Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    } % '
Pokrok ZApadu!
- í
4
i
'3
I
i 1
„
v
v "i
5
-y#i - d
1
C
: (
4
'i
' 'i
i
ČEŠI V AMERICE
1 "New Vork Times" ze dne 18
ledna přinesl následovní zajímá
vou zprávu z kruhů českých :
"Soudci Smythovi od nejvyššího
soudu podána byla právníkem Fr
Brodským z Čfsla-49 Chambers ul
žádost za ustanovení komise kte
ráž vzala by v Nové Vsi v Če
chách svědectví v případě Francis
J Nekardy právníka a Člena fir
my Catlin & Nekarda s úřadovnou
v čísle 309 Broadway kterýž ob
viněn jest z podvodného přivlast
nění si I900 klientům jeho v Če
chách náležejících Dle Žaloby
vznikla tato z dědictví zanechané
Kateřinou Šimkovou českou to
pradlenou zemřevší v nemocnici
svatého Františka v dubqu 1893
kteráž zanechala {900 bratrovi a
sestře Janu a Markétě Šimkové
bydlícím v Nové Vsi v Cechách
Pozůstalost byla soudně projedná
na dne 21 listopadu 1895 Ne
karda dostal plnou moc od Jana i
Markety Šimkových datovanou
dne 29 prosince 1893 a dne 13
srpna 1895 vyplaceno mu od
správce pozůstalosti pro dědice
$goo Leč on dědice Šimkovy
stále odkládal jak se tvrdí až ko
nečně podezření v nich vzbuzeno
bylo a tak minulého května vložili
záležitost svou do rukou právníka
kterýž nyní soudně zakročil Mi
nulého srpna měsíc po tom když
Nekardovi žaloba již doručena
byla obdržel Jan Šimek od právní
ka registrovaný dopis kterýž ote
vřen byl v přítomnosti dvou svěd
ků jedním z nichž byl poštovský
z Nové Vsi V dopise podepsa
ném Nekardou stálo že obdržitel
nalezne v listu přiloženo devět
stodolarových bankovek a že pisa
teli s potěšením jest oznámiti že
dědictví konečně pro ně vykolek
továno bylo Dle písemného vy
jádření svědků obsahoval dopis
místo zmíněných bankovek čtrnáct
čtvrtek jemného papíru Dopis
tento i s přiloženým čistým papi
rem odevzdán bezodkladně zdejší
mu právnímu zástupci Šimkovu
Obžalovaný popírá veškery obža
loby pro podvod na něho vzneše
né a tvrdí že odevzdal veškery
peníze pro žalující stranu skolek
tované 1 Krajan Petr Špírek v Cleve-
landu pozbyl rozhodnutím soudce
Ženu i majetek Špírek oženil se
roku 1880 a manželce postoupil
dům a lot nalézající se na Skinner
avenue s dohodnutím a podmín
kou ale jen slovní že ona se bude
o něho starat a jej vydržovat do
kud bude živ Vzdor tomu zadala
Ženuška o rozvod jejž loni obdr
žela Špírek pak Žaloval o vrácení
majetku Pře vyvolána byla u
soudce Logue který rozhodl že
Špírek pozbyv rozvodem nároků
na manželku pozbyl i práva na
majetek jejž své bývalé manželce
daroval
1 VOwatonna Minn založen
byl klub českých žen kterýž pod
jménem "Ratolest Svornosti" číslo
27 do svazku Sesterské Podporují
cí Jednoty koncem ledna uveden
bude
1 Universitou Northwestern v
Chicagu 'jmenováni ze všeho stu
dentstva tamního čtyři studující
kteří v Evanstonudne 1 února o
řečnickou cenu Gage-ovou jménem
university zápasiti mají Ve čtver
lístku onom nalézá se český stu
dent pan Václav K Fronda z
Chicaga
V New Yorku zemřel v ne
mocnici sv Jana v neděli 16 ledna
rytíř Stanislav Hrubí Jeleni kte
rý jako podivín znám byl veliké
části Čechů newyorských mezi ni
miž po několik roků Žil či lépe
živořil "Minulost pana Stani
slava" jak rád si dával říkati za
halena jest v tajemství Kolova
la o něm pověsť — a on sám dů
věrným svým přátelům to tvrdil —
Že byl levoboČkem císaře Maxmi
liána t nímž jak vypravoval byl
též v Mexiku Před delším časem
též new-yorský "Herald" uveřejnil
o něm dlouhou zprávu v níž zmí
nil se také o jeho tajemném půvo
du Kde se narodil nikdo neví
tolik ale zdá se b) ti jisto že pří
slušel do Kuklen okres Králové
hradecký — V New Yorku živil
se každou možnou prací jež mu
byla poskytnuta a ze svého skro
vného výdělku pamatoval na různé
účele národní
V Ccdar Rapids přišel ve čtvr
tek min týdne o 1 hod od po
