Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1898, WEEKLY EDITION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OK ZÁPADU
9
?f Mft# Wf Wl 0
rti sMfl fi flfll rtfrr h'-lif
4dl j li iHlt a"lh't rdt A
ťřřfi Hlf#llf H4 Mf Ixtlrtt V
tíUfUtf ' l ' f ijř'f fVa# h
adlf trJ'hft nrf)f V p#f
HIM
CO (lííl
VJťrfnl Ml ♦# fi#j#n } fír~
K!m#f i fitt II— ' #tť fc
JNfld !AnJ jfií f ' (Hní wtř
aiVm # if-r! tí iři Jř
ffhfl a m'tfc- áWJ ffti4í
##♦! 4f i Iv f#n !
ftf Sh jU rtKlf t(tr-f lj't p lf
( f l f f fa #f
% k Kiwi '
tttf j4 tVtuSf mmp til f
fcflj JWÍlfrtVsM l#
Ml 171 t
MjkrtfWrk Jf f tr h JMl jitMnf}
Ml av hf # 't )(( Ke řřřJ
W ék J'k4 fl iaftt-1 tíMa
Til frřfVfn Hp
Mi J ' f těsta rfrt ?!t
ti )'kt ikmitl li iWfl"tí I4k
i4 ik"'i't oMfMa wiwt -N? t
Znnn # n rlr-l r íi4il#
ad#'l M Kí!nriř A I ' Illiftii
V l T lii I J# mMll a
Il1fill( tftti lim J dMsté
l'ť l4rit
Spisy i i?né raJItn riJadín
tke tl!# f4oditlh f (k'Ml'l ilosfl
iloTinťbo j'!Ul ť'(t i 9tr%n ( tu
fiftřlH ! fvcb fy]4tn jl m
fonfm f í!h dJit( i '1 rntH
htm Jlnoko r'fci rnfflfrJat ttjf t tj-
f!4of
Tm r-k H 9 ififnn(mi rihrie-
-_! í - í - K
niMil trnu vaffMiff f iriitit
VtUUýn hitloric ko romuntirkf uUtti
cn! KrU llerloi (n " rnt(J
I) iittA Atteku vm&n e ť'tth ill
Jeth mí Iluplrttmt (V ni fi rentft
piilnnri ronvín ol Vc VKk iO
velkj-i k Hrn Cena W crntft
borxICbM Iírní) '2M Hran velkého
formiUu Cena 4 centO
Mha a Wattrtoo hUumckf romín tul
t Hlolli) J-r) stran velluuo lormltn
Cena K) renlft
Zt Iťt oteotH rinuin ml XTÍtT de
Monlpin i HHH trn telkOlm formátu
Cena 75 centft
RukrvŮH Krábulrortki a Ztlenohortků
M anfmkem nřknlika li st B prvnijšího a
poutavou pfecloa&kou o nlcb oii p J A
Oliveritua obsaliuje 144 Kran Cena Soc
Tajetnttvt tMintt nit Parter Squarů
rtaptalli C rarjeoni přeloženo i an
gliciny 240 atran velkého formátu Ce
na 40 centfi
Vitnů lid velký romín řblsn'ho ro-
manopmre Eutreua Kue 1216 man pou
ze flW
Školní tákony v NcbraHce Zřcřtil Jan
Rosický Cena 50 rentu
Xotý Voňte Krittn napsal Jul Verne
olmahujo 5u stran cn-na i t centa
Tnjtmný hrad i Knrpnterh román od
Vernea 170 stran cena -'U centu
C!hrna Málku I1H t Pařili řili Kame
ralda spanilé df-ve cikdnftké Hoinán
sveto7niím':bo (spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 tlrau rena f0 centů
fírudnau šttttMU mtutavtf román tid Kin
fíaborisna Obsahuje 415 stran cena
85 cento
T)Jfi tnniti na Urmtl 1i"í1ín X npfrt
Meh a nelpoutavf A(rh románu Julia
Vernea Zaujímá rzi síran cena ouc
Veitleh ělulbáth povídka z dřlin ře
ských od Aloise Jiníska Cil i 254 stran
cena J cení a
Mai proudy hiatorinKý román zdřjin
českých tni Aloise JtrftuKa uoaanuje
018 stran ceuano centn
V Knihovní Americké vvrház stále
ítUnmA inliv nit ntlvhlaim-1hfrh soiao
vatelft Každých 14 inft vvde aeMtoM
stratách do roka vyjde 2 semitů 1M4
atran obyčejného velkdho knihového
formátu a předplatné na rok stoji pouze
f100
Věčný žid
