Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 09, 1898, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍO Pokrok ZApadu'
Povedení darebáci-
U amerických obcnodníků jsou
z pravidla čeští občané považováni
za živel žádoucný a slyšeli jsme
ne jednou ale mnohokráte na
vlastní uši kterak si obchodníci
cizojazyční pochvalovali Že ne
mají lepších odběratelů kteří by
správněji platili nežli čeští Však
bohužel takovou pověstí nehonosí
se všichni krajané u těch kdož
nejlépe je znají O tom] jsme
se přesvědčili bezpoČtukráte a pře
svědčujeme se neustále Tak opět
v nedávné době seznali jsme jed
noho rafinovaného darebáka a aby
naší čtenářové seznali jak české
Časopisy bývají okrádány klademe
níže korrespondenci kteronŽ jsme
vedli tak aby si každý mohl uči
nili svůj vlastní úsudek -
Koncem prosince obdrželi jsme
následující dopis:
Thornburgh Neb 20 prosin
ce 1897 Mr Rosický Omaha
Nebr Ctěný pane! VaŠÍ upomín
ku jsem obdržel Vím že je Vám
vědomo že jsem vás o váš list
nežádal a že jsem vám psal hned
po třetím obdržení čísla aby jste
mi jej neposílali Ale marné Tak
jsem řekl poštmistrovi aby
vám dopsal a on tak učinil ale
časopis zastavil avšak on Že to
neučinil Dám Vaše psaní Mc
Alltesovi a uvidím co řekne
V úctě R C Walkerpoštmistr
O několik dnů později obdrželi
jsme následující psaní:
Thornburgh Níbr 29 prosin
ce Ctěný Pane! Váš dopis poŠt
mistrovi zdejšímu byl mi dnes do
dán spolu i s překladem dopisu
Kučerova kterýž sám o sobě jest
kuriositou která stojí za zachová
ní Co se týče toho zdali Vám
bylo oznámení zasláno nemohu
nyní říci jestli se tak stalo Já
byl poŠtmistrem v tomto místě po
devět roků a odstoupil jsem dne
9 prosince 1893 Nepamatuji se
Že by mi byl Kučera říkalže chce
aby mu časopis byl zastaven a o
dopisech takových nevedl jsem
žádné zápisky Však jestli jste
postlali časopis po pět roků na
tuto poštu a adresovali jej na pana
Kučeru anebo kohokoliv jiného
tedy jej dostávali a kdyby jej byli
odepřeli bývali by jste uvědomě
ní nejenom jednou ale opětovně a
věc bývala by oznámena poštovní
správě jak se patří Podotknu
ještě že nepovaŽuju pohledávku
proti panu Kučerovi za velice
cennou
V úctě J M McAlleese
býv poštmistr
Pro vécnou památko
časopisy české přináší následu
jící zprávu: "Správa kihovny
musea královstvíčeského obracejíc
se na české spisovatele redakto
ry nakladatele knih majitele
knihtiskáren milovníky a majitele
knih a české vlastence vůbec pro
sí téi americké Čechy aby veške
ré zajímavé a pamětní tisky a obr
razy jež se vůbec týkají Života če
ského darovali museu kde s nej
větší pečlivostí pro příští časy o-
patrovány budou"
Zpráva tato zasluhuje dojista
povšimnutí Čechů amerických ač
nevíme zdali povšimnutí dojde
leda že by povšimnuli si ji zdejší
vydavatelé a hleděli tomuto přání
příjíti vstříc My před časem je
ště za života nešťastného a před
časně nás opustivšího Fr Lepšy
učinili pokus o získání několika
vlastenců kteříž by vzali si za
úkol opatřovati pro museum krá
lovství českého vše co pamětihod
ného mezi námi se děje aneb vy
skytne a zejména zaopatřování
všeho co zde se tiskem vydá a co
tedy jest důkazem a odleskem na
ší činnosti Nežli se úmysl tento
uskutečnil opustil nás obětavý
LepŠa na věky a my sami pro ná-
se od velectěného architekta p J
Krčila pouze kolekce map Českých
osad V Americe dále jednotlivá
Čísla některých časopisů americ
kých kromě několika celých roč
níků a as 5 neb 6 knížek Z té
příčiny veškeré tiskopisy českoa
merické jsou pro náš ústav zvlá
ště vítány"
