Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JFOKROK ZÁPADU
11
NEBRASKA
________
— Okr pokladník liusch ve
Schuyler vzal do úřadu svého za
pomocníka krajana pana V Malý
ho Vojt Kolicí přílišnou dávku kafru
a neuyu rycnie pomoci jc-karskc
býval by nyní již na onom světě
— U Crete postřelil se v úterý
na honu do nohy íarmer Henry
Kemper jr bydlící na West lilue
tak že mu noha odejmuta býti
musela
— V Kearney zahájen v úterý
min týdne 16 výroční sjezd do
brovolných hasičských sborn zc
státu našeho Sjezd skončen ve
Čtvrtek
— Ve Fremont odbýván min
týdne od úterý do pátku státní
sjezd pěstitelů drůbeže spojený s
výstavou kteráž více jak 1500
kusy různé drůbeže obeslána byla
— V Nebraska City vyzdvižen
v pátek zatykač na bývalého řidi
tele státního ústavu pro slepce
Wm Ebrightaa sice pro podvod
né vylákání penčz z pokladny
státní
— 1 V Grand Island zachycena
ve středu v dílnách Union Pacific
dráhy ve stroji dělníku J Klint
worthovi levá ruka a tak těžce po
hmožděna že v zápčtí odejmuta
býti musela
— V Creteské 'Videte' se dočí
táme že I M Wolf kupuje opět
železniční náklad koní k vývozu
do Evropy kteréž vezme tam asi
l března Kupuje dobré statné
keně vážící 1400 až 1800 Ib
— Ve Wahooské 'Wasp' čteme
ve zprávách z Prague: "Náš no
vý poštmistr se nyní seznámil do
konale s úřadem a vede sobě do
bře" Úřad nebyl nikdy v lepších
rukou než nyní"
— V Blooirington zažaloval ve
lebníček Paul Kreugher z Fran
lin ovečky své na zbytek dlužného
služného v obnosu $47 leč porota
rozhodla ve středu proti němu
Nezasloužil prý si vůbec ani to co
již dostal
— V Norfolk přišel v neděli
dopoledne při přejíždění tratí Že
lezničních o Život lolctý W Kla
witter Vůz byl totiž přihnavším
se vlakem zasažen a roztříštěn
hošík na místě usmrcen a jeden z
koní tak poraněn že usmrcen býti
musel
— Z Wahoo dopravena min
týdne do blázince pí J Moravco
vá z Newman precinktu Táž
nalézala se v blázinci po 3 roky a
před 15 roky byla z téhož propu
štěna po celou tu dobu však ani
jedinké jasné chvíle neměla
— Ve Schuyler uspořádáno
bude 31 ledna v operní siní pana
Janečka Těl Jed Sokol divadlo a
taneční zábava jež zajisté návště
vě co nejčetnější těšiti se bude
Vstupné pro pána 50 centů a pro
dámy 25 centů
— Z North Loup oznámeno v
úterý postřelení mladíka Karla
Kupky bydlícího při Davis Cree
ku Týž vyšel si na hon a za
cházel se zbraní tak neopatrně že
rána vyšla a nohu v podkolení mu
zasáhla Maso z lýtka bylo mu
úplně strženo kost však byla
uchována
— Lincolnský biskup Bonacum
má zase již nový trubl na krku
Týž sesadil totiž faráře Tuerjohna
z Colon kterýž však rozkazu
uposlechnout! nechce a nástupce
svého do fary a do kostela vpusti
ti odmítnul — Osadnictvo stojí při
svém faráři
— V Clarkson pořádán bude
dne 13 února v síni Nováka a
Veverky táborem "Northern Star"
tis 1374 M W A skvělý ma
Skarní ples při čemž třem ncjlep-
llm maskám krásné ceny uděleny
budou 7- Při plesu učinkovati
bud kapela sokolská
— Velkolepý maškarní ples
uspořádá v Crete Neb Tělocvič
ná Jednota Sokol a sice v úterý
dne 1 února Plesy jednotou
touto pořádané jsou vždy nej lep
šími v sézoně a zajisté i letošní
nebude se od dřívějších líšiti Nej
lepŠím maskám uděleno bude osm
skvostných cen
— Krajany v Iioyd County
