Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
U
V ČEŠI V AMERICE
„ 1 V ročníku 1897 "Časopisu
lékařů českých" vycházejícím v
Praze uveřejnčno bylo pojednání
od Dra Karla H Hreuera dříve v
Umaže nyní v Halletsvillc Tex
' Aíosobícího "O vísledku speci
fického léčení pulmorální tuberku
J' losy" V pojednání tom seznamu
i je pisatel kollegy své v Čechách
i se zkouškami a pokusy jež dály se
v léčení tuberkulosy lékaři ameri-
i ckými
i
U příležitosti hostiny spojené
C s koncertem dávané v úterý dne
► 8 února presidentem McKinleyem
í členům nejvyŠšího soudu engažo
f ván byl náš krajan pan Josef Ča-
dek virtuos na housle a učitel
hudby v Chattanooga Tenn Po
_ hostině odebrali se hosté as 70
osob čítajíce do východního po
koje Bílého domu kdež zahájen
' koncert za bedlivé pozornosti po
sluchačů Obzvláště solíiin pana
Čadka hosté pozorné naslouchali
Po vyčerpání programu vykazují
cího houslová a pianová sola a
ki-vírní tria b"l pan Čadek před
staven presidentovi a jeho choti
kteří vyslovili se o jeho výkonech
velmi pochvalné Pan Čadek jest
absolvent pražské konservatoře
V Clevelandu žaluje krajan
Frant Král tchýni svou paní
Annu Kohounovou na náhradu v
obnosu 15000 že prý mu lásku
ženy odloudila u sebe ji přecho
vává a zpčt k nčmu pustili ji ne
chce Přede dvčma roky se vzali
na to mladá manželka onemocněla
a matka ji odvedla od muže zpát
ky domů On se od té doby už
často pokoušel přemluviti ženu
svou aby se k nčmu vrátila ale
mamě neboť matka její jí prý v
tom brání
á V Ellwood City Pa spáchá
na v neděli 13 února chladno
krevná vražda a sice zavraždil
krajan Anton Kubín otec 8 dítek
svého švagra Ant Krajzinu ma
jícího 4 dítky Oba byli vždy dů
věrnými přáteli a bydleli v části
P městečka kde se říkalo na kurní
ku vedle sebe Byli vyučení
skláři a pracovali ve sklárně Pear-
k less V nedřli se pohádali při
I sklence piva pro nějakou mali-
! čkost v domě Krajanově kamž
Kubín často přicházíval jako do
mů Ve zlosti došel si Kubín do
svého domu pro revolver a na
vrátiv se ku Švagrovi aniž by co
řekl namířil mu z blízka revolver
ku hlavě a střelil Krajzin byl na
s místě mrtev Vrah utíkal do své
ho domu kde hrozil pronásledují
cím jej občanům že každého za-
: střelí kdo se za nim do domu
odváží Za tmy uprchl zadním
oknem z domu a nebylo ho lze na-
V lézti Teprvé v pondělí večer byl
zatčen v Jeanette u svého přítele u
něhož úkrytu hledal
u 1 Dle zprávy ústředního výbo
ru Jednoty Českých Dam Čítala
jednota tato dnem 24 lednem
1898 celkem 90 sborů o 6895
údkyních Jmění jednotlivých sbo
rů obnášelo dohromady $67003
57 — Nejvíce členkyň a sice
338 čita! sbor Děvín číslo 11
největšího pak majetku $445753
vlastnil sbor Slavie číslo 55 —
Za poslední pololetí rozmnoženy
dle zprávy řady Jednoty Českých
Dam o 257 údkyň
1 Clevelandský krajan Josef
Svatofi bydlící na Tod ulici ze
1 mřel v okresním vězení v rukou
policistů kteří jej ve svěrací ka-
zajče spoutaného odnášeli do celi
pro choromyslné Tragická tato
scéna stala se v pátek dne 11
února o půl noci na chodbě věze-
ní Předchozí středu byl nešťast
i ný krajan dopraven do nemocnice
svatého Alexeje ježto trpěl krvá
cením a příbuzní doufali že v ne
mocnicí může být vyléčen V pá
tek ráno byl však zachvácen
xuřivým šílenstvím Pokusil se
vyskočiti z okna v čemž mu však
