Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
13
f
V Duchovld
Pro Tok Záp pIAe J V Čapek
Tokmovánl
stocé Hroma
Na
uonuci Kronika Milkova uraia
I ne od scnoscČe do žní obvyklými
"—pěšinkami Nikdo neumřel Za
to pfincsla vrána dvě bejbíčka U
Strnadu vyhořel komín což bylo
nad míru rozčilující událoctí Brzy
na to spadla VojtíŠkovům ovce do
studny a oni měli po celý týden
skopové s tu finem a ošití na dře
váky pro celou domácnost
Co se týče Frantíka on vzdor
smluvenému sňatku s Boženkou a
zacházení k Smrčinovum obohatil
své rodiště několika z brusu no
vými duchy beze vší námitky věr-ných-věřících
však též bez vřelé
ho uvítání Lidi milují pokrok v
každém oboru Okusivše pečeni
se salátem neradi se vrací k ve
zdejší zelnici s bramborama na
loupačku Očekávalo se od Du
chovida že po Hromu a Lucipe
rovi důsledně má spatřit Krista
ána nebo aspoň svatého IVtra
Frantík nejen Že neuspokojoval
jiných nýbrž ani sám spokojeným
nebyl Duch lásky k němu byl
mnohem zatvrzelejším nežli du
chové ostatní Nechť měnil ho
diny návštěvy své v tu Či onu stra
nu nebyl s to Boženku doma za
stati V nepřítomnosti dcery ba
vil se rozmrzelý ženich s matkou
Jelikož o duchách se dovedl vyjá
dřit! nejdůkladněji ze všeho počal
ji seznamovati s celou svojí du
chovou menažerií Po třetí jeho
návštěvě se SmrČinová bála vyjít
po tmě ze stavení bez psa
Matušků se zatím stali středem
bílkovského světa Odkoupení
polí a lesa od Hubky a vyplacení
Čtyř tisíc a pěti set zlatých hoto
vých peněz bylo pro vesnické
finančníky transakcí sensační
Úžas vzrostl když Břenek obeslal
sousedy nepomohli-li by mu na
vozit cihel a tašek na zvýšení a
rozšíření stavení Souhlas veřej
ného mínění zněl v ten smysl že
musili najiti poklad Nikomu ne
napadlo že by se rozumným ho
spodařením neúnavnou prací a
Šetrností za pětadvacet roků mno
hem více získati mělo Venkovan
a vůbec člověk v přemýšlení ne
cvičený rád si pomáhá při uvaŽo
žování věcí neobyčejných vysvě
tlením ze vzduchu a někdy s
mnohem větší výše strženým po
něvač nadpřirozené vysvětlení vy
žaduje méně znalosti u přemýšle
ní nežli vysvětlení přirozené
Nikdo z pozvaných neodřekl
vzdor tomu že se na venkově do
vážení staviva koná ve jménu sou
sedské vzájemnosti a tudíž bez
platně Matušků se zdvihali a
následovně přicházeli do mody a
přízně Potom se musí uváŽiti
že je při dovážení jídla a pití do
alelujá a tím se bezplatná soused
ská vzájemnost uspokojivě vyrov
nává zvláště v Čase kdy potah
zahálí Matušková věděla proč a
jak a vystrojila malé posvícení a
Břenek k němu opatřil několik
soudků přímo z města — následek
Čehož byl že během tří dnů co
dovážení trvalo bylo více chvály
o Matušků slyšet než za celých
pětadvacet roků před tím
Během stavby — přistavovali
světnici komoru a sýpku nad tím
a vedle toho novou průjezdní sto
dolu — nápadnou se stala sou
středěným zrakům podivná okol
nost: Chování se Břenkovo
Téměř od uzavření koupě i
Hubkou bvl neustále na nohou
a přes pole Jednou se vydal
východu podruhé k západu