Není díla kteréž by v romanopiae-
Ctvl tak poutalo vfceenny vraivy ciena
A 4a kn "'ff n4 lid" Jest to román
avétoKtiámý který kaídý řte ne zalíbe
ním Toto vrlkeniiociiaiw i iioairan
lrt nvn í k doKtáuí úidné za tl Kcfit
na ukázku po£le ae ochotné zdarma
kaZdému kdo ofl požádá pod adreaou:
Kfllfaovaa Americké
Ornatia Metr
(tu JíisrUi
fil'f'al
ffi hnv% M4vn řřtim' Iď
Nmr# IF řml lonř V ir Mf h
íir I I fflciY Jt( hUň (
tř" t "tt k Ultn Nwi
hMi a sv-fový r híMÍof h hřáni-
fa a i i
r Ir r I #řhov# í'ř'J SI Ihlt
iovtv( f řskřio Jwwíííinhfr
favif Ut UMfiiitl I hry
fKftřlřftí Slříj V v) h tťfef
ttiUnt ftntnittf ptn lim(
toto ťi ni l'rr íikJa-f art ftf
tekftt vtS(ftis #-skfn rAfriii
vs vfffíh atminítrativní h
tiUiitmtvfh IkoUkýth ntUífivJní
a a f a
úlálnUi lřťhlfh mu a ti iirrtťti
nírnrtfcv ýiUnt li kťíf ¥ řr
ských okrvakb a naSf ali ntiisl
né!oit( J4i)ka tr%'tttha foki
lati f intithc jar hfall Hale
ni ihi mirmtrrMv rkou
kfUo vydat tvaflžrnř které-
! laloty tr)Uviny tiťti mohly
v jaiykti í?kím u kteréhokoliv
toitJn v Cáchách ha i v krajích
kll ani ír!no lirocruto řeckého
ob) vaUUlva nehyto a kterýmž na
iovlno dilc íe pro Čechy lidný
ňradník nesmí bytí jmenován
kterýž ty ve atové í písmě til
fcskoit neznát a ktcrvml v Smi nč-
meekvm úfadníkňni v Ctchách
nařizováno í sky sc natiCiti a uřat
n( zkotiSky z téhož jazyka do čtyř
rokft stožiti To patrnř ufinmo
bylo za účelem zajiltmí si dobré
vftle radikální strany české a za
údf lem zajištění si hlásil jejich na
říšské radě tro vyrovnání Ncmci
v Cechách tvrdí — a každý ne
strannv nozorovatel musí s nimi
f (
souhlasili — že bylo to přímým
porušením jejich práv obmezením
jejich svobody a nespravedlností
v ncjvySŠfm slova smyslu jak ze
stanoviska národního tak i roz
umového nutiti jejich syny
veškery úřadníky k zbytečnému
maření času učením se jazyku
kterýž jest velice málo užíván v
jejich krajích Čistě německých a
kteří ž není k ÚDlně řádné potřebě
mimo hranic maličkých lecn
V ' x
Dále tvrdí že kdyby podobných
kroků skutečně bylo třeba sněm
samotný přijmouti měl by zákon
oníraiící se o ústavu a základní
zákon státní že zákon podobny
platným býti by měl pro celou
Cislajtanii a ne pro samotné jen
i
Čechy Konečně tvrdí — a nemůže
o tom nejmenší pochybnosti býti
že výnos předsedy ministerstva
jest přímým porušením ústavy a
to proto poněvadž v platnost
vstoupil aniž by císařem pode
psán a v časopise úřadním uveřej
něn býval Odvolali se proto ke
říšské radě aby impeachováno
bvlo ministerstvo celé a hrabě
Badení zvláště pro porušení usta
vy a prohlásili spůsobem nejroz
hodnějším že všemi prostředky
zákonnitými budou hledět zabrá
niti odhlasování vyrovnání jakož
i všech předloh ostatních dokud
tato nařízení jazyková odvolána
nebudou Toho docílili minulého
jara jakož i během posledních
týdnů Přítomně zasedají dele
gace a kterýkoliv den očekáváno
býti může rozhodnutí v radě říš
ské A jaké pak bude?
