Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok 2SApadu
5
Z ČESKÝCH VLASTÍ
_______
Zemský rosfofr království festho
jak jsme sdělili vykazuje na rok
1898 obrovský schodek 18 milli
onu zlatých nic divného uváží-me-li
že zemské výdaje při v5e
olnjcnčm vývoji a při všeobecní:
stoupajících potřebách přirozené
vzrůstají veškeré daní Že však
plynou do Vídně Právě tak —
a ze stejných příčin — trpí defici
tem také inarkrabství moravské
Zde schodek vykazuje číslici té
měř 6 millionů zlatých Tento
schodek musí se o v Sem uhraditi
tak jako jinde přirážkami k pří
mým daním státním Tyto dane
činí v r 1898 na berních reálních
8668380 zlatých na dani výdel
kové 1876000 zlatých Ostatní
dane vyjímajíc novou osobní dan
z příjmu 1563646 zlatých nová
osoDní daň z příjmu 1065097
zl úhrnem 13173123 zl To
hoto roku činily toliko 12449015
zlatých — Kdy as Němci uznají
pravdu že centralismus poškozu
je hospodářsky a finančně nejen
české státoprávníky nýbrž í ně
mecké občanstvo zemč koruny
české obývající?
Hromadné vypovídáni z bytů ře
skýdt rodin V městě Iiilínč kte
ráž má asi polovici obyvatelstva
Českého na popud zástupců mě
sta a na agitaci městských poli
cejních zřízenců byli donuceni
majitelé domů dti výpovědi z by
tů oněm českým nájemníkům kte
ří posílají své děti do české Školy
Výpovědí takových podáno bylo
k soudu 56! Někteří majitelé do
mů výslovně nájemníkům prohlá
sili že vypovídají je neradi a jen
proto Že se bojí následků jaké
by je stihly kdyby měli nájemní
ky s dětmi z České školy Tyto
výpovědi podány byly obyčejně na
měsíc takže se češí rodičové měli
během jednoho měsíce vystěho
vati Někteří z obavy před dalším
pronásledováním výpověď přijali
jiní podali však námitky o nichž
ustanoveno stání na den 30 pro
since Na žádost obyvatelů bilin
ských poslala Národní Jednota
severočeská do Bíliny pražského
advokáta Dra Františka Kočka
aby zastupoval Čechy kteří ná
mitky podali Při stání ti kteří
měli ujednanou výpověď vydobyli
soudním smírem lhůty výslovně
smluvené ostatní pak kteří zvlášt
ní umluvené výpovědi neměli mu
sili se — vzhledem k tomu že
purkmistrovský úřad bilinský ve
zvláštním úřadním vysvědčení
potvrdil že v Dilině není žádných
zvláštních období výpovědních a
stěhovacích jako v Praze že se
tam malí nájemníci na 14 dní a na
měsíc vypovídají — zavázati že
se po třech měsících vystěhují
kterou lhůtu aspoň na domácích
vydobyli Při stání doznal zá
stupce vypovídajících že výpověď
dána byla jim jen proto že děti
posílají do české Školy Musí se
tedy většina českých rodičů dnem
1 března 1898 vystěhovali ač ne
mají kam Ale přes to prohlásili
stateční čeští rodičové Že svých
dětí z české školy nevezmou
Na snfmu markrabstvl moravské
ho němečtí poslanci o národních
otázkách nechtějí mluviti a pro
hlásili klid zbraní "aby tím usi
lovněji mohli se věnovati řešení
otázek hospodářských" Dobří
lidé ti moravští Němci! Ovšem
že mírumilovnost jejich má háček
