Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1898, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
"Zbolf itrilrif vjhradncl jn
fylofťno bylo rohu 1SH7 j6
obchodech Iwnl poutě osmi)
mufiké výpravné tbolf hni pro
dáváno bylo jotlmf v testi lávo
d#th loltrot druhu t #f f Ir fif !
desíti Utf távodů M bylo 17
Vflfcýf fi grocemírti firem bvlo i
IM7 ¥ Ornáte 17K o ď-sd f'
kft jwiiijlji jn j ji Jeletárskýrh
obchodů fokti 17 prospé
chem # vedlo ió loni jich bylo
jrt 7í loni o livobyll tápasílo 3
dílen sedlářských kdlto píed
detíti Idy 4n4 ruce práce mílo
id 16 dílen lích
"IMmských výhavnírh závodů
tylo v Omiiti roh 11 deset
hal pnuté tf v dámských závo
dů kloboučnických lont I pfed
desíti Idy 14] závodů hudeb
ninami a hudebními nástroji lylo
roku 1HH7 ide ll loni pout
jeden ta desítiletí lo 37 zlat
nic hc li a klenotníekých závodů
zbyly ílyry ij ol#cholů pa
pírovými tapetami (wall páper)
tbyly jedině tři 1 JJ obchod A
lenaísliých a pleních pouze 4
"Plulno ovlem Ic tomu jf ípo
menouti le číslice lyto týkají se
jen vnitfního mřsla hlavní ol
chodnl jeho čáiti leč pln to
vir jnt úbytek tento velmi U
trným
"A co jest vinou tohoto fipid
kuř Příčiny jsou mnohé Tehdy
Omaha dodělávala pověstný avflj
"boom" nastalo ochabnuti na
vlech stráních Naděje v rychlý
rozkvět města z většiny sklamaly
a obchodnici vidouce nezbyti
buď dobrovolní obchodu zane
chali jinam se obrátili aneb po
dlehli spojenému kapitálu jenž
jako vlude jinde maloobchodníky
ku zdi tlačí Takovým jest ten
svřta běh I"
Tolik píSÍ D L Čtenářstvu
místnímu snaJ není třeba doka
zovati že jest to největšfm "li
belem" jaký kdy v Omaze na
psán byl Že vše zúmyslní líčeno
jest co nejtemněji bez ohledu
na pravdu Každý ví že máme
teď vlce obchodních firem než
měli jsme před to lety a ne jen
pětinu Přihlédněme jen k té
snúšce smyŠlének blíže Každý
ví že ani jediný národní bank ne
klesl Ty banky jež D L a po
pokratom i demokratům jsou solí
v ocích všechny obstály všechny
přetrvaly tu demokratickou éru
za které obchodní a průmyslová
krise jako divá vichřice řádila po
celé zemi a smetla dřívější blaho
byt republikánský v moře zapo
menutí Naproti tomu jediný pe
něžní ústav soukromý který ob
tál jest Omaha Loan & Trust
Company kdežto státní banky a
spořitelny poklesly Aby mohlo
Čtenářstvo seznat jakým na cti
utrhačem Omahy jsou D L po
dáváme v následujícím seznam
různých obchodů a závodů jak
nalézáme je v městském adresáři z
roku 1888 (za rok '87 nemáme po
roce ale každý ví že tou dobou
město zrůstalo a musilo tedy v r
1887 jich býti méně) a za rok mi
nulý Béřeme tutéž autoritu —
městský adresář z obou let a k
vůli lepšímu porovnání klademe
též Číslice z D L
PloadreiAfe DleDL
lb8)J ml m7
BankA 18 9 7
KnihkuDectví 13 O 2
Obuv obchodů 41 28 4
Koberce 473
Oděvní závody 50 12 8
Cukráři 3 23 4
Lékárny 60 6a 18
Střížní zboží 34 20 8
GrocvelkooWch 7 8 )
Groceristé 187 214 ) "
Železářské 33 8 7
Sedlářské 20 18 5
Dámské klob 15 13 1
Hudeb nástroje 10 3 1
Zlat a klenot 29 23 4
Tapetové n IX 3
Senařské 8 15 4
Výsledky demokratické politiky
apůaobily a ty Ctyry léta vlády
Clevelandovy dost rlrát nesnází a
bMy a není víru zapotřebí tyto
nikolikanásob tvr liřovati a llřiti
Omahil jakoby byla propadla
