Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
Pokrok západu
Z českých mlýnů
HUMORESKY KARLA TČM
Když si člověk tak někdy pospí
"Lidé zlatí je tu moc dobře
mezi vámi ale nic naplat každá
písnička má svftj konce já jdu
spát!"
Řelť dopil a hrabal se v kap
sách "Aby do vás Zaspálku milion
šindeláka to byste nám chtíl tak
hle zábavu zkazit? Vždyť máme
teprva půl dvanácté co pak je to
n celý masopust a na pal Stfedo
kluk?" zakřikl vstávajícího mládek
Čermák
"Všechno nic plátno kamarádi
když to není kanafas víte že mu
sím Časně ráno už být na nohou
že chci být zítra na poledne v Je
línkové u Tachlovic" vzpouzel se
vážně starý zavalitý krajánek Ši
roko daleko známá to dobrá kopa
však nic jinak než pod jménem
Zaspálek Ale i skrze ten hustý
tabákový dým kterým byla na
pěchována celá rozmaŠírovaná
šenkovna mohlo se mu čisti na
nose že si nedá utrhnout šosu
nadtož pláště jako ten cnostný
Jozífck egypský ač byl takto také
ještě pořád fortelným mládencem
a k 'landŠturmu' tak jakorát
"Nevídáno o 4 hodiny cesty"
domlouval mu mládek "když vy
jdete od nás v sedm jste do deví
ti za Hostivicemi na Peterkovědo
jedenácti v DuŠníkách tam si vy
lousknete pulčík na posilněnou
Že přelítnete Tachlovicc jako je
den velocipeďák a jste na Jelínko
vě zrovna jak panímáma ponese
polívku na stůl Takový pašák
jako vy — kdybych já měl ty vaše
nohy!"
"Inu pravda nohy mi chvála
Bohu ještě slouží ale za 4 hodiny
se ten marš nedokáže to mi ne
mluvte znáte mou smůlu že pří
jdu všude pozdě "
"I na vlastní veselku viďte Za-
spálku!" prohodil od vedlejšího
stolu jen tak mimochodem v taro
ky zabraný pan otec
Starý krajánek se ohlídl jako by
mu kolem ucha vosa byla zabzu
čela a — "jen abyste si pane ot
če pro tu mou svatbu nekazil
ultimo pagátla!" odsekl za všeo
becného smíchu
"Nebojte se není hlášený ale
nechte si nalejt Zaspálku na
na můj řád ještě litr a dejte nám
raději na rozloučenou tu vaši
smůlu s tou svatbou k lepšímu
Jak to vlastně bylo?"
"I však to beztoho všichni do
bře znají!" upejpal se náš krajá
nek ale již podával honem prázd
ný plecháč k náplni — kolikátý?
věděl jen Hospodin a hospodský
sám
"Neznáme — na mnou bezovou
neznáme!" dušoval se mládek za
celou hospodu
"Že neznáte? Proč mi tedy
přezdíváte Zaspálků?" A pohladiv
studený čerstvě naplněný litr i
zavlaživ si notným douškem čí
pek pohodil se spokojeným úsmě
vem hlavou: "Eh konečně kdož
ví k čemu to Pánbůh tak řídil
Snad by mne byla utrápila!"
"KdoZaspálku?" vyzvídal mlá
dek "Inu kdo ta kterou jsem si
měl brát Holka jako meruňka
jen co je pravda a celá po mně
blázen ale vzteklá jako všechny
Kačeny Pro trochu zaspání hned
dát člověku kvinde kam se ne
děje!" "Tedy vy jste zaspal?"