Nechtějí proto s jazykovými otáz
kami na sněmu markrabství mo
ravského hýbali protože ihned
celému světu byla by zjevnou ko
medie kterou Němci v Rakousku
nyní hrají prohlašujíce se za mu
čedlníky a oběti českého znásilňo
vání protože celý svět musil by
užasnouti vida že ti "utiskova
ní" Němci ovládají Moravu ačko
liv jsou tu tři Čtyrtiny obyvatel
stva českého jeŽ je vydáno zcela
na pospas německé nepatrné men
Sině O těchto do nebe volajících
poměrech věříme žo neradi byj
němečtí poslanci mluvili Ale na
štěstí je tu někdo jiný kdo mlčeti
nemůže a nebude a to jsou —
poslanci čeští
Poidry na Venkové Dne 27 pro
since o půl 6 hodině večerní vy
pukl oheň v usedlosti pana Frant
Kyšavého rolníka na "Rišti" sa
motě která náleží ku předměstí
sv Kateřiny v Chrudimi Ačko
liv panovalo úplné bezvětří roz
šířil se oheň záhy na všechna sta
vení k usedlosti patřící tak že í
se zásobami lehly úplně popelem
jen dobytek a domácí nářadí
mohly býti zachráněny K požá
ru dostavil se za krátko sbor do
brovolných hasičů ze Slatiňan
pak sbory z Vorle Škrovádu Sto
jan a Sobětuch obcí od místa po
žáru dosti vzdálených Ze sboru
dobrovolných hasičů v Chrudimi
ačkoliv požár zuřil v obvodu sa
mého města nikdo se nedostavil
O íkole UdvUké sděluje "Ost
deutsche Rundschau": "Jak jsme
oznámili bylo vyhověno stížnosti
obecního zastupitelstva proti zří
zení nepotřebné české obecné
Školy Česká škola již otevřená
byla obecním zastupitelstvem za
vřena a klíč zůstal u starosty
Schoedcra Ve středu 27 prosin
ce objevil se okresní hejtman hr
Wallis u něho Žádaje by mu klíč
k české škole vydal Starosta to
ho odepřel Potom okresní hejt
man hr Wallis za nepřítomnosti
zámečnického mistra Reichela
vyzval dva učedníky by dvéře
Školní otevřeli Zatím objevil se
mistr Reichel který učedníky
otevřevší školu poslal domů Ško
la zůstala nyní neuzamčena V
noci ze dne 29 na 30 stala se věc
neočekávaná Veškerý inventář
školní byl odcizen Nazejtří lavi
ce kathedra atd byly shledány
roztříštěné Dne 31 purkmistro
vi Schoedrovi který se ukázal v
celé této záležitostí pevným za
stancem ohroženého němectví
uspořádána veliká pocta Na ko
nec zazpívána 'Wacht am Rhein'
- - Téhož večera Čechové přistě
hovalí demonstrovali proti sylve
strovské slavnosti uspořádané v
místnosti Germána Pánka kame
nováním Přes 40 oken rozbito
několik osob zraněno noži Útok
který chtěli podniknouti Čechové
na německou školu byl odražen
bodrými turnéry Na nový rok
bylo několik Českých hrdinů Čet
nictvem dopraveno do Duchcova
Majitelé domů v Ledvicích dají
výpověď všem českým stranám
které se ukázaly Němcům nepřá
telskými" — "Ostdeutsche Rund
schau" oznamuje z Duchcova:
"Městská obec zakoupila "Deu
tsches Hans" který chtěl koupiti
Čech Verner za pomocí banky
slánské za 41000 zl- za sumu
43000 zlatých
M A Mašek v Afoie Xcln
— vlaní uí—--
M4 na sklade velký výbf r vfieho druhu
kamen na měkké i tvrdé ulili kamna na
vaření rozličného druhu kuchyňské ná