bylo zabráněno hlídačem Poře
zal se strašně na rukou o sklo a
utrpěl poranění na těle Konečně
se upokojil Večer téhož dne bylo
rozhodnuto aby Svatofi dodán byl
do vězení a odtud do ústavu cho-
romyslných Policisté spoutali a
sevřeli jej do kazajky a v patrol
ním voze dopravili jej do vězení
kde měl být dán do vypolštářova
né celi Ubožák zápasil zoufale s
policií ale marně Chtěl prch
nouti svým nepřátelům a strážní
ci hlídači í lékař měli s ním veli
kou práci Tu když odnášen byl
do celi učinil poslední zoufalý
pokus vyrvati se jim Podařilo
se mu to ale v okamžiku klesl
mrtev k zemi raněn byv mrtvicí
Z V Kacine Wis založen byl
dámský klub "Družina Vlaste
nek" kterýž k Jednotě Českých
Dam připojiti se míní — Klub
Čítá doposud 39 Členkyň
Ti V Chicagu spáchal ve středu
minulého týdne samovraždu otrá
vením se pařížskou zelení a záro
veň i oběšením 54letý krajan Fr
Stefan od České Třebové pochá
zející a v Americe po 33 roky dlí
cí a k řádu Rovnost Číslo 14 Č
S P S náležející Staían za
městnán bvl v dřevařských ohra
dách leč po několik dnů již ne
pracoval jsa pakostnicí stížen
Po obědě zanechán byl manželkou
sám doma a když tato kol páté ho
diny domů se vrátila a dveře ote
vřela spatřila jej státi těsně u
dveří do přístěnku vedoucích
Promluvila nafi a když ji neodpo
věděl teprvé lépe si jej všimla a
tu k nemalému zděšení svému se
znala že se oběsil Vyšetřová
ním zjištěno že před pověšením
se i značnou dávku pařížské zele
ně požil
Zlatá horečka zdá se posled
ní dobou vzmáhati i mezi krajany
našimi Soudíme tak z toho že
množí se počet krajanů našich do
Klondike se ubírajících Pro
dnešek zaznamenáváme z řad čte
nářů našich p Ant Novotného z
The Dalles Ore kterýž vyplul
13 února Joe Nortena z Míli
wood Mo a A Lednického ze
Scribner Neb — Pan lim Fisher
z Wahoo též odjíždí na Alásku
hledáním zlata však zaměstnávati
se nebude nýbrž zjednán byl spo
lečností jednou co chemik
V roku 1880 přistoupil v
New Yorku krajan Anton Šára ku
řádu New York udav stáří své 44
roků a 6 měsíců Po dvou letech
se však vynašlo že týž v čase
kdy k řádu přistupoval byl již 47
rokň a 6 měsíců stár následkem
čehož byl vyloučen V následují
cí schůzi však Členové řádu jako
dobří bratří učinili Šárovi nabíd
ku že může nadále Členem řádu
New York zůstati když platiti
bude pouze příspěvky v pádu ne
moci a kdyby některý člen řádu
New York zemřel Že zaplatí $1 v
případě jeho úmrtí pak že obdrží
od každého člena řádu onoho po
$1 Šára byl s tímto zařízením
spokojen načež řád s ním jeho
nfanželkou a dcerou uzavřel pí'
semni smlouvu na základě uvede
nčho dohodnutí Za dva roky na
to Šára zemřel Jeho manželka
přijmula od řádu New York částku
$78 t j $1 od každého Člena řá
du jak smlouva zněla a dala na
tu částku řádu kvitanci Rád kvi
tanci uložil do spolkové skříně
kde zůstala leŽeti až do minulého
roku kdy se řád stěhoval z míst
nosti pana Černého do Národní
Budovy Při tomto stěhování se
nejenom smlouva se Šárou jeho
ženou a dcerou ztratila ale i též
kvitance z knihy spolkové vytrže
na byla Za krátký čas potom
počal řád dostávati dopisy od
právníků zastupujících paní Šá
rovou jež žádala o zaplacení část
ky $672 jako doplatek na úmrtí
svého manžela Rád sobě těchto
dopisů ani nepovšimnul ježto
domníval t býti úplně v právu
Nedávno však byla doručena
