Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
po několik dnů křižoval Shro
máždění ikadrony atlantické vy
kládáno bylo tím že z ostrova
Kuby došly nové a závažné zprá
vy o výtržnostech při nichž bez
peč nos t usedlých tam občana ame
rických ohrožována následkem
čehož uznáno za nutno loďstvo
naše na nejpříhodnějším místě
shromážditi tak aby v pádu po
třeby v čase co nejkratŠím před
přístavem havanským objeviti se
mohlo
Snřhovou vánici
navštíveny byly v nocí z pátku na
sobotu státy Kansas severní Mis
souri severní a záp Oklahoma a
vých Colorado a místy napadlo
sněhu tolik že doprava železniční
přerušena býtí musela V Kan
sas napadlo místy až přes 3 stopy
sněhu
Pronajmou dráhu
Z Mexika došla zpráva že vlá
dou pronajmuta byla dráha ve
doucí přes převlaku Tekuantepec
kou anglické firmě Sir Weet
man Pearson & Sons na dobu 50
roků Firma tato zavázala se na
obou koncích zříditi přístavy a si
ce v Salina Cruz a Coatzacoalcos
kteréžto práce odhadují se na $12
000000 a uvésti dráhu v ten nej
lepší pořádek naproti čemuž zase
vláda zaručila firmě zúročení vlo
ženého do toho kapitálu na 6
proc ročně
Prudkou vichřicí
navštívena byla v neděli večer Fi
ladelfia při čemž východní křídlo
starého kapitolu kterýž přítomně
přestavován jest úplně rozmeteno
Stalo se tak nejspíše následkem
toho že posledními dešti byla
malta odkrytých zdí značně roz
močena tak že zeď pak prudkému
vichru dlouho vzdorovati nemo
hla Podobný nečas panoval i v
jiných státech novoanglických
Státy jižní navštíveny byly prud
kými dešti státy Maine a New
Hampshire dostaly prudkou váni
ci sněhovou bouřku měly v části
severovýchodní a místa pobřežní
navštívena zase prudkým příli
vem jímž značně škod natropeno
Zlaté jubileum
V San Francisko Cal slaví
tento týden Roletou památku na
lezení prvého zlata v Californii v
r 1848 J Marshallem a město za
účelem tím slavnostně jest vyzdo
beno a na každý den připraven
jest zvláštní program kterýž v so
botu zakončen bude zahájením
hornické výstavy na níž veškery
okresy v státu zastoupeny budou
Slavnost zahájena včera za úča
stenství lidu z celého státu neboť
den ten zvláštní proklamací guver
néra za svátek úřadní prohlášen
byl
Dole v Chlcaf u
V neděli přibyl o 8 h ranní do
Chicaga president republiky ha
waiské Dole s manželkou a dru
žinou svou a připraveno mu tam
se strany vlády spolkové i úřadu
místních prvé uvítání úřadní je
hož se mu bylo na pevnině ameri
cké dostalo Z nádraží dopraven
president Dole do hotelu Audito
rium kdež ubytován v týchž míst
nostech v nichž před 2 roky ny
nější president McKinley při ná
vštěvě Chicaga dlel kdež přijmul
pozvání gen Brooka k návštěvě
Fort Sheridan kdež včera k poctě
jeho velká přehlídka vojska uspo
řádána byla Dnes dopoledne
nastoupil Dole další cestu do
Washingtonu
Výlety pro hledající domovy
lístky budou prodávány v prvé a
třetí úterý v lednu únoru a břez
nu na Union Pacific dráze do všech
stanic v Nebrasce neb Kansasu
kami jízdné za jednu cestu obnáší
I3 neb více za jedno jízdné s do
datkem f 200 za cestu tam i zpět
O úplné podrobnosti neb líst
ky hlaste se v městské písárně
číslo 130a Farnam ulice Omaha
Nebraska 25— bří 5
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
V českém snmu došlo v pondělí
k bouřlivým výstupům a to ná
sledkem prohlášení místodržitele
Coudenhova vzhledem ku známým
jazykovým nařízením Prohlášení
toto bylo dychtivě očekáváno a to
hlavně proto an tu cestou úřadní
objasněno býti mělo vlastně stano
visko jakéž nová vláda Gautscho
va vůči otázce jazykové zaujmout!