tkát a fáhuhA a o zejména v
fiynJjtí d"M fc1 to platit) mohlo
loni pokud jm lili ) ve dl-
nu upasoví!! působíc fbo cb mokra
liamu neplatí pro fynřj4efc Kal
14 ví fa tř nynjU dobou
vtJklVnn toku tH'1 it tU tltt
obhoi a obthoflnlkft fti bylo
konerrn bt omď-aályeh an b i v
o njvétlfliQ roíkvřtu trmf V
rociiřťj Kaldý ví ir krámy
Vtfti tlily ta drinnkratít ké éry
pfitiln4 a vyAtfnf Jou nyní
koro iní jíl tatijaty Kaldý
ví I poř-l Iřtfi kdoi o hoitín-
iký lí(cn pulidali a lio" ta
povolí nlIoili skoro o Ifflinu
víf r-l bylo v htrth minulých a
víc n#-l v dobí nrjvřlíího tiu
kvflii méila Kaldý ví U Otn
tí přibývá nyní obyvatfHtva kal-
dýni dním a ti tíJol sm přichá
zí nalctají tamětCninl a výdlku
Kaldý ví le byť bychom byli ti
profilrd zimy přece kdo chc
pracovat nalézá zaměstnání vý
dHku a oblivy Kaldý ví le
město nepodporuje ani třrtinu to
lík nuzných jako podporovalo v
dobách demokratických polévka
rcn Troto takové lezdftvolné a
Ix zpřfkladné hanobení mřsta jest
tím víre odsouzení hodno
Posvítil s! na ní
Ze vlcch Ikarohlfdů kteříž sice
v době demokratické polívkové
politiky neosmělili si povčdíti svým
Čtenářům pravdu že zastávali se
toho politického směru kterýž ze
mi uvedl do tísně nesnází a bídy
a tedy jsou spoluvinníky všeho
toho utrpení a strádání a kteříž
nyní po obnovení správy republi
kánské snaží se zakřídovati tu ne
popiratelnou skutečnost Že s re
publikánskou správou a republi
kánskými zákony počínají se
vraecti opět JepSí doby počíná so
bě nejneomaleněji Clevelandská
"Dennice Novověku" Kdekoliv
nalczá jcStě nějaký ten zbytek de
mokratické bídy vytahuje jej na
světlo kartáčuje leští a staví na
odiv přičítajíc jej na vrub repu
blikánům Když její vlastní rozum
nedostačuje béře si ku pomoci
kdekoho Tak onehdy učinila
zmínku o jisté paní Bečvářové
kteráž prý se vrátila z Minnesoty
a líčí tu strašlivou bídu kterouž
musí tam obyvatelé snášeti Nuž
jestli jest kterého státu v němž
obyvatelstvo prospívá a pokračuje
jest jím dojista Minnesota a co
Dennice o státu onom uveřejnila
bylo právě tak bezpodstatnou po
mluvou jako co uveřejnily D L
o poměrech v Omaze Však to
její balamucení počíná konečně
čtenářům býti příliš tlustým a ne
divíme se že shledáváme ve Vol
nosti následující odpověď kteráž
uvádí na pravou míru balamucení
Dennice:
Byl jsem upozorněn na zprávu
"Dennice Novověku" Zpráva ta
není pravdivá Ku dokázání toho
žádám o uveřejnění tohoto vysvě
tleni skutečnosti
Zprvu dovolte mi připomenout
že také já jsem farmářem v Min
nesotě farmařím dvacet jeden let
a tím zajisté jsem uschopněn pro
nést svůj úsudek Ve zprávě té
tvrdí paní Bečvářová že
"nemají v Minnesotě ani za
řep mesiáše McKinleye ustláno
na růžích že všecky ty do světa
hlásané zprávy o blahobytu v
němž Minnesota od nastolení rep
presidenta tone jsou republikán
ský švindl Že ceny rolnických
"výrobků" (od které pak doby vy
rábí farmáři pšenici vejce drůbež
atd ?) jsou k neuvěření nízké a
následovně obchody bídné že tu
cet vajec platil tam v letě 3 centy
než sem pí B odjela byly za pět
centů — libra másla byla za 1 3
centů levněji brambory nikdo
vftbef kupovat hn !( atd fa
ptífiifi dmfanou aanli min
neapoUHiti ohilnfrh mlťnů tni
airti t htéjí a fa na Irh j daleko a
