Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T
16
Pokrok Západu
mi
1
4
V"-
- '
1
'i
'i
4
1
?HÁ
'I
i
v I'
i v-
1 - ř 1
v
-
t
' L
Z NAŠEHO MĚSTA
— Josef 1'elikán vlastnící dout
níkifský obchod a dílnu na 15
a Harncy přivodil v úterý dopo
ledne zatčení ptáčka kterýž již
nčkolik obchodníka v mésté na
stiň o nijaký ten dolárek ošidil
1'íiscl bi totiž k nžmu pro doutní
ky za nll papírovým dvoudola
rcm platil a sotva Že mu drobné
dány 5 jinými penězy se vytasil
řka Že dosti drobných má a že
papírové peníze měniti totiž nepo
třebuje Při tom rychle strkal
peníze do kapsy a tím právfi Peli
kána upozornil Že podobným spa
sobem o vánocích o $500 a o ně
jaké doutníky ošizen byl a proto
bez dlouhých okolků panu "ko
stimrovi" to řekl Tento dal se
rychle na útek Pelikán však též
trochu bČhati umí a tak podařilo
se jej na patnácté ulici dostihnou
ti a přivolanému policistovi ode
vzdati V zatčeném poznán zná
mý darebák Edward McClary
kterýž již po delší dobu podob
ným spůsobtm živobytí dělá
— Ve středu kolem třetí hodi
ny ranní spozorovali policisté na
rohu 13té a Dodge stojící nezná
mého muže kterýž bez klobouk"!
a se skrvácenou hlavou směrem
západním běžel a když jej zasta
vili seznali že týž trochu na-
stříknut jest vzdor čemuž však
ještě dosti rozumu měl aby poli
cii vypovědíti mohl co se s ním
stalo Udal že jmenuje se James
Meyers že pochází z Avoca la a
že do města našeho v úterý večer
na podívanou zavítal Toť se
rozumí že šel si též prohlédnout!
Omahu při měsíčku při čemž do
stal se ďo společnosti kteréž ji
nak co člověk střízlivý zajistě byl
by se chránil a tu prý konečně
přepaden stlučeo a $45 oloupen
byl Jelikož zapamatoval si míst
nost v kteréž se mu to stalo a též
i dobrý popis útočníků svých po
licii dal vykonána tamže prohlíd
ka a sklepník v hostinci dotýčném
co útočník zatčen Týž nepopírá
že Meyerse stloukl k oloupení
jeho však nikterak znáti se ne
chce — Před soudcem Powellem
projednávána jest žaloba státu
Nebraska proti ručitelům zprone
věřilého pokladníka Bartleyho a
jednání pokračuje mnohem ry
chleji než při přelíčení prvém
neboť již v úterý výslech svědků
státních skončen tak že ve Btředu
s výslechem svědků pro obhajobu
započato bti mohlo Státem do
kázáno že schodek za kterýž
ručitelé Bartley-ho zodpovědnými
býti mají obnáší $555574-6 a
hlavní snahou obhajoby nyní bude
dokazovali že zpronevěřená část
ka daleko menší jest než stát
tvrdí a za druhé že ručitelové za
zpronevěření ono zodpovědnými
nejsou an záruka Bartley-ho pra
videlným spůsobem vystavena a
guvernérem Molcombtm v čase
zákonem a ústavou předepsaném
schválena nebyla
— V úterý započato v soudu
krajském s výslechem svědků
státních v případě Augusta Kast
nera kterýž jak známo obžalován
jest ze zavraždění policisty D
Ticdemana a z poranění policisty
O Glovera jimiž gho června mi
nulého roku při vylupování ho
stince Henry Nelsona na 30té a
Spaulding ulici přistižen byl
Jak známo zatčeni byli pro zločin
tento tři Kastnerové otec a syn
August Kastner pak povolán před
stolici soudní z té hlavní příčiny
poněvadž stát proti němu nejsil
