Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍO
Pokrok Západu1
0 nás a pro nás
O vývoj jednotlivých národa a
celého lidstva vůbec noviny mají
za posledních padesát roka ohrom
ne zasluny novinami sin se
vzdělání a uvědomění do nejširšíth
vrstev lidu a novináři vším prá
vem nazýváni jsou pyšným titulem
— učiteli lidu
I v naši Česko-amcrické vétvi
vykonaly mnohé Časopisy zdárný
kus práce pokud se týče zuŠlcch
tění našeho lidu a stopy tohoto
poctivého působení nalézáme v
mnohých osadách česko-amert
ckých
Veškeré národy v popředí svě
tové kultury stojící váží si svých
novinářův a chovají k ním uctu
v naši česko-americké větvi jest
novinář však ubožákem na něhož
se pohlíží buď s útrpností a na
mnoze i s pohrdáním
Příčiny tohoto smutného úkazu
jsou různé a jedné z nich věnuji
tuto kapitolu Novinář musí zí
skati si úcty svojí prácí dle toho
jak bystře dovede pojednávati o
událostech hýbajících veřejností
dle toho klesá aneb stoupá úcta k
němu Každý novinář má tedy
býti bedliv aby nějakým nešikov
ným výronem svého péra nepocu
chal si svoji pověsť
Ale v našich česko-amerických
novinách se to béře na lehkou vá
hu List se musí vyplnit — jak?
Co na tom záleží? Trpělivý český
Čtenář stráví mnoho a to myslel si
asi také pisatel jednoho úvodního
Článku v Denním Hlasateli v němž
pojednává se široce o chicagské
záhubné obilní Spekulaci Josefa
Leitera
Odbývá-lí se běžná práce v no
vinách poctivě tu se to dá omlu
viti ale úvodní Článek má býti
zrnem časopisu v úvodních Člán
cích má právě zrcadliti čeho novi
nář je schopen Dotyčný úvodní
článek byl však hrozně mizerným
zrcadlem S tak malou znalostí
skutečných fakt napsati článek to
je také "kumšt" ale jaké ponětí
si intelligentní farmář učiniti musí
o novináři který takovým spůso-
bem pravdu bije v tvář to je jiná
otázka
Pisatle ku příkladu praví že
Leiter a Armour skoupili a kon
trolují celou sklizeň pšenice ame
rické a nyní ceny ženou nepřiro
zeně do výšky otupujíce konsu
menty On spřahuje Leitera s
Armourem a přece oba na burse
stojí právě v čele dvou různých
táborů Leiter jest vůdcem "bý
ků" ženoucích cenu pšenice s
vabec všech obilin nahoru Ar
mour vůdcem "medvědů" stahují
cích cenu dolů
Leč to není ještě ten největší
"mistejk" Článkaře D II který
svou národo-hospodářskou mou
drostí plýtvá ve sloupcích a chu
dák ani neví mnoho-li vlastně ten
"zlolajný" Leiter té pšenice má
koupeno a patrně ani nejmenšího
nemá ponětí o tom mnoho-li ob
nášela sklizeň americké pšenice za
poslední rok
Ke skoupení toho co sklidil
americký farmář v předešlém ro
ce nestačilo by ani jmění Vander
biltovo Astorovo a Gouldovo do
hromady a ti přece jsou jiní koso
vé nežli je Leiter Dle odhadu
vládního obnášela sklizeň pšenice
za roku 1897 okolo 536 milionů
buŠlů kdybychom připočítali k
tomu přebytek z roku 1895 tu ne
stačilo by 600 milionů ke skoupe
ní veškeré pšenice americké Lei
ter kontroluje však pouhých 18
milionů bušlů pravá to maličkost
proti úhrnné sklizni Není to
těchto několik milionů bušlů jež
udržují ceny pšenice ve výši
avšak jest to přirozený zdravý ná
zor Spekulační jimž řídí se Leiter
a jenž odpovídá skutečnosti Lei
ter správně soudí že na světovém
trhu není plenice nadbytek a pro
to kupuje — ovšem ne pšenici na
papíře — jak se z většiny na burse
děje ale pšenici ke skutečnému
dodání a následkem toho získal si
o anerické farmářstvo velikých
zásluh a toto jest mu také vděčno
za to co profi vykonal a mluví se
dokonce o tom žc k iowskému
státnímu sněmu má podána býti
petice v níž se Žádá aby den na
rození Leiterova učiněn byl záko
nitým svátkem Zdravá spekula
ce jeho nejen že má blahodárný
vliv na trh pšenice ale i stoupnut
ovsa a korný o 10 centů na buŠlu
jest jeho nepřímou zásluhou
Tvrzení Článkaře D II že
americký rolník nemá z tohoto
stoupnutí žádného prospěchu po
něvadž prý byl prodal již veškerou
přebytečnou pšenici řadí se k ostat
ním výkvětům jeho moudrosti
Kdyby tak zeptal se některých
česko-amerických rolníků ti by
jej poučili o jiném a řekli by mu:
"Ieiterů v ic Jej nám o pane avíak
tul Armour ů (hr Snili nás ráčil!"
