Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1898, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
15
Kratochvilná historie
M£trr A MÍHT
T lemíeh koruny m ratovácla VHké
ttobral a napaal Primu Sobotka
Pokrajováni
V Řeznovicích (u Ivančic) při
padl pouť na sv Petra a Pavla
Ale av Petr jim utek protože mu
chtěli natlouci a od té doby mají
pouze Pavla
Ten by si dal koho by napadlo
U Rosic ŘíčanskVch rakařů otázati
se na raky! Oni by mu jich nan
dali že by mu papuče nestačily!
O nic lépe nevedlo by se tomu
kdo by ŘimnickVm (u Loštic) řekl
kaňouři Jejich obecní pastucha
když vyhání stádo nemaje ani
trubky ani rohu provolává: "Do
bré deň — prasata!" Totiž aby
sousedé pustili prasata na pastvu
Jakož kobyla z Příkaz netahá
takž i ze Senice lena nedlá Každá
Seničanka jmenuje se Káča nosí
vždy a všude i ve světnici na
hlavě šátek s ušima pod bradu
podvázaný Mužští zase nasazují
ti klobouky po (uriantsku na stra
nu A což by si nefoukali když
prodali Náměstským svoje jarmar
ky za pecen chleba a ještě prý do
stanou půl pecnu nazpátek — pro
tože ty jarmarky za víc nestojí(do
kládají uštěpační jazykové)
PřijdeŠ-li do SeniCky na hody
zavedou tě napřed na kadlátka
(Švestky slívy) abys nesnědl tolik
vdolků
Dědina SiuftA (u Ripníka má 5
čísel) může býti hrda na svého
Zemana Zámořského jenž jí do
pomohl ke kříži na návsi Navrhl
totiž v hromadě aby se prodal
starý vyhoncovaný býk a za str
žené peníze aby se postavila boží
muka Návrh ten přijat a za 14
dní modlili se Simřáci již před
rozpjatým Spasitelem Ale na za
placení účtů nedostávalo se ještě
několik zlatých Ve hromadě za
tou příčinou odbývané povstal
opět Zámořský a velkomyslně o
známil Že na doplacení té sumy
dává své tele Za to pak vděčná
obec chtčjíc památku obětavosti
zemanovy zachovati potomkům
dala na podstavci kříže vyryti tato
slova:
Z celej obce býk
a zemanovo tele
stvořili tého Spasitele
Dokud ještě za těch zlatých
soukenických časů bývalo blaze
oplývalo svobodné královské mě
sto Skalice Uherská samými mt
lostmi Tyto uherské milosti byly
Strážnickým jako sůl v očích pro
řež tito chtějíce je poŠkádliti vy
smivaii SC Jim ze yiy mm
AitnvA nostflatí své dčvečkv k
I " - - ' X _„ Uxenn
sousedům vkazujíce po nich: "Na
la milosť nechá sa porúčat vašej
milosti abyste jim poščah vrece
(půjčili žoky) Děvečka sousedo
va pak přináší jí tuto odpověď:
"Naša milost vkazuje vaše milostí
ie mladí páni na nich ešče spíjá"
Do Skalice chodila Žena na trh
a po každé když vstoupivši do
kostela nádobu se smetanou po
stavila v žebračce pod krucifix
nalezla nádobu orázdnu Těšila
se tomu ale její muž vyčíhal si
na mlékojeda kostelníka který
dříve než smetanu sebral ukřižo
vanému vousy mazával Tak po
učil muž hloupou ženu žc Kri
stus Pán nepotřebuje její smeta
ny
Dá-li pán Bůh že se urodilo
hojní třešní jahod a hub tehdáž
bývi ve Skrípové hej a criystt se
posvícení Má-li Skřipák přízeň
v Subiřově vezme boty zavěsí je
na hůl přes rameno a jde hrdě
xváti na hody Brkne-li cestou o
kámen až mu palec naběhne je
rld že si neroztrhl botu a říká
"Bel be dostal bot!" Před vesni
cí pak se obuje a vykračuje si přes
náves jako by měl plnou kapsu
dukátů