nčjšího svědectví míti se domnívá
liyl totiž policistou Gloverem po
znán a nade vší pochybnost sto
tožněn Následkem toho také
snaží se návladnf státní co nejvíce
aby odsouzení obžalovaného při
vodil neboť na osudu jeho
osud druhých dvou obžalovaných
záviseti bude Prvým svědkem
byl Dr Summers kfrýž svědčil o
tom jakých poranění zemřelý po
licista utrpěl Dále svědčil ho
stinský Nelson o tom za jakých
okolností z hostince odešel a v ja
kém stavu místnost svou když
policií přivolán byl tuto nalezl a
jak velké ceny věci které z ho
stince vynešeny a pod okny v py
tlích nalezeny byly měly Při
křížovém výslechu obou svědků
dalo se seznati jakým směrem ob
hajoba bráti se hodlá neboť vět
šina otázek směřovala k tomu aby
svědkové dokázali Že noc v kte
réž vražda a loupež spáchána
velice tmavou byla tak že bylo
úplně nemožným kohokoliv byť
by i z bezprostřední blízkosti po
znati Dalším svědkem byl poli
cista Glover kterýž popisoval
kterak zároeil s policistou Tiede
manem a zpravodajem jedním ve
voze policejním k hostinci Nelso
nově odejel a kterak o lapení lu
pičů se pokusil Při tom popiso
val podrobně oblek v jakémž lu
piči oblečeni byli a prohlásil že
úplně jist si jest toho že muž
kterýž z revolveru jej střelil a kte
rýž od něho sotva deset stop
vzdálen byl nebyl nikým jiným
než obžalovaný August Kastner
Že toho jist si byl dokázal prý
nejlépe že když do nemocnice ce
lá řada osob najednou za účelem
stotožnění lupičů přivedena byla
beze všeho rozmýšlení Augusta
Kastnera co útočníka svého zto
tožnil I osledním svědkem v
úterý byl hasič Vandervoort kterýž
lupiče v hostinci spozoroval a
kterýž policii přivolal Týž svěd
čil že bylo sice pod mrakem
vzdor tomu že však bylo dosti
světlo aby osoby ze vzdálenosti
dvacíti stop rozeznali mohl a také
prý v okamžiku kdy osudné rány
vypáleny byly viděl hned že jsou
to policisté kteří k zemi padají —
Ve středu žádného přímého svě
dectví proti obžalovanému nepo
dáno a veškeré výpovědi svědků
vztahovaly se ku ztotožnění věcí
jež u hostince Nelsonova osudné
ho rána nalezeny a o nichž obža
loba dokazovati chce Že majet
kem rodiny Kastneroví byli z če
hož ovšem pak dovozovati by se
dalo že krádež a vražda policisty
Tiedemana nikým jiným spáchána
býti nemohla — Ve čtvrtek sklá
dáno též výhradně jen svědectví
okolnostní čímž obžalovaný ve
spojení se zamýšlenou loupeží
uveden býti má
Oznámení založeni mlrnářfckl ►polce
uoU r Clarkwon Xefo
Tímto Be oznamuje že ntžepsauí spol
čili se dohromady a jsott inkorpnrováni
podle zákona etří tu Nehranka přijmuvše
články inkorporace Jež jimi správně by
ly vypracovány a uloženy v p(sárne okr
klcrka okresu Culfax Nebraska:
Ze v řeirnýcb řlííncfrh ucinřiio opa
třeni aby jméno tmínťní korporace znk
lo Clarksnn Milling Company že hlav
nírr její afrileru obciodnfin bude Clark
Bon Colfax County Nebraska fe způso
bem obchodu feleué společnosti bude
všeobecné mleti cbilí a takoví styky
Jaké určny budou mimořádnými stáno
vatniJe oprávněný kapitál řečené spo
lečnosti ohmtHÍ deset tisíc dolaru l prá
vem podílníků zvviiti Jej na dvacet tifíc
dolarů avSak odchod mnže býti započat