Veritas
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Na snému k českém dotazu prof
dra Jos Čelakcvského stran ru
šení ústavně zaručených práv
Cechů v Dolních Kakousích vobo
ru národního Školství uvedeny do
klady že jsou v Dolních Rakou
sích celé obce osídlené od pra
dávna obyvatelstvem českým pro
něž jest nezbytně třeba českých
Škol Že se i v Dolních Kakousích
v národních Školách vskutku vy
učuje po Česku doznává nyní i
zemský výbor dolnorakouský jenž
ve své zprávě o stavu národního
školství za rok 1895 — 96 oznamu
je Že se v onom Školním roce vy
učovalo česky ve veřejných ško
lách v Hlohovci Nové VsiPoštor
né a sice ve Škole chlapecké i dív
čí vesměs v okrese mistelbaŠ
ském pak v Německé Trpnouzi
Grundšachách BabŠachách s ex-
positurami v Londýně Švarcba
chu a Holinkách v okrese bejdov
ském Pozoruhodno jest že při
sčítání lidu roku 1890 v těchto
třech posledně jmenovaných ob
cích nezapsán ani jediný obyvatel
s obcovacím jazykem českým a
přece ještě roku 1896 bylo nutno
a tamních školách dáti vyučovati
po česku Ovšem zpráva zemské
ho výboru se omlouvá že jazyka
českého užívá se v těchto školách
jen na nižším stupni jako jazyka
dorozumovacího při německém vy
učování kdežto ve vyšších třídách
jest kromě náboženství vyučování
úplně německé Ale ještě pozo
ruhodnější jtst následující přizná
ní zemské školní rady vídeňské
Ve Školním roce 1895 a 1896 bylo
ve Vídni 64 dvoutřídních průmy
slových pokračovacích škol jež
navštěvovalo 13233 učedníků Z
těch bylo 6580 Čechů 5796 Něm
ců 291 Poláků 410 Maďarů
Tedy dobrá polovina všech vídeň
ských učedníků navštěvujících po
kračovací Školy jest česká
Rusko a Rumunsko Bylo již
oznámeno že rumunský král chy
stá se na návštěvu do Petrohradu
ale nebyla ještě veřejnosti udána
doba kdy ta návštěva se odbude
Podle nejnovějších zpráv z Petro
hradu přijede tam král Karel
uprostřed měsíce března Návště
vy podobné bývají jen zpečetěním
předchozího politického ujednání
mezi vládami států jejichž panov
níci se navštěvují Mezi vládou
rumunskou a ruskou jednalo se o
tom aby Rumunsko vzdalo se ko
ketování s trojspolkem a dalo se
cestou opravdové politiky národ
ní jíž může býti v Rumunsku jen
ta která se opírá o souvěrné
Rusko a tou oporou chce poskyt-
nouti mravnou pomoc Rumunům
sedmihradským a uherským kteří
jako jiné nemaďarské národnosti v
Uhrách upí pod těžkým jhem bez
ohledných utiskovatelů překhí-
va jících už 1 místa kde utiskované
národnosti mají svoje dávná sídla
Není to tedy Žádná kombinace že
Rumunsko definitivně dává val
trojspolku a zjevně přistupuje na
stranu Ruska S věcí tou musí
být uŽ počítáno jako s faktem
Podobá se že následkem nového
poměru Rnmunska k Rusku bude
přistoupení Rumunska ke svazku
balkánských panovníků od něhož
v poslední době ne sice formálně
ale fakticky odpadlo Srbsko
Nové válečné lodi francouzské
"Echo de Paris" dovídá se že
admiralita francouzská rozhodla
se vykonati vše aby do roku 1904