SlatiSXci (u Brna) jsou v tom
hůře nežli Kartouzští kteří top
natí neboť cokoli ve Slatině po
třebují musejí si vypůjČiti z Lišně
četníka aby je hlídal faráře aby
e pochoval: ale odkud si vypůjčí
pastýře aby jim kozy pásl a od
kud kozla aŽ se jim budou kozy
prčet to pán Bůh ví odkud ko
nečně dobrou cestu k Brní'
snad ani sám Bůh neví
Malé Slatině říkají "železr
město" Je tam 12 chalup 1
Ve Slatinkach mají hody o 14
dní později než ve Slatěnicíchpro-
tože pudmistr neměl na hody čer
vené gatě došity a lid zase najed
se planiček ještě nestrávil Ve
Slatěnicích však si pospíšili ne
boť tam jedí klobucké zemáky a
ty se v Žaludku dlouho nepozdrží
Slm kov z daleka poznáte po či
chu lríve ještě nežli jste ho oči
ma spatřili Vyrábí se tam pše
ničný Škrob a skyslá z toho voda
vypouští se ven na ulice kdež pak
hnijíc a kyšíc napouští město vůní
nikoliv ambrovou Na kostele
mají sice ciferník ale hodiny za
pomněli k němu přidati nicméně
Slavkovští na něm dobře poznají
že když slunce vychází bude den
a když zapadá Že schyluje se k
večeru
Bohaprázdní lidé v těchhle S-
béAicích! Okradli oni sv Marti
na přeloživše posvícení ze 12 li
stopadu na 21 Zasluhovali by
za to věru abychom je poslali
do SkrečoSa pro moresy
Jest věru ku podivu jak rozlič
ní lidé rozličné mívají choutky
Vezměme na př ozdoby na krku:
buclaté naše venkovanky honosí
vají se nejraději dlouhou řadou
zlatých dukátů aneb nejméně ně
kolikanásobnou šňůrou Červených
korálů chudá pak dívčina když
nemá nic jiného hledí si uvázati
aspoň velikou mašli aby ji hoši
našli To jsou všecko pěkné vě
ci a huneút byl by kdo by řekl
že se mu to nelíbí Ale co řekne
te temu že na Stupově druhdy
nejvíce si zakládali na svých vola
tech t Které děvče chtělo se vdá-
ti musilo mít aspoň jedno vole
hospodyně musila míti dvě a kdo
chtěl býti zvolen za starostu tři
volata tak že tento se mohl snad
no zmýliti oslovuje svoje spolu
občany: "Voláčil" místo "Volt
Či!" aniž by to tehdá komu bylo
nápadným
Pro nevěsa se chodí: kdo chce
bohatou do Svine kdo parádnou
do Vanovic kdo černou do Boro-
tína kdo putičku do Drbálovic a
kdo chce vola do SvXrova Ale
do Svárova těžko se dostati je to
malá pevnost zvláště v noci ne
přístupná a nedobytná neboť
Svárovští pokaždé na noc zahazu
ji trním omm vedoucí do vsi aby
nepřítel nemohl jich přepadnouti
ve spaní A jako druhdy ve sta
rém Římě husy Junoniny hlídaly
Kapitol tak i ve Svárově podnes
bdí husy nad bezpečností občanů
a není pamětníka že by byly za
spaly když se blížilo — ráno '
V Svrovíne mají sice Kuchyňku
(horu nade vsí)i ano i několik Ku
chařů (občanů toho jména) přes
to vsak isou přece len ne
dopečení neboť jim přespolní ří
kají "Syroví Jani" (Syroviani)
Šardičanky (na Kyjovsku) jsou
velké parádnice a náramně si na
tom zakládají aby měly zástěrky
ozdobené pěkným vyšíváním a aby
si jich neušpinily Za to závisti
ví sousedé Hovoranští složili o
nich tuto písničku:
Šardiřanka vy&ívani
nechce kopat vinohrad
vinobrada ani lAdku
enom poříd letí v cbládkut
Moravský Šilperk nebo Šimperk
(něm SchilJberg) jest vlastní bra
tranec české Přelouče Mnoho
chytrých kouskův tam vyvedli ale
nejchytřeji by ten jak šli chytal