když tři tisíce základního kapitálu jsou
upsány a splaceny a že řiditelstvo řečení
společnosti bude trvati v tělese ne mi'-nř
nežli tii a ne více nežil sedmi řiditelu
kteří zvoleni budou výroí né podílníky a
předseda tajemník a pokladník budou
zvoleni výroné řečeným tělesem riditeluj
že nejvřtší zadlužení řečené korporace
nebude v iítiaé době přesahovat! jednu
třetinu základního splaceného kapitálu 1
že existence řečené korporace bude ne
přetržité trvati po dobu padesáti rok 6
ode dne sveho založení leč by se dříve
rozeKÍa
Datováno v Clarkscn Nebraska 10
Února WH -
i M Mundil
Jom lUyrnan
hm Tomci
Frank Ilomarin
Lonin Folda
íleorire (1 ClemensMD
Job Fillipi
AloU TonitS
ÍseverúViíííKalendÍř]
& role 1090 4
Ví ví((h lékárnách zdarma
Poitou ladrnucntorou po torní mám ku '
r „
WF Severa Cedar Kapids la
Dr L H SIXTA
český lé!tear
SCIIUYLER NEBK
ríárnu v Hollnianotě bločku
V druhém puM'lixJt
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
x
Jertl! sna lit-ro!in fit iUvltl Tt ikriwt-
liiznHtrném bortlnrl a bntelii
T 'IIřAČ5IvV
t říle lď:t jižní ulice
Mimo 1U f ué lihoThiy a doutníky obtlriile tu
Tiíkrré iohx]il jako v kMem botota prié tK
(Iv Jlillu iripritváti Jnu dli- rythtaha {rkébo
I meriikélio l!otbm a teiikors tínaje
ivláitni iimot xlnbiiétio pobixlli jiko
B i'Jobn"nriajdaB Dikď
FR CUBA
CKSKÝ rHÁVNÍK
VE SCIIUYLER - - NEDR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Pankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyler Neb
V 3íA?srM)A
nejstarit český lékárník v Ncbrasce
má lékárnu v Prague Ncl
Je vždy čerstvě zásoben všemi do
roácíml liojívými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíéky fiťá
vičky prážky mtstě pro různé bolest
jako podlom (fellou) mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě
pro kofiské boláky léky pro kollskou
koliku rnzuá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vée připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti pícháni v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Loleuí hlavy mast
proti kuřím okdm užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
ta£ že mohu vyplnit každý recept ať
hopsal kterýkoliv doktor Dovolává
je se Vaší přízně doufám že v čas
potřeby navitivíte vždy
A MAlNDU
— 1 Jedníftel MUTUAL
OSM ť- FaiESS
tel pro ulity lowu a Nebranku lllftste e
nett doplíte na JOS V V A lA K
IH North lUtiid Neb
JoMtn rojte se
o llll011C110Ht
wvý?Ii rodin
prltoup'iiim
k ror-vřu-enému
Jpní vypláiii pojlitn'
iprAvnA a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají ne JMlnateIé
k talo2-ní nových t4Ur4 XfUoáné pod
tnioky Doplřui o prHlrdbnrwtl fpky neb angli
cky na vrchního velitele
J C ROOT
311 BhoelylMock OMAHA NEB
Frank Doležal
-o N
FREMONT - NEBRASKA
Vyřizuje veíkerd soudní a prvnl zále
řitoíti oři vrchním aneb kraífikéin oii'1u
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalohti prav nabízí tluzeb ivvrb et
krajanfim ve viech řátkh ttátn 21tř
Do Halletsvillc Tcx
llmto dovolujeme solě adřlitl všem
již t tom tájem zdají se míti ře dří
vějit jediiHtři náš pau K Velgo Jest
úplně a nátri v) rovnán a íe za ním