ledne k těžkému poranění cvičitel
Sokolů Jan Hac zaměstnaný u
hrmy Merritt Allen & Co Koz
řezoval na okružní pile dlouhá
dřeva a tu — sám neví jak se mu
to stalo Žádný u něho ntbyl aby
snad byt v práci vytrhován aniž
sekám ohlížel — pila rcu uřízla
u levé ruky dva prostřední prsty
a malík a ukazovák byly stranami
seříznuty
V Chamberlain S D zvolen
byl okresními komisary vesměs
to demokraty krajan Jan J Jirsi
demokrat za nástupce John M
Rushe kterýž v domě svém s pro
střelenou hlavou nalezen byl
Rush byl republikánem a při volbě
porazil protivníka svého Václava
Fouska populistu Zdá se nám
že na úřad ten měl nyní spíše ná
roky pan Fousek když kampaň
proti mrtvému nyní protivníku
podstoupil Proč úřad neobdržel
vysvětluje se asi tím že byl popu
lištou a komisaři demokraté Tito
sice jsou velice rádi když jim po
pulisté pomáhají ale když je ne
potřebují odhodí je jak vymačka
ný citron
LITERATURA
"Moderní otroč?' společenský
román napsaný od spisovatele 13
V Haecklandra který tak mnoho
pozornosti v Německu í v ostatní
Evropě vzbudil a slávu autorovu
rozmnožil jest vydáván nyní v
"Knihovně Americké" a blíží se
svému konci Spisovatel v romá
nu tomto přihlíží ke studiu růz
ných charakterů jež slovem ú-
chvatným a pérem opravdu mi
strovským líčí V románu zvláště
dobře vylíčeno jest evropské ka
stovnictví které jednotlivá povo
lání od sebe hrází nepřekročitel-
noudělí — a zejména dobře líčeny
jsou tu různé ty malicherné před
sudky a zvyklosti tříd vyšších
Každý kdo poněkud zamyslí se
nad románem tímto musí uznati
že autor velice objektivně vystihl
svůj předmět — Vydavatelstvo
Knihovny Americké" stará se o
to aby četba již přináší svému
čtenářstvu byla nejen zábavná
ale i časová a tomuto požadavku
až doposud věrná jsouc vyhovo
vala všemu Čtenářstvu měrou úpl
nou a vyhovovati chce mu i nadá
le Úprava Knihovny Americké
jest velice slušná a vkusná a před
platné jež obnáší pouze $100 na
rok jest vzhledem k obsahu jejímu
velice mírná Ježto román nyní
vydávaný blíží se svému konci a v
některém z příštích čísel počne se
s uveřejňováním románu nového
naskýtá se každému kdo Knihov
nu dosud neodbírá vhodná příleži
tost přihlásit! se za odběratele
Kdo by tak učiniti chtěl neb kdo
by si přál některý ze svazků star
ších v této Knihovně vydaných
nechť přihlásí se o ně v naší ad
ministraci pod adresou: Knihov
na Americká Omaha Nebraska
Každý kdo nyní ještě předplatí
sobě Pok Záp í s přílohou na
rok obdrží román Moderní otroci
od začátku zdarma mimo prémie
Románu toho vyšlo již úplných 15
sešitů po 64 stránkách knihového
formátu Hlaste se dokud záso
ba stačí
Dodatkem co dozvuk Nového
roku došel nás právě "Kalendář
New Yorských Listů nesoucí na
sobě obraz "Nové české národní
síně"
Známý rodákům našim Pavel i
Albieri napsal právě zajímavou
novinku ze Života amerických Če
chů v Chicagu jež nese název:
"Nevsta ta jo dollarů" Vychází
ve "Vilímkově knihovně rodinné"
v Praze v Čechách v sešitech 032
stranách Předplácí se na "Vi
límkovu knihovnu rodinnou" na
celý ročník (40 sešitů) I400 na
půlročník (20 sešitů) f 200 na
Čtvrtročník (10 sešitů) Í100
poštou Předplatné přijímá i
knihkupectví Pokroku Západu v
Omaha Líčení místy drsné svou
skutečností oplývá humoristický
mi scénami a drobnými vykouká
nostmi amerického Života jest ne
obyčejně poutavé rozvojem své
události a způsobem jejího postu
pu i spádu
Amerického Sborníku o jehož
chystaném vydání jsme již zprávu
přinesli došlo nás Číslo první
Jest to úhledný sešit o 68 stra
nách úpravy velmi pěkné a obsa
hu zábavného i poučného Vy
obrazení jsou velice jemná Obsah
jest veskrze původní a sice násle
dující: Slovo k obecenstvu pro
gram a účel Amerického Sborníku
— Pupařka Český románek z New
Yorku napsal Pavel Albieri — Ze