vrány To bylo takhle: Silperšt
Němci sebrali se jednoho času a
šli do lesa na mladé vrány Vzali
s sebou dlouhý žebřík aby dosta
li se snáze k hnízdům Přišedše
k lesu nemohli dále protože nesli
žebřík na pHČ Co teď? Inu ja
káž pomoc nežli že musili na kaž
dém konci žebříka kus ufíznout
následkem čehož teprv se dostali
do lesa Avšak poněvadž les
houstnul vždy více uřezovali šil
perští překážející konce pořád až
yl ze žebříku jen malý kousek
ak konečně se octli až u stromu
ia němž bylo vraní hnízdo Při
stavili hodem žebřík a tu s nerna-
ým ustrnutím zpozorovali že u-
ezáváním na pahejl zkrácený že
břík nestačí až do vrchu Jak se
dostati nahoru? I měl pudmistr
dobrý nápad: aby prý se postavili
jeden na druhého nejsilnější ve
zpod a ti ostatní druh druhu na
ramena až by ten nejhořejšf do
sáhl hnízda Podařilo se to jen
že ten poslední jakmile byl naho-
e dal se do křiku: "Už je vi
dím!" Nejspodnější pak slyše to
chtěl je také viděti i odskočil k
vůli tomu od stromu a koukaje
nahoru volal: "Ukaž!" Vtom
ale už také všichni ostatní sřítili
se jako splaskující smršť na "boží
hromádku" a bylo po vybírání
Jindy zas milí Šimperáci chytili
zajíce a učili ho chodit na oprati
jako valacha ale do pluhu ho
přece nemohli zapřáhnouti pro
tože tuze hepkoval Nevědouce
s ním kudy kam pustili ho
Když pak sobě vystavili rathós
zapoměli do něho udělati okna
Aby to nepravili najali si člověka
který by jim nosil dovnitř iero v
mlSÍ (světlo v pytli) ten však ča
sto se zapomíná i není divu že v
Simperské radnici bývá zhusta
tma
Ve Škrolicích jsou hadrláciktt:-
ří chodí po světě s pytlem sbíra
jíce hadry Aby však pan před
stavený od ostatních občanů ně
čím se rozeznával má na svém
pytli modři pruh jakožto znak své
hodnosti
Hudebníci ze Štítné nosívají o-
kolo pasu šátek s uzlem a to pro
to aby nezpomněli noty když
jdou někam hrát
Nad Štramberkem vypíná se
pověstná hora Kotouč na kterou
prý za nájezdu tatarského r 1241
mnoho lidí se uteklo a vrchol
hradbami obehnalo KdyŽ pak
sveřepí nepřátelé hnali ňtokem
spustil se liják a zaplavil tatary
jako sysly křesťané vtrhli na ně
a porubali kde koho dostali Pro
to na památku tohoto vítězství
prodávají ve Štramberce podnes
co rok o pouti perníkové uíi a ru
ce jelikož prý Tataři zajatým a
zabitým křesťanům uši a ruce u
řezávali
A kdož by nebyl už slyšel o
Štamberské trubil Polosbořenou
věž tu Štamberští však nechtíce k
troubě se hlásiti nazývají raději
'kulovatinou'
Ve Švarců (u Štěpánova) míva
li všichni dohromady jedinou her
ku společnou a mnoho si na ní
zakládali tak že když vyváželi na
pole hnůj dělo se to s velikou
slávou: na vrch hnoje posadil se
pan starosta a všichni sedláci po
máhali tlačit Byl to průvod tri
umfální
V Teteticích už nebyli tak ště
dří jako v Roštíně neboť kdežto
tito oblekli celého sv Jakuba do
kožichu věnovali mu Tetetičtí z
obecních peněz toliko rukavice
aby se v zimě neoznobil z jara
pak mu je opět svékli a uschovali
na budoucí zimu Ale časem se
rukavice roztrhaly a sv Jakub už
nových nedostal
Mimo to jest o nich popěvek:
V Teteticích hode bele
zabile tam dvě kobele
jedno hnědó druhó rezó
podivte se jak to hrezó
Všetečný sv Lukáš v Trnávce
