Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKRČÍ ZÁPADU
A'
VYHEKLY EDITION
POST OřKICK AT OMAHA K KB AS SKCOND-CIA83 MATTKK
CCČKÍK XXVII" ČÍSLO 26
OMAHA NEB VE STŘEDU 26 LEDNA 1898
PřelpUtoé na Pokrok Západu $220 M rok
PrclcUme n Pokrok Kam An $300 rok
m
ť
v
NOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Velká stávka
dělníků přádlařských ve státech
novoanglických zahájena byla
pondělí a dle docházejících zpráv
jsou stávkáfi všude pevní odhod
láni do práce nevraceti se dříve
dokud by oznámené snížení mzdy
odvoláno nebylo V New Bed
(ord Mass zastavena byla práce
ve 22 přádelnách as 10000 díl
niky Podobně učiněno i několi
ka tisíci dělníků v přádelnách v
Biddeford Saco a Lewiston Me
a stávky v přádelnách ostatních
budou prý následovati jakmile
zorganizování dělníka tamních se
podaří
Milionář vrahem
St louisský milionář dr Cli F
Simmons president Simmons Pa
tent Medicine Co postřelil v úle
rý dopoledne knihvedoucího Emi
Davidsona a sice střelil jej pětkrá
te tak že o zachování téhož př
Životě se pochybuje Simmons
setkal se s Davidsonem na ulici a
začal s ním prudkou rozmluvu
během kteréž pojednou do kapsy
sáhnul revolver vytáhl a David
sona pětkráte střelil Simmons
byl zatčen a po dopravení na sta
nici udal že prý učinil tak proto
že prý dceru jeho svedl a on tuto
křivdu potrestati chtěl Byl to
již třetí vražedný pokus v němž
Simmons podílu měl neboť před
několika lety smrtelně pobodá
Švakra svého v Mississippi a před
3 lety vrazil do prsou nůž svému
knih vedoucímu McBrainovi
V zájmu kanálu nlcaraf uanského
V Kansas City odbývána v úte
rý konvence v kieréž přijata byla
jednohlasně resoluce kterouž pou-
1 je se na výhody kteréž by
obchodu americkému vyplývaly ze
zřízení kanálu tohoto a v níž žádá
se na kongresu přijetí zákona jímž
bv stavba provedena a kontrola
průplavu onoho Sp Státům zaji
Stěna byla Jmenován byl záro
veB výbor kterýž odebrati se má
do Washingtonu aby v zájmu ka
nálu mezi členy kongresu působil
Hostem národa
bude hawaiský president Dole
kterýž jak minule jsme oznámili
v pondělí do San Franciska parní
kem 'Peru přibyl nalézaje se na
cestě do Washingtonu kdež v zá
jmu schválení smlouvy na připo
jení souostroví hawaiského půso
biti zamýšlí Při příjezdu jeho
do San Franciska nedostalo se mu
žádného zvláštního uvítání a po
važován tam byl za osobu úplně
soukromou a ne za hlavu země
kterouž Soustátí naše v poměru
přátelském žije Od té doby se
to však úřadům naším jaksi rozle
želo a rozhodnuto povaiovati jej
za hosta národa a spf sobem při
měřeným jej uvítati a uctíti Uzná
ní tohoto dostane se presidentovi
Doleovi teprve v Chicagu kdež
očekáván bude zástupcem presi-
ta vlády při čem zastoupen bu
de iak odbor státní tak i odbor
m
námořní a válečný Po čase po
bytu svého v Chicagu ubytován
bude Dole v hotelu Arlmtrton v
těchže místnostech v kterýchž
Ipanělská princezna Eulalie a zá
stupce císaře čínského Li Hung
Chang co hosté národa po času
svého pobytu v městě tom ubyto
váni byli
čert v kostele
V Bourbon Ind kázal minulé
neděle velebníček Akin o jeho sa
tanském veličenstvu a jelikož jest
mužem velice výmluvným podá-
