Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ze Scbuyler a okolí
Sotva 2c minul Nový rok a da
leká jeŠtč budoucnost k volbám
podzimním nicniéni obrací be
ústrojem v kotli politickém a hodí
se sem tam pol nko k malému
trvajícímu plamínku by nt-vyhasl
a z paničtí lidské nevyšel Proti
tomu neměli bychom žádné ná
mitky kdyby páni strojvedoucí
neopomenuli českou národnost a
připoměli sobě že Čechové roz
hodující hlas mají a míli budou
Z toho stanoviska by netnČli ti
páni zapomínati že i mezi českou
národností nalézají se mužové
zkušení vzdČlanf pokročilí a
schopní každého úřadu do nčhož
by voleni býti mohli
Bydlím dosti dlouho v okresu
Colíax a za ten celý čas a po mno
há léta jak dalece se pamatuji byl
jednou a to ze strany demokratické
navržen rodák Čech do státního
senátu a sice nebožtík pan F
Folda který soupeřem svým jen
šesti hlasy poražen byl Otázkou
naší jest proč by nemohl tak do
bře odporučen býti muž národno
sti české který po mnohá léta
stráni republikánské včrné služby
prokazoval do hodnosti tohoto
úřadu? Pan Jan Prokeš který po
mnoho roků ve Schuyler bydlí a
všeobecné vážnosti požívá byl by
silnou hradbou naší strany a po
chybujem že by se našel soupeř
který by se s jmenovaným rodá
kem mčřiři mohl Nuž vyčkáme
a pak uvidíme budc-lí se točit fla
šinetem starým aneb zařídí-li se
flašit nový
Jelikož se letos jednati bude o
zvolení senátora do Washingtonu
budou napnuté veškeré páky k do
cílení vítězství z každé jednotlivé
strany I3udou-li ' páni strojve
doucí jednati nestraně a navrhnou
J Prokše do senátu a našeho ne
ohroženého veleznámého kováře p
D McLeoda do domu zástupců
pak předpovídáme dva rep hlasy
zabezpečené
Co se pana McLeoda týče po
chybujem že se najde soupeř
který by si jej přetrumfovati trou
fal Jmenovaný občan zastával
okres náš jednu lhůtu a osvědčil
se býti nejen mužem alébrž úřed
níkem schopným a dokonalým A
proto tací mužové jako Prokeš a
McLeod odolají té nejsilnějŠÍ baš
tě nepřátelské
V naší okresní budově bylo mi
nulý týden Živo nově zvolení
úřadníci nastoupili kdežto někte
ří ze starých opustili místa až po
sud zastávaná Pan F W Šon
ka jehož lhůta též co okresního
zápisníka vypršela zůstane v sa
mém úřadě co depuíy Jmenova
ný rodák zastával úřad ten po
čtyry roky k té největší spokojeno
sti občanstva a voličů vůbec Pan
Fr Cuba zasedl za stůl soudcov
ský a proto ode čtvrtka nalézá se
soudcovské Žezlo okresu našeho v
rukou jmenovaného právníka
Mezi průmyslníky našimi udály
se také malé změny Stará pc
devatenácte roků trvající firma
Hrubecký bratří se rozešla a to z
příčin zdravotních' Pan C W
Hrubecký jak se povídá vstoupí
do obchodu nábytkového kdežto
starší bratr Tomáš v kovářství
setrvá
Pánové Cyril Schmid a Hejtmá
nek též se rozešli pan Schmid
setrvá a pan Hejtmánek bezpo
chyby Že na jiné hnízdo mánjmí
řeno Minulý týden jako bleskem z
oblak spadnutá procházela se uli
cemi města našeho známá paní
Čabanová Živá vdovička po kdysi
vrbky prodávajícím Toníčkovi té
hož samého jména Myslili jsme
že po ostudě jakou zde jmenova
' nl panička roku minulého zane
chala se více na obzoru schuyler
ském neukáže Ale jak se podobá
Schuyler je přitažlivé a ještě více
začáteční písmena Š neb jakmile
zmizel š zmizela i pověstná vší
ostudě rvykU pí Č
Pan F W Chrastil má od 15
t m v nábytkovém obchodě svém
společníka pana Emila Dvořáka
Jak se povídá přestěhuje se jme
novaná nová firma do rozsáhlé
místnosti paní Janečkové Od
kupníci naleznou u nové firmy