předsedovi řádu panu A Lupín
koví žaloba podaná paní Sárovou
proti řádu New York na částku
$672 a úroky za posledních dva
náct roků Případ tento bude
projednáván v SupreniJ Courtu
zde Rád New York zastupují
právníci Hymes a Woytišek
1 Časopis "Le Sueur County
Leader" vycházející v Le Sueur
Center Minn přináší v posled
ním čísle svém zprávu o úmrtí
krajanky paní Anny Slepičkové
nejstarší to obyvatelky okresu
onoho Byla 105 roků starou
Chicagský hostinský Jan
Hejtman přepaden byl ve středu
minulého týdne v hostinci svém
Ed Smithem a těžkým kusem že
leza do hlavy tak prudce uhozen
že smrt druhého dne vzdor vše
možné pomoci lékařské následo
vala — Smith přišel do hostince
Hejtmanova kolem 7 hodiny ve
černí a žádal aby mu nalil na
dluh kořalku ležto Smith byl
hostinskému již hodně dlužen do
stal za odpověď že jen za hotové
peníze mu naleje Smith se zlo
věstným mručením odstoupil od
nálevny a posadil se na židli po
blíže kamen Když po několika
minutách kromě něho a hostin
ského nikdo v místnosti nebyl
připlížil se Smith ze zadu k Hejt
manovi a udeřil jej železem kte
rým spojují se železniční vozy do
hlavy tak prudce že Hejtman
klesl k zemi Avšak lotr tím ne
byl ještě spokojen Bušil do ho
stinského tak dlouho až již se ne
hýbal Domnívaje se že jej zabil
vybral obsah zásuvky peněžní
celkem $90 a chtěl prchnouti
Právě když z hostince vyšel na
ulici ubíral se kolem policista
kterýmž byl zatčen Hejtman
druhého dne poranění svému pod
lehnul tak že Smith bude se mu
set nyní zodpovídat z loupežné
vraždy
H "Slavie" přináší v posledním
svém čísle následovní zprávu z
českých kruhů Et-louisských
zvláště pro členy různých spolků
podpůrných zajímavou: — "St
Louisský časopis Post-Dispatch
praví: "F Matoušek znám jest
na jižní straně jako "český král"
Jest majitelem bednářskč dílny v
čísle 1603 jižní 12 ulice a má
jmění asi za $200000 V úterý
ráno u soudce Zimmermana Ma
toušek zadal žalobu na $2 proti
spolku rytířskému při katolickém
kostele svatého Jana Nepomucké
ho Dne 12 a 13 listopadu chu
ravčl ale když se hlásil o podpo
ru $2 byl odmrštěn Předseda
spolku praví že zadá protinárok
poněvadž Matoušek spolku dluhu
je" — O přelíčení tohoto slavné
ho sporu píše německý list tamní
Amerika: "U smírčího soudce
Geo Sommersa v čísle 2027 So
JJroadway konalo se přelíčeni o
žalobě pana F Matouška proti
katolickým rytířům od chrámu sv
Jana Nep Pro svou neobyčej-
nost případ ten přilákal do soudní
síně množství posluchačův Pan
Matoušek žádal $2 podpory ne
mocenské ale spolek odepřel je
vyplatiti poněvadž Matoušek za
své nemoci byl s platem pozadu
V jedné schůzi spolkové byl totiž
pan Matoušek pokutován 70 centy
ale nezaplatil Nějaký čas potom
stonal dva dny i Žádal $2 podpory
a když byl odmrštěn zadal žalo
bu V prvním procesu byl sám
advokátem kdežto spolek zastu
povalí právníci Rassieur a Buder
Ukázalo se že podle znění stanov
a domácích pravidel spolku pan
Matoušek nemohl býti považován
za člena v dobrém stání a že tudíž
nebyl oprávněn k podpoře Na
tom nic nemění že oněch 70 centů
po svém uzdravení zaplatil Soud
ce rozhodl tudíž proti panu Ma
touškovi a odsoudil jej k zaplacení
útrat" — Dodatkem k tomu po
dotýkáme že jak se nám sděluje
pan Matoušek pro výroky proti
členům spolku dotyčného pře
soudem učiněné v mimořádné
schůzi zc spolku vyloučen byl
