Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
JPOKROK ZÁPADU
J
: ť
' t
i ?
i J
(4
- i
"i
f
Z ČESKVCH VLASTÍ
Zatřfti Dne li ledna zatčen
byl v Olomouci i7letý tovaryš Ku
clolf Hejduk na udáni že jest pů
vodcem nedávných dvou tamních
pumových attentátův proti syna
goze Udání učinil soudruh Iley
dukův tovaryš Jiljí Lochowski
jenž s Hejdukem chodil za sklep
nicí Emou Francovou v hostinci
Heinzovč v Zámečnické ulici Byli
soky a lleyduk měl více Štěstí
Proto se ho chtěl Lochowski udá
ním zbavit Den na to byl Hey
duk propuštěn poněvadž udání
proti němu učiněné ukázalo se
bezdůvodným Afféra tato měla
velkou krvavou dohru jež způso
bila všeobecnou sensaci Lochow-
ský přišel ráno o 6 hodině k Hein
zovům kde nalezl u Francové
svého propuštěného soka vytáh
revolver střelil po ní a poranil ji
hned na to pak přeřízl jí břitvou
záda Francová za úpěnlivého
křiku vyběhla na ulici kdež těžce
raněna padla Mezitím vkročila
do hostinské místnosti paní Hein
zová po níž Lechowski taktéž
střelil Hostinskou však netrefí
a utekli se taktéž na ulici lleyduk
marně obě bránil nebyl však po
raněn Lochowski na to střeli
se sám do břicha a spůsobil si
vedle toho mnoho ran břitvou až
vysílen smrtelně raněn klesl
Pokus ubevraidy v leltzniřnlm
vagonu Z Radomyšle na české
západní dráze jel a února dopo
ledne do Prahy 3oletý Čeněk Ja
bůrek k návštěvě manželky své
Z nepovědomých příčin mladý muž
ve voze železničním spáchal pokus
sebevraždy Když vlak přijíždě
ze stanice vinohradské do tunelu
odešel Jabůrek z kupé do záchod
ku ve vagonu odkudž brzo potom
ozvala se střelná rána- Někteří
cestujících s konduktérem chvátali
do zadní části vagonu kde zoufa
lec ležel s prostřeleným pravým
spánkem z něhož krev mozkem
promísená prýštila Po příjezdu
vlaku do nádraží císaře Františka
Josefa byl postřelený odnesen do
nádražní budovy kde dostalo se
mu lékařské pomoci načež byl
dopraven do všeobecné nemocni
ce kde nedlouho potom těžkému
poranění podlehl U zoufalce
nalezen byl zápisník na jehož po
sledních listech velmi tklivě a do
jemně loučil se s rodiči svými a s
milenkou
Ulok na Itského knlte Do La
nova u Vrchlabí jmenován byl
koncem ledna nový farář P Ka-
plický rodem Čech Fara tato
náleží pod patronát hraběnky Čer
nínové a P Kaplický byl sem pře
sazen z jiné německé fary téhož
patronátu v kteréžto německé
obci byl všeobecně oblíben pro
mírnou svou povahu a naprostou
bezúhonnost Ale v Lanově re
voluce už předem byla proti nové
mu duchovnímu správci připrave
na Ještě za tmy v neděli ráno
30 ledna přibyl P Kaplický do
nového svého působiště Nevítali
ho věřící Za to však tři četníci
sledovali faráře Patrně vědělico
chystá se v Lanově A nyní slyš
me jak ti "wackeren Niederlanď
genauer" hrdinsky si počínali:
"Když cizí vetřelec k úžasu
navštěvovatelů chrámu o 7 hod
ráno vystoupil na kazatelnu tu
ihned mužové opustili kostel ti
pak kteří se za chvílí vrátili uči
nili tak jen proto aby odvedli své
ženy Brzo zůstal český kněz v
kostele samoten a když později
odcházel i on tu k němu přistou
pil z davu venku shomážděného
lidu starý rolníka mocnými něme
ckými slovy mu pravil: "Koukejte
abyste přišel dál! Dokud zde zů
stanete nepůjde nikdo do kostela
a nikdo nedá křtíti děti" Výkřiky
z davu zněly však daleho zřetelně
ji a výhrůžněji fpatrnž byly to
hlučné nadávky a vyhrožování
zbitím) tak že český vetřelec shle
dal nejprospěšnějŠÍ co nejdříve
odjeti vozem zpět do Vrchlabí"
Ostdeutsche Kundschau" sdělu
je dále že lanovŠtí Němci vrátí-li
se P Kaplický přestoupí k pro-
- 1
lesianusmu aie ničeno nevypra
vuje o tom že po faráři vstupují
cím do vozu házeno bylo kusy
ledu a že bombardován byl za
nestoudných nadávek sněhovými
kulemi ano že byl zneuctěn
A to jen proto Že je nešťastník
rodilým Čechem!