řlo se mu vylíčití arciďádla v bar
vách co nejživějších Když prá
vě v nejlepším popisu byl vysko
čil tu Čert a to v uniformě kteráž
popisu pana pastora úplně se ho
dila a zděšení věrných oveček by
lo tím větším kjyž jeho satanské
veličenstvo mezi tím co kouř z
nozder mu Šel hromovým hlasem
zařvalo: "Jsem čert a přišel jsem
si pro vás všechny!" MuŽi Ženy
i děti poČlí před Čertem utíkati
následkem čehož povstal takový
zmatek a tlačenice Je několik
osob pošlapáno a konečně i kam
na převržena Než poděšené o
veČky z překvapení svého se vzpa
matovali rozšířil se oheň převrže
ním kamen vzniklý tou měrou že
celý kostel obětí jeho se stal
Druhého dne přiznal se syn pa
storův Že on to byl kterýž si na
čerta zahrál a sice přiveden prý
byl na myšlenku onu tím že pří
ležitost měl kázání jež otec na
neděli si připravoval několik dní
před tím si přečisti čímž na my
šlenku přiveden prý byl přesvěd
čiti se o tom zda skutečně náv
štěvníci kostela ještě tak hloupý
mi jsou ?e by v čerta věřili a té
hož so báli
Irm Mf%ď&mi
ST MAWON OLIVĚ IIANSEN OVA
povoláním tčsnopiftku kteráí v dnech ucJhlržMch ve tdWtek se známým předákem
populistickým Ignatiua Donnelym vstoupila jest rodem Norvéžanka jest
pouze 21 rok starou Zaměstnána byla v úřadovně Donnellj ho který? při
každodenním Myku 8 ní do nl se zamiloval
Hodni dolárku
státi bude správa Většího New
Yorku a vydání toto jak se ozna
muje bude prý mnohem větším
neŽ z počátKU se za to mělo S
uvažováním jednotlivých položek
započato bylo v úterý a tu prý se
ukázalo že rozpočet pro rok le
tošní dostoupí obrovského čísla
$109000000 což ovšem bylo by
daleko více než náklad na správu
městskou všech těch měst jež ny
ní ve Větší New York spojeny
jsou před tím obnášel Jakým
spůsobem vydání spojené se sprá
vou městskou novým charterern
bylo zvýšeno toho nejlepSÍ pří
klad jest na úřadovně mayorově
kterýž pro rok letošní na krytí vy
dání úřadovny své žádá o $30000
více než povoleno bylo loni ja
kož i z částky požadované pro
krytí vydání rady městské toto
obnášelo v min roce $90000
kdežto letos k témuž ňČeli poža
dováno jest $200000 v
Uprchli z káznice
Ze spolkové káznice v Leavcn-
worth Kan podařilo se ve stře
du uprchnouti 3 vězfiům James
Murphymu G Woodroííovi a G
Gordonovi kteří pro okrádaní
pošty několikaletý trest si tam od
bývali Patrně museli míli po
moc venku neboť útěk před zeď
více jak 20 stop vysokou podaří
se jiiq pomocí provazového Žebří
ku kterýž jim z věnčí hozen byl
Nevinným
uznán byl ve středu ve Wilming
ton Del v krajském soudě spol
kovém porotou kapitán Murphy
kterýž nedávno obžalován byl Že s
parníkem svým Laurada několik
vvorav filibustvrskvch na Kubu
uspořádal Následkem rozhodnu
tí tohoto upuštěno od 'žaloby pro
ti mužstvu kteréž ze spoluúča
stenstvína výpravě té obžalováno
bylo
Oslepla
Z Chicaga oznámeno ve čtvrtek
oslepnutí 5leté české pianistky
Miladv Černé kteráž hrou svou
všeobecný podiv v kruzích hudeb
nich budila a kteráž právě na řa
du koncertů v předních městech
amerických angažována byla By
la od narození slabého zraku a
choroba oční v posledních dnech
se zhoršila a úplné oslepnutí ko-
nečně následovalo Otec její p