Sněhovou kuli ranou z revol
veru oplatil v pondělí minul ty"
dne v Chicagu iCIetému J Cava-
naughovi krajan Rudolf Vlach
Týž jel pculiční károu stoje na
platformě když tu pojednou kulí
sněhovou do obličeje zasažen byl
Rozzuřen byl tím tou měrou že
do davu výrostků házením kulí se
bavících z revolveru střelil a jme
novaného mladíka do čela zasáh
nul Poranění jest velice těžkým
a Vlach ponechán za mřížemi do
kud následky rány známy nebu
dou V Clevelandu pokusil se v pá
tek v noci krajan Frank Hudec
zaměstnáním natěrač ve vězení
policejním dvakráte o sebevraždu
Frank jsa na flámu navštívil ve
čtvrtek odpoledne manželku kte
rá jej opustila Tam řádil tak že
byl přivolán policista který se jej
ujal a odvedl jej za mříže K ve
čeru když klíčník obcházel věze
ní spatřil Hudce visícího na
kšandě Zachránil jej a jelikož
po chvíli byl sebevražedný pokus
opětován přivázán zuřivec k mří
žoví tak aby nemohl sobě ublížit
Policejní soudce měl s Hudcem
smilování a potrestal jej $1 a útra
tami
DROBNÉ ZPRÁVY
V Hubbard la srazily se v
pátek dva nákladní vlaky dráhy
Chicago & Northwestern při čem
3 zřízenci o život přišli
Demokraté v kentucké sně
movně posl nemohou seshodnouti
vzhledem k novému zákonu vo
lebnímu a následkem toho pochy
buje se že týž zákonem se stane
Ze 102 demokratů pouze 53 pro
hlásilo se jich pro předlohu do
tyčnou Ve Wilmington Del zatčen
byl v sobotu kasír prvé národní
banky z Dover V N Boggskte
rýž více jak $100000 zpronevěřil
V sobotu projednávána v Chi
cagu před soudcem Garym žádost
o povolení nového soudu Luetger-
tovi Celkem podáno 24 příčin
pro kteréž by prý nové přelíčení
odsouzenci povoleno býti mělo a
nejhlavnější z nich jest ona že
prý soudcem u porotců předsudek
proti obžalovanému vzbuzen byl
Do Chicaga vrátili se v sobo
tu inžinýři kteří vysláni byli chi
cagskými kapitalisty združenými
ve společnosti Warner Muller Ma-
ritime Co do Nicaraguy aby
prozkoumali tam zda kanál nica
raguanský s úspěchem provésti
by se dal a zprávou jejich jest Že
práce ta nebyla by tak nákladnou
a pracnou jak dosud se za to mě
lo
U Rockíord III udála se v
sobotu odp srážka dvou osobních
vlaků dráhy C M & St P při
níž 1 zřízenec železniční usmrcen
a 3 jiní smrtelně zraněno Cestu
jících zraněno celkem 20 žádný z
nich však těžce
Oxnardova cukrovarnická
společnost zakoupila 11 Hueneme
Cal 2981 akrů pozemků za $116
750 na nichž pěstována bude cu
krovka pro cukrovar kterýž v mí
stě tom společnost ona staví
Z Denver Colo oznámeno
ve středu že založena tam choř
vátská kolonie kteráž zaujmouti
hodlá 150000 zavodňovaných po
zemků v údolí Shcnandoahv okr
San Miguel
Pro Matici Školskou v Čechách-
V čís 28 P Z ohlášeno $12 30
PÍJos Papež Albion Neb 50
Jos Pokorný Rolston Okl 50
J F Vodvárka New Lon
don Conn 500
v r Suchs' Omaha 100
Celkem v tomto čísle $1930
(O hojné příspěvky prosíme)
VdéfnoKt matťliia
Jak (hrwitký kalarrh půtoH
na iiltkw
Pí G W Heard Howth Tcx
v nedávném dopisu dr Hartmana
píše: "Zasýlám vám dnešní po
štou fotografii mého syna Karla
jenž dospěl dne 16 ledna věku 5
let a jenž stížen byl chronickým
hnisáním středního ucha z něhož
jej La-cu-pi-a vyléčil Zasýlám
též fotografii mé malé dcerušky
Ruby která v
lednu dospěla
stáří 2 roků a
stížena byla ně
jakým nepořád
kem vnitřností
Byla již téměř
kostrou a my bťt?