(u Lipníka) jenž při veřejných
poradách vždycky se míchal do
obecních záležitostí dostal co
proto: dříve stávala jeho kaple
uprostřed vesnice když ale on ve
své vtíravosti neustával vystrčili
jej za ves a postavili na pastviště
aby jim hlídal dobytek
V Troubkách rok co rok padá
sníh na sv Annu — totiž na její ka
mennou sochu nemáť chudinka
ani deštníku ani slunečníku jako
Panynka Maria v Ivančicích
O "troubských hřbetech" zná
mo jak čekali na blízkém kopeč
ku s hmoždíři a & ručnicemi na
kometu chtějíce ji zastřeliti hned
ak se objeví
V Trebííne bývali sedláci jeden
ako druhý: ráno zašli do hospo
dy a nevrátili se až ráno a tak prý
to chodívalo celý rok a po roce
zas Proto měli na rozsáhlém
pastvisku místo koní 'vrzavé stí
ny' Když pak zapřáhl sedlák
svých 6 až 8 takových kostmi
vrzajících herek nemohl vyjeti
ani do nepatrného vršku za dědi
nou kdežto nynější rolník maje
pouze jeden pár koníale pěkných
vyjede jen to šupne
Zdvořilý Moravan když něko-
mu neence rici ze jesi unozen
pytlem přes hlavu napoví mu jen
že jest dlulen do Třeste lidoví ta
čepici — a ten uŽ se dovtípí kam
bije
"Nejsi z Třeště?" ptávají se
posměšně člověka který sobě po
číná ttřeitile
Tupesy (u Velehradu) mají zvon
který mluví:
"Umřel nám Kristus Pán
na kříži skonával"
Týnec (u LanŽhota) leží tuším
v dolince a proto ho není vidět
až když se člověk octne v něm
ZiŽka prý tři dni ho hledal u když
ho našel "napnul naň a taheu
(táhl) dál" Jiní to povídají ji
nak: že prý Švéda Týnec 7 let
hledal a objížděl a nenalezl ho
Na Tynecké (z Týnce u Olo
mouce) pokřikují Škádílkové:
"Strýčku z Týnca dýte krýcar!"
Anebo: "Odkáď ste?" — Z Týn
ca —"Kde dete?"— 'Do Holomú-
ca — "Co tam nesete v košo?" —
Výca
Dokončení bud
Mila oiotforwiii nuhu iwi líta — Everest
Kana 81 ledna 18U7 - Dr Peter Pahr-
ney Chicago III Ctčnf pane: Musím
viím dopisem o výsledcích užívání vaSeho
Uoboka adeliti Moje manželka po léta
trnl ntiivřpnmi nnhoil V lllt('i dtibtl
byla zároveň stizena prudkými křefrai v
nikou a noiiou iCKOuseii jsme eme
prostředky s velmi skrovným výsledném
sam Holioku a rozhodli se zkusili je Po
využíváni několika láhvi manželka má
cítila se mnohem lepe- Rána na její no
ze počala se hojiti a když byla trochu víc
léku využívala bolák éplné se ztratil Od
žena Jest nyní úplné zdráva ac je 70 let
stará VaS upřímný josei annesKa
Dra Potru HnlmUn vzbudilo obdiv U
mnohých pro jeho zvláštní působení při
léčeni soustavnicn neporaaKu
To samé nelze obdržeti u lékárníků
Prodává se lidu přímo aneb pomocí
zvi&stnicn Jednatelů Adresa zni: ui
Pster Fahrney 113-114 S Iloyne Ave
Ublcago lil
Dr Chas Rosovater
Office: Ž22 Ifce Bld? roh 17 ul a
Farnam Telefon &04
Obydlit 2417 Jones atice roh 20té
VeimSto kára na Leavonworth ul
Telefon 1217
OMAHA
NEBR
DrGalbraiMLord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce
Offlce v Paxton Block na rohu 16 a
Farnam nlM Omaha 5eb
Jsou vil k naieieni kaidodenné v Bt Joaepb
nemocnici Wb
Výlety pro hledající domovy
lístky budou prodávány v prvé a
třetí úterý v lednu únoru a břez
nu na Union Pacific dráze do všech
stanic v Nebrasce neb Kansasu
kamž jízdné za jednu cestu obnáší