žádné Kihlelávkf nemáme
Vjd Hospodář
ffOODMEN Í W0BLD
Velmi mnoho
za vaso ponizo
Nejsme kouzelníky Nemůžeme jen máchnouti rukama
ve vzduchu a vyrobiti oblek Nemažeme a neosvojujeme si
činiti včci nemožné my však MŮŽEME a CHCEME vám
letos prodati jarní Šatstvo mnohem Icvnčji nežli je možete
koupiti jinde Není při tom nic tajemného nic záhadného —
nic k ukrývání Jest to jednoduše to Že nejsme spokojeni
dáti vám mnoho za vaše peníze a Že chceme vám dáti VELMI
MNOHO Jest to jako bychom vám dali kvartovou míru a
a jmenovali ji pintou Náš sedmnáctý pulletní katalog bude
hotov k rozeslání v několika dnech Zašlete si proft Obsa
huje mnoho vécí obchodu se šatstvem se týkajících jež ne
znáte — vČcí jež byste znáti měli
Jedno natřeni často dostačí
(US
(US
(Hs
tis
Ť
(9s
tis
t
tis
Ť
tis
as
l
(US
(US
aby vypuzeny byly bolesti s kal- $
de částí třla vezme-li se k tomu
SEVERÚV
OLEJ Sv GOTHARDA
50cta
Křičf-11 dítě celé nod dostá-1
vi-m zoouKy a roa-it noricosi w
SEVERÚV 9
TlilTřt ItTÍ #
je utiíí uspí a vyléčí %
25ctů X
SEVEROVY fc„(rnn„
A CCVCDflV
ni i iv A uumuf
i' r n 1 1 m~
pro íaira upraví m zústArA nnmirl
-
Vám stolici zbaví ♦ it™ JU:
1 IS jtt - 1
t us uuujr 111111 uu- a
tíilzvřtrfl zabrání X
vzniku mnohých ♦
rU- v
chřipce chrapotu a bole
stem v krku w
VyUíi kaldy kašel Ř
25 a 60 ctA X
f wwa jfwwíi
nemocí
23 rtft
Máte-li obtiže
_ —
lavau doicsii v zaučen nuiou w
RPVTfRftv #
(VS
tis
(US
tis
tis
t
s
IN
SIL1TEL LEDVIN A JATER
Vás rychle vyléčí
75ctfi a $125
Vypadáváni vlasu" jct
x -i 1 a a i
tým: holou hlavu nemá nikdo rád J
spůsobí Vám bujný vzrůst vlasů a f
učiní je jemnými
50 ctů a $100
Zvláštní léky za $300
tis
ÍO Douglaa ul Omaha Píeb
ZIMNÍ OBDOm wjynii LiáM Nov tHdv v viwtrh ndbnroeb Zvi Utni pomnuml
řouJ m vctani knlb línnoplnu pnanl na stroji telegrafování knuoplnu a krenlenl pervtn
STRAVA ZA 1'KAcI Studující moliou obdrtetl ktravu sa pri- l tři hodin denní
KATALOG — N44 elfffitntDi nov katalog se viorky knMopitu iiile M gdarma na
kaidou sdrrau
NrJvřtJH a nejlépe caKtnnf ilvod svebn drnhu xipadn od CUU-tun Pro studující ktet "
tkouřkr Uobrn pnpArlirra tloti saupatFeoy bulon minia Ijplte na:
T3bdk4mt flohibouuh liro Omaha Web
4
Předplácejte na tdní (Pokrok
riekoa'% ponze
1'nkruk Kel) Kltli
i 1
Jste-U St i Žetll reTmatismem ?jf
SEVERÚV M
LÉK PRC' KEVMATISMU V
-yhle Vám pomůže
$100- 'Si
ZtratlH Jste chuť k Jídlu? SV
iauyinif nevn nu : w
SEVEROVA V
ÝAIIinFrNf HORKÁ V
Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám
sny a veselé mysli 50c a $100 jf
t Kd0 trP
DIICÍU
uHuaiu
Iwstí nervů vysí- i
u yysi- V
leností třesavkou JY-É
w LIJ1I1U 1 n J I L 1 1
' t V SFVFRIIV V
n WKm W
w
NERVOTON Sf
Dfímv po porodu jf
porod)
10 vidi
mely by ho vždy Vf
užívatt $100
aiitviaw in v jc-sc pricmou vci-
xinr ncmocf Máte-li vvráikT
na třlc boláky a vřdy jste-íí V?
I -„„tf f Vf
Z::x &
bEVtSUY KKVtUbllItL X
Vás uzdraví $100
Vaáe žena nebo dcera íasto V
i trpí různí mi chorobami žensky- J
' ' ' JE
1 REGULÁTOR ŽENSKÝCH ©
NEMOCÍ V
učiní je zdravými kvetoucími V
krásnými
$100 (li
pošlete-li popis nemoci
Os
Západu" m Knihovnu Ame
$1(H) na rok
a