míní Místodržitel prohlásil že
vláda považuje a považovati musí
jazyk německý i český za rovno
cenný a rovnoprávný a podle toho
se zachová Co se týče vnitřní
úřední řeči připravuje se vláda k
rozdělení země ve tři části Čes
kou německou a smíšenou V
prvních bude se ve vnitřním úřa
dování jednati jazykem většiny v
posledním bude zachovávána pří
sná dvojjazyčnost (To by byly
tedy nové punktace a dělení Čech
ovšem poněkud v mírnější formě)
Ráz okresu řídil by se sčítáním li
du a mohly by se tedy německé
okresy měnit ve smíšené a české
když by se tam poměr obyvatel
stva změnil Aby tuto hořkou pi
lulku Čechům osladila slibuje
vláda že bude pečovati přísně o
dvojjazyčnost a Že zavede na
středních Školách nucené vyučo
vání druhého jazyka Dále stojí
vláda pevně na stanovisku že
každý úředník v Čechách musí
znáti oba jazyky Tento výrok
Němce velice popudil a bouřlivě
proti tomuto úmyslu vlády prote
stováno Na ulicích došlo též k
bouřlivým demonstracím — V za
sedání úterním hned po zahájení
schůze povstal známý německý
štváč dr Wolf aby oznámil napa
dení a ztlučení německého jedno
ho buršáka což bylo znamením
ku všeobecné demonstraci se stra
ny poslanců německých kteří za
tuto "urážku německé národno
sti" zadostučinční žádali a místo
držitele Coudenhova kterýž dle
náhledu jejich ku "řízení" záleži
tostí českých dosti silným není 1
odstoupení vybízeli Jednání sta
lo se tak bouřlivým že schůze
odřečena býti-musela — Když
zasedání opětně bylo zahájeno
oznámil místodržitel žc onen če
ský student kterýž jednoho Něm
ce udeřil proto poněvadž týž od
znaky buršácké organizace na so
bě měl byl zatčen policie jednala
prý povinnost svou dosud vždy
rázně úplné zamezení podobných
výstupků jest prý však úplně mi
mo vší moci policie — Proti to
muto výroku místodržitelovu bylo
se strany české rázně protestová
no — Dle zpráv středečních vy
voláno bylo projednáváním jazy
kove otázky na sněmu mezi
obyvatelstvem pražským tak velké
rozjitření že k udržení pořádku
opětně vojsko povoláno býti mu
selo Praiíli socialisté uspořádali v
pondělí demonstraci proti "Ná
rodním Listům" jejichž budova
musebi být chráněna policií
V Praze zakázáno policii noše
ní spolkových odznaků a stejno
krojů a přestoupení zákazu toho
trestati se bude peněžitou pokutou
u yýměru 100 zlatých v pádu ne-
dobytnosti 14 denním vězením
Když o zákazu zvěděla sněmovna
nastal tu děsný povyk a poslanci
němečtí žádali za vysvětlenou Mí
stodržitel Coudenhove přislíbil v
nejbližší schůzi podati náležité vy
světlení Bouři která nyní na
stala nelze vylíčiti Němci pro
hlásili místodržitele za zbabělce a
počínali si způsobem takovým že
šlechta vzíti musila místodržitele
do svého středu když sněmovnu
opouštěl aby mu od zfanatizova
ných Němců ublíženo nebylo Ně
mečtí členové sněmovny Žádali
telegraficky premiéra Gautsche
by policejní zákaz byl ihned od
volán Když žádosti německých
buršáků vyhověno nebylo ozná
mil senát německé university své
poděkování se z úřadu a němečtí
studenti oznámili že přednášky
navítovovati nebudou — Jest te