Směs príjtiv
Porozhlédněme se nyní po ra
kouské radě říšské tak abychom
o ní" správného názoru nabyti
mohli Většina a menšina sně
movny není jako v jiných sněmov
nách jedné strany aneb skupin ta
♦Iťjnýřfi f ÍWrt # nonfkh íl-fni
i nifh nř-fťpřeamftij Jak'nisi tUt-
ln tmi by tn tile Vitími
#MÍv4 pon )n i několika třt
nfth ifcupíři ínajffřh #iff fiWn!
iřijmy i íietí pí v jrdnf Vmfr
rtf jsou jdifi lafřifHlí pc vt4't f
JMfl doaihrtfinK ta muínn rj-
vfr tt hUa ivft přj kif!fn J"!-
notlivm hlísoviní Nitnjtíro
přítomni i ři#jvliviiplnrjíírn jri
flerh llfan ít tifítoton kiutt
KiUkí íahffMijííf V toht tmf
nakolik K'iín n# íalutrt (fí
ťwnnl inalí doíí vfifcovství
v irtmfivn vť-ma t Uhn
pfynouřími přívil)fní hlavní na
mytlí mi}( ď-raalení niopř4vy
ffi Nalil i knttftfíé ttttml bjtš
hf# kříl'vtí twlakma N"j-
liíími tn tV pf i vlivu j'i
rrhoví i čeh Xforary pinkl
i odtriertí lfní léf hl i-Sřovrft
Mkem txl (!ialajtní Vmikl
n vfaitnírri parhmf nth ařm4dé
atd HatMhni jaoti vp dvé k-i
thy ku ti vír? opírají 4 o idre
řeakínf v rrdtkilní hilétWtt hy
kťfí jvxj výslovnými panslaviny
ruaoftly a huity Hravý a starý
iáktad Vftfiny tvofn tk
ívaným khitm konervatívníin '
sklidajír ím i íeudilní lUcfity
a kněžstva katolického a majícím
za hlavní 6M opatrní zříkání kon
ř
CHARLKS
Na místě dlouholetého kontrolora naAf
lán v mlnuivch dnech Charles (i
Ohio a mladý posud muž 33 roky stár Jest povoláním svým mřřiem v$ak
z-íroveĎ téi vystudoval práva a ve finančních rálefitosterh povahován Jest
za experta utec jeho t#en lt ti uawes yi velitelem wfsconsinki že
lezné brirídy" v minulé válce obéaniké Nový kontrolor Jest příbuzným
by valcho guvernéra J w uawese z
troly církevní nad Školstvím udrže
ní privilejí Šlechty a zamezení za
vedení všeobecného práva hlaso
vacího NejbliŽší co týče se
otázky církevní a školní avšak
rozdělena otázkami národohospo
dářskými jest jim katolická strana
lidová kteráž hlavně ve venkov
ských okresích alpských původ
svůj má Strana tato jest pří
tomně jazýčkem na váhách větši
ny parlamentární jest ale ve veli
kém nebezpečí ztratili svůj vliv a
býti roztrženu ve dvě bezvýznam
né skupiny a to poněvadž mezi
voličstvem jejím německým rol
nictvem alpským smýšlení národ
ní probouzeti se počíná Pak
přijde klub Jihoslovanů sestávají
cí ze slovanských poslanců ze
zemí pobřežních a Dalmácie kteří
jsou autoaomistickými panslavy a
kteří touží po zřízení jihoslovan
ského státu zahrnujícího v sobě
Chorvátsko Slavonii Bosnu Her
cegovinu s Dalmácií a pakli mož
no i Srbsko a černou Horu Ko
nečně zmínku dlužno učiniti o
malé za to ale energické a velký
křik tropící skupině zvoucí sebe
křesťanskými sociály jež však
vlastně nejsou ničím jiným než
antisemity kterážto skupina se
stáv! z několika poslanců vídeň
ských a dolnorakouských pod
vM"vtvím ♦M'ňsfch pirkmí
tra doklfiřa ftfKf f" 'í'" "!
