Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1898, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
PRÉMIE PRO ROK 1898
Tak jako po minulých 20 roků předstupujeme letos opřt před odběratel
naSe s hojným výběrem prémií
Každý předplatitel buď starý aneb nový který se předplatí na rok oa Pokrok
Západu buď týdní sueb dvuutýdnl obdrží jednu % aíle uvedených prémií
Prémie zdarma
Dva
Kalendáře
Mánie letos dva s Bcjobllbenijitch kalendáři Čech a alce I
Pečírkfir Sároduí kalendář ueietarit nsjaiiámijal a BehntMejsi ka-
lendář řky o tV-rnl svede! to f rocuik leloinl jst JU íťřki- prvý
jenl vvdin byl Kocsik tento obeehnje mimo obyfVJni tiatt kak-odihit
7 iv!l k hurnon-eek mnoho drobaycb potedninL Cna krii"ki 36c
Vlast) proatonirudiil kalendář na rok !( 88 vyobrazeními 7 K uijnit
pnvtdkitml váinymt I vielyail a různými drobnostmi Cena fU)to
kalendáře j 35 rt
Oba tj t kalendáře dáváme za jedno prémii
Rtimáiift a jiných spisů nabízíme v&em celoročním předplatitelům
na vybír Jeden z následujících:
ŽÍTot bez lásky rmán ru-kjr napnl kult"
F M Gaii I fK-rfilU Kare! Lad Kukla titá
JJU-tan ťiiaíalc
Allan (JlIHtcrillíiin nm b přibíby a dobro
druMvi v iiliru Afriky podle II Jtidrr Hacgar
riííí!il Jarolv Chndnhe Čiti 844 strau K
linni přltiiny jo Kidky '7A:lt chrobák'' od
EÚK t Abn ťi a "Zrádní erdce" Cel svazek
ťíii 4 0 Mína CYna 5oc
Zločin a láska 'L Crime d Jen Msllory )
Humlu od Arit Iiaudrta pM J Horovy {itá
Stran Ccm 50c
Besedy slovankč Díl L o id tr ob#e
hoje Gguiuvn tjiUr kozáckoa povic Tirw
Halba cen 3-e- Dii 11- O 151 řtr obsahuje
blat povídku a r mi: Nájezdy od Marliv
akijho a povídkn Námořník Nikitln od tehoi
spisovatele Cena dílu II SUc Ob tlily t tuba
vázané dutiromady st jedno pn mlL
Chrám matky Boží r raříii eili Eme-
ralda rpaniii dívťe eikáncká Hornin světo
známého řj!wiTnie!e Viku Uaga Čiti 632 sir
Cena 50c Tajemný brad T Karpatech
Velepoutavy román uď poveetoěho romanoplace
fraacoaziikeho Jolea Verron 192 stran Cena
25c Oba tyto roubily za jedna pn-miL
Po půlnoci Vi-kpuuvf rnmio ve třech
dílech od Vac Vlřka ffl rclkck ttrao Ceoa
eoeta
DédlctU Aztéko? román re lívota ca da
lekém aápadS amcríikémi ve 3 dílech rwpnal
P Dnplwmi ST3 Telkcb itran Cena 80c
Elba a Waterloo hiuick román od r
Stolte vua 6
Sebezpeřné tajemstn román t angl od
Chaa Bouda cena TajemstTÍ zlH:lnU
na Porter Square romín c ngi cena
Oba tyto romany za Jedna premlL
Nový Monte Kristo 'a)!uar román i
dřjln ptiTKtáaí t Uhrácb od Jsle Vt-rop-a 579
atraa Cena 75c
0odnon stopou lrponiarý román od ob
líbeného rmanolice Em Oaborfan Obeaboje
416 r — V Cizích fclllžbách f)oidka l dřjln
Českách vypratoje A lul Jlráek rH-írlaroiii
iiál norodobý BoTlitta Čiti 8T6 atrun cena Se
Oba apUy ca jedna prémii
Drti kapitána G ran ta jin a vmtti
Uch a nrjpouUfljIích romana Julia Vrrne-a
Zíujmá 71í alr CanaOOc
Mezi proudf htatorlck romáa a dějí a íe
kjch a elce a doby predcbaacjícl vilky bnalUki
a liííi I poměry tebdejli a krneenl lida pana
jící } I vedlo koDejoi ku vilce od AI Jlriak
Cena 00c
Školní zákony T Nebrasce Nejnorejat
opraveni a doplněni vydáni ZřVitll Jan Ito
akk cena 60c
Památky Českých emigrantu rypeinl
ornda prvnick pKtebovalcl Čech do Ameriky
PAvodnl rpie p- Tomile Čapka 0 pfivodoiml
vyobraaniml Obabaj 1(3 atraa Via 76c
Rukopisy kralodvorský a zelenohor
ský tm enimkem několika llato prvijiibo a
poutavou ph-dnUkou o nU h od J A Ollveriuaa
Cena 25c Ix-íetinský korář báB gvatnpl
ČMrba v pfivodoim v liakoaaka tkoní koaníh
vydáni (AU 88 Ur Cena SSc do Čech aa?