sotva se doma vyspal cestoval
opět Z počátku jeho vycházky
připisovány na účet kupování po
třeb stavebních Leč brzy se sta
lo zřejmým Že v tom vězí něco
jiného Stavení blížilo se již
ukončení a Břenek cestoval víc a
dál než před tím Zmizel na celé
dva až tři dny V posledním tý
dnu července to dotrhl Právě
když bylo stavení dohotoveno a
žne přede dveřmi ztratil se na ce-
ých čtrnáct dní
Bílkovští nad tím byli celí udi
vení Jedni hádali Že si někde
na hranicích vyhlíd bohatou ne
věstu Jiní kteří tušili že si my
slel na Boženku přičítali zdánlivé
eho toulání se na vrub dešperace
Pohlíželi hádavě po Matuškové
není-Ii jt v obličeji a očích videu
starosti a soužení Avšak Matuš
ková byla veselá a čilá jakoby jí
nehnétly ani střevíce neřku-li vy
cházky synovy
Desátý den nepřítomnosti Břcn-
ka došlo od něho psaní rázované
Praze A kdož jiný ho Matul
ové přinesl než-li sama — Bo
ženka Bylo to ve čtvrtek Otec
i poslal ráno na radotínskou poš
tu s listinami pro okresní úřad v
městě Jelikož Školní děti už
měly prázdniny požádal ji poštov
ní aby vzala ssebou dva dopisy do
Bílkova Jeden byl pro Matuško
vou a druhý pro Koubíka — ód
pojišťující společnosti oznamující
mu že jeho assekuracc shledána v
pořádku a že si může přijít peníze
vyzdvihnout
Boženka sotva dovedla zatajit
radost svoji Dávno si přála k
Matuškům se podívat do svého
budoucího domova zvláště v po
slední době kdy tam všecko pře
stavovali měnili a onačili ~ Ne
bylo však slušné záminky Z
čistá jasna radotínský poštovní
jakoby jí dal do ruky vstupenku
opravňující ji před celým světem
vkročiti kam ji srdce dávno tá
hlo ale veřejné ohledy vejiti bráni-
y Psaní Roubíkoví je jaksi
dodatačným pojištěním proti mož
nosti pomluvy
Jak pospíchala z Radotína !
Sotva se malé její střevíčky písčité
cesty dotýkaly Když pohledla
pod sebe a viděla je střídavě vy
kukovat pod vlnícími se kanýrka
mi z lehounké letní látky zdálo
se jí že se země viditelně pod ní
otáčí a písek a křemení v jemné a
hrubší rýhy střaděné řinuly se k
ní pod ní a kolem ní V zátočině
cesty hustým křovím před nepovo
lanými pozorovateli chráněné po
zastavila se na okamžik a jedno z
psaní políbila a svět se opět pod
ní roztočil rychlostí zvýšenou
Nezastavila se až u stavení
vlastně u zbořeniště stavení Rou
bíková na začátku návsi bílkov-
ké Roubík opravoval ve dvoře
rychle přiběhl jakmile psaní
nadzdvihla Požádal ji o přečtení
dopisu jelikož psané litery jsou
pro jeho zrak příliš namáhavými
Zvěděv potěšitelný obsah odvdě
čil se za úslužnost její pěknou a
srdečnou poklonou:
"Tyť květeš dceruško jakobys
se byla v růžích vykoupala"
"To je z tepla a chůze" Božen
ka rozpaky své zamlouvá a s po
zdravem pospíchá v právo přes
náves na místo k protějšímu kon
ci Matušková stojí před vraty se
zvoníkem Šonkou jehož dlouhá
chvíle a zvědavost přivábily k ob
novenému stavení na výzvědy
"Stala jsem se dnes poštovním
poslíčkem" Boženka se uvádí
"Roubíkoví jsem přinesla dobrou
zprávu Doufám Že taky Vám
přináším něco potěšitelného"