A V Černý jest čellistou v Grand
Opera House
DROBNÉ ZPRÁVY
Ve Franklin Ind seprali se
v úterý páni studenti navštěvující
tamní kolej babtistickou a tok
vůli tomu čí vlajka zda tříd niž
ších či vyŠŠích nad ústavem vláti
má Během rvačky bylo značně
studentů vážně poraněno a záro
veň poškozen měrou nemalou při
tom i teleskop kterýž teprve před
nedávnem nákladem mnoha tisíc
dolarů zřízen byl
Nedaleko Colíax Cal vyši
nul se v úterý z kolejí osobní vlak
dráhy Central Pacific při čemž
strojvedoucí a topič na místě byli
usmrceni a několik cestujících
vážně poraněno
Vývoz náš dle výkazu poklad
ního odboru obnášel v kalendář
ním roce minulém téměř $tioo-
é # tlř _
000000 coz jesi lemer o řoj
000000 více neŽ v kterémkoliv z
roků předcházejících
V Ravenna O zastřelil se
e středu C D Eating kterýž na
procházce s nevěstou svou se po-
liádal Učinil tak v její přitom
nosti Čímž poděšena talo byla tak
že stav
Sen
její povážlivým prohlá-
V Ironwood Mich oznamo
váno počátkem týdne Že společ
nost "Metropolitan Iron Si Land
Co" zvýšila všem horníkům v do
lech jejich zaměstnaným plat a
sice vstoupí ohlášení toto v plat
nost 1 únorem a týkati se bude
více jak tisíce osob
V Chicagu prohlášen v úterý
pekařskou unií boycott proti vý
robkům American Biscuit Co a
ohlášeno Že boycott přenešen bu
de do všech měst kdež výrobky
firmy této prodávány jsou a kdež
v pekárnách jejich dělníci neumo
ví se zaměstnávají
V Kansas City inkorporová
na byla ve středu "Kansas City
Lawrence & Topcka Electric Kail
way & Power Co" s kapitálem
$3000000 kteráž zamýšlí zříditi
elektrickou dráhu k dopravě osob
i nákladu mezi Kansas City a To
peka Dle usnešení sněmovny po
slanců započato bude příští stře
du s projednáváním předloh jimiž
území Oklahoma New Mexico a
Arizona státy býtí mají
V Brooklynč zastřelil ve stře
du H G Hinz kterýž posledních
7 roků co pasák v Texasu strávil
a k návštěvě rodičů svých na vá
noce přijel zetě svého O Diela a
to proto poněvadž týž se sestrou
jeho krutě zacházel a v minulých
dnech téměř k smrti ji stloukl
Vrah vydal se sám úřadům
V Denver skončil boj proti
obchodům departmentním rozhod
ným vítězstvím prvnějŠích neboť
nejenom že Časopisy nevyhověly
požadavku obchodů oněch o sní
žení cen oznámkových téměř o
50 proč nýbrž obchody dotyčné
přijmouti museli zvýšení cen těch
o plných 30 proc
Hornické městečko Kams
burgh v Caliíornii zničeno bylo ve
středu v noci téměř "íplně požá
rem a škoda více jak % 1 00000
obnášející způsobena
V Denver odbýván bude 27
ltdna národní sjezd doby tkářů pří
kteréžto příležitosti uspořádáno
bude obvyklé 'barbecue' ku kte
rémuž přichystáno bude 8 volů
4 bňvoli 6 jelenů 10 antilop 4
meuveui 40 ovec 10 vepru 200
opossumň 10 beček okurek půl
tuny sýra 40 beček sladkých zem-
Čat 3000 bochníků chleba a 400
sudů piva
Víte o tom
že THE STATE FARMERS
MUTUAL INSURANCE CO
ze South Omahv Nkh
pojistí majetek vílí proti ohni blesku a
virhru za obnos jednoho procenta a
1200 sra vystavení certifikátu! Spoleř
ooti t tato řízena jest na vzájemném p)á
nu a tak bepcřiiou Jest jako (Jihraltar
sám Vydání řízením spojené jest ne
obyčejné nízké a direktoři jsou muži