Neb a Gregory County 5 D
upozorfiujemc že A Křikač v
LJutte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
ských strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25 — 3tn
— Krajan Jos Krahulík bydlí
cí asi 8 mil severovýchodně od
Clarkson byl kopnut do obličeje
koněm jednoho dne min týdne
Nos mu byl přeražen a v obličeji
byl zle pošramocen Dr Clemcnts
byl povolán a ošetřil jej tak že
teď se mu daří tak dobře jak za
těch okolností možno
— Ve Schuyler skončena v so
botu práce v tamním závodu na
sušení kořenů čekankových a sice
zpracováno těchže na 50 tun Pě
stování čekanky nevyplatilo se si
ce letos farmerům tak jak toho
očekáváno a to následkem sucha
vzdor tomu však i r roce příštím
značně půdy v okolí onom téže
plodině věnováno bude
— Okr komisaři v Saunders
Co odepřeli schváliti záruku pří-
ručího šerifa McGuira a to proto
Že není občanem McGuirc by
dlíval dříve v Saunders Co však
před 1 5 lety se vystěhoval do Ka
nady Minulé léto se navrátil
zpět a vyzvednul si první občan
ský list však rodina jeho posud
nalézá se v Kanacě
— V Milligan uspořádán bude
v masopustní úterý dne 22 února
v síni Jíchově Těl Jed Sokol
skvělý maškarní ples a jelikož pro
týž připraven jest program velice
pestrý a zábavný a nejlepším ma
skám 7 skvostných cen určeno je
zajisté že bude návštěva o nj
hojnžjší — Minule přinesli jsme zprávu
o samovraždě kterouž spáchala
manželka krajana Fr Husy Po
dle telegramu došlého spáchána
byla samovražda ta v Bassett ny
ní však seznáváme že nešťastná
událost ta sběhla se u Barntston
Frank Husa bydlíval dříve u Crete
kdež též posud přebývají příbuzní
nešťastné ženy
— Wayne Herald píše: Eugene
Blakesley vypráví o obrovském
zvířeti v Belden Cedar Co což
může zajímati některé naše čtená
ře Jest to polokrevný bůvol ma
jetek majora Levina Major pra
ví že ho dostal ze Sioux reserva
ce před 4 lety co roční tele vážící
14001b Teď váží 3200ID jest
krotký jako jehně a když se pro
hání umí kopati obdivuhodně
Major praví že ho vezme na vý
stavu zamississippskou do kteréž
doby bude vážiti 5000 Ib
— Z Grand Island oznamuje
se že z rozhodnutí předsedy Ox-
nardovy cukrovarnické společnosti
opraveny budou kontrakty na do
dávku řepy pro letošek tím způso
bem že placena bude základní
cena $400 za tunu řepy mající
Ho stupňů čistoty a 12 stupňů cu
kernatosti a že za každý stupeň
cukernatosti 144 stupně přesa
hující o 25 ctů na tuně více pla
ceno bude Též povolen rolni
ctvu zástupce při vážení a zkou
šení řepy
— jsou všelijaké maškarní ple
sy avšak takový jako bude odbý
ván v Abie dne 19 února v oper
ní síni p V J Uřídila jest asi po
Hdkur LÍŠÍ se od všech ostatních
totiž novinkou vynálezem to pana
Uřídila a sice že prvních pět párů
jež se do plesu dostavf bude míti
nejen vstup volný ale zároveň i
všechna občerstvení a zákusky jim
budou uděleny úplně zdarma Co
se plesu samotného dotýčc slibuje
býti jedním z nejlepších jelikož
se naň připravují občané z blízka i
z dáli
— Popokratické listy budou
míti zase příčinu ke chlubení se
V úřadovně sekretáře státního při
jato bylo do této doby již více po
platků za inkorporaci nežli co
obnášeti bude veškeré vydání úřa
du toho za loňský a letošní rok
To ovšem umožněno bylo pouze
jen tím že se nová Union Pacific