Abychom žádosti správy musea
vyhověli jest dojista naší svatou
povinností Jsme toho povinni
sobě svému národu i své budouc
nosti Zde nemáme žádné místo
kde bychom mohli ukládati a u
kládali dějinný svůj materiál z
něhož by se někdy v další budouc
nosti souditi mohlo o našem zde
působení Zde není Žádný ústav
kterýž by mohl materiál takový
opatřovati a jej pro budoucnost
zachovati Však bratry naše ve
vlasti dojista zajímati budou osu
dy s jakýmiž se zde potkáváme
nyní 9 sttkávati budeme v budou
cnosti tam bude vše co bychom
zde sebrati mohli což by na náš
život zdejší se vztahovalo dobře
uschováno a tvořiti bude upomín
ku na tu silnou haluz kteráž od
štěpena jsouc ze stromu českoslo
vanského zanesena bylá přes da
leké moře aby tu v národním o
hledu živořila a snad po čase úpl
ně uschla Jestli k tomu dojde
Vládní budova na vystavttti
transmississippském
Budova kteráž zřizuje se vlá
dou Spojených Států pro výstavku
kongresem povolenou nalezi se
na západním konci výstaviště
blíže 24té ulice při hlavní kotlině
jezera nebo-li laguny po jehol
obou březích rozkládají se ostatní
obrovité budovy výstavní Návrh
k budově této podán byl hlavním
architektem odboru pokladního ve
Washingtonu a jest jak viděti slo
hu klasického v němž ionický
převládá Budova jest ve třech
dílech Hlavní a prostřední část
čelící přímo jezeru má délku 208
stop a výška balustrády nad řím
sou obnáší od země 58 stop Šíř
ka budovy jest 150 stop
Ku hlavnímu vchodu nalézají
címu se uprostřed budovy vedou
široké schody a sloupořadí Nad
prostředkem budovy vznáší se o
brovská kopule kteráž vyčnívat!
bude nade všechny ostatní budo
vy Na vrcholu kopule bude he
roická postava představující
"Svobodu osvěcující svět" a v
noci zářiti bude pochodeH kterouž
postava tato drží elektrickým
světlem ve výši 170 stop od
země 3
Křídla hlavní částě budovy mají
"" ~"- -y "ES5" -s
nadarmo Tak řekl aby jsme ho
neodbírali z pošty a on ho strkal
do kamen Teď mi řekl jestli
chcete plat aby jste si dopsal na
něho že vám poví co se stalo s
Vaším listem Tak se s ním mů
žete vyrovnat tady máte jeho
adres: J M McAlleese Já jsem
váš list neodbíral
Zůstávám přítel Peter Kučera
Na tento dopis odepsali jsme
následovně: Milý Pane! Váš dopis
jsme obdrželi a dovolte nám
abychom řekli že jest pouhou
smyšlenkou My žádnému list
nevnucujem a jestliže někomu
pošleme jej na ukázku a nepřeje si
jej odbírat tedy mu jej nezasýlá
me Tím méně zasýláme komu
koliv koho by nám poštovský
oznámil že si časopis nepřeje
Proto musíme míti za to že jste
také jedním z těch pánů kteří
přišli na svět pouze jen proto aby
časopisy o jejich perně zaslouže
ný žold okrádali
Vydavatelé Pokroku Západu
Zároveň" psali jsme na poštov
ského na zmíněné poště o vysvěť
lení ke žádostí aby nám sdělil co
je na tom pravdy a obdrželi jsme
od něho následující dopis: Thorn
burgh Nebr 27 prosince 1897
V odpověď na Váš dopis ze dne
23 musím pouze říci že o tom
ničeho nevím Slyšel jsem Ku
čeru říci že řekl McAlleesovi aby
Byli jsme ovšem přesvědčeni
od samého počátku o tom že pan
Kučera lže Jeho vlastní dopis
byl nám toho důkazem totiž jeho
tvrzeuí že jsme posílali časopis
proti vůli poněvadž se tak u ná
neděje Však abychom se pře
svědčili ještě o vylhanosti jeho
tvrzení že na poště časopis pálili
dopsali jsme znovu poštmistrovi a
učinili dotaz k tomu cíli u něho
jestli totiž Kučera neb Kučerovi
časopis přijímali aneb jestli jej
používal za palivo íak Kučera
tvrdí Na to obdrželi jsme ná
sledující odpověď:
Thornburgh 10 ledna Pánové!