lime Ji a aarncetiim aprivniso dojiti ta 75 cta
Oba tyto apicy xa Jedna prémii-
Standard Cook Pook Angikki kniha
kucbřká obaahujici na 820 r-tntniia na
vedeni pro kucbyfi a dbm vrlml prakUckcb a
dokonalých Ve vrlml pík ni ipravi opatřeni
neapoíetnyml vyobraat-nlmi a velmi pohodni
roxiHdSna lovem kniha důkladná a dokonali
Jaki obyíejnl prodivaji po (100
Bohemian Voice so{ím1 íitia 8 aJ 12
ht 1 cely rořnk 11 a 8 Cala rot IIL v íieleck
lícbto Jaoa podobizny: Dr Sdw Grigra Žofi
Podlipake Jana Nt-rudy Karla Bavlifka Jana
Kolára Vojty Kápratka Fr OndHCka konaula
J Karla Svat Čecha Karu) Světli Jaroslava
Vrrhllckibo Jana Iluaa Dra Vatatbo Dra
Ilrrolda Itobt IL Vkkera a aknpina blavnkh
pftaobitela o ťtkém dna v ( hici a na Svelovi
vytaí íotll A DvofikA V Hlavice K Joui
ae J M Královce pi B 1'ltlovi a L W Kad
lece V Rohemian Votce eloien J valný kas di
Jiti cVtkych v trii aoelkki a badoa pro vidy pn
biikacf vynamm a I pamitnoa a proto mel by
ai je nyní opacit! kslif avidnměiy Čech kdo
kh poeud nemi Cena fnil-ni 1100
Libuše
Výborné knihy vycházející nákladem LibuSe poskytujem tím kdož oa celý
rok 1HSW co předplatí ZDARMA Též prodáváme je a sice odběratelům po 50c
aeodbčratelum po 73c hlímo na skladu následující ročníky
Rofník Í — Dt matky mmin od St í
ivarcovi — Vynikající fe ny mimo krab rodlný
od Loď žimáíkoTé — Kilraj-J( tnr-#tl a ra
doati od Bs3 BrmTové~Jonia a Koimitála
manželka Jiřího z 1'odíbrid od Loiicki — Cel
kem ieet avazka o 1250 ttratilcb
RoČník 4 — Ten pravý román od X Žoflt
Smreove 4 dily— Skjutokf bocb rmíu od K
Flygari Kariinori 2 díly Celkem 8 ivarkt
obeabDjlcdb 1i44 stran
BoČník 7~Vřm varřínovy román od Vac
1ika třetí vydání 6 knih o traii(h
Ročník 9— O alávS lien-cke román od i i
Staokovřkéhfi 2 díly— Anriika l"řrmj:ovna hi
toricky mmin od Žofie Fodliprki 2 dlly -blav-tif
den blftoricky obra od AI Jiřinka — Po
vídky a malébo tet% od V Lniicki C lkem
Oavazkft obeahajíckb V&i stran
Ročník 1 0 — TritHiJ iivjta roman z angiic
kibo4 Wil Jlakepeac Tiiackrave PřeLV
E Mourek 6 vaxk& obabji lch 10O4 atran
Ročník II— Jro-!av Stern ti-rk bitori'ky
román od Žs Podlipaké 4 avarky— V1 a tfkt
román od V Lužíiké 2 tvazky celkem 8 fVaa
kt 1010 lr
Ročník 1S — NťVohde povídka od Aiolae
Jlráaka 1 avaaek— Upomínky od Kar Svitli—
V ítezab-k cokrovarnf povídka od M A filmáí
ka I svazek— Nái druh abor bumortatlrki po
vídka od Eltky Kránnohoraki— Drobní povídky
od ItoiVny Knnetirki — Veeli povídky od O
Koeieleckého— Celkem 6 rvaki liHS atr
Ročník 19— ftaronbrady román od Václava
Vtfka 6 vakft— Itralři nvel!a od £ímá2ka 1
vtuu-k— (Vlaem 0 avaxka 1104 ttran
Ročník 20 - Povídky od ř II riteaa — Z
Boji galerie obráíkS od V Betwi rjomrvckího