pochybovaliže ='vV V'
se uzdraví By- W
la churava 3 nebo 4 měsíce a Pe
runa lék učinil ji opět zdravou
Nedala jsem jí ani celou láhev
Shledávám že Pe-ru-na jest zna
menitým lékem proti průjmu jímž
dceruška moje trpěla v noci Pak
počala nabývati síly a chuti k jíd
lu Nemohl! Pe-ru-nu a La-cu-pi-a
dosti vynachváliti Jste ví
tán k použití kteréhekoliv výtaž
ku z mého dopisu jestli to v ja
kémkoliv spůsobu pomůže trpí
cím"
Velmi poučný spis pod názvem
I lis of Life" sepsaný dr Hart-
mancm jest úplnou malou knihou
pojednávající o rodinných lékách
Zašle se zdarma když dopíšete
na The Pe-ru-na Drug Mfg Co
Columbus O
Čechové! Občané američtí!
Chystá se k válce se Španělskem
o svobodu Kuby Snad již brzy
válka započne a naše nová vlast'
bude míti zapotřebí statných páží
ku ochraně své Co učiníme my
Čechové američtí? Dojista svou
povinnost! Vyzývám všechny
obyvately Nebrasské kteří chtí
svou povinnost učinili abychom
dle státního zákona zakládali v
českých osadách české setniny a
spojili se v český pluk Přihláš
ky přijímá nížepsaný a též mohou
být poslány na Pokrok Západu
Vzhůru do zbraně!
Petr Maiza
1726 So 8th Str
Omaha Nebr
Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravna báseil Svato
pluka Čecha "Lešetínský kovář" Lí
čeno v ní otrými tahy poněmčováuí
českých dědin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu Českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
ijemcovacím a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť za poněmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseíl psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spúsobila veliký
rozruch Však ten trval na krátce!
Vláda i zkonfiskovala' Jen něco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báscil tuto v
plném znění konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Hifhem prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepší a doko
nalejší ú pravé a větším formáte- než
bylo prvé Báseň- tvoří knihu o KS
stranách a prodáváme ji po 2Sct Do
Čech se zaručením za 50c z druhého
vydání (ana kniha valně těžší) za bict
K dostání za hotové u
Pokrok Západu
Omaha Neb
Věčny žid
Není díla kteréí by v romanopise
Ctví tak poutalo všechny vrstvy čtená
řů jako "Věčný lid" Jest to román
světoznámý který každý čte se zalíbe
ním Toto velké dílo čítaiící 1216stran
jest nyní k dostání úplné řa tl Hiit
na ukázku pošle se ochotně zdarma
každému kdo ofl požádá pod adresou:
Knihovna Americká
Omaha Nebr
Záchvaty trvale vyléčeny 74rhviy a
nervfmiMwl xralzi po Jednodenním ufivám
Ir Kllne-iiGreat Nerve Kefttorrr 7al-ll
prn 2 láhev naikouiku Obdrzilejt triarnia
br K H Kline Ltd V3I Ach Ht Vtailndci
p!ilal'a HTKDTM-17
J 3 1 v