zrníme seliepnoMi n nejvyéAl poctivosti
Jestli není jednatele nneho ve vašem
okolí přejeme i tmu jednoho
DopíMe t o podmbttOHli
F B Holmao přeď
Isnc Noves nrimefttek [ Omaha
J E Curii pokladník f Neb
II It Ktoufler ta J
thl7m3
1 lh-lDlr-& IiUii6 Jikté-
lili 1 drúťfinlclvf Žníl wiilttet-n Hu
Ifx- JOHN HAl seitKlt J"U no H'i Kfw
port lila U7-luhli-
POLITICKÉ
V snřmovné marylandské
započato v úterý s hlasováním o
nového senátora spolkového kte
rýž stal by se nástupcem demo
krata A P Gormana Ku zvole
ní zapotřeby bylo následkem ne
přítomnosti dvou republikánů a 6
demokratů pouze jen 55 hlasů z
kteréhožto počtu však žádný z
četných uchazečů potřebnou vět
šinu neobdržel Nejvíce hlasů
obdržel nynější senátor Gorman a
sice 43 a rep McComas 34 a zby
tek hlasů pak byl roztříštěn mezi
9 různých kandidátů V obou
sněmovnách mají republikáné vět
šinu jelikož však roztrženi jsou
nepodařilo se jim dosud ani orga
nizaci provčsti ani většinu pro
kandidáta svého vrhnouti Zavi
nováno jet to hlavně 11 republi
kánskými poslanci z Baltimore
kteří kaukusu zúčastniti se odmít
li a s ostatními soudruhy republi
kánskými spolupůsobiti nechtí a
to proto poněvadž proti vůdcům
dosavadním jsou a pád jejich by
rádi přivodili Ohlašuje se Že
tato jedenáctka státi bude neústup
ně na tom aby zvolen byl do se
nátu muž kteréhož oni si vybé
řou jinak že dovedou již postara
ti se o to aby hlasování po celé
nynější zasedání žádného výsled
ku nemělo a aby volba senátorská
až jo příštího zákonodárstva pře
ložena byla
Ve sněmu státu Tennessee
započato ve středu s kaukusová
nťm o senátora spolkového avšak
bez výsledku V kaukusu demo
kratickém hlasováno celkem sedm
krátě aniž by kterýkoliv z Čekan
cň potřebné většiny totiž 45 hla
sů obdržel
V sněmu iowském
hrozí dojiti k tak zv deadlocku
mezi sněmovnou a senátem a to
následkem tohoan náhledy vzhle
dem k právomoci tak zv státní
ho výboru dozorčího velice se
různí Dle náhledu senátu měl
by výbor tento vzhledem k řízení
veškerých ústavů státních míti
moc neobmezenou kdežto náhle
dem sněmovny jest že by to těle
so mělo býti pouze jen jaksi vý
borem poradním a že by správa
jednotlivých ústavů státních i na
dále spoČívati měla v rukou míst
ních důvěrníků
Budou vyšetřovat
V sněmovně zákonodárstva
ohioského jmenován počátkem
týdne výbor kterýž vyšetřiti má
co pravdy jest na tvrzeních o
úplatnosti při volbě senátora spol
kového Obžaloby takovéto po
dány výboru k vyšetření celkem
tři a sice poslanec Otis tvrdí Že
obdržel $1750 aby hlasoval pro
Hanru poslanec Jones tvrdí Že
nabízeno mu za hlas jeho pro Ha
nu Í5000 a sen Burke tvrdí že
nabízeno mu dobré postavení
úřadní za hlas proti Hannovi
Z Washingtonu
% Senátem schváleno ve stře
du ve výkonném zasedání jmeno
vání Ch P Bryana vyslancem v
Brazílii a E H Congera z Iowy
vyslancem v Číně jakož i jmeno-
váni následovních konsulů: C C
E Webera z Ohio pro Millenburg
v Bavorsku J li Kufiina z Ten
nessee pro Ascension v Paraguay
V V Towela z Ohio pro Bel
fast v Irsku S M Taylora z
Ohio pro Glasgow ve Škotsku B
F Stoneaz Ohio pro Hadderfield
v Anglicku a R Fleminga pro
Edinburgh ve Škotsku
í
í i "
i- '
i
k v
far
L7
f