"Svoji veselku No to jsou
věci! To se potřebujete tak řech
tat! Měla být už druhý den na
poslední masopustní neděli po půl
osmé u Františkánů v Praze ne
boť holka tam někde sloužila Já
edy přijedu od Sadské kde jsem
tenkrát mládkoval do Prahy nav
štívím svou nevěstu paní u které
byla Kačenka v službě dá mi ká
vu s makovou buchtou a mateřské
napomenutí pro ten svatý stav
manželský a zt-jtra po kopulaci že
nám vystrojí snídani Ale nocle
hu mi nedala že prý nemá místa
A to bylo moje neštěstí Já se
tedy vyhrnu večerem od mé ha
Čcnky abych si vyhledal na ho
stinci nocleh ale jak zavadím o
hostinec Čert mi nedá a šťouchne
mí nápad abych sc s tím svým
mládenectvím přece fiák vesele
rozloučil Vyhledám si tedy ka
marády v Šípkových mlýnech pla
tím za ně jako blázen pivo jako
malvaz inu darmo mluvit to bylo
ňákčho bratrství! Anisenepama-
uji kdy jsme se konečně zvedli
a jak mne doprovodili na mou
hospodu ale za to bych chtěl na
to umřít každou chvíli že jsem té
opici té panské totiž když mi
svítila nahoru určitě nařizoval ať
mne ráno zbudí o šesté a raději
ještě o něco dřív Že musím k
zpovědi že se zejtra žením Ale
mluvte s takovou bezinkou! Da
la se do smíchu do takového
srdečného smíchu až se celá ohý
bala a čím víc ji bral za rukuza
bradu aby mi to slíbila hubinkou
a rukoudáním že mne zbudí tím
víc jen se řehtala a hýbala až mě
sanlého rozesmála a já bezstarost
ně v nejlepší míře usnul jak by
mne do vody hodil Dlouho-li
jsem spal Bůh sám nebeský ví
Přece mi ale svědomí nedalo Pro
citnu a hledám po stole sirky
abych se podíval kolik už je as
hodin? Ale bodejž kat celou ho
spodu spral nedají mi sem jediné
sirky a já svoje aekde vsil! Roz
hlížím se kde je vlastně okno
neboť ve světnici byla vám taková
čirá tma že by ani kočka v ní ne
viděla Hůl v ní mohla ostat
stát! Ale po okně ani památky
Pardie Tondo přece tě snad ne
zavřeli do kufru nebo do trouby
myslím si přece ten kutloch bude
míti nějaké okno? A pravda že
má vzpomínám si a sice hned ně
kde u postele vždyť vím jak pan
ská zamykala okenici Hmatám
ledy po stěně — dál a dál k nohám
až trefa! namakám šťastně okeni
ci jako slepý housle Zaracho
tím jí Že se celá rozlítla koukám
— ale ona i venku tma jako v pyt
li "To bude na tvou svatbu
pršet!" vzdychnu si a ulehám V
tom bijou někde za zdí hodiny
Počítám— bily tři Zaplať Pán
bůh to si ještě chrupneš tři ho
dinky libuji si a už jsem v limbu
Zase se probudím zase koukám
po okenici kterou jsem nechal
naschvál otevřenou — nic naplat
venku ještě pořád egyptská tma
jakoby se ani dnes nechtělo roze
dnívat Ještě si tedy dopřeješ
nějaký veršík myslím si ač se mi
už zdálo že jako bych byl skoro
už dost vyspalý Slyším sice Že
uŽ je dole v domě živo ale to nej
spíš formani zapřahají také po
ulicích už drnčí vozy než ty drnčí
v Praze celou noc
V tom vedle za zdí zase bijou
tři! Co to? Patrně Čtvrtě poč
káš tedy ještě čtvrt hodiny my
slím si a bráním se spaní až se
konečně dočkám: Jedna dvě tři
čtyři pět šest — hrome! a už
jsem rovnýma nohama byl z po
stele jako srnec — ale ono — sedm
osm devět deset jedenáct! Co
pak ty hodiny blázní? Rozhlídnu
se a za mou hlavou nad postelí
proniká tenounkými skulinami
ostré denní světlo Mžikem jsem
u okenice roztrhnu ji a lidičky
nastojte: venku bílý den a na uli
ci plno lidí! Ohlednu se po svět
nici a spatřím v nohách nad po
stelí ve zdi dokořán otevřenou al
márku! Teď se mi rozbřesklo:
do té jsem se já nešťastník díval v
mínění že se dívám oknem ven a
proto jsem asi viděl jen pořád
egyptskou tmu!"
"Hahaha!"
"Vám se to směje ale mni na
bylo tenkrát pranic do smíchu!
Kouknu na své hodinky — stály na
desíti
V gatích jak jsem byl vysko
čím na chodbu a volám po pan
ské: "Nešťastná osobo kolik je
hodin?"
"Jedenáct pryč!" odpoví mi ja
koby nic a zase ítemuje k smíchu
Ale já na ni jako tygr a už ho mě
la" "Co?"