v tmtfl j fe namáhavá velmi"
II prodávám velMm vlak
nikdy jefit neprodal tufl vajc
t Iři centy Nejlacinejll a lo
kdyf Mih po králkou dobu byl
přebytek prodávány ve velkém ta
iett lenlft tucet JMhero ra ne
byli libra dobrho mátla pod
tmmhitt rent A l'o brambore h
lile řili poptávka a nejlarinejí
prodal jem j ta jo reniA bul
Mohl hrm jich prodal mnohem
víte nl jem jirh míl Heníci
a to nikoliv první jkoj nepro
dal jm f nalolenl McKinleye
pod 75 centů bull Co týc
dopravy zapomíná pí Iltívářová
le Mát Minnenota je protkán ítí
leleimr a ve alálu i pramálo la
rem 1 nir lil byla by na nádrall
cetta daleká nbo namáhavá
velmi
Ve kutečnoli jíme my farmáři
v Minnesotě od té doby co spra
vuje zemi president McKinley na
tom mnohem lépe nl byli jtne
za správy demokratů NyníjM
republikánská správa země vrátila
nám co jíme mívali: jistotu po
kojeno! vír ho dost a rozkvět
S úctou Josef Ne rad
Oakland Minu
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
KANSAS CITY 14 ledna -
Ct redakce! Heslo: Všeho zkus
a co je dobrého toho se drží Je
likož hospodářství na farmě jsem
již zkoušel přes 30 roků a poznav
strasti i slasti rolničení nejvíce
na pláních západu v Nebraace a
Kansasu jakož i v severovýchodní
Iowě a slyše tolik nářku na živ
nost íarmerskou za posledních ně
kolik roků zajel jsem do většího
rněsta abych nahlédl a zkusil též
slasti toho městského života
Ovšem že za pár měsíců ještě ne
jsem schopen podati neomylný
úsudek Ale co jsem už viděl a
slyšel (ale spíše viděl) to mne je
ště nenavnadilo tak dalece že
bych se chtěl horem pádem farmy
zbavit Takové krainosti jaké
lze zde viděti nenajde na farmě
tak snadno Od nádherou roz
košným pohodlím zářícího paláce
ku hadry a špínou zahalené shni
lé děravé křivé boudě z které
čouhají umounění vyzáblí strápe
ní bídní lidští tvorové Zoufa
lost jim hledí z obličeje V paláci
se strojí hostina drahocenné ná
dobí oslňuje zrak Nábytek aná
cenu tisíce V uzavřených kočá
rech sjíždí se hosté otevrou se
skleněné dvéle se stříbrnou kli
kou zašumí hedbáví zalesknou
se diamanty zahlaholí libozvučná
hudba dámy závodí svou krásou
a libou vůní s květinami o před
nost V kuchyni voní rozkošně
pečínky a koláče sklenky naplně
né šampaňským vínem o sebe za
zvoní z úst hostů je slyšet blaho
přání radostný úsměv hraje na
všech obličejích víno se ztrácí
též pečeně a dorty Šprým hu
mor vtip a anekdota se křižují
provázeny hlasitým smíchem
Mnohý host dává svou spokoje
nost na jevo potřepáváním okrou
hlého svého bříška Zapálí si 25
centové havanské a vypravuje sou
druhům kolik tisíc vydělal na po
slední bursovní hře s pšenicí Ji
ný zas udělal "corner" na oleji
ten na tom jiný na onom Pani
čky neostanou pozadu s jazýčky
švitořivými Paní Rozmarná má
nový kabátek z tuleňové kožešiny
za t&o Paní Modová si svůj ne
chala přeŠit dle nejnovějšího stři
hu a dala za to I48 a paní Mazlí
čková dala za nového pudlíčka
který je huňatý celý bílý než jen
koneček ocásku má černý $29
ve zlatě Paní Snílková píše nový
román pro "Magazíne" — ale kdo
pak má času aby poslouchal co
každá má Postačí pro vtorek
lerh nřkolík O tom anriálníni
(polecV nfcém) rteivaro MlHrti
rlví jaký bujfiA romáhá v m'
llerh necháni povolán' jMuni bť"
