vé M-bfizn ktiilou I miIhiIo v nMv v
Vhlunkn o m h vicr VnlkopruUwda
V 1 I iii-tor Vclkolujenitilk t r MIB vi-koiíťt-ť
ík Jo K tMikitl VelkuiMikladotk J
Muru-ka
(' I v MnnttfoiiHTj Minu
cxlliťvá hv 'm liňze kiiluii ftvrtou nodiMI
iid mi I l'foilMtu I r h Mam k TuJcmiiiK
Kr Mixa ť'Vtnik Jim K 8koI 1'okUdmk
Kr
íís II MludtH-fcIi v Ie Stienr Center
MlnncMttu
i]Uf vá avr m'Iiiim kitziliMi 'V iiťdřJI v mMcI V
i ni pnu J 1'rriMitky Th-diM-ilii Jan Hlcek
tiijoiiiník V sV'piín Li-xliiKton Minnúíi!tuik
Vau Kráva okluliiík Juk 1'oroulku
f III v St Paul Mimi
ixlbívá uvé (U liíio knžilot) 3 stN-(lu V loř(c
1'N'i'ImmIii lan ll-iliiár iHjoniník K J Pl viní
ku (' Cuntoii M iiři-tiiik Kr Iti iku 3U4 (Jol
borri st St I 'a ti t Minu
(' IV v Minncnpoli
iHltiývá hi wbiizi' kiliMi 4 nIMI v iiiřulrl r
síni f :il VVhsIiIiisIiiii Halí Washington av H
1'h'ilsi'thk 1'i-tr Slnikii IJ I'r J In dni 047 On
tario M M K MiniicapoliM Minu
(' V r Ntttc Praze Mimi
iilliívi avě wln"if kuíilou 4 tHNir ii v mric I
l'h il-(li Vojtu ('hultiiMiký taj K J Novot
n ťďitnik liniloliiii k ikl:iiiiiiU JakubSvo
umIii New i'ruu'ui' Minu
(' VI v HujHunl Minu
iMlliývá mvb Hi'liůz I nwlíll v mf-nicl Předa
Karel 1'uiifar dozori-i Váo Vuněk laj Vojt
1'invHkí (lletiville Mlnn Účetnlk J Plcvka
IMiklmliiík Jo Kuntár
Karel Veliký !: VII v Soxé Třeboni
v Minuexote
Oílliývi svá M-bů knA lou 4 nelf li v mí-nicl
'h (Nisi:t Jhu NinkH t iiJ Jan Jindra Kllke
ney IeSuenr t-'o M lun úfetnik M ut Turek
IxiklHiliiik Tom Turek
(' VIII líovnoht Onatona Mlnn
odbývá svú srliúe každou 1 rielt'i v lutslci T
HÍnl "SIS Předlila Karol Aunták tal V
Mariíiiok ďvuUuiu Minu úfetnik Fr Kai
pnr Spisy vy ané našim neladem
táelinnký kovář biiseu Svatopluka Če
cha illo přívodního v Rakousku Bkonfl
ukovaného vydinl Čitá 88 stran Cena
25 centft Do Čech zasýláme ji se zaru
fenítn správného dojití za '5 centů Bé
ht-ra jednoho roku rozebráno bylo vy
dáni prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
Památky htkýrh emigrantu Napsal
Tom Čapek 8 9 přívodními vyobraze
ními Cena vázané 75 centft
VnhUtýn' historicko-romanticky obraz
od Karla Jlerloíe CctialW centů"
1) dietrí Aztikúr román ve třech dí
lech od Dupleaiae Cena fiO centft
P půlnoci román od Váe Vleka 480
velkých stran Cena 80 centft
Xtbczpeřni l"jtintc! román z ang ické
ho od l 'li ns Kcada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centft
EUm a Waterloo historický román od
V Stolic 32'J stran velkého formátu
Cena 00 centft
Za (eí otevtu roman od Xavier do
Montépin i H 88 Mran velkého formátu
Cena 75 centft
Ilukfpůy KrúUithomký a Zttenohonký
se snfmkem nťkolika listů prvněJSÍho a
poutavou přednáškou o nich od p J A
OMveriusa obsahuje 144 strun Cena 25c
Toir)ntci tlořinv na Parter frjuaru
Napsal li C Furjeoni přeloženo z an-
gliřiny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centu
Víinú'iid velký román věhlasného ro-
manopiNcc Kulena Sue 12HJ stran pou
ze flOO
Školní tákitny v Nebrasce Zřeitil Jan
ltosický Cena 50 centft
Xorý Monte Krúio napsal Jul Verne
sáhuje 57(1 stran cena 75 centft
obsahu ic
Tajemný hrad i Karjiaffrh román od
Vernea 170 stran cena 20 centft
Chrám Matky ih-il r PaHii řili Esme
ralda spanilé dr-věe cikánské Komán
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 btrai: cena 50 centft
Onudnou ttojwu poutavý román od Em
(íaboriena Obsahuje 415 atran cena
35 centft
1)1 ti kapitána tirantn jeden z neivft
síťh a m-ipoutavějších románft Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c
Vnzlch tUiibárh povídka z dějin ře
skytli od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centft
Mni pravdy historický román z dějin
českých hI Aloiso Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centft
V Knihovní Americké vycház' stále
Ajborné soísy hI m-jvUilasnějMch spiso
vatelfi KaXdvch 14 'inft vyjde selit o64
trarácíi do róka vyjde 2tiseMtft 1664
síran obyřejnéh velkého knihového
formu tu a předplntbé na rok stojí itouze
100
1
r
h
i
ř
l:
I
t
i
1
9
I
Pí
ty '
?
f