Odpovídám na váš dopis ze dne
7 že brali časopis z pošty po
celou tu dobu co já jsem v úřadě
a já nepoužívám papíry za palivo
Oni mi řekli že J M McAlleese
noviny pálil V úctě Váš
R C Walker
Takým člověkem Kučera je o
tom si nyní každý učiní svůj vlast
ní úsudek Bohužel že Čeítí no
vináři se s takovýmito darebáky
shledávají příliš často ku své velké
škodě
Se
letělo?
k všech
rj drnbfi-a
Tlroothu rferhnv drnbr tmmmn tnrntch
Cnjr DÍxké Kupta nraC Vypliti m vita
dopKktt nám o aesoain (
val různých prací a nenalézajíce
povzbuzení na místech na kteréž
jsme se obrátili ponechali věc na
dobu příležitějŠÍ Jelikož jest ny
ní Širší obecenstvo americké vy
zváno správou musejní přímo má
me za to Že by vyzvání toto ne
mělo zůstati nepovšimnutým a že
bychom bez váhání přikročiti mě
li k vyhovění témuž To nebude
vyžadovat! žádné značnější oběti
nýbrž pouze jen trochu horlivosti
Máme totiž za to že všichni zdej
ší vydavatelé byli by ochotni po
sýlati jak časopisy tak i knihy ji
mi vydávané knihovně musea krá
lovství českého když by k tomu
vyzváni a čas od času pobízeni by
li tak aby na to nezapoměli
Kdy! sbíralo se zde pro výsta
vu národopisnou bylo tak činěno
v tom úmyslu a doměnce že po
výstavě odevzdány budou sbírky
knihovně musejní To se však
nestalo jak svědčí následující vý
ňatek z přípisu správy musejní ze
dne 12 února 1897 kterýž zní:
"Pouze dovoluje si podepsaná
správa musejní připomenouti že
veškeré knihy na výstavě Národo
pisné r 1895 v oddělení americ
kém vystavené odevzdány byly
dle tehdejších časopiseckých zpráv
odborem českoamerickým národo
pisné společnosti českoslovanské
Museu království českého dostalo
nezůstane zde po nás památka
žádná a protož pečujme o to aby
památka ta zachována byla po
nás aspoň tam u krbu rodného
VICE lidí
Zemře na choroby povstalé z nastu
zení než na všechny ostatní nenoce
dohromady Tiííce prostředků léči
vých nabízí se lidu ze všech stran ale
žádný z nich riejnůže se vykázali toli
ka případy rychlého vyléčení jako Se
verů v Balsám pro plíce nejlepŠÍ lék
proti kašli Jest to pravý Balsáru
který utišuje pobouřené nervy který
odstraní každý kašel který vyléčí kaž
doa nafltuzeninu Pan Jos Kulík 1
Lodee Pole Neb o tom píše: Posí
lám Vám ♦ l0 11 b dvě láhve Vaíeho
Plícního Balsámu neboť moje matka
nfmůžb bez něho býtl Loni v zimě
měla velký kašel a užívala ho a kašel
přestal Váš PJÍcní Balsám jest moc
dobrý a platný a vidy uzdraví
Cena 25 a 50 rento
Chcete li zlomiti v jednom dnu
NASTUZENÍ A CIIRÍPKU
kupte si k PHcníuiu Balsámu Severo
vy Tabletky za 25c
Itevmatické a neira!gické bolesti v
kterékoli části těla rázem vypudí
Beverflv Olej 8v Gottharda
n#jlepšl rodinný llniment Cena 50c
'h Český lékArník 24-1 m
každé délku 148 stop a hloubku
100 stop Výška až k vrchu ba
lustrády obnáší 44 stop tak že
celá délka Dudovy obnáší 504 sto
py a prostora upotřebitelná k vý
stavě bude skoro 50000 čtvereč
ních stop
Od obou křídel této budovy
povedou sloupořadí a sice na prá
vo až ku budově hospodářské
na levo aŽ ku budově krásného
umění spojujíce obě tyto budovy
s budovou vládní
Jak mnoho bolestí mohou lidé
snésti viděti nejlépe na těch kdož
stíženi jsou revmatickýmí bolestmi
v kyčlích Kdo však užívá olej
svatého Jakuba jest vbrzku ode
všech bolestí osvobozen
Krajané navŠtívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštívit!
HOSTINEC
řízený p A KÍWkrm
roh 6té a Pacific ul
pouze bloťk a pftj východní od
nádraží 1
Výteřný Omaíský ležák dobrá vína
doutníky atd naleznou tu hoiU v hojné
Uob a mimo toho Jsou v hoatinci tomto
Jnlltl lifíioU Majitel hwtlr
-a ""™ ™r
ino a ipo
HiB pro turifViif i a
ulic