li neb více za jedno jízdné s do
datkem $200 za cestu tam i zpět
O úplné podrobnosti neb list
kv hlaste se v městské písárně
Číslo 1302 Farnam ulice Omaha
Nebrasksu 25—015
HOVORNA
Pouiadotair plom jmíncm Unatele nptteo
UuJUou uuviltunuu aoupovctii ipij
uspudtiptutnti a anonymní nalnanou
pohodlného tni ala v koti
BALTIMORE Md — Prosím
sdělte v Hovorné zdali ruská říše
na rozlohu jest včtŠÍ než Spojené
Státy americké Čtenář
Odft — Ovšem Že je Spojené
Státy i 8 Alaskou (57739° řver
mil) mají rozlohu 3 620990kdež-
íusko má 8644100 čtver mil
Kdybychom nspočítali Alaskutedy
má Rusko rozlohu skoro třikrát
tak velkou jako Spojené Státy
ouze Anclicko má včtší državy
počítáme-li totiž všechny jeho
osady i ony v Africe a sice meří
nit 1806 Čtver mil Po něm
přijde Rusko pak Cína s 42x8-
401 a čtvrtou největší zemí jsou
Spojené Státy
NEW YORK Prosím sdělte
v Hovorně jak se jmenoval hrabě
Monte Kristo dříve nežli si při
vlastnil to jméno
Vincenc Mičan
Odf — Soudíme že pan tazatel
ví dosti dobře že Monte Kristo
nebyl žádnou skutečnou osobou
nýbrž jest pouze jen smyšleným
hrdinou románu slavného spiso
vatele Alexandra Dumasa a nemů
že se tedy mluviti o tom jak snad
se jmenoval dříve ve skutečnosti
To se rozumí že spisovateli se
zlíbilo aneb hodilo při kreslení
hrdiny svého udělati z chudáka
velmoŽného boháče pod jiným
menem — z Edmunda ďAntese
hrabě Monte Kristo
Zprávy osobni
Pan Anton Křikač zButte Boyd
County překvapil nás nenadálou
návštěvou minulý čtvrtek Přijel
sem za příležitosti sjezdu obchod
níků s polními stroji Sdělil nám
že tamnější řád Karlín Z C B J
nyní pokračuje V každé schůzi
přijímá se několik nových členů
tak že počet členstva dostoupil již
2Q kdežto před rokem spolku za
niknutí hrozilo Každý kdo sezná
zásady na nichž Západní Jednota
jest založená doznává že jest
spolkem nejpokročilejším jehož
zařízení se vyrovná každému jiné
mu spolku a proto hlásí se neu
stále dobří statní zdraví a mladí
členové kteří dříve o přistoupení
ani slyšeti nechtěli
Pan T K Schmidt jeden z
předních občanů českých z okresu
Knox kterýž již po řadu let ve
Verdigre obchoduje přijel v mi
nulých dnech do Omahy aby zde
nakoupil zásoby pro svůj obchod
se zbožím železným a polními
stroji Pan Schmidt pro svou ne
oblomnou poctivost ráznost a
upřímnost těší se všeobecné přízni
a vážnosti veškerého občanstva
tamnějšího bez rozdílu smýšlení
TéŽ on sdělil nám že tamnější
řád Z Č B J nalézá se v nej
lepším rozkvětu a působí blaho
dárně
KLONDYKE
o vašeho vlastního krta
Nemusíte jezditi do Alasky k vftii zlatu
Kupujte svá semena u
Shugart & Ouren
a sklizen z nich získaná přinese
v m hojnfi peněz
Pahradní rZ j JíeJIepSí
KvčU 1 uOdlGIld jnejnlisV
nová i feny
Sejretsí zásoby
Poplité al o katalog a ceny
Zásoby drůbežnlcké
Prostředek k hubeni čmHikft k vjer
nosnoatl vajec léky k drfilwinlctrt mlet
kouli atd v hojné tinobě Ikvpiftte sl o clr
k ulita a setnam iíhod dribeinlckjcb
Hhutrnrt A Ouren
eiueaiH GouwciL Uurrrs Iowa
tbm '
Hlw1í kjíit feetnloky pomocník ktrý
llICCUl SC i TytniMVdélAnlfhoiiuM
niNkého a dovele mam MkaU Mi byt svo
bodnf a mui urořt teaky a anglicky
HlaHte a Jo Nejeplniky 14 a Wllllam 8tr
T— DT— t Omaha Neb