Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 23, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i 1
ZÁPADU
POKRQg
r :
ř:
I"
WEEKLY EDITION KNTKiU OST OKFICH
'ťOST OKFICK T OMAHA NEB AS ÍKCOKD-CLA8S MATTKS
: :_
Předělilo na Pokrok Z4(du $220 Oi rok
Přt dřUtn na Pokrok s KolH Aia $3 00 ia rok
ROČNÍK XXVII-- ČÍSLO 30
OMAHA NEB VE STŘEDU 23 ÚNORA 1898
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Havanský tabák z Floridy
Sekretář zemědělství Wilson
meškal v min dnech vc Floridě
aby se tam z vlastní zkušenosti
přesvědčil o rozsahu pěstování ta
báku ve státu tom a o zkušenosti
své vyjádřil se následovně: "Bě
hem posledních několika roků na
40000 Kubánců kteří téměř celý
dosavadní život svůj pěstováním
tabáku strávili přestěhovalo se
na Floridu a záhy seznali že pod
nebí floridské úplně onomu nej-
lepších tabákových krajů kubán
ských se vyrovná A Američané
umění jejich od nich záhy se nau
čili Státní statistika ukazuje že
prodáno bylo loni Kubánci 60
000000 doutníka a prodej tabáku
vynesl jim $13000000 Sp Stá
ty platí Kubě Sumatře Mexiku a
jiným zemím dosud na $17000
000 za tabák a Floriďané snaží se
obchod tento pro sebe zajistiti
Vzdor tomu Že z Floridy přichá
zí do trhu nyní ročně na 16000
000 doutníků nelze přec dosud
naleznouti v trhu doutníku florid
ského a všechny přichází pod jmé
nem doutníka havanských"
Šerif přel soudem
Ve VVilkesbarre Pa pokračo
váno v úterý odp v přelíčení v
případu šerifa Martina a jeho 82
příručími obžalovanými z hro
madného povraždění bezbranných
stávkářů a z podaného toho dne
' svědectví dlužno uvésti pouze
jen svědectví K Višnickéhokterý
přísahal že šerií Martin byl prv
ním který do řad stávkářá vypá
lil a jednoho z nich skolil načež
teprve pak že hromadná palba do
" řad jejich započata Ve středu
nebyla obžaloba se svými svědky
'jimiž dokazováno býti mělo že
Šerif znamení ku palbě dal šťast
nou neboť ve křížovém výslechu
podařilo se obhájcům svědky ve
výpovědích splésti a k doznání je
příměti že dřívější výpovědi je
jich na pravdě se nezakládaly Ve
čtvrtek vyslechnuto několik stáv
kářů kteří tahu na Lattimer se
súčastnili a ti vesměs svědčili že
do nich od příruČích šerifa stříle
no bylo když na útěku se nalézs
li Téhož dne vydáno výborem
žalobu vedoucím provolání v
nŽmŽ žádány jsou peněžité pro
středky k dalšímu vedení soudu
an fond příslušný úplně jiZ vyčer
pán jest
Koneční zatčen
Ve Westerville malé to vesnič
ce as 12 mil severně od Colum
bus O vzdálené vypátrán a zat
čen byl v úterý T Hogan o kte
rémž po delší dobu tajná policie
spolková jakož i policie několika
větších měst a několik soukro
mých jednatelen pilně pátraly an
proti němu důstatek důkazů bylo
že dopustil se četných okradení
schránek poštovních kteréžto zlo
činy v posledních několika měsí
cích v různých městech unie spá
chány byly Při zatčení jeho na
lezeno v kapsách jeho 120 různých
klíčků od schránek poštovních
jakož i téměř 200 dopisů jež v
poslední době v různých městech
ohioských z pouličních schránek
poštovních ukradeny byly Ho
gan kft svému zločinu se přiznal a
policii v Columbus udal že se
společníkem svým jehožto jméno
udati se však zdráhá v posledním
jroce za více jak $40000 pouká
zek bankovních a poštovních z u
kradených dopisů odcizil
Dva tisíce mil péšky
urazil jak v úterý z Iluron SD
oznamovánu Gustav Kunish (Kli
neš?) který se svými 3 syny
z Petersburghu Va tam přibyl
Týž odstěhoval se s rodinou svou
do okolí Petersburghu před něko
lika lety leč nedařilo sir mu tam
tak jako očekával a proto s rado
stí použil příležitosti kteráž se
mu naskytla a farmu svou za poze
mek v So Dakotč i si zaměnil
Peníze které mu zůstaly zanc
chal manželce sám pak sc svými
3 hochy ve stáří 10 12 a 14 roků
vydal se pěšky k novému domovu
svému kteroužto vzdálenost té
měř 2000 mil v 10 týdnech ura
zil Některý den urazili až i 35
mil a týdně ušli průměrem 200
mil Po cestě dařilo prý se jim
dosti dobře neboť nalezli všude
dosti soucitných duší kteréž pří
střeší a posilnění jim poskytly
Budou nebo nebudou?