činí stolní náčiní a vfibec víe do oboru
toho upadající NaViní pro řemeslníky
zámky a jiné potřeby ku stavbám pum
py trouby a větrníky které sám usazuji
hospodářské naladí jako l rboíí najdete
v mém závode vidy v hojnosti poduSky
chomouty ohlávky prasky háky atd
Pro nevěsty m4m zásobu' vsebo druhu
neJlepAího nábytku prádelníky postele
umývadla atoly židle pohovky atd
Mám JeSlč Jiných vřel v zásobě a nejlée
bude potfebujetedi nřřebo podobného
přijďte ae přesvědčit Je vře Jest to nej
lepSÍ a nejlacinějsí nei kdekoliv jinde
Objednávky a správky v&ebo druhu výři
zují aprávnř levnfi a co nejrychleji
21-Cm
M A MASEK
Hlod
í la vhWtál#ho vttřlku
l 'v ďnné KuruuJenw hnulému
kdo iri vesma JndnaloUtvi pro naae nové obra
fj Žádná ohavy phd (triton II lnut mm u
iYk Hllbernmna hul'ul Minu £id1&1 m
O tomto llatu — t Df
úiM ze železným tm
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
WAUKOMIS O T — Ctěná
red Před nějakým časem krajan
Fr Kafka prodal svojí farmu u
Hennessey a zamýšlel odcestovati
do Čech Nedojel VŠak než clo
Chicaga neboť na cestě zšílel a
proto poslán mazpět do Hennes
sey Z řeči jeho poznati bylo že
jest choromyslný a byl proto od-
vežen do Kingíisher k vyléčení
Asi za tři týdny byl propuštěn na
svobodu a odebral se ku známému
krajanu M Mertlovi 8 mil od
Kingfisher vzdálenému kdež po
byl asi 3 dny Naříkal si že má
bolesti v žaludku a chodil často v
noci ven a třetího dne když se
dlouho nevracel syn p Mertla
šel se po něm podívat a našel ho
ve stáji oběšeného Telegrafová
no pro koronera který vynesl vý
rok okolnostem přiměřený Sa
movrah byl vdovcem 56 roků
stár pocházel z Popovic na Mo
ravě a od r 1876 byl v Americe
První leta strávil v Saunders a
Hutler okresích v Nebrasce od r
1889 vlastnil pak farmu u Hen
nessey Okla Přátelů zde nemá
žádnýcht ve Vídni má matku a 2
sestry kteréž jsou oprávněny k
jeho pozůstalosti S úctou
Jos Škoda
KLU A Nebr Ctěná redikce!
Vědomost Vám dávám že jsem
šicí stroj od Vás obdržel v úplném
pořádku KdyŽ jsem jej zkusil
tedy jsem seznal že to stroj do
konalý Kdo ho viděl každému
se líbí Jsem pr"to radou kdo
by šicí stroj potřeboval aby se
jen obrátil na Pokrok Západu za
jistě že bude spokojený lépe než
když koupí od agenta jemuž dá
{55 a za pár roků nestojí aby ho
hodil do creeku Jsou někteří
lidé tak předpojatí a fanatiŠtí Že
nechtí ani věřit jak výborný jest
stroj Pokrok Západu a to proto
jen že v politice neb jinak s tím
to časopisem nesouhlasí Ovšem
že to jest jenom jejich vlastní Ško
da V úctě J V Tuma
DUTTE Montana Ctěná re
dakce! U nás jest nyní notná zi
ma Jinak tu máme každou chvíli
něco nového V dolech často
někdo přijde o život a na tom
ještě není dost ještě se lidé stři
lejí Minulý týden asi pět lidí
zde přišlo o život NejvětŠÍ roz
ruch spůsobilo zastřelení bankéře
P A Largey Tento byl podíl
níkem onoho závodu kterýž před
několika lety zasažen byl požárem
a v němž množství nahromaděných
třaskavin způsobilo onen strašný