slunného jihu zimní Článek z Ala
bamy - Čtyry Jeta v Čechách
vzpomínky od nedávná píše — ri
jí
-==
i r wm — ii ú — r — ~'Lrsn w
EMILE
Světoznámý francouzský spisovatel Zola
na seoe v poslední dobe veobcnon pozornost vystoupením v 74 Jmu pluko
vníka Dreyfuse odsouzeného do vyhnanstvf pro vlaatízrádu Zola tvrdl že
Drevfua odsouzen byl nevine na xákladě okolností jež zdají se proti nřmu
ivědčiti a kteréž vyvrátili nemohl
— Jak se rozešli Hiram a Mabel
veselý obrázek z americké farmy
od Bergesa — Pšenice a bavlna
zemědělská úvaha od W R Tal-
bota — Jmění a kapitál ze spisu
Henry Georgesa "Věda politi
ckého hospodářství" — Němohra
pana z Viretonu obrázek z"lepší"
společnosti napsala Jean M Mari
ettova — "Česko-americký obzor
Rozhledy po událostech a politi
ce — K naším vyobrazením —
Vyobrazení jež sešit obsahuje
jsou celostránkový titulní obraz
"Prodavačka horké korný" a šest
vyobrazení ku článku "Ze slunné
ho jihu"
Redaktor píše o účelu o progra-
mu noveno listu následovně:
"Jedná se o seriosní podnik který
přinášeti bude po způsobu v
anglo-amerických kruzích právem
tak velice oblíbeném v pravidel
ných měsíčních lhůtách a ve veli
ce elegantní úpravě knihové vážná
pojednání a věcné přehledy o dů
ležitých otázkách časových i vše
obecných o nichž třeba každému
Cecho-američanu řádně se poučiti
Který dále bude jej seznamovati s
poměry a událostmi americkými
způsobem co možná nejsprávněj
Ším a nejpříjemnějším šíře jeho
rozhled a tříbě názor a konečně
obsahovat! bude měsíčník tento
zajímavé a cenné práce zábavné
stálým zřetelem zvláště k živo-
tu čcsko-americkénru a sici jak
původní tak překlady Spolu-
pracovnictví předních českých si
z různých stran jest zabezpečeno a
celý ráz bude Čistě Česko-ameri-cký
v záležitostech politických a
náboženských přísně nestranný a
spravedlivý Bylo by zajisté vel
mi smutným vysvědčením pro in
telligenci česko-americkou kdyby
měsíčník takový nebyl podporován
každým vzdělancem a opravdu
uvědomělým krajanem ze všech
sil Budeť národní větev naši zde
a její pokrok nejen znamenitě za
stupovati před cizinou i starou
vlastí takže s pýchou budeme naň
moci každému ukázati ale tvořiti
bude vždy i krásnou objemnou
velecennou knihu která po léta
bude zdrojem ušlechtilé zábavy a
hojného poučení Podnik podob
ný nový méně dosud obvyklý
potřebuje však zvláště při počátku
dráhy své co nejširší Činné a vy
datné podpory hmotné i morální a
tuto očekávati musím v první řadě
ovšem od vzdělanců našich"
Americký Sborník vycházeti bu
de měsíčně v sešitech o 70 až 80
stran a jak jsme již sdělili vydává
a rediguje jej spisovatel Pavel
Albieri Adresa jeho jest 416 E
72 St New Vork kdež se o pro
spekty neb jednotlivá Čísla přihlá-
ZOLA
proslul svými realistickými spisy poutá
siti možno Jednotlivé číslo stojí
20 centů a předplatné na celý rok
{200 neb na šest měsíců $100
Nákladem Národního Sloven
ského Spolku vyšel Šestý ročník
Národního kalendáře Slovenského
Kalendář tento čítá mimo ohlášek
158 stran čtení z nichž jak oby
čejně prvních 36 stran zaujímá
Čásť kalendářní Čásť zábavná
jest velice rozmanitá Započíná s
básní "StoroČní prorok" kterouž
provází přiměřené vyobrazení p
Košaře Pak následují: "Jak
zlepšit stav Slovenského národa v
Americe úvaha od Tomáše čapka
Slovák a Maďar episoda z bojův
na ochranu Unie napsal Dr J R
Jíčinský Slovenská vzpomínka
z Národopisné výstavy česko
slovanské v Praze roku 1895 na
psal Pavel Albieri Co přijde k
nám? Stefan Moyses s podobiz
nou Kandidáti napsal Alpha
Beta Hranice vědění našeho od
dr Jan A Wagnera Piatika
Zbabělec žert v jednom dějství
napsal Alpha Beta Nikola Tesla
s podobiznou Robotník Srnčí
oči poslovenčil Drahotín Doktor
Jan Rudiš-Jíčinský s podobiznou
Na letním bytě humoreska po
slovenčil Drahotín Andreova vý