dy celá universita na stávce
V JiuiiřjoviťlcJi zvilíiiYi při měst
ské volbě v pátek minulého týdne
konané Němci a následkem toho
došlo k výtržnostem Okna mno
hých domů vytlučena a policie
bombardována kamením Celá
řada policajtů je zraněna Koneč
ně vyzváno bylo vojsko ku zjed
nání pořádku
Z VUnř oznamuje se že prý cl
sařem Františkem Josefem vbrzku
oznámeno bude zasnoubení arci-
vévodkyně Alžběty dcery zemře
lého korunního prince Rudolfa
mladým králem Španělským Al
fonsem
Némecký vývos do Spojených
Států klesnul v posledním čtvrt
letí o $3283213 Největší kles
nutí jevilo se ve vývozu cukru
V Anconf Itálii opakovaly se v
úterý opětně výtržnosti vyvolané
velkou bídou mezi obyvatelstvem
panujícím Výtržníci zahnáni by
li vojskem za bránu městskou
kdež učiněn na to útok na stavení
jednoho obchodníka s obilím a to
to zapáleno leč plameny za včas
utlumeny a dav rozehnán Pade
sát osob bylo při tom zatčeno —
Illadovícímu lidu rozdáván jest
chléb z pekárny vojenské — Ve
středu výtržnosti se opakovaly a
dokonce i k barikádování jednotil
vých ulic došlo policii však ko
nečně za pomocí vojska podařilo
se opětný pořádek zjednati — K
podobným výtržnostem z hladu
došlo i v jiných okolních městech
z nichž k nejvážnřjším v Sinigalii
kdež vydrancovány byjy sýpky
prince Ruspoliho — V Macerato
též povoláno býti muselo vojsko
proti výtržníkům
V poslanecké sntmovnl italské 'pro
hlásil v pátek premiér Rudini že
nedávné nepokoje v jednotlivých
provinciích zavinila drahota a ne
dostatek zaměstnání kteréž nutně
přivodilo i omezení výdajů na ve
řejné práce Nepokoje ty pravil
dále premiér využitkovány byly
agitátory ti však stíháni jsou na
rozkaz vlády Dle nejnovějších
zpráv dodal premiér agitace sice
přestala však vláda požádá sně
movnu aby povolila jistý obnos k
zmírnění bídy
Králem Jfumbertem podepsán
byl v neděli zvláštní dekret jímž
až do 30 dubna clo z chlebovin
zo 7% na 5 lir snižováno jest
Ruský rozpočet pro rok letošní
dle výkazů ministra financí vyka
zuje pro rok letošní schodek 106
000000 rublů kterýž však z pře
bytku v pokladně plně kryt bude
— Ve výkazu svém libuje si mi
nistr vzhledem k výsledku zavede
ní měny zlaté a poukazuje k tomu
že během roku oběh zlata o 118-
000000 rublů vzrostla zároveň i
hotovost pokladní o 19000000
ve zlatě vzrostla Oběh papíro
vých rublů zmenšen během po
sledního roku o 122000000 ru
blů a zlata nalézá prý se nyní v
oběhu o 131 procent více než pa
pírových peněz
Rusko připravuje se opětně k po
dání nory Turecku v níž bezod
kladné vyplacení zbytku válečné
náhrady $140000000 požadova-
ti bude — Notou touto douuceno
býti má Turecko k povolnosti vo
tázce krétské tak aby konečně
přec jen řecký princ Jiří guverné
rem krčtským se stal
Rusko doposud pokračuje v po
zvolném podmaňování si Korei
Nejdříve jak známo docíleno to
ho že vedení armády tamní ru
ským důstojníkům svěřeno na to
podrobeny finance tamní dozoru
ruskému a nyní konečně obsazeno
prý tam několik přístavů ku zříze
ní uhelných skladišť pro loďsívo
ruské
Z Moskvy oznamováno ve stře