Americkou federací práce před
loženo bylo počátkem týdne všem
místním uniím přadlářskýchdě lní-
k mm
WILLIAM M
Pan Evarta jest nyní 80 rokft stfír a iíp)ii5
znamenitčl&ícu právníkfi cel5 zemi
25
rvi Bcmcimim sumami li) 111 onoiio po VC8I IICUO tikalKllUnlnO prOCCBU před
5 lety proti vthlaMnému kazateli Jleecherovi byl zástupcem tohoto Nyní
chřadne a zřídka opouStí svou postel
ků ve státech novoanglických k
odhlasování zda prohlášena býti
má stávka všeobecná kterouž
by majitelé přádelen donuceni by
li k uvedení mzdy opětně na tu
výši na jakéž před novým rokem
se nalézala jak se podobá hla
sování nedopadne ve prospěch
stávky neboť převážná většina
dělníků jest toho náhledu že čas
k tak obrovské stávce na kteréž
by se 200000 dělníků podílelo
příhodným není a že vyvolání
stávky ještě zhoršení stavu dělni
ctva za nezbytný následek by mě
lo Jedině z New Bedford Mas
dochází zprávy že místní unie v
zájmu stávkujících stávku prohlá
siti volnými by byly
Prý se poděkuje
Z Ann Arbor Mich oznamuje
se že došla prý tam zpráva dle
kteréž nynější náš velevyslanec v
Turecku J B Angell dřívější ři
ditel tamní university z úřadu
svého poděkovali se hodlá a(Že
již podzimním termínem školním
dřívější svou hodnost opětně na
stoupí V New Yorku zemřela v pá
tek před i hodinou ranní sl F
E Willardova předsedka tempc-
renční unie křesťanských žen
DO POVETRI
vyhozen v úterý večer válečný
parník "Maine" v přístavu
havanském
Pres 250 lodníků zahynulo
Příčina neŠtřstf dosud záhadou
ZlOCIN Cl NÁHODA?
V úterý v noci došel sekretářé
námořnictva od kapitána válečné
ho našeho parníku "Maine" v pří
stavu havanském na Kubě kotví
cího Sigsbeeho telegram kterýž
značného rozrušení v mysli veške
rého lidu amerického spůsobil
JOVARTS
nsleplým Své doby byl jedním z nel
Před dvaceti lety za presidenta liayese
Telegram byl sice velice atručným
za to však význam jeho byl dale
kosáhlým neboť přinášel zvěsť o
jednom z největších neštěstí ja
kýmž kdy válečné loďstvo naše
stíženo bylo ba o jednom z nej
větších neštěstí jakéž vůbec kdy
které loďstvo válečné potkalo
Bylať válečná loď "Maine" do
povětří vyhozena při čemž více
jak dvě třetiny veškerého mužstva
o Život přišlo Telegram onen
zní následovně:
"Maine vyhozena v přístavu
havanském v 9:40 do povětří a
úplně zničeni Mnoho raněných
a nepochybně ještě mnohem více
jich zabito a utopeno Raněni a
zachráněni jsou na palubě válečné
lodi španělské a na parníku Ward
Line Co Pošlete parník z Key
West pro mužstvo a pro to co z
lodě zbývá Zachránili jsme se
pouze v tom co na sobě jsme
měli Veřejné mínění mělo by do
dalších zpráv potlačeno býti Dů
stojníci jak se podobá vyvázli
všichni Pouze o Jenkinsonovi a
Merrittovi dosud se neví Značně
důstojníků španělských poíítaje v
to i zástupce gen Blanco jest u
mne s vyslovením sympathií -Sigsbee"
Samo sebou se rozumí že žádo
sti kapitánově bylo bezodkladně
vyhověno a s dychtivostí očekává
no zpráv dalšíchjimiž by náleži
tého světla na nešťastnou událost
