Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 16, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POK
WEEKLY EDITION
XNTKRKD AY THR POST OFFICK AT OMAHA NEB AS SKCOND-CLASS MATTKR
- nŽNÍK XXVII- ČÍSLO 29
ť
OMAHA NEB VE STŘEDU 16 ÚNORA 1898
předplatná Pokrok Západu $220 u rok
Pfíitltné ni Pokrok KalbAaS300 rok
h
ř
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zohavená mrtvola
muže nalezena byla v úterý ve vý
chodní řece v New Yorku a poli
cie jest si jistou toho že jedná se
tu o záhadnou vraždu podobné
oné Guildensuppově jejíž objas
něni tolik času policii tamní vza
lo Mrtvola byla úplní- nahou
půl hlavy scházelo pravá noha
useknuta byla v kyčli a levá v ko
leni a podobné i obé ruce v rame
ni uříznuty Dle všech známek
byl muž onen nejdříve zaškrcen
neboť na krku patrny byly znám
ky provazu kterýž až do masa se
zařezal mimo toho nalezeno na
tčle několik ran dýkou zasaze
ných Tělo leželo dle všeho as
týden ve vodé a ztotožnění bude
velice těžkým hlavně následkem
toho an půlka obliče
jem chybí
Šerif před
V soudu se šerife ''
nem a
82 jeho příručímí p
K &jno ve
Wilkesbarre Pa v Tcrý a své
dectví podané bylo as týmž co v
dnech předcházejících Svědčeno
totiž že stávkáři na pochodu do
Lattimer klidně se chovali že oz
brojeni nebyli a že příručí již den
před hromadnou onou vraždou
stávkářlm postřílením hrozili
Několika svědky svědčeno Že po
hromadném výstřelu když raně
ným soudruhům svým ku pomoci
přispěti chtěli nebylo jim to od
příruČích Šerifových dovoleno a že
í ::„ u-lx„_~ _t i:
že okamžitě z místa se neodstraní
Ve středečním výslechu svědčeno
že při zastavení stávkářů byl šerif
prvým kterýž vystřelil načež nak
hned hromadná palba následova
la Svědectví ostatních bylo té
měř úplně totožným s oním v dnech
předchozích podaným a bylo by
tudíž zbytečno šířeji o něm se ro
zepisovati
Romantický sňatek
odbýval se v úterý v Kansas City
Mo Ženichem byl Presciliana L
Corpio syn mexického milionáře
a bývalého generálního poštmi-
stra mexického kterýž pod faleš
ným jménem po 3 roky v státní
káznice vězněn byl nevěsta pak
byla pí M U Pebblesová ma
trona státní kázniee jejímž zakro
čením ženichu jejímu omilostnění
se dostalo Corpio přijel před
lety do Kansas City se stádem
dobytka z Guanajuato Mex pod
jménem Camilo Lopez a jednoho
krásného dne vlákán byl do vykři
čené místnosti 'paní' Dodsono
vou vydržované Když s panič
kou právě v nejlepší zábav? byl
objevil se pojednou uražený 'man
žel' kterýž 'zadostučinění' žádal
Co dále se dělo o tom svědčeno
před soudem různě jisto jest však
tolik Že v nastalé rvačce Lopez
nůž kuchyňský uchopil a Dobso
novi do prsou jej vrazil tak Že
smrt záhy následovala Lopez
by! zatčen a vzdor tomu že hájil
se tím že Dobsona bodnul v se
beobraně když tento jej přepad
nul a oloupiti chtěl uznán byl vi
ným vraždy a na 30 roků do káz
nice odsouzen V káznici naučil
se Lopez anglicky a záhy sezná
- mil se s matronou pí Pebblcso
vou kteráž přesvědčena jsouc o
jeho nevině u guvernéra v pro
spěch jeho zakročila a pomocí zná
mých svých omilostnění je!o do
cílila Sňatek na to následoval a
teprve při něm ženich totožnost
svou prozradil Novomanželé od
jeli hned na to do Mexika
Vojsko do Alasky
V úterní poradě kabinetu pre