— ťrivo )á-ky rtiuiáu od Žote Podiipfke— Cbiu-
my pobonki obrazy řrty a poviatl sepaala V
Loiicki 2 varky~Romin na bojUtl a sporní]
aek na poalední vilka roako-tarackoo napaa
Serv Helier Celkem 8 knih o H str
Ročník 21 -Stiati romin napaal X A
Simtóck — Kraby a írty napaala Tereaa Nová
kovi — Pocemaky prach novela od Žofie ťodlip
aki — Mezi vybnaad blat povídka od Joaefa
Branná - Kniha novel napsal J ií Hovorka
-Celkem 7 avazkU o 1124 atranach
Ročník 22 — Setník Halabard roman od
Vic Vlčka Z avazky — Čím srdce tím jal ahře
liloi povídka od J D Kourida—KvrUny a feny
povídky V Loiicki — Kniha povídek od K y
Kaiaa — Vřeeovi vila povídka a bor od Vínoa
alavy Lo£ické-Celkem 7 svazkl o 1308 str
Ročník 23 - černi Jezero roman mladino
ardee od Vic Vlíka 2 svazky —Přemysl Otakar
II román od Ž- fie Podllpaki i svaaky — Noví
povídky od Boieny Vikovi ZoniUcke— Celken
7aaak& l'M atraa
RoČník 2 1 - Dv povídky a malomeetakibo
llvota iaai ř Herltee — 8laki Črty od T
Svatovi— pvi hiatoricki povídky a lit pozfieta
loati Jov Bruuna Slavín Ceakych len podivi
Ter Nováková Dli L od Bejetariicb dob do
z novoz rození národa ceckibo 2 svaaky — Za
"fta pro avřt od K J Kronbaara Celkem 7
avazků Kt ii ícb 1144 etran
Ročník 2 olM-ibleJII a aajlmavějii neiii
kWry Jiiy Cíli 7 evazki a náaiedajíclml spkfy:
Hermína od S- B Uelkra Ka piaCtti pidi od
R- Svobodovi Stará plaefl od 8 PodJkpeki
M t Iloldetilaova pK klad a trancoaaskibo od
A B Kmia ierta i bia od T X Svobody TJ
Dvou Koconrft od J D Konráda Kvitioy a
ť ny od V Loiicki (elkem T svaaka 1188
etranirb
RoČník 26 Obeab pxUme pKIU)
Jiné prémie
Prémie pro nové předplatitele poaze:
Noví předplatitelé mohou vyvolili o!5 buď jednu z výSe uvedených prémii
aneb jedou z následujících
Třčný iídj velký prmin o ptiaobeni ) zrvltft
od věhlasného romanopioce Eng"ifc fa' 1218
tran Ct-na 114)0
Za Čest ©troTU Román % řracakíbo
od Jnluobo a n 'iepíi b kriminilokb romaiw
placi francouokyeb Xaviera de Monlipiua
1153 a tran C-aa75c
Milotaé pletky a dobrodruittt] rakonaki
bo koraualho ptřK Itndolfa Napiravy romin
S doby aMlivtie 43 arlíty 1378 atr l em IL
Kfíty Amerkk roČ II obbe}e na
420 atreiiáVb drn dríil román poridk a {rt
Obient t :iak& poa£iyrh 17 ilVuiopUi cel-
'ch krajann americkyrk Jejich podobiznami
28 nwnííf h Ciik % 48J1b vyobraaenL CaaatL
KtČty Amfrirké račník III obsáhaje
na 428 stranách Jedea deial romáa a II vrobraze
tilml 12 poví k biamork a írt 88 bieal 10
{inka a ivah obeaba r&zcáho literami Ikola
krall rxaaami íiioeťky 1 biani 20 podobtaea
Mi yrh kraj ani v Americe a 24 vitiinoa pftvod
nith vyobrazeni Jiných Cena li
Americký Atlas (anglicky) obaabajkf mapa