železniční společnost dala inkor-
porovat a zaplatila poplatku I12-
6oo což jest více než 70 procent
dosavadního vtlkerého příjmu Však
popokraté si ovšem osobovati bu
dou za to zásluhu
— V Gottenburg dle všeho
přikročeno bude v dnech nejbliž
Ších ku stavbě cukrovaru K účelu
tomu věnovati zamýšlí Gottenburg
Power & Irngation Co 40 akrů
pozemku a tři budovy tovární v
ceně $75000 občanstvo odhlaso-
vati se zavázalo co "bonds" dlu
hopisy v obnosu $12000 a mimo
toho upsáno k témuž účeli od
jednotlivců $38000 naproti Če
muž zavázal se syndikát kapitali-
stů chicagských postavit cukrovar
nákladem $350000 v němž by 350
tun cukrovky denně zpracovati se
mohlo
— Následkem toho že se časy
zlepšily platí občanstvo lépe da
ně a mnozí zaplatili dlužné daně z
dřívějších let To se rozumí že
tedy příjmy ve státní pokladně
následkem toho byly hojnějšími a
upladeno něco starých poukázek
na pokladnu Z toho vyvozují
popokratické časopisy že prý to
vše jest zásluhou nynějších popu-
listických úřadníků Toť se ro
zumí jejich zásluhou je žě byla
hojná úroda a že všechno lépe
platí nežli pokud zem řízena byla
politikou demokratickou Nepo
chybně popokratičtí státní úřední
ci mají také záiluhao to že bylo
v Klondiku nalezeno zlato
— V pátek minulého týdne as
po sedmé hodině večerní jel občan
Jos Keller z Crete domů koně se
mu splašili a utekli kdežto Keller
spadl s vozu a přerazil si věnec na
levé straně Týž bydlí as 7 mil
od Crete na půlnoc a byl sotva na
půl as cestě došeltě však za ne
malých bolestí ještě na nedalekou
farmu přítele obč Karníka a ten
dovezl jej nazpět do města k če
skému lékaři v jehož ošetřování
se nyní nalézá a sice u rodiny obč
Marečka Kosť pokud bylo lze
jest srovnána však panují obavy
že as sotva bez spojení stříbrným
drátkem se uchytí ač raněnému u
něhož i paní jeho dlí dosti dobře
se daří a bolestí nemá žádných
— Ve Wilber podána byla v
sobotu v krajském soudě bývalým
pokladníkem okresním John Bar
tonem rep žaloba quo warranto
proti nástupci jeho v úřadě WF
Frantzovi fusionistovi kterýž vo
lební komisí za zvoleného většinou
44 hlasů prohlášen byl a sice žá
dá aby zvolení téhož neplatným
uznáno bylo a on zvoleným
prohlášen bvl V žádosti své u-
vádí že pří náležitém a spravedli
vém sčítání hlasů zvolen byl vlast
ně on většinou 143 hlasů což prý
při poctivém úřadním znovusčítá-
aí hlasů neilépe se ukáže Pro
hlášení Frantze za zvoleného do
cíleno prý bylo jedině nedbalostí
lehkomyslností a podvodem sčíta-
cích výborů
— Z Crawford došla v pátek
zpráva o osudném zakončení "ko
ČiČiny" kteráž v Glen novomanže
lúm Gilmorovým uspořádána byla
Veselka odbývána ve středu a
když kočičina toho večera soused
nimi mladíky uspořádaná výsled
ku neměla byla ve čtvrtek v noci
opakována — zakončila však velice
smutně Bylo totiž do davu dva
krátě z rifle střeleno a obě kule
zasáhly svého cíle Jednou kulí
zasažen Wm Maller jemu! epů
sobeno poranění těžké druhou
pak zasažen do hlavy patnáctiletý
jeho bratr Frank kterýž záhy na
to poraněni svému podlehnul Afé
rou touto vyvoláno mezi okolním
osadnictvem nesmírné rozčilení a
obavy jsou před dalším krveproli
tím — Jak se oznamuje nebylo
dosud vyšetřeno kdo rány ony
vypálil zda otec nevěstin Goletý
zámožný dobytkář Thos Daven
port či ženich I Gilmorr úřad