Za iiva upefrn Těžká nehoda
aihla 31 ledna 8iletého výminká-
ře Antonína Neubaura v Hořeli-
cicn u rviauna imet nrai se u
nízkých kamen která hřála tou
měrou Že Neubauer stížen byl
mdlobou a padl neŠťastnon náho-
uou zauy zrovna na rozpálenou
plotnu Na Štěstí brzy do světni
ce přišli domácí lidé kteří kmeta
s plotny odstranili Neubauer
utrpěl tak těžkých popálenin že
musil být dopraven do Prahy do
nemocnice kdež popáleninám
svým druhého dne podlehnul
Povodeň v Krkonoších Po celý
poslední týden v lednu v nižších
polohách v Krkonoších silně prše
lo Na neděli 30 ledna obloha se
vyjasnila a nastal mráz Než již
v neděli k večeru opět začalo silně
pršeti déšť proměnil se v pondělí
ve velký liják jejž provázela
velká vichřice V okolí Jilemnice
nastalo rozvodnění všech potoků 1
řek Zvláště velká Jizera tou
měrou se zvedla Že okolí její bylo
vážně ohroženo Na Štěstí kry od
normno jejino toku se valící za
držely se nad novým jezem továr
ny ponikelské čímž se nebezpečí
zmírnilo Mlýnu p Hladíka u
Nové Vsi opětně hrozila povodeň
mnoho škody způsobiti Stárek
zachraňovacími pracemi zaměstna
ný uchvácen byl dravými vlnami
takže teprve v dalším klidnějším
toku Jizery mohla mrtvola jeho
pomocí háků vylovena býti Rov
něž i blízké okolí Jilemnice bylo
vodou zatopeno tak zvláště Ji
lemka obec Jilem protékající
lunu voay nesia k jizerce ze
mnozí blíže vody bydlící osadní
ci již v pondělí o polednách se
vystěhovali Hasiči jilemničtí po
cely den a noc byli v zachraftovací
činnosti Než v pondělí večer
silným větrem rozehnána byla
hrozivá mračna zasvitly hvězdy a
tím byl příznivý obrat v počasí
bezpečně ohlášen k radosti všech
jichž majetek rozbouřeným živlem
v nebezpečí se octnul
VraiJa a sebevraiua Záhadný
případ milostného románu přiho
dil se v noci na 3 února ve Vele-
Slavíně třetí stanici buštěhradské
dráhy za Prahou Jevištěm krva
vého zločinu byl statek pana Ver-
— f v r
nera z uesierenu jenz naieza se
nyní na rozhraní mezi Životem a
smrtí a jenž jediný záhadu svého
milostného románu může vysvětli-
ti Před několika dny přijela k
Vernerovi do Veleslavína neznámá
dáma z Mnichova Nikdo jí blíže
neznal sousedé věděli jen tolikže
est velmi elegantního zevnějšku
že jest krásná v obličeji a velmi
dobrosrdečná Také pronášelo se
důvěrně že paní ta byla provdána
Příjezd elegantní dámy z ciziny
způsobil mezi místními obyvateli
nemalé vzrušení a o osobě její nej-
rozrnanitější historky byly proná
šeny Dne 3 února po m hod
v noci rozlehly se ze statku Ver
nerova dvě střelné ráuy a za ne
smírného zděšení domácí chasy a
sousedů bylo zjištěno že statkář
Verner kulkou z revolveru usmrtil
nejprve elegantní dámu z Mnicho
va a druhou ranouže chtěl usmrtit
sama sebe Nešťastná oběť ležela
v posteli úplně bez vlády Nikdo
více pomocí přispěti nemohl
neboť kulka mířena byladoprsou s
takovou jistotou že smrt okamžitě
nastala Snad pohnutka traíické-
"
nu tinunocm muostneno romanu I
bude vysvětlena z četných dopisů