sidentova usneŠcno bylo vyslati
do Alasky za účelem udržení po
řádku bezodkladně další posádku
vojenskou a sice vypraveny budou
dvě setniny 4 pluku pěchoty z
Vancouver Wash do Taiya a ji
né dvě setniny téhož pluku do
Skagway S posádkou odjede též
i plukovní hudba a všichni vypra
veni býti musí tak aby celou sé
sonu vydržetí tam mohli Vyslá
ní posádky stalo prý se nutným
tím že bezzákonost v území zla
tém stále víc a více dle docházejí
cích zpráv se vzmáhá
Přiznal se
S D Worden odsouzený v San
Franciskti Cal k smrti pro vy
šinutí poštovního vlaku nedaleko
Sacramento v r 1894 v čase vel
ké stávky- zřízenců železničních
při čemž několik Životů lidských
utraceno a jemuž nové přelíčení
nejvyšší instancí soudní odmítnu
to bylo učinil v úterý guvernéru
Iiuddovi úplné přiznání v té na
ději že tím omilostnění sobě zaji
stí Doznání jeho obsahuje 3700
slov a hlavním bodem téhož jest
1K
É J
že učinil tak za přispění několika
soudruhů jichž jména udal na
výslovný rozkaz unie k níž přiná
ležel mimo toho udal prý mnoho
jiných zajímavých podrobností ze
stávky oné jež širší veřejnosti do
sud známy nebyly
Zábava našich 'študentu'
V Chicagu bavili se v úterý stu
dující Kushovy lékařské koleje
Školy zubního lékařství a žáci ško
ly Marquette na Harrison a Wood
ul kulováním se a vyvinula se z
toho taková rvačka Že ku zjedná
ní klidu 40 policistů zapotřebí by
lo Když prví policisté se dosta
vili a pořádek zjednati chtěli při
vítáni byli od pánů studentů pra
vým deštěm kulí sněhových a zá
hy na to bylo po nich i různými
věcmi jinými házeno a několik po
licistů poraněno Pravá rvačka
rozvinula se pak když policisté
několik výtržníků zatknuli neboť
soudruzi jejich za každou cenu je
osvoboditi chtěli Celkem zatče
no a na stanici policejní doprave
no 25 nastávajících pánů doktorů
Vlaným
vraždy prvého stupně uznán byl
ve středu v Sioux Falls S D 88
letý vysloužilec J Carrington a
porotou trest smrti provazem mu
odporučen Carrington přepad
nul a zabil v noci 7 pros 111 ro
ku A E Ericksona a sice učinil
tak za příčinou loupeže Tvrdí se
že Erickson byl již pátou obětí
Carringtonovou
Velkým požárem
navštíveno bylo ve středu z rána
Fort Worth Tex a padlo mu za
více jak % milionu dolarů majet
ku za oběť Zničena byla Spatro
vá budova Ilurleyho v níž různé
úřadovny se nalézaly dále střížní
obchod Dreyfusův banka Farmer
& Mechanics úřadovny Ft Worth
& Denver City dráhy závod Worth
Cycle Co a několik jiných budov
menších
Qsudnv požár
řádil ve středu večer po 8 hod v
Pittsburgu neboť než plameny u
tlumenybylo za $ 2 000000 majet
ku zničeno a pokud známo 6 ži
votů lidských utraceno Požár
vypuknul ve 3patrové chladírně
Chautauque Lake Ice Co a pla
meny šířily se s takou rychlostí
že záhy všeobecné znamení poplaš
né dáno býti muselo a kolem půl
noci i hasičské sbory se sousední
ho Alleghany ku pomoci povolá-
JÍ
4
f
CHAMPION NA BRUSLÍCH
K McCuIIock Jest tou dobou nejry
ťblej&fm bruslířem na sf-ié Dobyl
třikráte vítězství světového při b ru
dé ní do vzdálenosti 15005000 a 10000
metrů miř oto čtyřikráte cbampion
ství ve Spojených Státech a pětkráte
▼ Kanndé Dydlí ve Winnipegu v
Kanadc
ny V chladírně jakož í v sou
sedním skladišti W A Harveler
& Co složeno bylo značně snadno