"I arci to musí být zpráva po
těšitelná když ji přináší takový
roztomilý poslíček" Matušková
lahodí
"Nejspíš od syna" Šonka vy
zvídá
"Ano od syna" Matušková při
svědčuje psaní prohlížejíc "Je i
Praze za nějakou záležitostí Nu
a pojď se pak taky podívat -má
zlatá jak nám všecko přestavili
Beztoho si u nás nebyla od malí
čkosti a kdož ví kdy zase se ti
namane příležitost"
"Stojí to na mou věchu za po
dívanou" dotvrzuje Šonka ' "sta
vení je truc panskýho zámku Ale
nejlepčí je MatuŠčino
je zrovna jako mandle
medem"
"No když vám tak chutnalo
zajděte k nám zase v neděli snad
pro vás zbyde hrníček"
"Zaplať pámbu Matušková Já
si v nedéu nezapomenu spome
nout S pánem bohem"
Matušková byla celá šťastná
Tady má při sobě děvče které
ak se synovi vyjádřila na srdce jí
přirostlo Osud jí odepřel vlastní
dcery Vyhlídla si Boženku k
vyplnění neobsazeného místa a
zde ji náhoda k nf posílá Náho
da? Matušková je nakloněna po
važovat návštěvu Boženčinu za
vyšší řízení S jakou horoucností
by ji obejmula a zlíbala Však
nesmf drahé děvče poplašit nena
dálým výbuchem své látky Vzala
pouze za ruku a spokojuje se
pomilováním laskavých pohledů a
slov A Boženka srdečně budou
cí matce oplácí Ruku v ruce
ako dva milenci prošly celým
stavením až do obydlené světnice
Zde Matušková rychle rozetře či
stý ubrousek a nejpčknčjší koflík
kávou naplní
"Napí se moje panenko po té
cestě a já si zatím přečtu co mi
syn píše z Prahy"
Přečtla list a Božence ho po
dává
"Přečti si psaní Boženko Mně
se zdá že se tyká tebe víc nezlí
mne"
Přisedla k dívce Položí jí ru
ku kolem těla a schýlí se k ní aby
společně s ní pročtla dopis ještě
jednou Dopis Břenkův zní:
Rozmilá matko ! Byste si ne
dělala starostí podotýkám z úvo
du že jsem úplně zdráv a vesel
neboť mám skoro úplnou jistotu
že se všecko skončí šťastně a Bo
ženka bude mou — naší ! Vímť
že ji milujete snad více nežli vlast
ní její matka a těšíte se se mnou
na ten blahý okamžik až ji uvítá
me v naší domácnosti
Ten Hrom mě ale provedl ! O
budějovickém trhu jsem konečně
přišel na živou stopu Jeden ko
mediant tam poznal nůž v lesíku
nalezený a víte komu přináleží?
Pimprlákovi Hromadovi který už
několikrát v Bílkově hrál On se
nedávno spolčil s jiným pimprlá-
kem jménem Lucimbera Lucim
bera má ženu a tři děti Jejich
známí jim přezdívají — Hrom a
Luciper a oni se bezpochyby taky
tak zvou mezi sebou
Bylo mi řečeno že se dali
vzhůru k Vodřianům a já se pustil
za nimi Od Vodfinan jsem je
stopoval do Písku z Písku přes
Strakonice k Horažďovicům a od
tamtud k Sušici Odtud táhli
přes Stražov k Nířsku a mně už
s v-t w w V
se zdálo o JJavoncn vsak oni se
obrátili v právo a zabočili ku Kla
tovům kdež se odbývala pouť a
zde uspořádali představení v ho
stinci flinta 6 thnty se vy
střelili rovnou cestou až do Plzně
— domova Hromady a tam jsem
je Šťastně dohcnil
Připadal jsem si na té honbě
pohádkovým hrdinou vysvobozu
jícím zaklenou princeznu Já bych
pro svou modrookou princeznu
radostí zemi českou obešel třikrát
po sobě a potom začal putovat
