Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
1V3
2
Pokrok ZApadu
'A
í
' I
- v- ' í
' :
- f
' I
Vj í
i
NOVl! iphavy domácí
řOtlfltKÉ
1 fcodfřnu
h?t Wie )k pfl lýdnem M
Iijl4 f 4 V f l}'tvMf (!! uká
Í4 !! ď l44 býti pouhým
tnli" ofm [rádé liifiy 1 1 r I
jřifii) i( 4'liitl tilirťft bvl
nWrb )y d bt j h ukonče
na bU a fliřh fr nto fif i f t n
í 1 1 rt IiIji- m -f ti' dv kt rýl
h M4ování rovnohlaW -113 pro
a lij li I j ("i řííl ' pro
kontní ďhaty blaoval f7 ni
ti ststiíí ieiif vem's t ďmo
k f 4 1 a mluv v-fěs r rt t- i
kónu o shilbě lívtlnf kilyf v4k
Ihftta k debatě liřceni uplynul a
k li!aváfií ti řopočteth pro oď
Ior výkonný zákonodárný a s?ud
fií j-fikřo' ni shb Mnu le oli
ta lýderini d bal byla mrháním
čau neboř prativnfei zikona o
noha oponu míli dokud k lomu
čas t I pUti návrh na vy Škrt
nutí položek pro komisi na službu
civilní a následkmt toho ovtem
tato í ! ví tni ostatními pol 2k
mi roÍÍ4 '(Ual olfo't i v
5: jo Ve MlYtfii přijat !)! to
joč t na kry tí sthodkň v jť!not]í
vj'ch odborech v obnosu #1741
843 It hata tato protáhla ko té
mli do 5 hodin kdy započato
projednáváním rozpočtu pro od
bor diplomatický a konzulární a
zasedání v 5:45 odročeno -— Ve
čtvrtek projtlnáván rozpočet pro
odbor hospodářský a prudká de
bata svedena hlavní o položce na
opčtný tisk nového vydání knihy
o koni' jakož i o položce na roz
dávání semen 1'rvníjlí položka
povolující $ 105000 nátisk 150
000 výtisku spisu onoho přijata
115 proti 103 htasftm druhá pak
prošla 155 proti 19 hlasftni Zase
dání odročeno v 5:20
V snčmovně poslancň pokračo
váno býti mčlo v pátek v projed
návání rozpočtu pro odbor diplo
matický a konsuiámí leč násled
kem rozčilujících zpráv ostavil
včcí na KubČ z toho sešlo a témčř
celé zasedání včnováno projedná
vání předloh soukromých Z tčch
nejvfce času vyžádala si ona po
žadující povolení částky $288000
co náhrady za skonfiskovaný bě
hem války občanské majetek cír
kve methodisticko-episkopání v
Nashville Tenn a debata o vŽci
této protáhla se až do 5 h kdy
zasedání odročeno V sobotu
mnoho toho nevykonáno neboť
hned po zahájení započato s chva
lořečmi o zemřelém poslanci S
W Millikenovi a po projednání
rozpočtu pro armádu zasedání
odročeno V pondč-lí projednává
no bylo několik předloh vztahu
jících se na záležitostí distriktu
Columbie načež pokračováno v
rokování o rozpočtu vojenském
při čemž poukazováno k tomu že
organizace všech odvětví naší ar
mády úplně nedostatečnou jest a
že brzká reorganisace v čase co
nejkratším provedena býti by mě
la Zasedání odročeno v 5:10
V senátu v úterý projednávána
zpráva výboru pensijního kterouž
neodpuručováno přijetí předlohy
níž dvěma dcerám gen Meadea
výslužné po $100 měsíčně povo
lováno býti má načež po řeči
sen Fairbankse o přistěhoval
stvu v zasedání výkonném pokra
čováno v projednání smlouvy ha
waiské Ve středu mnoho toho
nevykonáno a již po 12 h zahá
jeno zasedání výkonné v kterémž
v projednávání smlouvy hawaiské
bylo pokračováno Ve čtvrtek za
počato s debatováním o Lodgeově
předloze na obmezení přistěhoval
tva a prvým řečníkem byl Cafíery
z Louisiany kterýž mluvil proti
předloze Zasedání výkonné za
hájeno po 1 h a pokračováno v
něm v projednávání smlouvy hawaiské
V p řiilu rntfaHt v f 4 tc v
x#-dlru vjkonnni i jřojdřllvl
rfm n"iiií)fí I MeKrnrty Iom
Mdnfho rtrjvyUího nivladního tě
pfídíí ího rtí-jvyUfho lotidi pol
kmthn tťfof lomu I témtt
pl4 řty řy řiodiny iil Jit"ti lá
#nov4ňy přc jen ntníUnn n#fy
l Hrir(t u n tlý if ln t
UÍju N4lf lk#m pokf(iloti
doby fnlloíena byltf v# pt
l Inávání mlouvy o připojeni Ha
W4Í# i do poridJIk V pondílí
tubivd en Wahotl prYdif t
m t4litíí korní% prnbrhti
vy j dnJtinf kofni# tllo vládl
mi vropkými v rijmu bírnrtali
tnu n4ej! dl" přoi(řařiHi díí jíl
V)tČrnha phkřoČrno ku konČ
ntmi přMjdfivánf lodíť""vy
předlohy n obwtrnt pííntíhovi
ttva a MI koneční 45 proti iH
hUúm při)t4 t tím dodatktrn
íe v pffpaii pfittlhovalcp klerýl
by pfed-pané tVouUr tUtt a
pzáti 5 fádkn natí utavy nedo-
til náldkem toho rpél odve
íen !ýti mimi pobčnott pře
plavní ruu( jsárovcA ním i trn-
ílku a celou jeho rolinu víti
V 5:43 zahájeno krátké randání
výkonné a o 6 h thftzc olroče
na
Kly má týt konvtnct?