rlťi e r"" poalí V r h V)?'í h
krutí h bují avolfidriá lioka a v
t#r h nath npioniá prostituce V
lom 1 v nesířldmém pítl ftttplhdrf
vé krvavé mooly aoi Hec lid
nou mravnost ctnost vé tdfavl
a blahobyt Jak mŮle nkdo býlí
jen poněkud neodvíslýfn avohoď
ným kdy! j chodem Jak mílie
kdo míli údu a dfivrni v b'
kdyl tone v kalu ohavné n h sli
nestřídniostl v oKvání lihovin
utrácení pf ht I tr b-sné síly i di
l"vn h hipnosif při nadulívání
vťkonů posvátných "I o není dn-
tojné ťíovrka Ido ibďy na
sklonku ť) sloldí N 111 Iru
ie le liiltvo je na lom hůře
nel kdy dříve e péj-iii ku stvu
horllriiu nikoliv Ab ponte fa
jsme jetlé dabko cul tib- o sta
vu dokonabeli o íď-álu Obraty
na iikátku lidi v nouzi veliké ve
lících do podrobná líčené a obra
zy lidí proti o i svým blflním
hfeílc l jsou přilil černé nel aby
chom se třtili v nákr c h a líčení
jich dopodrobna t ttoho se a
sopisy jn hemlf zprávami obrá
zky toho druhu Krásných obrá
zků t kterých je radost třeli jvl
zřídka objeveno Jen ne t farmy
tak na rychlo Město jest pře
cpaný úl S úctou Vál
V Svelila
CKOSS Oklahoma Ctěná re-
dakcel V Oklahomě máme t f
dobré vyhlídky Měli jsme dobrou
sklizeň a teď máme zas dobré po
Časí kteréž slibuje opět dobrou
úrodu příštím rokem Co bylo
Šramotu takého presidenta zvolit
aby byly dobré časy A ejhle ten
president nahoře nám jc dal a )
vidět že ten pozemský s tím nemá
co dělat Člověčenstvo se rovná
stromu kořen táhne všechnu Štávu
ze země a dává tomu kmenu ho-
řennímu potravu Též rolník tinisl
být pořád v zemi a pro ty ostatní
potravu vydobývat Za své namá
hání dostane peníze kteréž zase
vydává za své potřeby a tak jeden
s druhým se živí jeden bez druhé
ho by nemohl být živ Je tomu
75 let tak jsem slyšel od jednoho
stařečka že budou zle Časy až
budou dělat ostré cesty a černé
cesty a zamykat lesy a budou se
lidé stěhovat z místa na místo a
tenkrát že bude zlé rok 1895 že
bude zlý a 1896 lepší Tak rok
po roku bude lepší O těch peně
zích soudím že by teď mělo být
stříbro menší peníze Lidu při
bývá V Rakousku také bývaly
tolary a tehdy tolar platil dvě jed
nušky a změnili to a bylo to dobře
až posavad John Pšikal
GALT Canada Ctěná redakce!
Dostal jsem několik dopisů v kte
rýehž se mne dotazují různé věci
Po někom to pečtu ale některý
ne Já tu novou literu číst ne
umím já čtu a píšu starým písmem
jak se psalo roku iBioapomě
také málo kdo přečte Dostal
jsem dopis z Iowa City a vyrozu
mívám z něj že jest to dotaz o
nějaký kus pozemku při městě
aby mohl pěstovat zeleninu Tady
může nakoupit pozemků dost neb
farem dost leží a kdyby chtěli lidé
kupovat tedy by každý prodal
Co se týče obchodu v Kanadě to
našinec s tím nic nesvede to jsou
Kanaďané na to mistři Naproti
tomu zase nejsou moc do práce
farma pro ně není Kdo by měl
málo peněz když by jich bylo ně
kolik tedy by mohli celou farmu
koupit a 6e rozdělit a přišlo by jim
to lacino Zde jsou pozemky vý
borné a podnebí zdravé Kdyby
čevi zde dostali se na farmy tak
by bohatli rychle těmhle lidem je
těch pozemků Škoda Tady jsou
také dvě strany Liberálové zde
jsou jako u Vás demokrati všemu
dělají překážky kazí blahobyt lid
vyhání odtuJ Ti také neberou zo
tbolf žádné clo a raději přidělá
vají laty jirtsk )" lu 1" b pU