tuto vrženo bylo a jimiž objasněno
by bylo zda hrozné neštěstí toto
spůsobeno bylo nešťastnou náho
dou či nedbalostí mužstva aneb
zda o bídácký čin se tu jedná
Zprávy tyto záhy docházeti
poČly a jimi rozsah neštěstí ještě
větším učiněn než z počátku sou
zeno pravý však původ osudného
výbuchu zahalen jest dosud rouš
kou tajemství Náhledy o tom
velice se různí a pravda seznána
bude teprve po úřadním vyšetřo
váním hlavně pak po vyzdvižení
trosek na nichž nejlépe možno
bude seznati zda neštěstí spůso
beno bylo výbuchem skladiště
prachu Či zda loď torpédem neb
podmořským podkopem do povětří
vyhozena byla
Neštěstí samo popisováno jest
cestujícími na parníku "City of
Washington" kterýž nešťastné
lodi nejblíže zakotven byl násle
dovně: "As v 9:25 slyšeti bylo slabý
výbuch střelné ráně se podobající
načež as po 10 vteřinách cestující
silný otřas ucítili a hned na to
pravou sopku těla lidská nábytek
a trosky lodní soptící před sebou
uviděli Celá loď zdvižena byla
do výše hned pak na to zvolna
ponořovati se počala" Jiní svědci
výbuchu tvrdí že nejdříve vyšlehl
ze středu vvsokv plamen načež
— r
teprve následoval výbuch při
němž loď téměř úplně z vody vy
zdvižena Ihned učiněno bylo
všemožné na zachránění těch kteří
do vody vržen s vlnami zápasili
Největších služeb v ohledu tom
prokázáno záchrannými čluny ze
španělské lodi válečné "Alfonso
XII "jakož i čluny parníku"City
of Washington" jimiž celkem 59
raněných vyloveno — Kapitán
Sigsbee v čase výbuchu nalézal se
v kabině své a poraněn byl na
hlavě na štěstí ne však smrtelně a
jako pravý námořník setrval při
tonoucí lodi své do posledního
okamžiku Z 26 důstojníků za
chránilo se jich 24 za což děkova
ti mají výhradně tomu že místno
sti jejich v zádi lodi se nalézaly
ne tak Šťastnými byli námořníci
mající ložnice své v přední části
lodě neboť tam právě výbuch se
udál a spousta tam spůsobená
byla hrozuou
Kapitán Sigsbee vyjádřil se o
neštěstí samém následovně:
"Nemohu o tom mnoho říci
Byl jsem ve své kabině a právě
dokončil jsem psaní rodině když
výbuch povstal Loď prudce se
nahnula a v témž okamžiku věděl
jsem co to znamená — že loď jest
ztracenasvětla v kabině shasla a jen
jsem se ven dostal setkal jsem se
se svým pobočníkem kterýž ke
mně chvátal Dal jsem hned
rozkaz by pořádek zachován byl
a aby skladiště prachu zatopena
byla leč to bylo zbytečným neboť
ta byla již zatopena a vše bylo
ztraceno Ze záchranných člunů
zůstaly nám pouze tři a ty byly
ihned spuštěny" Na otázkuČím
as dle náhledu jeho výbuch spů
soben odpověděl že na otázku tu
odpověď dlužným zůstati musí
Jeden z důstojníků který bez
úrazu z lodě vyváznul prohlásil že
jest mu nepochopitelným kterak
výbuch povstati mohl neboť prý
přesně dle předpisů prachárny o
osmé hodině prohlédnuty byly a
klíče kapitánovi odevzdány Jiný
z důstojníků který nalézal se v
čase výbuchu s několika svými
soudruhy v jídelně vypráví že po
vyběhnutí na palubu shledal že
celá hoření paluba roztrhána byla
mimo čehož požár na lodi vypuk