jez milenci krátce před výstřely
nancah Vral nrn frr-~
— ' — v vvb
patrně v dorozumění se svojí ele
gantní milostnicí V podvečer
napsali milenci celkem osm dopisů
z nichž Verner 6 odeslal poštou a
dva nalezeny byly v jeho příbytku
Jeden z těchto dopisů byl adreso
ván na JUDra Josefa Spíudlera
advokáta v Praze druhý dopis
adresován na p Schulzbergra ve
Mnichově Před 11 hodinou v
noci Verner s milostnicí svojí
ulehl k brzo potom vypálil jí do
srdce kulku z revolveru s tako
vou jistotou že smrt okamžitě ná
sledovala Po usmrcení elegantní
dámy vystřelil statkář Verner kul
ku sobě do úst očekávaná smrt
však hned nenastala Domácí lidé
rozprchli se okatr žitě na všechny
strany aby povolali pomoc Do
stavivší se okresní lékař dámě
ovšem pomoci nemohl poněvadž
byla již chladnou mrtvolou Zra
nění statkáře jest velmi těžké a
sotva z něho bude vyléčen
Ottiifiiii€iií!
Union Sfoťk ) 'arJs
South Omaha
února iHýH
Tem jichž m tyfe!
Tímto dovoluji si oznámili všem
svým příznivcům že počínaje 20
února stane se naším společníkem
p F C Bliss z Howells Neb
jenž spolu s naším F E Blissem
věnovali se bude prodeji dobytka
Pan Bliss jest nejlepším znalcem
v živém dobytku a dopravě jeli
kož v oboru tomto ztrávil celý té
měř život připojení jeho jest též
iapořtbí společnosti naší násled
kem stále vzrůstajícího obchodu
Příznivci naší změnou touto zaji
sté získají a mohou býti ujištěni
dobrého obsloužení když tak zod
povědni muži hleděti sobě budou
jich zájmů Ve skutečnosti ne
stává firmy která by vám mohla
prodati lépe zaslaný dobytek ja
ko tato J H Bliss bude i n:
dále věnovati svou pozornost do
bytku vepřovému a všechny zásil
ky v tomto oboru budou vám do
bře zpeněženy
Ubchod s dobytkem byl v tom
to týdnu neobyčejně dobrým ce
na byla pevnější a poptávka větší
Vyhlídky jsou velmi utěŠitelné 1
třeba počasím zásilky se částečně
zdržely máme však za to že pří
Ští týden bude vše opět v plném
proudu Polotučný dobytek po
nechán by býti měl doma až do
úplného ztučnění Lehký doby
tek prodává se dobře k žíru a ač
koliv jest trh trochu slabším týdne
minulého jsou ceny dosti pevné
podobně i poptávka
Ovce byly min týden asi o de-
sák níže avšak všech 21000 ku
sů prodáno bylo rychle a poptáv
ka jest dobrá So Omaha jest
druhým tržištěm po Chicagu a
všechea dobytek měl by tudíž za
sílám býti sem
Všem objednávkám věnována
jest okamžitá pozornost S úctou
Váš [oseph Bliss
Přeplavní lístky
Jsem jednatelem všech přeplav
ních atlantických linií prvé třídy
a prodávám lístky do všech částí
Evropy i zpět Nikdo nemůže
vás zaopatřiti levnějšími lístky
nežli já Lidé kteří u mne lísky
koupí dopraveni jsou po nejrych-
lejších vlacích a nejpčknčjŠích lo
dích jaké existují
Jsem trvale umístněn v Burling
ton písárně k prodeji lístků 1502
Farnam ul Navštivte mne neb
dopište na J B Reynolds o p a
Burlington Routě Omaha eb
T 31 — 2k
IIKwU a Frntleti ílře iml átiva by
JI M'Ua H0 dlH 9 Ho (tmu Kdoby o ném
TÍManeb ob nitnnorbf lukavé firmu ]bo