poštmistra v osadě té zastávající
— V Lincoln odbývána v úterý
min týdne schůze státní hospo
dářské společnosti v níž podává
na zpráva o finančním výsledku
poslední výstavy státní dle níž
jak našim čtenářům již známo
výstava ta v ohledu finančním s
úspěchem se nesetkala Dle zprá
vy sekretáře Furnase přesahovalo
vydání příjmy tou měrou Že pouze
jen vydání běžná kryta býti mohla
z vypsaných pak odměn vyplace
no pouze jen 55 procent na zby
tek pak vydány dlužné úpisy
Schodek tento dle náhledu řidi
telstva kryt býti by měl příštím
naším zákonodárstvem Uk aby
na dále společnost žádným bře
menem obtížena nebyla Výsled
kem delšího jednání bylo usneše
no letos žádnou výstavu státní
neodbývati' an by táž s výstavou
zamississippskou nikterak konku
rovali nemohla a následkem toho
s úplným Maškem finančním setka
li by sc mohla
— F W Havlíček bývalý ob
čan Nové Prahy v Minnesotě a
dřívější majitel Operní síně v Ka-
venna Neb zařídil skvostný ho
stinec v čísle 2616 Sherman Ave
v poblíží výstaviště Vezměte
Sherman ave čili south-omažskou
káru a nechte si zastaviti na Ohio
ul Když slezete s káry uvidíte
sklenník a po levé straně jeho na
lézá se místnost p Havlíčka kde
v každou dobu obdržíte výtečný
Schlitzův ležák dobré zákusky a
tak dále Bude to jediná Česká
místnost v poblíží výstaviště Ve
dle hostince nalézá se vším poho
dlím opatřený hotel poměrně la
ciný a bezpečný kdež krajané s
ochotou a vlídně budou obslouže
ni Každý kdo letošní výstavu
aneb aa obchodními záležitostmi
do města našeho zavítá nechť ne
opomene místnost tuto navŠtíviti
Mimo tento český obchod nalézá
se právě naproti řeznický závod
krajana p Houšky známého z
Chicaga i v Nebrasce kdež může
te se zásobiti výtečnými salámy
uzenkami atd
— Prof L Bruner z naší stát
ní university kterýž loni odebral
se do Argentiny aby tam pomohl
hubiti kobylky jsa jedním z nej
vyhlášenějších hmyzoznalců v celé
zemi dal o sobě konečně slyšet Z
Lincoln se sděluje následující:
Prof Lawrence Bruner píše zajíma
vé psaní z Argentiny kamž se o-
debral min léto na pozvání uřa
dů aby vyšetřil co by se dalo či
niti proti záplavě kobylek kteréž
ničí ty krajiny V dopise datová
ném 8 listopadu praví že v pro
vincii Santa Fé netrpělivě Čekají
dešťů potřebných pro zrůst úrody
Trvalo tam sucho dlouho a velké
spůsobíc mnoho škody na plodi
nách i pastvinách více nežli ko
bylky a jak se mu zdálo tou do
bou vyhlídky na úrodu letošního
roku byly špatné Mezi kobylka
tna vypukla plísnitá nákaza ktc
réž houfně podléhají On experi
mentoval se šířením této nákazy
mezi kobylkami mladými jež se
právě vylíhly Nákaza se rychle
šíří a on doufá že se ní kobylky
vyhubí Při tom pilně rozhojňu
je své sbírky hmyzu Nalezl již
20 neb 30 druhů kteréž nejsou
popsány v žádném spise a očeká
vá že bude mít na sta takových
nežli se vrátí O krajině lidu je
ho zvycích a spůsobech života ne
smýšlí velmi chvalně Kolem no
vého roku hodlá překročiti Andy
a navštíviti Chili kterážto cesta
vyžádá i neb 4 týdny
Adresář spolků
Česko-Slov Dllolcké Podpor Jednoty
pro ?vuroxiiuJul ulity:
Minneaota Iowa Wiaconain Nchra
~ka a o WS Dakoty
Hlavní Jednota v Xontgomerr Mino
Klhf vá nté M1I16M kaidou 4 sobotu r mraicl v
linl K VHtaAkoH b veíer Veikopredaeda
V Jřartor Velkotaleroiilk r r Mixa vet