aové zboží v rozsáhlejším výběru
a lacinějších cenách
Hratří Pavlíčkové kteří po ně
kolik roků řeznický obchod s do
brým úspěchem vedli vyprodali
minulou sobotu celé zařízení své
panu Andcrsonovi Začnou-li ob
chod nový neb podniknou-li něco
jiného není posud známo
Zpravodaj
Zprávy osobni
— Pan Jan Petřík z Campbel
Franklin Co byl v Omaze v po
lovici týdne Přijel sem se sy
nem aby hledal pro něho lékař
skou pomoc Pan Petřík usadil
se ve Franklin Co před 1 1 roky a
vzdor tomu že po několikráte by
la tamní krajina též suchem po
stižena dodělal se pílí a přičinil
vostí slušného majetku Po mi
nulé 3 roky byla v onom okresu
úroda obstojná a poslední rok ze
jména dobrá tak že stav osadni
ctva jest uspokojivým Českých
osadníků jest v krajině té velmi
málo Pan Petřík bydlíval dříve
v Salině Co kde se na své cestě
k domovu stavěl
— Pan A V Hlava poštmistr
v Pleasanton Neb přijel se na
nás nenadále podívati min úte
rek Byl na cestě do Milwaukee
kamž odjel přes Chicago s milwau
ckou dráhou Ačkoliv jest neob
lomným demokratem přiznává
přece že republikánská správa jde
zemi k duhu
— Pan Jos Čížek starý známý
a přítel red t 1 ze Salině Co
byl v Omaze v minulých dnech a
zavítal též do naší písárny však
náhodou nezastihnul redaktora
jemuž potřásti chtěl přátelsky pra
vicí Nu nic neškodí! Však u
vidíme se v době výstavy kdy do
jista každý Čech a tedy i p Čížek
Omahu navštíví neboť bude to
pro velikou většinu ta jediná pří
ležitost za celého života viděti ně
co podobného jako bude výstava
zamississippská
— Minule opomenuli jsme uči
niti zmínku o tom lc byl v Oma
ze 'pan otec' z pražského mlýna
Pochvaloval si že za té zpropa
dené republikánské správy přece
jen každému se lépe daří a Ameri
ka počíná zase být tou starou A
merikou Ku svému překvapení
dozvěděl se u nás Že 'prasata ne
platí — Pánové Fr Janouch J K
Bartoš a K Průcha obchodníci a
vyrabitelé wilberští meškali za
obchodními záležitostmi v Omaze
— Ve Čtvrtek navštívil nás p
H M Wells veterán novinářský
který po více než čtvrt století jest
redaktorem a vydavatelem crete
ské Vidette jsa jedním z nejby
střejších a nejschopnějŠích žurna
listů ve státě našem Bylo to po
prvé co navštívil p Wells svého
dávného přítele red t 1 a náv
štěva jeho byla nám potěšením S
ním přišel pan E Franci syn jed
noho z bývalých nejstarších osad
níků creteských jehož znávali
jsme v dobách dávno minulých co
bystrého hošíka Come againt
— Pan Josef Palík z North
Bend Neb známý jednatel n ži
vot pojišťující společnosti Mutual
Life Ins Co z New Yorku mešká
v městě našem S ním přijela též
jeho manželka na několik dnů
— Počet venkovských pacientů
kteří u zdejšího výborného lékaře
dr HolovČinera lékařské pomoci
vyhledávají stává se téměř každo
denně větším což ovšem hlavně
dlužno přičítati dobré pověsti ja
káž o něm čím dále tím více se ší
ří Tak nalézali se u něho v mi
nulých dnech krajané Fr Fenka z
Humbolt Jan Mikulášek z Dodge
a Jan Janeček z Crete a včera při
byla sem za touže příčinou pí So-
merová z Verdigre Pan Fenka
přijel sem v tom pevném přesvěd
čení že mu pravá noha bude mu
set na každý pád odejmuta býti a
zatím byla mu dr Holovčincrem
zachráněna a týž bude se moci as
ve dvou týdnech zdráv domů na
vrátiti p Mikulášek trpící schnu
tím svalů na noze vrátil se počát
kem týdne zdráv domů a p Jane
ček vrací se co vyléčený v'akem
dnešním Doufáme že i pí So
merová hledané úlevy u dr Ho
lovČinera nalezne
Hostetterova Společnost zvítě
zila opét y soudní při