Spoj- KUtl a mapy vieeb Jedootllvych stati T
A&kHAné vaabi Čiti V velkých atraa Cat
II W
Dr L II SIXTA
óeslcý lékař
SCHUYLER NEBR
Písáraa t lUIlmanav Marku
V druhém puevnodi
NAVŠTÍVÍTE 03IAHU ?
Jsatll ano n-zaponwDt ae gastavltl Ve akvoet-
niaaKaenim boatioel a bolela
t Čísle 1232 JUní 13 ulice
Mimo ryteřni llbovtny a doatoíky obdrlite ta
vrikeri pohodil Jako v ketdeat botsla prvi tři
dy Jídla připravována Jsoa dle xp&aoba ii-akibo
I snieriekibo Hoetfim s venkova vinaj s
zvlaAtui poznrnoet a podobuibo pohodit jako
a Johna" nenajdoa nlkdn
FRCUBA
Český právník
VE SCHUYLER - - NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv Části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobné
o všechny záležitosti mu svčřené
Refkrence: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyler Neb
ntjstarlt ieskj lékárník v Ncbrasce
má lékárnu v Frague Neb
Je vždy čerstvě zásoben Voemi do
mácírni hojivými prostřlky Byliny
kvéty kořínky kapky olejlóky Sťá
vičky prááky mas té pro rňzué bolesti
jako podlom (feJloti) mast pro otravu
rve začínající v končetinách mastě
pro koflské boláky léky pro koQskou
koliku rnzuá mazání pro lidi i pro do
máčí zvířata to vie připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolenf hlavy mast
proti kuřím okdtn užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života 11
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává
je se Vaši přízně doufám že v čas
potřeby navítivíte vždy
A BIAftlNDU
Josi F-PalIK '
neb doplite na
mtf
Jodnatel MUTUAL
imptíjlírujicina
vot aotttocniMiu v
New Vor ku Jedna
Nebrasku liiaate m
JOH F PALÍK
Norlh Band Neb
Iowtiirefte ne
o lncloiieiiHt
Mvýcli rodin
přiKtoupenim
k roxvétvenému
řádu
tMHEN - a WORLD
Jen vypláči pojlutni
iprivné a ryolilt
JEDNÁNÍ V ftEČI ČESKÉ
Hledají ae jednatele
k taklDt nových tiíorl V' bod ni paá~
minky
Doplite o podrobnosti lesky neb angli
cky oa vrchního velitel
J C ROOT
311 8hoelyBlock OMAHA NEB
I
estu pleť Vaše není zdravou
učiňte ji tak IIEISKELL'S
OINTMENT to učiní Vylééí
všechny kožní nemoce — li sej
eezomu vyrážku a td Jestli
nemoc má původ v zárodcích v
krví vezmčte dvé ne tři Heis-
KELL'8 1'ILCLKT deune istí
krev
Olntment aOo Pilulky 28 leklrníkl neb
poitouod
JOHMHTOM HOLlOvVAT CO
S21 Cemaeree lik ťhlladlelita Fa
IIIaiIiÍ (20 K00 vfca saiíhavftíZka
JlIťUia řC oinně zamfnjeme kaldíroa
kdo a! vetma Jdtiatiatvt pro neae doví obvar
ay fadni obavy před atritoa Blaet tm m
O i 8 Slibetrman §t Paul Míaa Itali tm s
tomto liatu Iep't 11 4
rwjiWA-r w
pokrok JanCili i
NOVÝ
'KATALOG-
Náš nový katalog k jaru 1898 jest již připraven a bude H
P hotov asi 15 února Jestli chcete jeden z nich obdržeti mu- j
síte o něj požádati
HNED !