niťrntnii politiky vfilr vl"h
tatnír h fitiřfc is'i' rtpl" l
tiařvými jdinkým hfn h
jsl "1'řyí id '
M'-nma Itoí í p'ila'i'
pmiifftýth h4 írakfí l'l'lnA
jat ť stran fttm- ký h 5 #
bifl ihylk ťi hyvalrh siř i l
lrJlrtla fcofiiiitMní kt-řil p'í
ťi #vot ďi Jv4 hlavni i prrty
slivýfh tifedisk řimíkh pt
vinní ě kťrif at4va lih#řÍlof
knfitttnlftf rniraliilK k "
nardu Cn i d i!Jil'?r t d
di4 j-t jí njl-l)( nMf k t ilřa
na lMrv4 i nfmrk$th #lítirWtTi
('# h í'rjvy SJ"ka r f 1 a
j)! Vt ttml řsdtk il rriííM
na vřf ho4ftt fihtirt ki' Im'í
a k!-H ďthinfii j''! p"tl' i
ním Nímfft # alratty vlít ř
}-tné š nitiakertt Vli#tva vIk
ě" ttřany dřuh ki prohlťv4nl
s pro přípoje rf k N'fii' kd Taťi
ufn" a Nmecfcmi j! d4n' v
slovným píinídi n'jra'lik4inj'ho
křidla řrtmímy "n#mfk4 strany
nirodní" tihilené povlným
Sthfnřeřemf vftlfm to strany
obstrukíní Nrjouc píipojma k
m nlinl jakýmikoliv synipathi mi
nb totožnými tily avíak hlasujíc
při vftdné otázek S Němci )'t tu
dil máli skupina klubu itaUkého
i jižních Tyrol a Terstu dih- nř-
i
Ct DAWES
m?ny Ecklese byl do toboto rtřadu povo
uawes Iyf lest narozen? v Manetta
trete jenr
kolik "socialistů" a "demokratů"
z různých zemí a různých národ
ností a několik "divokých" kteří
ku žádné straně připojeni nejsou
Uhersky' sněm
Podobné poměry ač ne tak vý
značné jako v Rakousku panují v
parlamentě za Laitou Většinu v
obou sněmovnách tvoří od posled
nich voleb strana liberální kteráž
stojí při vyrovnání z roku 1867 a
kteráž přeje si prodloužení téhož
za týchž podmínek kteráž však —
aby zdála se býti vlasteneckou —
snaží se snížiti ještě více nespra
vedlivě nízký poměr v kterémž
Uhersko na krytí společných vy
dání přispívá jsou liberálními
pokrokářskými v záležitostech cír
kevních 1 školních zároveň al
užívají všech možných prostředků
k pomaďarŠtění Slovanů Němců a
Rumunů v království uherském
Menšina ve sněmovně poslanecké
skládá se z klerikální strany řím
sko-katolické kteráž přeje si pod
robení Škol opětnému dozoru
kněžskému z radikálních Maďa
rů nebo-li strany neodvislé kteráž
přeje si zavedení pouhé jen per
sonální unie s Cislajtanii a koneČ
ně i úplné odtržení a prohlášení
neodvislosti Uher od Rakouska
řířmcft sedmihradských kteří přá
' hy í '(u tUll Mí ití i%
h'n"foí % t-ftptnfifillh'$
k'n''i t i j'hUvíí "!- "í' l
ao t„i m t i i 1 ířk 'fui tt íí
JtO-
íťfii u tť f i l
vlak řiplní jí'f f ni c rtfrif p li
kol dl" "xfo fi''i) i j r í ♦ M i-
M4ll O V ' ' ' I r Ij ' i
k'i'r'í uhfký'h i i- ! I 1Í '}
N é r # i (
(řt'il ti!' ft
! -!ii-if n i ' !