V poradě předáku strany lidu
v St Louis minulého týdne odbý
vané utnešeno předložití přísluS
níkflm strany totiž těm "pravým"
lopulistóm k odhlasováníkdy by
národní konvence strany té odbý
vána býti měla Navrženy k to
mu dny: 4 Července 1898 26
května 1899 a 22 února 1900 —
Většina přítomných by la pro odbý
vání konvence v dnech nejblížších
tak aby stanovisko strany náležitě
vy tčeno býti mohlo
Z Washlriftonu
t Senátor Hoar z Massachu
setts podal v senátu v pátek návrh
opravy ťistavy spolkovéjímŽ lhůta
presidentská senátorská i posla
necká znovu upravována byla Dle
návrhu tohoto zastával by nynější
president úřad svůj až do 30 dub
na 1901 a do téže doby oprávněni
yli by k zasedání všichni ti sená
toři a poslanci jichž lhůta by 4
březnem 1901 prošla Nadále
zůstala by lhůta presidentská touž
jako dosud s tím však rozdílem
že by dosazování nově zvoleného
presidenta dělo se o polednách
30 dubna místo 4 března jako
doposud
Presidentem oznámena v
úterý jmenování W Maxwella z
Rhode Island konsulem v Bermu
dě J Wilburn z Rhode Island
konsulem v Dublině v Irsku a II
D Saylora z ťennsylvanie konsu
sem v Matanzas na Kubě
X Senátu zaslána ve středu pre
sidentem ku schválení následovní
jmenování M S Brewera z Mi
chigan komisařem civilní služby
E HMungera z Iowy velevyslan
cem pro Čínu Ch P Bryana z
Illinois velevyslancem pro Brazílii
a II W Furnisse z Indiány kon
sulem v Bahia v Brazílii
X Presijentem McKinleym po
dáno v pátek kongresu zvláštní
poselství v kterémž od poručo vá
no jest povolení částky 1473151
26 kteráž zvláštní komise co od
škodné za neoprávněné prý zaba
vení jednotlivých lodí kanadských
lovem tuleňů v moři Behringově
se zanášejících přirčena byla Z
obnosu tohoto jest $26418891
náhrady původní a zbytek Í149
79036 tvoří úrok
Ve Washingtonu postřelila
se v sobotu večer pí L Laneová
a jelikož kule vnikla do pravé stra
ny prsou o jejím zachování při
životě se pochybuje O tom jak
se to stalo panují různé náhledy
jedni totiž tvrdí že jedná se o po
kus samovražedný kdežto druzí
tvrdí že byla to nešťastná náhoda
KKOfUXA LDU(mf
CM lll UJlim
V Kíflgftsher Okl Mhijni
byl ll vrlfk konvent li ú7
Iftn porid Jakých kroku byla by
lM tťiniti aby OkUhom ilo
vatkn státu v doM nrjblilM při
jata bylá V konvent J asloujf
řiy byly Mitná Jjrny i 16né stra
ny i přolo taká jednání byía tnat
né bouřlivým D Ir (jiti if lpd
ní fistí Oklahoruy lidalt aby ú
ferní přijata byla do svaikti slitu
v nyníjU své íortu' kJ-íto b le-
gití i čisti výthfxlní přili si fa#
odKiJenf loha da doby kdy by v
Ok U hornu i byfk ú-ní indián
ského zahrnut býti mohl 0l
Kití slříbrařdí bylí proti o
kladnými! problikni Oklahomy
státem art obifslí se zvokní dvou
republikánských senátorů spolko
vých a delegáti s pruhu Ittnifť
skt-ho byli zae toho náhledu Ir
by mělo dříve postaráno býti o
svobodné domoviny v pruhu onom
1 pak Je leprve na jednání o se
státněnf úemí dosti času bude—
Výsledkem jednání bylo přijetí re
sobice kterou! kongres ládá se o
brzké sestátnění Oklahomy ta
kým ohraničením jaké! za dobré
uzná lél ládá se na sněmovně
poslanecké přijetí předlohy o ívo
bodných domovinách kteráž sená
tem již prošla
1 wy
vvwít wnv vnvaT A HDMMEL
¥ 4V " I4IS IJ
Psn Hommel ze 8U ťsul Minn Jest
nomoef elektřiny cestou t9le?rancltou vynaie jouo p iu-i —