prava k severní točně s třemi vy
obrazeními Krvavá růže v Ho
doru Z říše Menelikovy Nár
Slovenský Spolek Živena Slo'
vák v anglických encyklopediích
V Ořechově bude bál humoreska
Dobré rady pro hospodářství Co
se stalo od roku na Slovensku
Humor Mezi jednotlivé práce
prosou vloženy jsou kratší práce
básnické Jest tedy vidčti Že jest
kalendář velice rozmanitým Lze
týž obdržeti když se dopíše na
Národní Slovenský Spolek 603
Grand Street Pittsburgh Pa
První číslo nového ročníku již
IV jediného evangelického časo
pisu Jednoty vydávaného v Balti
more jest formátu zmenšeného a z
oznámení změny té vysvítá že ne
dostává se časopisu tomu takové
podpory jak vším právem očeká
vati má Adresa jest: Jednota
1924 E Madison St Baltimore
Maryland
Spisy vydaní našim nálclatían
Ijittlntký kotář báseň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku skonfl
skovanébo vydint Čítá 88 stran Cena
23 centů Do Čech zasyláme Ji se zaru
čením správného dojití za 'ft centů Be
hem Jednoho roku rozebráno bylo vy
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
Panuitky tetkýrh emigranti Napsal
Tom Čapek 8 9 phvodnfmi vyobraze
ními Cena vázané 75 centů
Valditýn historicko-romantický obrai
od Karla HerloSe Cena 00 centů
DidietPÍ Aitlkfo román ve třech dí
lech od Duplesise Cena 00 centů
Vo půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centů
Nebupefné tajenuttl román z angUcké
ho od Cha Iteada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů
EUa a Waterloo historický román od
P 8tolle 320 stran velkého formitn
Cena 60 centů
Za let otcovu romn oi Ynvlor !
Mont'nin i 10N8 fctnn velkéhn fnrm i tu
Cena 75 centů
Rukepity Králodwriký a Ztlenohortků
se snímkem několika listů DrvnřiSíboa
Soutavou přednáikou o nich od p J A
'liveriusa obsahute 144 stran 2&
Ta i em lití tlofinv na Porbr Rnunru
Napsal B C Farjeoni přelomeno s an-
gliciny 240 stran eikého fdrmátu Ce
na 40 centů
VliníPlid velbv rnmn vMilaanittiA m
manonísce Euirena Šue 1218 stran nnn
Ze 1100
Skalní uíkonti v NTťhrMfi 7£tit J
Rosický Cena 50 centů
Aroltf Stftntt Kriitn namol Tni Vn
tf - - — f -pm vwa iviyv
obsahuje 57S stran cena 75 centů
Ta itmn hrad Kamnltek mínit nA
Vernea 170 stran cena 20 centů
fTlrAm Vatltu TlM m VnUH II! Em
- ~— 3 w — ' 111 UflUIQ
ralda spanilé dévče cikánské Román
vtnznAmihn anlanvatoln ViKnn Huon
Obsahuje 512 stran cena 50 centů
Gaboriana Obsáhni 411 atran mu
9 K
Diti kapitána Urania leden s nelvřt-
Sích a neJpoutavřiSfeh románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran: cena 00c
VcitUh iluibdeh povídka z dějin č
ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centů
iínivroudu historický román s dMio
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů
V Knibovni Americké vvcházf stále
Ayborné spisy od neJvéblasnMsích spiso
vatelů Kaídych 14 itnů vyjde seito64
tratácn do roka vyjde 26 sešitů 1664
stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
1100
Cechové a jejich lipas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla r
brožurce přednáika pod vyíe a vedeným
názvem kterou připravil p L J Pal
da pro literární klub Aatorovy knihov
ny t New Yorku a upravil pak pro mě
fctíník Midland Monthly Tentočenký
překlad přednáiky tvoří brožurku 40
atr&nek obsahující vyobrazeni Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menukéhoa Joaefa Jungmana Cena
pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeáity
méhfóníka Midland Monthly obsahu
jící tutéž přcdnáíku y anpličině za
Í5ctů Pokrok Západu
Omaha Neb
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na sklad? velké mnoZatvf ani
' ~ j"vmvm V V 1 1
možných oborů Divadelní spisy má
me vseenny jez jaou k aostául r růz
níc h sbírkách Piíte a! o acnam x
obdriít jej zdarma Adresujte jeduo
d"4 Pokrok ZáMdu
0avkv Ha