nul a tato rychle potápřti se po
čala Následkem toho obrácena
veškerá pozornost na spuštění člu
nů a zachraňování raněných Ze
354 mužů zachráněno jich bylo
pokud zjištěno 57 24 důstojníky
v to nepočítaje
Parník Olivette na jehož palu
bu ranění lodníci přenošeni byli
přibyl do Key West ve středu po
10 hodině večerní Výplatčí Den
nison kterýž mezi těžce raněnými
se nalézal vyjádřil se ku zpravo
daji spojeného tisku o neštěstí
tomto následovně: "Příčina výbu
chu pro každého z nás jest nevy
světlitelnou záhadou Udál se ve
skladišti téměř ve samé špici pod
vodní čarou se nalézajícím Podél
téhož nalézá se skladiště uhlí jest
však odděleno prostorou dvou
stop dle obvyklého zvyku vyko
nána prohlídka skladiště o osmé
hodině a tu zjištěno že teplota y
témže pouze 59 stupňů obnášela
Skladiště zavřeno klíče kapitánu
odevzdány a mužstvo o 9 hodině
na lůžko se odehrálo Výbuch
udál se v 9:40 a tím také tato
tak hrozná ztráta životů lidských
vysvětlována jest Z těch kdož
ua přídě se nalézali zachráněno
jich pouze as deset Výbuchem
roztržena loď ve dvě části a týž
byl tak silným že několik nešťast
níků do výše 40 stop vyhozeno
Ve skladišti nalézalo se 25 tun
hrubého prachu užívaného pro
náboje velkých děl a nenalézal se
tam žádný dynamit střelná bavlna
neb náboje torpédové jež by
otřesením se vzníti a vybouchnouti
mohly Třaskaviny tyto uloženy
byly ve skladišti hlavním kteréž
nevybudilo Kolem skladiště ani
ve skladišti samém nenalézaly se
žádné dráty elektrické tak že ani
tím spůsobem výbuch vysvětlován
býti nemůže Nemyslím že Maine
zničena byla torpédem pod loď
vloženým neboť v případě tom
bývalo by dno bylo roztrženo a ne
hořejší Částě lodi Zadní čááť lodě
potopila se ve třech minutách a ti
kdož se zachránili učinili tak pouze
v tom co na sobě měli
Dle posledních zpráv přišlo 253
lodníků o život a 103 byli zachrá
něni Z Key West došla ve středu
od dopisovatele spojeného tisku
nezaručená zpráva že prý kapitán
Sigsbee pevně věří že neštěstí
spůsobeno bylo torpédem že tento
náhled svůj námořnímu odboru jiŽ
sdělil a že požádal o bezodkladné
vyslání znalců kteří by příčinu
výbuchu zjistili Náhled tento
sdílen jest ze strany mnoha dů
stojníků námořních kteří tvrdfŽe
při lodi jakou Maine byla a při ve
lení důstojníků zkušených jakýmž
kapitán Sigsbee a důstojníci ostat
ní na lodi té byli jest výbuch
téměř úplně nemožným a že ne
štěstí toto vysvětlit! se dá pouze
jedině tím Že torpédem ze břehu
vyslaným spůsobeno bylo Co
na domněnkách těchto pravdy
ukáže se ovšem nejlépe z předse
vzatého vyšetřování
"Maine" byl válečným parní
kem druhé třídy postaven byl v
loděnici brooklynskč r 1890 ná
kladem 52588000 byl délky 318
a Šířky 75 stop vnor obnášel 21 '6
stopy a nosnost 6682 tun Vy
zbrojen byl 4 desetipalcovými a
6 šestipalcovými děly 6 sedmi
liberními a 8 jednoliberními děly
rychlopalnými 4 děly gatlingový-
mi a whiteheadskými torpédy
1
K '
ť:
fí
) "i
v -1
'
ř
V-
'i
i
4: -
'i
V
Vi '
1:
r
'%
u
' m
r
t
u
~
t:
V :
'V
1 - V