pořiď k Skony jioti Ji'lt" vtoto
anglii kébo a tři b s ltMí bojí
M ti Kanaďanv j' b'p- lift tt IH
lín i Nřoicc b- nnií a1 podk
nich Kdo fuddl júrt oni ln
le 11 nich povrh' I tM In pfiitj'
yi Ik i nid)t M jon M ír Uď
kťří id4) v p ' p'i
se stydí b pfl loni lni bídu Já
myslím h Myt by ď 'f I '
seznala ( by b pfi mlívost
le by 0i' nať tli v dké obliby
V úr t Mrtm lolif
íill l NUÍ Mamilťm i mnf
Nb - Í"t'n4 r aiv 1'1 rek 11
Západu: 1'r'Mli V f il okř' U
roku imnnltbo bta dobrá I'íe-
nice sypjla o-l 1 íf d 'ti ov
to al 5' knknli' t al 50 IhiMíI
po akru Obili j tbbfř jkkodi
a lena je pfíloiune iáb dující:
'ÍniM fsc oves 1Ó4) i} knkii-
říci 15 a I 1 ' S rentu bull se-no
al fc dolarů tuna v jdnvý dilt k
1 c rity libra a bovřtl J al 4 n nty
libra 1'e nřz v cbvii u pro vd ní
oblnbl j- dňstalek a nřkleřé
banky mají přítomní víie j nV v
rukou n i si jď jl Mně ondy no
řidite l od llamitton ( nnnty banku
řekl fa oni mají ve vrm banku
Ijoonoo kťré lam byly uloženy
k půjčení ab- poptávka fa j st
malá V nain okolí stříbraří
jsou jaksi zticha a n pb jí í deba
tovat o peněžní otázce
S úctou Frank Waník
CHICAGO III dne 15 ledna
iHifi — Ctěná redakce Pokroku
Západu: — Chicagský vzduch me
zi krajany opět začíná se čistit
Nově založený spolek pro podpo
ru mravní i hmotnou našim bra
třím v Čechách započal a jest se
nadíti aby nenásledoval nebožku
Ligu Bylať ona před rokem po
chována a ti SHiní co tvrdili při
projednávání její poslední pozů
stalosti že jí Mřní více zapotřeby
doznali nyní Že ano — - Ž vzkří
šení její musí se slavit pod jménem
j jiným ůcei světí prostreUKy
KdyŽ st Liga narodila byl jeden
zakládající její Člen rapaden že se
do toho národního řemesla neho
dí a hajdy šel nebo chtěj ne
chtěj pomohli mu Při zakládání
tohoto nového pro mravní a hmot
nou podporu v Cechách utlačova
ný krajanů spolku byřa v jed
nom denním listu uveřejněna
jména pánů kteří se zúčastnili
založení tohoto pro nás čestného
spolku Pán ten býval tajemní
kem Ligy a co tento ani do schůze
Ligy nechodil a na chození do
schůzí stonal Stonal vždy a
nemoc bývá u něho omluvitelnou
když prospěti nechce Nuže proč
opět zvedá tu národní flintu kte
rou vždy opět zahazuje jakmile
boj započíná? Což nemáme zde
síly které by mohly podílet se na
čestných místech a které by mohly
dokázat Že národní flintu dove
dou lépe ovládat než ti kteří jí
zahazují a opět hledají? Co jsou
platný útěchy a slova naši mláde
ži když nedovolíme jim těchto
čestných úřadů a na nich se podí
let a místa taková opět zabírají ti
o nichž česká veřejnost mluví tak
že hned na počátku šlechetného
účelu nedůvěra se vzbuzuje Ne
ní divu že to nejlepší a nejvíce
povzbuzující provolání k lidu če
skému nenalézá ohlasu? Kdo jed
nou hrál s čestným úřadem úlohu
klamnou ten nemůže prospěti
svým otřeným leskem dobré věci a
lépe by učinil kdyby do národní
mašiny čtvrťák hodil aby aspoň
hmotně prospěl o mravní podpo
ru by se již postarali ti kterým
by jím uprázdněné místo poskytlo
příležitost se vyznamenat
Tolik od Brdú
Rychlá jízda — Veskrzné vozy
po Union Pacific dráze do Den
ver Salt Lake City San Francis-
co a Puget Sound stanic O jízd
né a jiné podrobnosti navštivte
městskou písárnu v čísle 130a
Farnam ul Omaha Neb 25tí