zapalitelného zboží jež plamenům
dobré potravy poskytovalo a ztrá
ta Životů spůsobena výbuchem su
dů kcialky jíž tam přes 8000 su
dů složeno bylo Padajícími tro
skami bylo na 20 osob více méně
poraněno a obavy jsou že mimo
uvedených 6 po odstranění trosek
ještě další mrtvoly v sutinách se
naleznou
Luet?ert odsouzcp
V Chicagu skončeno ve středu
po kolik týdnů vlekoucí se přelí
čení s vuřtlářem Luetgertem kte
rýž jak známo žalován byl ze za
vraždění manželky a z rozpuštění
mrtvoly její v Žíravinách a sice
uznán týž porotou vinným a ua
doživotí do káznice odsouzen
Případ odevzdán porotě k roz
hodnutí v 4:50 a porada dlouho
nevzala neboť již v 5:10 hned
při prvém hlasování všichni na
rozsudku 'vinen se usnesli Na to
následovala porada o trestu jaký
by odsouzenému přirčn býti měl
a dohodnutí na doživotním žaláři
dosaženo v 8:30 Soudci Garry
mu oznámeno že porota Re doho
dla načž tento do soudní síně se
odebral a v 11:25 rozsudek obža
lovanému přečten Luetgert zacho
val úplnou chladnost a čtení roz
sudku přijal s úsměvem na rtech
Před odvedením do vězení prohlá
sil že jist si jest toho že rozsu
dek tento nejvyšším soudem stát
ním zvrácen bude
DROBNÉ ZPRÁVY
V Colorado Springs Colo
prohlášen v úterý krajským sou
dem za neústavní zákon 8hodi
novou práci zavádějící a sice uči
něno rozhodnutí ono na tom zá
kladě an prý bylo by to poruše
ním práv jednotlivce kterýž může
pracovní lhůtu svou libovolně si
ustanovovat)'
V zákonodárstvu ohioskéni
učiněna byla kontraktorem Shela
nem z Chicaga nabídka na zdvi
žení kapitolu státního a na přista
vění jednoho dalšího poschodí a
to za $300000 Celá budova za
ujímá téměř plné 2 akry a vysta
věna jest z kvádru
Guvernérem so dakotským
sesazen byl ve středu pojišťovací
komisař Kipp a to proto an prý
od společností pojišťovacích neo
právněné poplatky vybíral u pro
sebe je ponechával
Přesidentu podán ve středu
delegací obchodnictva newyorské
ho pamětní spis v němž týž o za
kročení v zájmu brzkého zjednání
klidu na Kubě žádán jest
Za minulý rok ceněn byl ve
škerý vývoznáš na $1032007603
z čehož $689755193 nebo-li 66
84 procent tvořil vývoz plodin a
výrobků hospodářských
Známý petrolejnický král J
D Rockefeller daroval ve středu
městu Clevelandu pozemek v ceně
$27000 ku zřízení parku
V Denver Colo rozhodnut
ve středu spor mezi vodárnou a vý
borem občanským vzhledem k ce
ně dodávané vody a sice cena téže
soudem o nepatrný obnos snížena
V Anita ia zničen ve stře
du obilní elevator v němž 40000
bu obilí se nalézalo
Sjezd národní ligy rep klubů
odbýván bude z usnešení výkoné
ho výboru v Omaze v dnech 13 až
15 července místo 14 až 17 čer
vna jak dříve b"lo usneŠeno
Do Nickcl Tex a okolí
Všem příznivcům tamním oznarnu
jeme že na místě dřívějšího je inatele
našeho převzal nyní jednatelství pan
Fr Čulák a jest oprávněn ve všech
o1 "lodních záležitostech nás rautu
povatl Vyd Pokroku Západu
a Hospodáře
Za sníženou cenu!
Máme posud nékolik v V tuků spisu
Královské vénné mésto Mělník
a okres mělnicky
který a velkou píli sestavil a kji velké
své £kod£ vlastním nákladem vydal
Fiditcl městské (koly pan Lud IWhm
Jest to spis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a ničsta
Každý rodák mSlnický ničí by chovat!