znovu Osud mně byl však pří
znivým a já nepřátelské duchy do
honil a přemohl po poloviční
obchůzce Za železniční lístky
pětadvacet zlatých jsou ochotni
příští pondělek se navrátit do
KaŠparovic lesíku kde nevědomky
zahráli Frantíkovi nejpovedenější
svou komedii a býtí mi nápomoc
nými k vysvobození mojí Boženky
ze zajetí Duchovida
Ze jsem tak dobře pochodil a
dostal se na krátký železmčn
skok od rrahv rozhodl isem se
navštívit matičku Českých měst i
Prokopa Jiřila Prokop práví od
byl právnické zkoušky a přija
mne s otevřenou náručí a prázd
nýma kapsama V Praze je dra
ze všeho
kafe To
ze Já to záhy poznal na sobě
Předně jsem si musil pořídit měst
ský oblek abych nedělal Prokcpo
vi ostudu před jeho známými a
mohl slušně vejít kam bylo po
třeba v záležitosti umluveného
ústupu ku Praze Doufám že
toho nebude zapotřeby Mezi tím
jsem přišel na pěkný a laciný
sklad majolikového nádobí a kou
pil jsem ho Bude se vám zajisté
líbit a — jí taky Do nového sta
vení a k nové hospodyni přísluší
nové věci Přál bych si abych ji
mohl obklíčit stříbrem a zlatem !
Zdržím se v Praze do večera v
neděli a prohlídnu si zatím v prů
vodu Prokopa všecky pamětihod
nosti načež se spolu vydáme k
domovu a v pondělí ráno budeme
u "zeleného kapra" v městě ku
snídaní Jak Vám povědomo od
bývá se tam v pondělí výroční trh
který hraje v mém plánu důležitý
úkol Počítám na to že několik
Bílkovanů navštíví trh a z těch by
byl nejhlavnějším Frantík
Drahá maminko ! Nedovedla
byste nějak náhodě napomoci a
Frantíka na trh vybídnouti nemá
li v úmyslu se tam vydati? Jedna
cesta by byla jistou Kdyby se
Vám podařilo s mojí Boženkou
bez nápadnosti promluvit a jí po
kyn dáti aby Frantíka na trh vy
bídla on by se dal s radostí pro
dat Není to sice hezké leč v
lásce a válce každý ouskok platí
Povede-li se Vám s ní promluvit
pošeptejte jí že jsem si od té do
by co jsem ji neviděl nejméně mi
liónkrát na ni vzpoměl a ze všech
dívek a slečinek jež jsem na své
cestě po Čechách spatřil ani jed
na se k ní přirovnat nemohla
S tím zůstávám Váš ©ddaný a
milující syn Břenek
P S Ten sklad majolíku by
se dobře hodil za záminku k po
zvání několika sousedek a hlavně
I Boženky a její maminky Však
Vy se v těch věcech lip vyznáte
než já
Musím podotknout že jsem vče
ra večer s Prokopem navštívil mě
šťanskou besedu a on mne také
představil purkmistrovi Podlipné
mu jenž se mnou velice laskavě
skoro půl hodiny rozmlouval —
Boženčiny ruce sklesly do kříd
la s dočtěným dopisem Byla za
nícením polo bez sebe Ponejpr
ve v mladém životě svém uzřela
jak láska vypadá na papíře i ova
nul ji kouzelný její dech
Matušková znamenajíc rozčíle
ní děvčete a sama rozechvěna
vine k sobě touženou nevěstu
táže se:
"Co tomu říkáš dušinko mo
je?" Boženka není s to promlu
vit Přitulí se těsně do náruče
matky milencovy a usmívá se any
jí slze po tvářích se kutálí Matka
celuje dívku slzy utírá — až se
sama rozpláče A tak se spolu
potěšily
Frantík se octnul toho večera
sedmém nebi: Natrehlt předně