hotovo bylo 26 nových lodí fran
couzských
Bouře pro zdrtlenl chleba v talii
Vylíčili jsme již ve zprávách te
legraíickýckých jejich vznik s
proto také uvádíme nyní příčiny
proč takové neobyčejné zdražen
chleba v Itálii nastalo Příčiny
zjevu posledního byly trojí: Vy
soká cla na obilí zadržován
velkých zásob obilí ve skladištích
velkostatkáři a obchodníky ze špe
kulace na vyšší ještě ceny a koneč
ně přehnané obecní poplatky
akcisní za mouku atd Jen 1
prvém směru nastalo jakési zmír
něnía sice snížením státních cel z
obilí této první tísně z hladu
Však ostatní okolnosti potrvaly a
s nimi i zdražení chleba i ohromné
jitření v lidu Opposiční Živly
římské zvláště radikální spolky
tamní chystaly se na neděli 30
ledna konati veliké shromáždění
za účelem úřady o prostředcích k
odpomoci Vláda ale rozhodla se
shromáždění zakázati Radikál
Costa podal proto v schůzi sně
movny italské dotaz k ministr
presidentovi při jehož odůvodňo
vaní pravil mimo jiné: Dali jsme
v důvěrné schůzce poslancův na
šich s ministr-presidentem tomu
to ujištění že na shromáždění
našem bude přísně šetřeno ústavy
a pořádku a pohřbu rrezzia
(dělníka policisty ubitého jehož
pohřeb konal se za účastenství as
20000 lidí) dokázali jsme svou
moc 1 svou kázeň Opakujeme
znova: Budeme dbáti zákona!
Bylo snad ministerstvu namluve
no že se chystáme ku vzpouře
zasluhujeme ale víry více než jeho
rádcové a proto projevujeme na
ději že ministr shromáždění po
volí tím spíše poněvadž by jinak
za následky zákazu sám musil býti
zodpověděn Ministr-president
Rudini: Vaše důvody mne nepře
svědčily Bez dalšího pravím že
se shromáždění konati nebude
Vašich hrozeb se nebojím Za
překročení moci můžete mne
pohnati k zodpovědnosti Klid
a pořádek budou ale i v Římě
i v celé zemi zachovány Costa:
Nehrozil jsem naopak pravil
jsem že by shromáždění to dalo
lidu možnost by svým stezkům a
tužbám zákonitý dal výraz — Tím
ve sněmovně byla záležitost ta
zakončena Ulice římské' dala
pak vláda už v sobotu obsaditi
vojskem a hlídkami jízdeckými
Také četnictva mnoho do Říma
svoláno V Kolosseu umístěny 2
škadrony Četnictva Celkem bylo
dáno policejnímu ředitelství v
Římě k disposicí 80000 vojáků
pěšákův a 800 četníkův
černá Hora na výfi svého povolá
ni Uvedli jsme jii podle "Glasu
Črnogorca" důvody pro které kní
že Nikola nesvolil aby bratranec
eho vojvoda Božidar Petrovič byl
kandidován na úřad hlavního gu
vernéra ostrova Kréty V důvo
dech těch bylo řečeno že Černá
Hora jakožto země slovanskákte-
rá vždy pomáhala k osvobozování
národův a jako země pravoslavná
spojeuá s Reky jednotou víry ne
může se propůjčovati k něčemu z
čeho by mohla vzejiti překážka
sjednocení řeckého národa a musí
trvati při své historické úloze jež
dosud není zcela naplněna Ne-
odvislé listy srbské nazývají toto
prohlásenf manifestem knížete Ni
koly a praví že Černá Hora ocitá
se jím na vrcholu svého povolání
Nemeníí uspokojení vzbudil "ma