výbuch kterýmž mnoho lidí přišlo
o život a k zmrzačení Jeden
člověk jistý Pat Riley kterýž též
přišel k zmrzačení žádal od Large
ho náhradu Í1000 Largey dal
mu pět set s čímž ale Riley ne
byl spokojen a Častěji přišel do
banku a tu hartusil o více peněz
Largey mu konečně řekl že jestli
mu nedá pokoj dá jej zavřít což
Rileyho rozlobilo a po bankéři
střelil a zabil jej
John Linduška
Mela otevřenou nohu po lét u— Everest
Kana 31 ledna WJl - I)r Peter Fahr
ney Chirago III Clený pane: Musím
vám dopisem o výsledcích uMvnní vaScho
Hoboka sdeliti Moje manželka po léta
rpela otevřenou nohou V tutéž dobu
bvla zároveň stlíena prudkými křecmi v
nikou a nohou Zkouřeli Jsme četné
prostředky a velmi skrovným výsledkem
Před nčjakým časem zaslechli jsme o va
íitn Moboku a rozhodli se zkusili je Po
využívání několika láhví mxnžclka má
cítila se mnohem lépe- Hána na Její no
ze počala se hojili a kdy byla trochu vle
léku využívala bolák típlnc s ztratil Od
té doby nebyla vlce }& nými křremi sou
žena Jest nyní tiplne zdr-iva aé Je 70 let
Mará Vás upřímný Josef MikesUa
Drt Pelra Itohoko vzbudilo obdiv u
mnohých pro Jeho zvláitní pósbni při
léčení soustavních nepořádku
To samé nelze obdrželi u lékárníkft
Prodává ae lidu přímo aneb pomocí
zvláštních Jednatelů Adresa zní Dr
Peter Fahrney 112-114 S Hoyne Ave
Chicago III
Vtin ta in? Jnkf l Jan Fiala Rflá
nuOJl Ul nin II W na Iok rok Zp-
du neudává vlak uvoil lru Na ohh-
ym 110 Jel AllMuronl wia potu pixnín
wn vúmk r Mminii DMiitme I'án U-n nio-hf
M) Uakavě ptlbiáM bychom Jej mol II k rllo
tí Vřd ťok Zép
Twtf m Mulo pícháni v zml tu — údech svalech? Bolí
viía liluva? Všechno to Je znamením 2e vaio
tlCItlOCtli? soustava tělesní Je v nepořádku Z počátku míižo
to b)!ti Jimioiu lehhú nevolnost která váuk ve
velmi vážnou nemoc muo přejiti Pukli (lite že soustava vaíeho
UHa vyžaduje pozornosti obstarejto tl hned láhev
Dra PETRA H0B0K0
starého to poctivého bylinného léku Ní kolik dávek přinese úlevu a
tálé užívání přivodí vyléčení Není na prodej v lékárnách Pouze
místní jednatelé jo prodávají
K orhraně obccenHtva a vyralito-ln a?!ii lilirv opat Nna Je na obalu Yeglstro
vanfm řlulem Kupující ii'lt hy přilil liumtl aiy nMylu vytnaúiio nebo 1lnak
zmnAno Neni6í'U-ll lio ve v#iu iiiínIó iliuil plu na
Dr PETER FAHHNKY 112111 S Hoynoavo Chicago III
iíí!!!!!!l!!íl!ii!!l!íi!!!i!líilfll!
Hambursko-Amer aKsiová paropl spol
Přeplavní ceny —
Po parolodích expresních nejrychkjší jízda přes moře za 5 dní 21 h
New Yorku Hamburku
ln lliitnliiirkii: ilo New Vorku:
Po pitrodícli expressu (cli £'2(0 Í3H0O
pravidelných &i (XI ÍH4 W
Union linie mm M400
Haltiinorské liniH ÍL'700
„ Hiíitické linif lo Š'éiíiia Í27HO 7e řlétína í-JííoO
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG -AMERICAN LINE
37 llrottdwaytf""ríl"í rdovnr I X W eor 1'andolpli k LuSalle Street
Ul(t " I (hien IIHnoU
Paroplav Spol Sev-nemGckého Lloyd