spis tento obsahující popis a dčjiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávnit
je náa kn nabídnuti zbytku spisu xa
cenu valní sníženou a sice budem týž
prodávat! nyní za $2 00 i a poštovní
zánylkou l)f ívéjií cena $400 Žádný
MělniiSin nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě" levnou Hlaste te brzy
Adrct ujte: Pokrok Západu
Omaha Neh
£ja$~ Úplný seznam knih v
knihkupeteví Pokroku Západu
k dostání zdarma
Spisy vyJanó našim níMafsn
Leittíntký kovář báseň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku ikonfl
skovaného vyd tul Čítá 88 stran Cena
25 centů Do Čech zasýláme ji se zaru
čením správného dojití za '5 centu Bi
Lem jednoho roku rozebráno bylo vy
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
PamáUcif ttnkých emigranti Napsal
Tom Čapek 8 9 původními vyobraze
ními Cena vázané 75 centů
Vildtýn historicko-romantická obras
od Karla licrloe Cena 00 centu
1) dietní Ait chův román ve třech dí
lech od Duplesise Cena CO centů
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centu
Xebttpeíné Uijnnttti román z ang'ické
ho od Chas Heada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Elbix a Waterloo historický román od
F Stolle 3211 Btran velkého formátu
Cena CO centů
Za c~et otcovu roman od Xavier de
Montépinti 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centů
ItukrpUy KrAU)ihorkji a Zelenohoriký
se snímkem několika listů prvnéjšího a
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c
Tajtmttví tlofinv na Porter Squarů
Nspsal B C FarjeoDi přeloženo z an
glieiny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centů
Vttnijlíid velký román vchbisného ro
manopisce Eugcna Sue 1216 stran pou
ze 1100
Skolnl vikony v Ncbrasce ZfeStil Jan
Kosický Cena 50 centů
Nový Hoňte Krůto napsal Jul Verne:
obsahuje 576 stran cena 75 centů
Tnjemný hrad v Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centu
CVtríro Matky Boli v PaHii čili Esme
ralda spanilé dévée cikánské Román
svétoznámébo spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů
Otudnou $topou poutavý román od Em
(aboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů
Díti kapitána Oranta Jeden z nejvít
Sích a nejpoutavéjftích románů Julia
Ve' nea Zaujímá 721 stran cena 60c
1 'vůlch iluibáeh povídka z dějin če
ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centů
Meziproudy historický román z déjin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena (50 centů '
V Knihovní Americké vychází stále
aýborné spisy od nejvehlasní-isích spiso
vatelů Každých 14 dnů vyjde seiit o64
tracácli do roka vyjde 20 sešitů 1664
stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
$100
Obrazy
K dostání za hotové u Pok Západu
Jan Amos Komenský podobizna vě
hlasného našeho zakladatele moderního
školství — Cena 50c
IIu před koncilem Kostnickým Sní
mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena 1100
Kristus před pilátem snímek obrazu
znamenitého díla věhlasného malíře
Munkaosyho ve svétlotisku velkosti 21 1
28 za 25c
Hun a Žižka krásné dva litografované
obrazy představující české velikány
Husa a Žižku hodící se pro spolkové a
veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady 1100
Ludlmir Kláccl věrná podobizna to
hoto věhlasného amerického svobod
Ccna 50 centů t
Kojarská 8 r alba krásný barvotiskový
obr-z od ruského malíře 11 Makowsky
ho cena 50c
Kolnmbna na král droře ípanřl
ském snímek znamenitého díla nefvý
teenejsíbo feského malíře Václ Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
KVUxio a chová se v Metropolitan Museu
umí ní v New Yorku
Návrat Napoleona s Moskvy Překráa
ný barvotiskový obraz představující
uprostřed Napoleona v cele řady důstoj
níků v pozadí řady vojska a za ním září
hořící Moskva Nej znamenitcjM to dílo
znamenitého malíře Meissoniera 50c
Z vjsUtv koni Snímek zdařilého
obrazu Kosy Bonbeurovy 50c
Bitva n (JettysbiirjrH Snímek známe
nitého díla ppPaula 1'hilioteauxe 50c
Vil nrniloí " fcrí M" sdlanfeh
AU nrOUtl v Wllwin nm-lnktu vCulf&i
ok mm v N-íriiw-p 1'oui SVÚ botorě ibjr
tk 11 n dlouhou ft-kanou ph nítkém úroku
iHture nuuiiiy uTory puivinT ni ftpnir-
"iwiuM ovoce
Tfú 7 ík
HixUlMg W T HUW A Kil
Bťhuyler Neb
I V
f
I '
i '
i' -