Ji !!' I
ll
ďik 1 ' it fii(í l tt
ttJ'UI1!'l '4=1 i f I f
o if'i-J (í 1 y lt ! (C
I
u
ij ív
!? 'ti '
1
1 ř ' t
' 1 ii
! '' ni
S t r -"i y 4
'!' I l I '
1 10 a i't r -
pi'i 1
ilí Jí
ft fit fť' h-#
1 i 1 f ! i
frak
iJjíini avých nlfofrt-ff { -lííyájí
při f'ii i! ' : ' 'f íí!if
jakož i f- (!'!' i if f 1 f 'i:
tH láluf S)iitoiV-i! !:!¥
nkl' j -: na ď isnini j"rř í tki V
kald 4ko- rt-l kaŽď í :iť'í
tjflKl 4 V kadf 01 ni i ' Iíik tnť
stí a to híi tÍT- ft il'il'Jiť
otiky st ílní jarm ah !! Svíny
fitlí tíily at# f V) linviil v b'í
!"iiržifé úvahy I(i úif'-
jící hlavní t ofitýí i prrimytto
vyth a hfHpot'třkých ikrců
črch Moravy Shika Dolních
(akoita štýrnka vv nakláiliny
jíoti hlavni 114 bankrotovali pro
vincie haličské a na zv# h bování
rftmylu maďarského a promrhá
vány jsou zbytefnýtu úladováním
a tlumočením nutným jrditiě proto
aby vyhovělo se oněm rňnyni
malým nárddkům Ozbrojení a
vypravení armády jest při tom
velice nedostatečným námořní
oďstvo jest v pokroku svém při
_ 1 %
nejmensím o 20 roku pozaau
Htavba železnic následkem nedo
statku peněz jest úplně zastavena
konsulárni systém vývoz výrobku
írůmyslových podporující jest
lanebně zanedbáván a to při tom
nej horšího veřejné Školství ve
všech oborech klesá stále z onoho
vysokého stupně na němž tak
dlouho bylo stálo
Co VLASTNĚ CH1Í
Vlastní příčinou všech těchto
poměrů — má-li jich být litováno
aneb mají-li vynášeny býti jest
věcí smýšleni — jest ono "neroz
umím" panující v Rakousko-Uher-
sku Nejenom zástupci lidu v
parlamentě ale zároveň i veškery
národy této monarchie přestaly
rozuměn" jeden druhému a v
pravdě ani sobě rozuměti nechtí
Nechť parlamentní strany na
standardách svých nesou jakýko
liv název jejich pravý cíl spočívá
vždy mimo hranic rakouko-uher
sVého státu Cechové přejí si
znovuzřízení státu českého a ko
nečnou unii s Ruskem Rumuni
utiskováni jsouce Polákyod nichž
jazykem i náboženstvím se liší též
hledí toužebně vstříc přivtělení k
říši cara Poláci prohlašují se
tajněpakli ne dokonce veřejně ve
prospěch znovuzřízení království
polského Italia irredenta je stále
v Činnosti v Itálii a Terstu a v již
Tyrolsku nechťsi jakkoliv Slova
né úřadníci a četníci na potlače
ní jejím pracuji Jižní Slované v
Přímoří v Dalmácii Chorvátsku
a Slavonsku též touží po spojení a
konečným cílem jejich jest znovu
zřízení starého království srbské
ho kteréž by zahrnovalo v sobě
Srbsko Bosnu Hercegovinu a
Černou Horu Rumuné přejí si
připojení k mladému za to ale
zdárně pokračujícímu království
rumunskému a konečně ač ne při
tom poslední Němci v Čechách
na Moravě Slezsku Dolních Ra
kousích Štýrsku jakož i pokroči
lejší a politicky vzdělanější oby
vatelstvo Alp pře je si spojení pra
vincií německých s Německem
nechť si by to bylo Ve formě jakékoliv