nifest" knížete Nikoly v Řecku a
na Krétě Krétské národní shro
máždění vyslovilo knížeti Nikolo
vi za jeho šlechetnost díky Zatím
vychází na jevo že kandidatura
Božidara Petroviče nebyla kandi
daturou Ruskou jak bylo původně
oznamováno nýbrž vlastně proti
ruskou Bylo by dosti zajímavo
věděti dal-li Boža Petrovič sou
hlas ku své kandidatuře či bylo-li
ho snad zneužito bez jeho vědomí
k protiruské a protiřecké intrice
Jisto jest že kandidaturou Boži
dara Petroviče mělo se předejiti
kandidatuře prince Jiří již Rusko
chystalo 1 v době kdy řecké voj
sko loňského roku nejtíže bylo od
tureckého potíráno Kandidatura
prince Jiří již Rusko celou svoj
váhou chce učiniti skutkem dává
věcem na evropském východě
náhlý a netušený obrat Zdá se
jakoby si Rusko a Anglie vyměni
ly role Dosud Anglie snažila se
přivrtati Rusko k východní otázce
evropské aby sama měla volnou
ruku v Asii a Rusko se zdráhalo
nyní ale Rusko samo chápe se díla
a pokračuje v řešení otázky v tom
též směru který se u nřho stal
historickým K tak zv shodě
rusko-rakouské bylo podnětem že
loni obě vlády stejně pohlížely na
krétskou otázku Letos poČínaj
se rozcházeti Vídeňské vládě je
na pováženou aby guvernérství na
Krétě bylo vzneseno na řeckého
prince vedlo by to prý k sjedno
cení Kréty s Řeckem a ohrozilo
by krétské mahomedány Na to
ruské listy odpovídají aby Ra
1 f v v #
kousko preaev&im se staralo o
blaho mohamedánů v Bosně a
Hercegovině odkud se jich za
jeho vladaření vystěhovalo mnoho
tisíc Další rozvoj věci slibuje
býti velmi zajímavým zvláště
vzhledem k poměru rnezi Ruskem
a Rakouskem
asijského vzchodu "Novoje
Vremě" praví že Rusko je pevně
rozhodnuto nepřivolitiaby přístav
Talienvan na Čínském pobřeží v
němž stojí několik ruských lodí
které se do malého Portarturu ne
mohly směstnati prohlášen byl za
otevřený Ruská vláda oznámila
vládě Čínské své rozhodnutí a slí
bila jí když Anglii nebude po
vůli tytéž výhody které Anglie
počínajíc opatřením peněz za týchž
podmínek za jakých je Anglie
Cíně půjčiti míní a končíc strate
gickými opatřeními na hranicích
Číny a Korey S Ruskem podo
týká list jest v té příčině za jedno
Francie 1 Německo Kdyby se
Anglie přes to chtěla Talienvanu
zmocniti pod uvedenou záminkou
bude mít i proti sobě všecky pev-
ninné velmoci na dálném východě
zainteresované Anglická vláda
musí se rozhodnouti bez odkladu
již proto že do zahájení anglické
ho parlamentu je sotva jen něko
lik dní a v trůnní řeči bude musit
býti zmínka o věcech východo
asijských "Times" dovídá se z
Oděssy že Rusko pošle do Vý
chodní Asie po moři 10000 mužů
Dopravu obstarají křižáky dobro
volného loďstva Dle jiné angli
cké zprávy nachází se již 10000
ruského vojska v Portarturu a Ta
lienvanu Rusko a Rakousko na Balkán
"Nord" prohlašuje opětně s nej
větší jistotou že rozdělení Balká
nu není obsahem dohody rusko
rakouské Dohoda redukuje se
na to že Rakousko slíbilo pod pó
rovatí ruskou východní politiku
založenou na zachováni pokoje a