konslým vRak podobá se že Jest na cestě pravé
Čistým ctáŽkem
jest J C McKibben kterýž v pá
tek ze spolkové káznice v Leaven
worth Kan kdež trest pro padě-
ání peněz si odbýval propuštěn
byl a hned na to znovu v rukou
maršála spolkového se octnul
Zatčen byl na obžalobu z padělá
ní papírových pětek kteréžto ře
meslo v káznici po nějakou dobu
úspěchem provozoval McKib
ben jest povoláním fotograf a v
káznici zaměstnán byl v dílně fo
tografické kteréžto příležitosti ku
provozovaní 'řemesla svého pou
žíval a padělané pětky pomocí 2
vězňů kteří na 'parolu' z káznice
do města vycházeti směli udával
Okrádají poštovní sebránky
Newyorským bankám bylo kon
cem týdne oznámeno že z poštov
ních schránek v Detroit Buffalo
Minneapolis St Paul Toledo
Clevelandu Kansas City a Mil
waukee poslední dobou značně do
pisů ukradeno bylo a 2e poukázky
bankovní v dopisech se nalézající
bvlv pak podvodníky 'zdoktoro-
vány' a v několika případech zpe
něženy Tajné policii spolkové
vzdor pilnému pátrání nepodařilo
0 "
se dosud bandě lupičské na stopu
přijití
Cblcafský mayor
jemuž jak známo rozhodnutím
nejvyššího soudu státního vzata
byla téměř veškerá moc k obsazo
vání jednotlivých míst a tím i moc
k iMpokojení polilitkýth přilil
svýtři iAlal na konec přec jn
oiáirtř oné vítlern NejvylSím
soudrem slilním byl lotil roisti
ďk leníci v člvrtek na tlklad
tnttlné thyby tMlol#-n a nové s!#
trní nafíeno jelikol pak nová
Isto soudní pfofdtiřa nejmnl t
roky řasu si vyli 14 bud míli pan
mayoř Harrison pro byltk sví ha
rtřsdovinl volnou ruku Nisleď
kern loha bud míti l na dál prá
vo jmenovali podnáMnfka poli
té jního 4 pol intpekiory 16 pol
kapitánů přednosty vleth odborů
ďlborní Isjemníky a vrtbní písaře
J wařdníth inlpktořň H dHo-
vedoutírh při pracích pouličníth
14 dílovedouríť h v tNiboril VikII-
renském a v let tmy o"tatnf úfadní
ky ordinancem! městskými i pů
sobností slulby tivilní vyjmuté
Siiltil mif
jil před nf kobka týdny onirnené
vstoupilo v ponl'lí v platnost té
měř v# velkerých ptidelnách a
tkalcovnách novoanglických a si
ce lýče se snížení loto více jak
j 000 dčlníkň v Massachusetts a
více jak 15000 dělníků zaměstna
ných v ptidelnách conettieut
ských jelikol lato armáda děl
níků téměř $9000000 ročně si
vydělávala bude snížení toto veli
ce patrným an příjmy jejich bu
dou obmezeny 9 tími možnost je-
vynálezcem stroje ka áiirobruQ
jich ke kupování a vydávání pe
něz značně snížena Průměrné
snížení obnáší as 10 procent
Že peníze —
Z Butte Mont oznámeno v
pátek že věza C M Oliver kte
rýž pro loupež odsouzen byl stal
se dědicem $150000 strýcem z
Connecticut mu zanechaných a že
následkem toho nejspíše na svo
bodu se dostane Požádal totiž
o nové přelíčení a jelikož pomocí
peněz svědkové proti němu při
prvém přelíčení svědčící odstra
něni bylinejspíše při druhém pře
líčení beztrestně vyvázne
Cbtí přídavek
V Columbus O odbývána v
pátek a v sobotu porada zástupců
spojené hornické unie americké
v níž usnešeno požadovati při u-
zavírání smluv pro příští rok pří
davek v obnosu ioc na tuně v
oblasti illinoisské ohioské penn-
svlvanské a indiánské Zároveň
usnešeno požadovat! po prvém
květnu zavedení shodinové práce
denní a kdyby požadavku tomu po
dobrém vyhověno nebylo bude
prý práce zastavena
Více vizení