ndfll Jun Porik Milion ND T 31 3k
Iinlartf nrmln vi trvii n-
tMrvmtj iriuouiuvf kolik Mkí -
cuoa iniitom-m jnt niui ek ninm k
I anirlk-kr bledi tímbo tniiito w niuínítn ol
chorl V yintie v uu:liiznl a Ditultim vlrl
ujrfm Ktíikr n-br tu wiin Tíi
llru Juumtum cr roun yiiu
Oma-
MrtjrMkBi
JUll
XvliiAtiií
prostředek proti chřipce
Víi-m lkařftin Jct ziutmn to in!ul tento vzniká s nacblaieul a v kaídém
l Jej' apOioliO iiapadiit-iilubuný ylcm tilu Viuohccnc příznaky Jbou
tytéA lako H lilncin nachlazení a pnnf-vadz toto pili lnou cliHiiky Je
lapotíebl tl vhodných proutfidkft k jeho odmrauřní Mnoit lékaři
kteří ibledall cenu
Dr Angnst Koenigs Hamburger BrosHbee
prcdpimijí pnwtředen tento proti chřipce řnhrívil krev ukoncJSf ner
vy caíli rintrojí znovuzbuduje y!ťtn a takto neduh zah-ne
Dr Aucunt Kocnipt Hnmliiirircr II rtM tlíce yl6H knšcl
nachlazení hrunchltU neduhy hrdla zaduchu holení prsou
lunuui uicTu pn ncuuuu pne
v původních paklIrkAch za 21 centu paklfk
K dotání ve vJcch Ičkitrnitch
STAVEBNÍ DlilVl
! Za VelkOObChOní Ceny Mfcete koupili stavební IHví tak Inci
1 no Jako váJ obchodník a uSctřít jebo v!tcek pro nebe Nenáležíme k
' Lidné kombinaci ZiiAlel3 nám úítv za donravu Adrenulte:
ILNIOX L UM HER CO
rf i-jr
TH24-lr
A
tri
iMlffl
ROH ÍO
17" 1 -jař K t
ti i lí la i LP-íErfl
mmm
mm m ttm a a
fnBlHlllilJ5ifcrd
mmmm
i mm
Zvláštní výprodej
zboží železného kamen a potřeb domácích
Kamna se šesti Spalcovými koly a kachlovcem pravidelná
cena Í2000 naše cena I1395
Gasolinová kamna s dvěma hořáky
Pěkná ocelová gasolinová kamna
Pěkná kuchyňská kamna č 8
Šestistopový žebřík
2ocentové prací desky
Pěkné košíky na prádlo
i7palcové dřevěné mísy kbelíky
nyní pouze
Pěkná ocelová sekerka
idolarová ocelová úhelnice
dolarová DeKorning pila
Nejlepší 2opalcová pila pro řezníky 89 centů
Pravidelná 5ocentová pila do kuchyně 27 centů
Zámky
ClZvliíítllí výhodné koupé
v mužském vÝluivném z
Mužské Šle pravidelná cena 25c
Mužské vlněné sweaters tmavomodré rudé a zelené 50 centů
Mužské mašle na krk xo centů
Mužské košile do práce v tmavých barvách 5 centů
Mužské košile s barev náfrsenkou v ceně 75c a Ji po 39 centů
Muž perkálové košile s barevným límcem a manšetami 45 centů
Mužské černé hnědé a pěkně pruhované punčochy 10 centů
Měkké Fedora klobouky v barvě
Fedora klobouky jakéhokoliv druhu
NaŠe $150 klobouky nelze předčiti
předpiicejte na Knihovnu Americkou
Před plot nó obaá&f
ZaVl každí předplatitel obdrZf 26 velkých aeÁitú ncílenšfch rotninfi kaldt
e£it o 04 ktrauácli celkem 1W4 atran
- rmve ifriiHitiiee le koupit!
MXXXX
XX
dodáno na Vaší stanici
Doorava zanlaeena
- - — j —
Winona MInn
y ste -askave angli
mm
DODGE
ui
1 'Sí-
— '
U3
SIL
pouze 210
jag
725
! 49 centů
g centů
in centů
KX
cky 55
www
XXXKXM
pravidelná cena 40 centů J)S
2 centvy S
27 centů
iq centů
T J
SO centů
15 centů
12)4 centu
černé a hnědé 50c a 75 centů
$100
pouze flOO ročně
Ádreaa :
Knihovna Amerlcki Onutu Meb
í
i
i
1 v