koá&auik Jol K Hokol Velkopokladoík Jo
Maruka
(' I r Montgoniťrrt Mlnn
odbývá tvé whfiae kaidou Čtvrtou nedrll v
iiiéild Phwlneda Fr K HUof k Tajemník
Fr Mixa CM nik Jim E Sokol Pokladník
Fr Pexa
('i II MlatW-erh v 1 Supur Center
XlniifMota
odbývá tvé trhhte kaidou 8 neděli v mWcl v
itlnl pana J Peroutky I'MkJ Jih Hicek
tajemník V fttfpán Lexlnrton MlnnoíetnIk
Váo Kráva pokiaduik jak rerouia
C III v St Paul MIud
Mltf v v aciinxe Kazoou i mmiu t moum
Predwda Jan líednár tajemník r J ravlet
ka 067 Canton Kt ořetnik Fr Hélka 304 Col
born ul Ht 1'aul Mlnn
(' IV r Minncapollii
odlévá tvé achltxe kafclou 4 neilřll v mfetml v
Níni t 31 WKMhlnKton Hall Waithlnrton v 8
I'rixiida P tr Htraka taj Fr Jindra 047 On
tario at 8 E Mlnneapolla Minu
(' V r Noré Praze Miail
rxIMvá nvA w-liAze kaidou 4 nedřll T roíaicl
(fodiMHla Vojla Chalupeký taj P J Novot
nf úfetnik Jun Jelínek pokladník Jakub Bvo
xkIií imbw rriiKue siiun
(' YI v Hajrward Mlnn
trtbfvi svi Htliixn I ncdfill v mfalcl Předa
Karel Funfnr dorr Vao Vanřk taj Vojt
Parovnk Olunvillc Mlnn UCetnik J 1'levka
pokladník Joa Funfár
Kan í Veliký ř VII t Mlnn
odbývá své nrhfi ka&lou 4 nedři I v nieiol
prlMtla Jan Nwka taj Jan Jindra Kil ke
noy lSupurCo Minn ůřetník Mat Turek
pokladník Tom Turek
(' VIII Kornout Owatona Mlnn
odbývá Hvémhtire kaidou 1 nedíll v mřsícl t
si ni CHPH Přrdseda Karel HuKták taj V
Martinek O-vatona Mlnn aeetnik rr Kat-
par
Všem kdož
pozemkl viděli
líbí se a odporučují no
vou českou osadu'
re Hov Mi Mlsnota
ČTĚTE TENTO DOPIS:
Chatkikld Minn g Ledna '98
"Byl jsem na prohlídce po
zemků v české osadě ve Willow
River shledal jsem půdu do
brou a dost vody pěknou ro
vinu a dost dříví Koupil jsem
80 akrů v x sekci T 44 R 21
a uznávám pozemek tento tuze
za laciný an se hodí dobře k
rolničení i dobytkářství pročež
jej mohu všem krajanům kteří
by nějaký pozemek rádi koupili
nejlépe odporuČiti
Jostf Kopecký"
FmIuíI ie vás t0 sloji k za
HMNMMJHf koupení 40 akrů pouze
$20 hotově a pak $10 ročně při 6
proc úroku Cena akru $300
Ikiplny zodpovídány vřeílfewké piíte na:
JAMES KLUZÁK
fonky vjHlihovalooky jednatel
003 Globe BIdg St Paul Mlnn
iiuti na:
HOPEWELL CLARK E
Laud OoramlsKioner St P 4c 1) K R
ST PAUL MINN
t a
Farma na prodej ItZŮTŮ
co OiHiuiwne Pa maji na prodej ka4ýS)
akrů dobrého potomku v Jaeknon Jackaon
Co Mlnn Kdo by koupili mínil obdrtl blliíi
zprávu kdi dnplio buď na Jobn Kuanak neb
(ieorfte Manooáe pod adj-emra lllfl lialket
Ave Uraddock Pa íMl
JUUrillU ll IHUUl-J kre b ležíc!
tri apfil mile Jliné od Praa-ue Haundera Co
Neb Poloha furmy Jt Z H J % Hek S4
a a v Hk Town Ift Ka A a menitra
tavením Makra Jet vndeláno ontatui louka
a pant vlna klerái Jft k vidiláni Cena nou
lefcMO a na vthodna pláy KoupécbUví
nechť ae okamillA bláai podadreaou:
90-3 F O KUČERA Ganivá Neb
Farma na prodej
o StO akrech v Cuiiter Co Neb řinUn zdo
laná Dobrá louka a tdoHtatek pantvlny 1'h
flnou prodeje jeat MH nia tet nika O dalíi
podrobnosti doplňte aneb pMbtaate M na
Jakob Burítk
% 5x3 Lonjrwood Cunter Co Neb
Záchvaty trvale vyléřeny Záchvaty a
nervfwnoHt i misi po jednodenním uitíváai
lr Kline' Ureat Nerve Kentorcr Zalletotl
pro a lák v na akooku Olxlrtite JI tdarma
Dr K H Klina Ltd Wl Ach Pblladel
pbla Pa UTKDT44-17