du že v gubernii vladimířské za
stavena práce as 10000 dělníky
kteří nejsou spokojeni s novými
vládními opatřeními pro závody
tovární přijatými
Švédský ricksdag zahájen byl v
úterý trůnní řečí krále Oskara v
níž na místě prvém vyslovovány
díky za četné známky příchylnosti
k osobě jeho při příležitosti jubi
lea jeho projevené — Styky se
všemi mocnostmi jsou prý přátel
ské Vydání státní rozvrženo jest
na 124000000 korun v čemž za
hrnuta jest položka 50000 korun
co další příspěvek na vydržování
korunního prince kteráž norským
storthingem z rozpočtu škrtnuta
byla
Prazilskd vláda uvažuje o prodá
ní tří rozestavených lodí váleč
ných z nichž jedna staví se v lo
děnici anglické a dvě v loděnicích
francouzských — Nabídka na od
koupení jich učiněna byla prý
Španělskem
V pruské snfmovnl započato ve
Čtvrtek s projednáváním předlohy
kterouž povolováno býti má 100
000000 marek na germanisaci
polských krajů Předloha háje
na byla říšským kancléřem II o-
henlohem kterýž prohlásil že pe
něz těch nutně zapotřebí jest na
potlačení rozpínavosti se Polákflv
krajích smíšených a na posílení
Němectva při čemž dodal: "Ne
chováme úmyslů nepřátelských a
a budeme vždy s Poláky Žiti v mí
ru pak-li stanou se a zůstanou
Prusy"
Némecká emigrace byla roku Ion
ského tou nejnižší od roku 1874
Vystěhovalo se všeho všudy pouze
jen 23210 osob proti 32114 v
roce 1896 a proti 70000 v roce
1893
V řlíském snfmu némeckém jedná
no bylo v pátek o připuštění žen
ku vyššímu vzdělání při kteréžto
příležitosti oznámeno ministrem
vnitra že vláda rozhodla se na
připouštění žen ku přednáškám
universitním avšak pouze jen se
svolením rektora a příslušných
profesorů a že po případě takové
to mimořádné žákyně i ku zkou
škám připuštěny budou
Z Pařiíe oznamuje se že přeli
čení se známým spisovatelem
Zolou pro urážku vlády a armády
na 7 února ustanoveno jest
V Pařili jsou protižidovské de
monstrace vyvolané aíférou Drey
fusovou na denním pořádku a je
likož policie k udržení pořádku
slabou býti se ukázala povoláno
bylo k témuž účeli 1 vojsko
V Aliíru došlo dle zpráv ne
dělních k vážným výtržnostem
proti-židovským při nichž 10
obchodů vydrancováno Ku zjed
nání pořádku povoláno býti muse
lo vojsko Značně osob bylo při
tom poraněno a 150 jich zatčeno
Ve francouzské ' snlmovnl přišel v
pátek při projednávání rozpočtu
pro ministerstvo osvěty na přetřes
poměr státu k církvi při Čemž
uváděno žc poslednější stále větší
ho vlivu na záležitosti veřejné na
bývá tak že prý není dalekou do
ba kdy církev pod vlivem svým
veškery záležitosti veřejné míti
bude Ministerstvo vřele církve
se ujímalo a tak konečně návrh
na úplné odloučení státu od církve
309 proti 129 hlasům poražen a
podobně poražen návrh na zruše
ní konkordátu (smlouvy vlády s
církví římskou) 316 proti 171
hlasům
V snhnovnf belgické vyvolána v
pátek bouřlivá scéna socialisti
ckým poslancem Demblonem kte
rýž předsedu obviňoval že v sně
movně policejní Špehouny si vy
držuje Za výrok tento byl Dem-
blon 67 proti 27 hlasům suspen
dován a když ze sněmovny dobro-!