Poruient práv týkajících se jejich
Dittcrs nestrptno soudem
Spojených Států
Obvodní soud BpoJ Státu v Jižufni
newyorském okrsku Jemuž předseda
Boudce Townsend vynesl dne 23 pro
since 1HU7 své dobtozdání ve při společ
nosti IIotettero7y proti Isrscu Sommera
a Lonia Josepbovl pro padělání obchodní
známky Jejich povoliv soudní zákaz a
učiniv stranu obžalovanou zodpovědnou
Boudce oznamuje v přímé a srozumitelné
řeci práva připadá licí Hostctterové spo
lečnosti a zodpovědnost Jíž podléhají
všichni kdož by ji okrádali podvodem
neb křivým jednáním o zaslouženou po
včat a zisk plynoucí z obchodu zbudo
vanébo pílí bebein pul století Soudce v
stručnosti praví: "Žalující strana opráv
nenajest k ochrání proti přisvojcuí si
její obchodní známky jedním teb všemi
nepravými a nepoctivými spftsoby a soud
spravedlnosti má moc ochranu takovou
poskytnout! kdykoliv Jest přcsvčdčen
ze pokus učinčn byl padelalely k rušení
práv majitelů obchodní známky
V tuhém zápaBii mezi vyrabitelcm jenž
se namáhá aby docílil a udržel ovoce své
Cilnosti a poctivosti a množstvím pro
nanýeh soutcžníkn snažících § aby
mu vyrvali cenu uznání vynalezl !uh
padělatelů velké množství lišících se od
sebe spnsobu jimiž by se uznanému
správnému jednání mohli vyhnouti
Spravedlivé soudy ahledavše 1 cílem
nadčlatelii bvlo nřimčti obchodníka v
malém k prodávání nepravého zboží nic
netušícímu obecenstvu za pravé a takto
přispívati k rušeni práv původního nu
jitclc neopomenuly použili prostředku
jimiž by se zlo toto dalo odstranili
Neduhy ledvin a mčchýre rychle vyléčeny
Mfižctc obdržet! láhev tohoto slavného vynálezu Dr Kllmcfs
Swamp Root na zkoušku poštou zdarma
Muži ! Ženy léčí své neduhy tak raM bezučeln! že ztrá í nudčji a stávají te
□ vířivými Ve včtAiné případu dřll co v léčení povážlivé chyby následkem
řdomostl Jaky Jest núS neduh a toíirí nrts rbďavýiii Leomylným svčdectvlm
nedftvíi
nevři
o neduhu ledvin lnou bolesti v zádec h nříliS časté nuceni na moč a malou záso
bou téhož Jež provázeno Jest bolifktuvin pocitem Dle toho juk neduh ledvin po
kračuje dostává obličej barvu přižloutlou neb bledou oči Jsou naduřelé noty oté
kalí a nčkdy i srdce spatné pracuje Kdyby daUflio důkazu o přičme neduhu
bylo zapotřebí dejte stranou moč pulíl hodin Jestli pak na Bpodč shledáte usaze
mnu Jest to přesvědčujícím důkazem že ledviny a méchjřř potřebují lččení
Okolnost často přehlédnutá neb Již iieporoziiinčiio pozůstává v lom že ženy
trpí právč tak neduhy ledvin a mčc hvře Jnko muži
Dr Kllmeťs Swamp Itoot Jest vynálezem vťhlnného lékaře a včdútora a lako
takový není odporučován proti vAem neduhům lze v nčm vSak nalézt! vAo čeho
zapotřebí při nepravidelnostech ledvin a míchýře vznikajících chabou činnosti
ledvin Jako kattarhu méchýře písku v moči revmatísuiu neb Drobtové nemoci
která ve skutečnosti jest pokročilým neduhem ledvin
Mírné a zvláštní účinky tohoto sluvnébo íčku lze brzy pozorovali Stojí nel
vý5e pro své zázračné líčení Na prodej 11 lékárníku ceia padesát centu a dolar
Swamp Itoot docílil tak všeobecného ÚNpčc lni že Jestli si přejete zkusili zázračné
jeho vlastnosti můžete obdrželi láhev léku a spis obsahující cenné ponaučeni
úplné zdarma poštou Zrninte se o tomto listu a za-u te svoji auresu na ur Ml-
mer &Co Hinghamton N Y Již ta okolnost že liberální nabídka tato nalézá
se v tomto listu Jest zárukou pravosti
I 'odporuj to domnoí prumyMl
Flag Brand CflKOR
Wm
5 il
vru
Je larlnFJSí ílstií
a silnější nežli
kterákoli sem dovážená