Boženku doma Ona byla za dru
hé samý úsměv a rozmar a na do
brou třetici ho při odchodu po
zvala aby se Šel s "námi" totiž s
rodičemi a s ní podívat v pondělí
na výroční trh do města Ubohý
ženich slíbil s nadšením že se dá
v pondělí — odvésti na trh
(Pokrač bud)
V nedávném dopisu i Washingtonu
D C starému přitell praví Major G
A Studer jenž byl po dvacet roků
konsulem Spoj Států v Singaphore
iak následuje: "Naléhaje se v Des
Moines seznámil jsem se s linimen
tem známým jako Chamberlain's
Pain ÍJalm jenž jsem shledal co vý
tečný proti revmatiHmu Jakož 1 proti
bolestenThrdla a prsou (ciní dýchání
snazším) Na začátku tohoto týdne
tíien jsem byl příznaky zánětu plic
a dvě použití tohoto linimentu na
hrdle a prsou neduh okamžité
nilo Nechci být! bet něj an riifr
Na prodej u všech lékárníků t
Úplný seznam knih zdarma jest
k dostání u Pokroku Západu
KLONDTKE
u vašeho vlastního krbu
Nemusíte JezdiM do Alasky k vftii slutu
Kupujte svá semen u
Shugart & Ouren
H sklizen t nich zinkaní přinese
v m hojno peněz
1'aliradníf pejlepsi
onu XUIIILJIIJ ! J""
[neJnliSi
nova '
-en y
XeJvětSÍ zásoby
Poplít e xi o katalog a ceny
Zásoby drůbežnlcké
1'rosthHliik k hnbmit řmttlSkO k ívjton
noMioatl vujix% léky k drůliHtnlctvt mltu
krutl utři v hojné láítob lMpiH si O clr
kuláru a nemam áb dr&toínlckfcb
Hhuttart Ouren
enievárl CoUNClL IlLCrrs IowA
tbm '
KUPTE MX
přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U
J J Havelky
ZA NÁSLEDUJÍCÍ CENY:
Chicaga do Bodenbachu $4430
" " Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4420
" " Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzně 44-7°
" " Písku 45-2°
" Prahy 4495
" " Tábora 4580
" " Domažlic 4520
" Teplic 4455
Adresujte
J J HAVELKA
Lake Khorn A Michigan Sotitbern
Depot Chicago II'
Téi obstarává pollStřnt ca nejnlzM ceny
r 1 144 E Van Uuren St Koom 4
VELKÁ SKLIZEŇ
Nepopiratelnou zkušeností jest že více
pozemka vf nováno jest ve Spoj Státech
pěstováni kukuřice a že úroda z ní vzni
kající má vlec ceny nežli kterákoliv jiná
p!olina ve Spoj Státech pěstovaná — a
bude tudiž zajisté čtenáře na&e zajímali
pozoruhodný rekord docílený kukuřicí
Silver Mine Když Jsme minulý rok
v naSich sloupcích uvedli že druh tento
vydal V Scott okresu v lowě 215 bužlft po
akru považováno to bylo téměř za neu
věřitelné tento rok byly víakjinéf klizně
jež se oné skoro vyrovnaly ařkoliv skli
zeB loňského roku Jest nejvyfcM kdy vy
pěstovaná v objěejnýeh okolnostech a
bez umělrbo hnojeni Letos vydala Iowa
Silver Mine kukuřice 211 buS16 po akru
v Indianě 201 buslft po akru v Arkansas
1TH hušl5 no akru v Illinois a obrovskou
sklizeň v Kebrasce Ohio Texas Mnne
soté a Jinde Druh tento Jest ranným
dozrávaje v 95 dnech klasy lak ni
obraze viděti jsou dlouhé zrno hluboké
afiácb malý Aby naSi odběratelé seznali
jakost této kukuřice uvolila se Iowa
Seed Co x Des Moines la easlati malý
vzorek zdarma spolu velkým illusiro
váným kaulogem každému t našich Čte
nářů kdo je o ně požádá musí se vsak
zmíniti v žádosti o tomto listu
§§