státu quo Mezi Ruskem a Ra
kouskem nebylo ani řeči o tom
aby byl Balkán rozdělen na dva
obory vlivu na obor vlivu ruského
a rakouského ani o tom nebylo
řeči aby Jihoslovanům bylo dopo
ručeno chovati k Rusku i Rakous
ku stejné sympatie "Nord" dále
vystupuje proti vídeňským dopiso
vatelům do francouzských listů
kteří francouzskému obecenstvu
věc představují tak jakoby si Slo
vané rakousko-uherŠtí toužebně
HtiSvá roilifnýrh 6olĎ
Uséení
NACHLAZENÍ A KA&LK
K docílení pftuobWího vyléčení
ivyciirr:
a VTl-ryXJIZ užívejte
ALLErrs
LUÍIG
BALSÁM
J
1
iwpulirávťjte wboii uáivántm celil
Jež poskytnou pnuta ďunou úlevu
Tento prsní Btlsám jut chválen pro
ttvi (xllcliřujlcl vlii)lnill JI roli ilero
ivcdi a utlíí výboji ftllrnittá blány
NtyibNHliuJt opium nvb tidn Jln opoj
ní lk Duchovni a vořejni Konici bu
dou Wl'Jk-m Jmtll lék použiji upo
kojeni ŽúlťJlA lili-ďte pKiti dottatl
ALLKV8 Li: NO HA LHA M
17 b kárnlkS: Ste Wh- a 1100 liber
a
Yšom kdož
pozemky vidčli
líbí se a odporučujf no
vou českou osadu ' '
to Willoff Rinr llinsola
ČTĚTE TENTO DOPIS:
ClIATťl KLD MlNN Q LfDNA '98
"Byl jsem na prohlídce po
zemků v české osadě ve Willow
River shledal jsem půdu do
brou a dost vody pěknou ro
vinu a dost dříví Koupil jsem
80 akrů v 1 sekci T 44 R 21
a uznávám pozemek tento tuze
za laciný an se hodí dobře k
rolničení i dobytkářství pročež
jej mohu všem krajanům kteří
by nějaký pozemek rádi koupili
nejlépe odporučiti
Josef Kopecký"
mlt že vás to stojí k za-
J koupení 40 akrů pouze
$20 hotově a pak $ 10 ročně při 6 "
proc úroku Cena akru $300
Dopisy zodpovídány r h-tl trki p!Ite na
JAM KS KLUZÁK
likf vyatf-bovaleckf Jwlnatel
m Globe Bldg St Paul Minn
amb na:
IIOPKWELL CL ARKE
La ml CommlKKloner St P A I) R R
ST PADL MINN
li
žádali takové dohody Rakouska s
Ruskem která by Balkán mezi
oba státy rozdělovala a zároveň
píšou tak jakoby orgány troi-
spolkové proti takové dohodě vy
stupovaly "Nord konstatuježe
pravý opak jest pravdou a že
myšlenku o rozdělení vlivu na
Balkáně nejhorlivěji propagují dva
orgány trojspolkové a protislovan-f
ské:"Neue Freie Presse" a "Pester
Lloyd" Slovanské listv proti-
spolkové praví "Nord" od
let
přejou si dohody Rakouska
8
Ruskem ale na tom základě aby
Rakousko-Uhersko vzdalo se vůbec
své balkánské politiky a věnovalo
své síly uspořádání své rozhárané
domácnosti
"Ultima raiio re eis" Nová
rychlostřelná děla Německa jsou
johate - - zdobená Vyryt lest na
hlavni říšský orel německý za ním
písmena známá: "W B I" na (
konec pak slova vrvU: "Ultima
ratio regis" (Poslední králův dů
vod") Mnichovský "Vaterland" $
píše k téže výzdobě děl pruského
krále: Z dé a bvlo Mlc
akožto "ultima ratio" i proti
"vnitřnímu nepříteli" pálí no že i _
tu bezděčně si vzpomínáme na
dělnictvo Jest to také zcla hezké
že také dělník smí groícm svým
prisplvati k opatření nástrojův
ichž možná bude jednou užito
proti němu Tak Žádá to moderní
kultura!" AŽ potud—'Vterlaad