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 21 hod
7 Ni w Vnrku 7 Hrerncti
du llrt-uit n do New Yorku
Po parolodích expresních &:0 00 $34 (K)
" pravidelných iS(y J960
HLAVNÍ CftADOVNA:
OSLHICIIS čz CO
HLAVNÍ JEDNATELfi PIH) ZAPAI): '
SO jTLí-Cn Avciius Clxícasr 2 Hl
1(1 n 1oiif1aM ui Oniulia lVe
ZIMNÍ OHDOHÍ zsiprino 1 liti Noví třilv vt v5i'h nil!ire-li vliíttii irornost
vř-nujone voďni knih třniinplsu psáni nu itnjl t lf!rifitviií knisupUu u krvitfiii péntiii
STRAVA ZA PIlAci Slmlujieí moho i obilrinU stravu zu práci tfi hixilu clenru
KATAUKí — NI elejřaniui nvf katalog vz irky krn-t ipMu riMty m zlirmi na
každou iidn-HU
Nejvřlíi u ncJUtpi! xiifÍAnf rkvivi Vfho druhu záiiiiili'" ml 1'liicnvra Pro Mludiijúd kUr
zkouiky s dobrým proupfrheiu sloiii z:M):tt feny bullou inÍMa Ihiplňte na:
T:ihdk4Jmi Ilolir nonuh Hro Onsaiiii Nob
Různé
Pro ty z našich předplalitelft kteří si přejí okrasu pro diim mánJ hojný výběr
obrazů vesměs snímky nejvýteénéjSích prací mitr& a sice:
ZDARMA C prémii iMtU ph-lp!atit 1 kb rýkolitrk s i4idjicich ohrnífi:
Kolumbus na královském dvoře ípa-
IlMském nnímok xnsnicuitélio "lila nejft íurl
iihu íerkého mulira Viclsra Brníku kPr2
ubrma wkiiupun byl tiákUd-m 16500 a chová (
V Mtrir"htním Mureu nnířnl v N-w Y'rVn
Dále: Kolumbovu vjstoiipctií naamerie
koti pevninu dli) pnirhivriičbu llíU V i il-r-lytiuv-H
BiiUzujíciho v ktpitolu ve WihiiiKto
na Ona oboit tíchlo kTottiýcb ohni i tl (UK
Co Jedns prémia o luroč pFndUtillíim rdunnu
IJrská svatba mi nu k MzkiJnélio ohm
xn vi lilaniého Diuřlro rorkého 3lkoTikhn
23í psi v burroťuka (Van 50c
Jan Amos Komenský podoiiiim ribi-
nřko nfbo uklwlU-ln moderního Skolrtti
Cns5"c
Ijidlmír Kláeel rřrná podobliiím tohoto vfi
h itm tiueiickěho rvobodáru ( iui5t
Kristus před Pilátem a Kristus na
Calvarih unimky ohntxó snamenlUlm din ví--hhtMiiáho
malíř Monkcyho ob v barvotinko
Ol dohromady fioc
předpidetite na Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší
zu'eí UalAf předplatitel obdríí 2(
-iíto4 atraiiách celkem htrao
PreddiceJte na Hngpnrlnř
Jcdioy ic+kj rolaUky čatopi ve Spojcnyth Státech
Předplatná: - - RočnÓ $100 Do Čech $150
1'řeplavnl eptiy Sssř--"
prémie
Napoleon na bojiíll ti Frietllandu ml
mrk %ni!iiil'é rauiťy vii)lnnélio malíře Muiiao-iď-n
SixiH pul v hurvotítku CeimKJc
Návrat Xajxdeona z Moskrj rrckrinj)
brvotlfkoý oliriz predrlarujicí uprontred N
(oleona v fjdy iIůsUijnikQ v poEadl řady
vnjr-ka a za iím rílí hoMci Mockm Ni jztiame
nllf jři to dílo ziarueiltúho muliFo Melscoul"
( eia 50r
lá dodatek 40c nabízíme:
II lis n ZiHlI kra-ié úi lIU)Hrufoaná obra
ry predotivujíi i řeká velikány llaaa a ŽI£ko
IkkIIuI ks pro rpo kové a h-jné niímnoctl jako!
I pro rodiny Cena sa oba llnu Oba co prémia
z doplatek 40c
Hus před koncilem kostnickým snlm- k
díla xiiamvnhttlio nniMe Vici Itroiíka CVna
lll) Co pr mle ca dnp!nU'k
potirc $10O ročni
velkích s íi: u tiHlcpířch románů každý
Adresa :
Knihovra Americká Omaha Neb