má prý vláda spolková zapotřeby
v území indiánském a za účelem
tím požádal nejvyšší návladní
spolkový McKenna kongres o do
datečné povolení $500000 kte
rážto položka k podanému jil roz
počtu pro odbor právní připojena
býlí má Z obnosu lohola po
staveny a vylrloviny býti mají
věiení spolaovl V sveřnf střední
a jiíní lásti úieml lmlnnfcho
tuhl Miistoge MeAllísler t Arď
more fludovy dosavadní klerél
místech Mth k účelům podob
ným poulívány jsou prý niktafák
nevyhovují a lároveřl anidoil ml'
lo l-ejřpečnými nejsou
EifrttiJiit knJti
Z Bostonu on4meno v tobolu
I Jelní byt eipresíďmta Clev#
lamía v (íriy (iabb a nalézající
byl neťn4mýmí lupiči vykrsď-n
la txl sklepa al k samotné ilíeta
Lupiči patrni míli k provedení
ioup+le dosti řasu nHř nfa
thslí po sobě ani lá nejmenlí sto
py ak velkou křidel byla til
ko říci a to proto poněvadl mimo
rodiny Clevelandovy nikdo
mam majetku lam a nalézajícího
nemll
ílvot lljllé
obětovala v neděli v Millbank S
I sl II McAllisterova zastávají
cí v tamní vyllílkol místo podlí
ditelky Tál projížděla se a ně
kolika svými lačkami naledkdyl
lu pojednou dvě x dívek proseká
ným otvorem se propadly a topili
se počly Statečná dívka skočila
lex rozmýMe&f za nimi a podařilo
se jí také skutečně na led je vysa
dili sama vlak při tom seslábla
tak Ze utonula dříve nel ku po
mocí přispěno jí býti mohlo
Bavlna do diny
Do Tacoma Wash přiveženo
v sobotu a v neděli 7 železničních
nákladů texasské bavlny sestáva
jící z 4750 balů kteráž k přímému
vývozu do Cíny a Japonska urče
na jest Tvrdí se že prý podob
ným spůsobem ještě několik dal
ších nákladů bavlny z přístavu o
noho na východ asijský vyveženo
bude
Samovraždu
skokem ze 16 poschodí budovy
Svobodných Zednářů spáchal v
sobotu v Chicagu A C Greenleaf
zaměstnáním knihvedoucí a sice
učinil tak ze zoufalosti přivoděné
následkem nedostatku práce —
Greenleaf pokusil se dopoledne o
samovraždu týmž spůsobem v bu
dově obchodní bursy kdež s chod
by na 12 poschodí do dvorany
skočiti chtěl při čemž však byl
spozorován a bez dlouhých okol
ků z budovy vyhozen Odebral
se na to bezodkladně do budovy
Svobodných Zednářů kde pokus
samovražedný se mu podařil Ql
lo jeho dopadlo na mramorovou
dlažbu ve třetím poschodí a pád
byl tak prudkým že tato proraže
na a zohavené tělo jeho do druhé
ho poschodí dopadlo Svědkem
samovraždy jeho byla cell řada o
sob Nái vývoz a přívoz
Dle měsíčního výkazu poklad
ního odboru obnášel v měsíci
prosinci vývoz našeho zboží $123-
181743 což jest preti prosinci r
1896 téměř o $7000000 více V
prosledních 12 měsících jeví se
přírůstek ve vývozu býti o více
jak $93000000 Přívoz různé
ho zboží obnášel v prosinci roku
minulého $51514733 čehož
za $24184588 přivezeno sem by
lo beze cla Vůči témuž měsíci
roku minulého jevil se v přívozu
úbytek více jak $8500000 avšak
za celých 12 měsíců jeví se přírú-
stek v obnosu $54500000 Cu
kru nepočítaje v to cukr hawaiský
kterýž přivážen jest beze cla při
veženo za prosinec do přístavu
bostonského newyorského fila
delfského baltimoreského a san
francisského celkem 100132148
ft v ceně $1923793! což jest vů
či měsíci předchozímu o 33275
000 Ib méně
MUdý vrih
zatčen byl v neděli ve Philadelfii
a sice jest to I5letý S Hender
son kterýž obviněn jest ze za
vraždění 5letého P Lok a jer a je-
i"
3
i
X
I