"Inu co štulec jen to Žuchlo
do zad až se zamotala! A teď
nastal soudný den Ona dělala
rámus já rámus celý dům se sbí
há já kletu oni klejou až na mě
zavolali policajta"
"Hahaha! Tohle byla pěkná
veselka!" — "Ano místo s nevě
stou k oltáři s policajtem na pe
círk to je gusto co? Sotva že
jim tam ale povím své jméno zvo
lají "aha!" a poručí mi abych si
sedl a počal Já že nemohu če
kat že mám svatbu ale — marné
řeči Abvch prý jen byl zticha a
seděl Cekám tedy jako na trní
když tu pojednou otevrou dvéře a
do nich vrazí KačenČin bratr jenž
nám měl být svědkem "Kama
ráde!" vítám ho smutným hlasem
"ta se mi stal malér!" On ale
potrhlý jako švec zaškaredil se na
mne jako vejr zatne pěsti odpliv
ne a začne mi spílat ničemů ha
nebníků flamendrů až ho měli co
okřikovat Kačenka prý z ostudy
může míti smrt a on prý mne už 3
hodiny hledá po Praze aby mne
zfackoval Konečně jsem se do
stal k slovu Vypravuju božskou
pravdu svádím všechno na tu ne
šťastnou okenici na tu otevřenou
přencšťastúou almárku a na tu
ohavnou panskou která mne ne
přišla zbudit Páni se mají co
přemáhat aby se mé historii ne
dali do hlasitého smíchu sám roz
lícený švec na pohled krotne
zkrátka: už se podobá že proces
se obrací k mé výhře ale tu vjede
do dveří jako kometa — vyfintěná
panská Jazyk jako břitva a sa
mý utrejch Nic prý jsem jí neří
kal aby mne vzbudila o svatbě
prý jsem sice mluvil ale jak prý
to měla brát za pravdu když při
jdu o půl třetí na mol zpitý a Ští
pám ji do brady a chci ji hubič
kovat To prý je čistý ženich
takového ještě svět neviděl! —
"To neviděl!" přisvědčoval nano
vo rozpálený bratr švec a já měl
prohráno jako Benedek Mohl
jsem se dušovat jak jsem chtěl:
nic plátno Bylo po svatbě a po
nevěstě Káča mne nechtěla víc
vidět ze všech schodů prý mne
shodí vyřizoval mi nastávající
pan švakr sedmibolestná pětka
pokuty praskla za ten lážový
žuch do zad panské a já putoval
jako jeden přenešťastný mládenec
s těžkou hlavou a lehkou kapsou
zas z Prahy do Sadské! Nejvíc
mne ale dohřálo že to někdo na
mne Šťouchl de 'Deníčku' a že
mně od té doby neříkají jinak než
li Zaspálku ač jsem sí od těch
dob už na leckohos přivstal!"
Texas si Tán pM a ry ni přejete
©pel le
IťXAS
Jentll ml nfeieto krřtnoví Doatrf v tlmí
obraťte M na nejbllUitio JtHlnaUtla Hatit ť
drihjr lení varn Je aaopatři r tHretl lettl
hotHaii-h Dricilíle Uho luiUDrnim liti ku do
Ualvtwtona neb Hotiumu Vyplatí mi vim
to rootna ip# nexu kari tciataoele aotna po
ntrwůt oteinui na topím
Pravidelní ilruní llatky protorluty lieobdr
£tt v kaťloa dobu ivlíitnl }ptj budou
viak ooradánr kaid4 drubé aterf miii i
JUtfrb krajin do víwh maníc r Tezaau
V jn-tní )viaé (Kmit lm-laé - nco pNrnt
xarnfll lintky iou dobr na SOdoft a uudlous
m naoettU na Jib zaaiaritt kdekoliv
Pohrpti Texaau loat Doutavrra mtntm Dro
Invalidy lim we tudi4 pofaai nlíbi Jnou
In aajliua vixtl pro ty kdol powmkjr bladajl
3akr& oaajenjon tiruiněnf ryntum majiteli
fiiHí roín jahod? a rioo tit a ápAcutn ae
tam přatujr O podrobnosti dopliut na
E L PALlfEB
Luck box 65 OMAIIA Neb
Knihkupectví Pokroku Západu
Mime na akladg velké mnoZatrf api
aň zábavních a poučných te vilech
možných oboru Divadelní apiay Jni
me viochny jrl jou k doatiuí v růz
ných abfrkách Ptáte ! o ar z n um
obdržíte jej zdarma Adreau jte jedno
tí u i Pok rok Zá pd u
Omaha Neb
Jaká
jest
vaše
krev?