volně odebrati se nechtěl muselo
tasedání přerušeno býti
V Kahýře zemřel dle Čtvrteční
zprávy náhle a za příznaků po
dezřelých princ Said Hen Boussoo
Týž těšil se úplnému zdraví aŽ do
dne v kterýž proti vůli khediva
sňatek s jednou Američankou uza
vřel Druhého dne po sňatku
zachvácen byl tajemnou chorobou
a v několika hodinách ducha vy
pustil Z Jfombae oznamuje se že hlí
zový mor řádí po celém kraji do
sud s neobmezeneu prudkostí Bě
hem týdne událo se jím v městě
851 úmrtí
Japonsko dle zpráv z Yokohamy
docházejících chystá se k válce a
válečné loďstvo bylo prý již ku
Wei I lat Wei vypraveno aby tam
započetí nepřátelství vyčkalo a k
okamžitém!! zakročení připraveno
bylo Japonsko jest prý připra
veno nedopustit! na to aby Ru
skem neb ktěrýmkoliv jiným náro
dem kontrola čínských přístavů
zajištěna byla a v tomto předse
vzetí svém kontrolováno jest prý
Anglií kteráž na Rusko Francii a
Německo žárlivou jest
Z KRUHŮ C S D P J
— Rád 'Rovnost' č 8 ČSDPJ
zvolil následující úřadníky: Před
seda J Stránský tajemník VMar
tinek účetník Fr Kašpar a po
kladník A Horák
S výstaviště
Kansas dle všeho zastoupen
bude na výstavě zamississippské
přece jen způsobem důstojným a
to vzdor tomu že k účeli onomu
pněmem ani jedinký cent povolen
nebyl Dík zakročení guvernéra
přikročeno otiž ku sbírání fondu
na krytí vydání s obesláním vý
stavy spojeného a práce ta setká
vá se s lepším výsledkem než z
počátku očekáváno Přispělyť
totiž k fondu onomu čtyry z dráh
kansasských po $5000 tak že při
samém počátku $20000 pro fond
onen zajištěno Očekává se že
příkladu dráh i jiné korporace bu
dou následovati a že fond do
tyčný při nejmenším $50000 do
sáhne Denver zastoupeno bude na vý
stavě vlastní budovou jejíž nej
nádhernější části bude 60 stop vy
soká rotunda kteráž průsvitnými
obrazy scenerie coloradské ozdo
bena bude
Z Philadelphie oznamováno v
pátek že správou národní min
covny vybrán již nákres pro pa
mětní peníz kterýž na památku
výstavy zamississippské ražen býti
má Dle téhož tvořiti bude jednu
stranu peaíze obraz divocha na
koníku sedícího kterýž pronásle
duje bůvola jehož byl již šípem
zasáhnul — Na straně druhé na
lézati se bude typická hlava krá
sky ze států zamississippských
Zprávy osobni
— Minulého týdne přibyl do
města našeho p Fr Tichý z Ver
digre aby tu lékařské pomoci u
očního lékaře vyhledal Nalézá
se v ošetřování chvalně známého
v oboru tom dra Giííorta a dou
fáme že bude se moci záhy zdráv
domů navrátiti — Ubytován jest v
hotelu Ondráčkově
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání všechny divadelní hoíhv ieř vr
tly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný neznám všoch spisů za&le
e všem na požádání zdarma V nezná
mu jsou uvedeny vSechny kusy dle
vých názvů a při každém ie uvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Pi&tc o seznam pod adre
boii: Pokrok Západu
Omaha Neb
nUWJt Ul „áintl na Pokrok Ziua-
(In nftiilári valc vou alrfu Na o!lr
ryran-roi Jwt Alilxiufora W In ixiMu podob-
mni vittk v wrnmnu nemáme Vín Un iittrliť
Mt limkavú pMbliHi abychom 1-J mohli krilo-
vau vyd i'uk£p