Může se snadno státi že se nám jich nedostane
Zašlete svoji žádost o zmíněný katalog hned
roh Faru a m n 15 ulice Omaha
0i)ci (Híticmtf
ímiHi
1 i CJCI nastuzeni chra-
II A LJaLaL P01 '" n
prsou záduch zá
nět chřipku nemoci plic vyléčí
8EVERČT DALSAX pro plíce
asagoct
ŽENYváŠ
bTlotokem siabt
ivkv trnťcí nenra-
fidelnoití měsíční
slabostí obtiiemi
vtřhotenstvi po porodu a v xmž
nS života uznají za nejiepái lék
severCy regclítor
ženských nemoci $100
Dobrým měřítkem zdrávi jest
áf 11111" _Kí°ir?1
ČT Ali # itJ po nemoci seš
lostí toho uzdraví
Kererora Žaladeěoi Hořká
čistě bylinný lék
goc a $100
VLASY
husté jemné
lesklé dodávají
jlířěti křísy Chcete-li si je ta
kovými učinili a udržeti nalez
nete nejiepgím leaem
SETERÍT SlUTEL ms5
5oc a $100
Severova Z i stá mast na oči
odstraní každý zinet očí 25c
f%ar-f čistá jett základem
II If fV zdraví Vyrážkystá
alaa F Iouunavenostospa
lost slabost pohlavní nemoci
kožní choroby odstraní
SETERLV KRVEČISTITEL 3
$100
B0LESTI-
známkou choroby ledvin Ob
tíže močeni páleni řezavku vše
chny choroby ledvin a mřehýře
vyléčí
Bererflr Silitel ledria a Jater
75c a $135
Bolestné zoubkování horkost bo
pokoj odstraň'
SEVEKL V TlSlTEL DĚTÍ
UUií uspí a vyléčí dStl
agc
Tm aj mm m w s ve awiiv
aU 1 1 I bolesti kolem pa- :
su nadýmání vyléčí úplně
SEVEROTf PILUilf
pro játra
5C
Severova Mast proti svrabu a
vyraženinám vidy pom&že 50c
řJT Zriáštni léky za $300 poílete-ll popis nemoci
lnJ F SEVERA
§1111111111111
f Wvm w 1
CCDAR RAPID0 IOVA g
Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Neuttarší titakki tsmátky irské vytli nákladem Pokroku Zátado
K ním připojen jest fotolitorrafickv anfmck řtyř atran původních rukopisu
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravoat a důkladní
prednKka o jich kulturním významu kterou mčl dne 25 kvčtna "X) v aíni
Tři Jed Sokol v Chicagu p J A Olivcriua Rukopisy zahrnují nálediijfc(
tpévy hrdinské milostné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
£áboj a Slavoj (v původním znínl staročeském) — Ctimír a Vlaslav— Jaro
mír a Boleslav — BeneS Heřmanov—-Jaroalav— LiduSe a Liilx — -ZbthoQ—
Jelen— Kytice— OpuSUSná— Růže— Žthnlice-Skřiváoek-Jahody
Rukopis Zelenohorský:
Báseň "Libulin aoud" a zlomek báanS "Sntm"
Cena pouze 25c Ajrjui Pokrok Západu Omaha Neb
Předplácejte na "Hncpnrl"
Jedla čah rolakh rEawpia v Spojeaytli Stitech
Předplatné : - - Ročně $101 Do Čech $180