3Dra 3?etra HoToolco
I Mhraai etaihra a vrralltl
kaidi láh opalfona ) oa obalu rgl
trovantoi flilam Kupující míli bv
IiflhlajDontlabjf nabylo vvtnaiaiio neb
laak iménéno NmidícU-ll bo v
?4m nUl4 dmtatl plita na
Dř Peter Finraey 112-114 S Hoyoe
ve Cnlcifo 10
Ifambursko-Amer
i=rřTpIaTní eeny
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h
Po parolodích expresních
pravidelných
Union linie
lUltimornké linie
Haltické linie ze
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG -AMERICAN LINE
87 Droadwayircp'!ni úřadovny I for Kandolph éi LaSalle Street
Sew lerk I ( hhaj'o HlinoU
Paroplav Spol Sev-nemsckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejŠÍ jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
ťřcpluvni ceny
Po parolodích expresních
" pravidelných
HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
OEOLiKICIHIS áz CO
hlavní jednatelé pro zApad:
SO X-iíťh Avcruc ClUcacs 111
I Zahradní
I semena!
ai
TH-84-3ro
OriHwold Noe cl 0
1-3:7' So ÍO Str Xjlaacsln 3Te"b
iMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiniiuiMiiiiiiuiiiiHiiiiiniHiiiiinuHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 Vyzkoušené semeno kukuřice ==
Zaplete 5 jednocentových kolkbotřt paklířky nej!tp&lch drubft kukuři- 5
ce Jeř ZHhínv budou na ukázku a 20 stránkový koíi "Ifjnts on Corn =
S Wí1At í n rr Ifu iin lr jIaIa WrnrwM
S podiířskÁ kolej vypřMovala tdto kukuřice 91 buřln po akru Jež vydala 5
S 82 buílu kukuřice drolené a 70 Ují hich( Adresuite: 1'leaMant Vallpy S
E Seedíorn Fdrm J H Arnihlroniř Prop Mifiiaiidoali la th242hm =--
Siiilliuiiiiiiiiiiuifiiii tiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiititftiiifitiiitiiiifiiiiiiiiiintiiiiiifiiiiiiiiif
Iodporii jto doniní prumyMl
í!UC1KO
— Hotovená od —
American Ghicory Co
VŠT Ttejte se vždy svého groceriaty
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
hcistarií tasoicki tanátky Uiké vyító BíkUJera Pokroku Západu
K nim připojen Jeat fotolitoerafickí anímek
a provází je vyavčtlivky o původu nálezu a uporu u jich pravoat a důkladní
nřVdnáaka o jich kulturním významu kterou míl dne 25 kvíttia "X v aínl
Tři Jed Sokol v Chicapu p J A Oiivcriu Kukopiy rahrnujl náaleduiícl
tpčvy hrdinaké miloatné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
£áboj a Slavoj (v původním znřní ataroíefckmt — CtimU a vii t„
mfr a Jbuealav— llenri Ikřmanov— Jaroslav— íidiiíe a LuIxh — Zbihofi—
Jtlen— Kytice— Opuitřná— Kůze-Zthulice-Skfiráuck-Jahody
Rukopis Zelenohorský:
IíiM-a "Libulin aoud" a ílmck bánž "Sntm''
Cena pouze 25c Adr„ujte!
lest otázkou íi volní dfili 7ltoti pro UJilrho kdoefar
b)'ti zdravím Ííi-Jvlro ni-mcní bórou původ v necJ
t5 krvi Tato zpňaobujc krtire vředy rftžl soucho
tiny a I tmrt Zi' iivá kn-v dodává Málům mozku a
nervům tilu k rvalosti 1'oailuje obrftulo třlo
proti nemoci iVoto iimMo by býti nuM nHvétAl péci
uJM n(m HpotehlivcLo lúku udržovat! JI čiatou a
v stavu normálním
nejenom vScchea krtičnatý Jed
odatrafluje ale tvoří novou bo
hatou krev a ukazuje m býtl
v skutku posilujícím lékem jeito
tvořf zdravé pevné tnaao Není
na prodej v lékárnách— ale pouze
od zvláštních míatních jednatelů
nebo přímo od majitele
akciová paropl spol
JI New Yorku
do Hamburku:
Z Hnmburku
do Nrw Yorku
I'!0 00 $3850
1W 00 134 00
JHOo 13400
t-flOO
Štětina 12050
7 Nfw Yorku
do lrmi-n
IH0 00
12600
Z Břemen
do New Yorku
$38 50
130 50
Nachový jetel timotha zvláštní
směs travních semen a vůbec
vše v oboru semenářském —
Bás" Zašlete si pro náš katalog
Obdržíte jej ovšem zdarma
ílmw llia lil tv í Vita tt lwL k "2
Je laclMřjí IM
a hllnjií neill
kterákoli sem do
rážená - Omaha Neb
po Flag Urand cikorii a praporem
Pokrok Západu Omaha Neb
o