— Hotovená od —
American Chicory Go - Omaha Neb
Í5f~ Ptejte se vždy svého groceristy po Flag Ilrand cikorii a praporem
1 Pi A Kreischmer
i ranhojiČka
H a vyral)llelUařetké kořenili a bylinné &
§ masti (íiyH druhy) k vybnjení kaidé a
8-
S riny a bolesti na Kle
1 Obydlí: 1940 již 16 ul
Omaha Nebr
Velká krabička (5 uncí) této vftelni
masti stoji 5oc Na venkov zavlaji se
nojniénfidvé krablíky ta 1110 poítou
21-1 r
8
KLONDYKE
u vašeho vlastního krbu
Nemusíte Jezdit i do Alasky k vuii zlatu
Kupujte svá semena u
Shugart & Ouren
a sklizeň z nich získaná přinese
v m hojné penčz
1'ahradní
4
NfJIp5í
Zolní : Vilm OLIO Jakoat
UUIIIUIIU inejniži
Kvetl
Sejrřtíí zásob]-
Poplito st o katalog a ceny
?eny
Zásoby drůbožnlcké
1'mstffxlek k hnbent fmtilik& k gvvtai
nohnewlt vajoc lky k drfil-ínlctvl mleté
kixtl atd v hojné kAhoM Hnpit si o clr
kulátaa seznam sáMob dr&txiinlckýcb
Hhuorart A Ouren
tbm seineBiH CoDWCIL Bluftb Iowa
Kožní nemoce
jako jsou Eczcma (jisty druh li
ěejc) praáivka Háej a svrab vy
IíSčí bo trvale použitím
HEISKELL OINTMENT
MHukclIs Kuuiky pomáhají Olntmontu
vlivem ivfin na Játra žaludek a stteva
ÍUtica takto krev Til vyléčí bolent bl-
y-
Ointment fioc Pilulky c n lékárníka
neb poitou od
JOIttiSTOX II0LL0WAY CO
531 Comuertw ht rhUaddDlil I'
XZ v risiá iebt základem
KAŠEL KREV =
£ v- u P™™'™: o( slabost pohlavní nemoci
g: n?t chřipku nemoci plic vyletí ko-ni odMrani z£
2Ž SEVERŮV BALSAM pro plíce SEVEULV KKVEÍISTÍTEL
asasoct $ioo 3
Í7ENY:-s BOLESTI i
S= bTlotokem" slaboMÍ obtížemi známkou choroby ledvin Ob- qC
S= vtéhotenství po porodu a v zme tize morem páleni řezavku vse- 3
n§ života uznají za neilepsí lék chny choroby ledvin a mechyre
s= o vyiei 2
g SEVERŮV REGULÁTOR Severův Silitflledvin a Joter
ženských nemoci $ioo 75c a $135 2
Dobrem měřítkem zdraví jest Bolestné zoubkování horkost bo- 23
Ě THIIT ieižiVnoatsIabo1 PSfiTNIÍÍ P8'1' 5Patn M
UlIUI gtS p0 nemoci seg- MV I I 1 II spánek ne- z£
lostí toho uzdraví pokoj odstraň
Severovi Žaludeřní Hořká SEYERLV TlSlTEL DĚTt 3
S= řisté bylinný lek Utiší uí a vyltíčí dt-ti 3
g 3Qca$ioo asc
II ACVhute jemné itrTnV P"1 nepraví- Es
£Z YLAijI lesklí dodávají V I K I delnoi( stolice
Jt: oblieejikrnsy Cbcete-H si je ta- 1 šw 1 (bolesti kolem pa- Z£
mZ kovými uěiniti a udržeti nalez- su nadýmání vyléčí úplně
g nete nejepSím lékem SEVER07Y PILULXY 2
£Z SEVERŮV SI LITE L VLASU pro játra =5
3oc a $100 ' j5c
Severova Zlatá mait na oři Severova Maht proti svrabu a ZZS
odstraní každý zánět oěí 25c vyraženinám vždy pomůže 50c
$E V3T Zvláštní léky za $300 poSIctc-U popis nemoci zZZ
W F SEVERA
% CEDAR RAPID8 IOWA Éf
iaiiiuiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaaia
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
Mejstirií tásnitké ramátky CtsU vyšlé nákladem Pokroku Západu
K nim připojen jott fotolitorafický snímek řtyř stran pú%odních rukopisu
& provází je vravČUivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jích kulturním významu kterou měl dne 25 kvřtna "K) v aíní
Til Jed Sokol v Chicagu p J A Olivcrius Rukopisy zahrnují následujíc!
tpčvy hrdinské milostné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
Ziboj a Slavoj (v původním znční staročeském)— Ctimír a Via slav— Jaro
mír a Itídeslav— BeneS Heřmanův— Jaroslav— LuluSe a Lubor— Zbíhon—
Jelen— Kytice — OpuSténá— Kůže— Žchulice— Skřivánek— Jahody
Rukopis Zelenohorský:
Básct! "Libušin soud" a zlomek básiiS "Snřm"
Cena pouze 25c Adresujte Pokrok Západu Omaha Neb