Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 12, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #4 feu J jMfep „
ZÁ
POKEOK
PADU
i
Kli 4f TUN řrtf itrril T (itMIM HUB A KUHfMM M?Tř
v-
M Pnlirntl UMÍ 1110 M
Hl1tU1n řnfcřn MU A l lOMf
1 BA
ROČNÍK XXVII — ČÍSLO 24
OMAHA NEB VE STftEOU 12 LEONA 1898
NOVÉ ZPRAYY DOMÁCÍ
' KRONIKA UDÁLOSTÍ
řoifcJnl pokus
n mhrinění l vcjn Aotnli vra
tu T Durranta učiněn v Suti
Františku v út rý iei podán
obvodnímu soudu spolkovému
nnlftA liilnl n lislxm rnriiii na
základě kteréhož by ('"pravá ne
jen odročena byla nýbrž í nové
líčení v případu tom nařizováno
bylo Soudci! Morrow oh'áil že
rozhodnuli své v čase nejkratlím
vynese Hozsudek vynesVn byl
vc středu a sice nejenom že žádost
obhájců odmrMěna ale zároveřl I
- odmrfttěna Žádost za vydání svo
lení ku odvoláni t rozhodnutí to
hoto k nejvyšlímu soudu spolko
vémtt a tím osuj DurrantŮ vzpeče
třn a bude jeEtě dnes odsouze
nec se spasitelem svým v ráji
— Zároveň so žádostí tou
to podána byla guvernéru žádost
o omilostnění Durranta a hlavním
důvodem žádosti oné bylo Žc prý
Durrant jehožto poprava na pá
tek ustanovena jest hlavním svěd
kem býti má v žalobě rodičů Dur
rantových proti- jednomu z porot
ců a že by popravením Durranta
strana žalující o hlavního svědka
přišla tak že by spravedlnosti za
dost učiněno býti nemohlo Gu
vernér odepřel však klástí další
překážky spravedlnosti
O stavu a výsevu ozlmky
vydána byla v úterý hospodář
ským odborem ve Washingtonu
obšírná zpráva z níž vyjímáme
následovní: Dle posledních zpráv
oseto bylo ozimkou 26663000
akrů proti 23930000 akrů v roce
- minulém tak že ve výsevu jeví se
přírůstek 114 proc Přírůstek
1
ve výsevu na pobřeží pacifickém
totiž Kalifornii Oregonu a Wash
ingtonu obnáší 45 procenta totiž
3960000 akrů proti 3798000
akrů roku minulého Ve státech
jižních jeví se též značný přírů
stek což přičítáno jest hlavně pří
tomným nízkým cenám bavlny
Přírůstek ve výsevu obnáší dle
došlých zpráv v N Carolině 20
proc v S Carolině 15 Alabama
17 Mississippi 22 Louisiana 20
Texas 19 Arkansas 22 Tenncs
see 20 a Kentuckv 1 c Ze sever
cích a západních stáj v nichž se
ozimka pěstuje jest pTírůstek ve
výsevu následovním: Ohio 4 pro
centa Michigan 16 Indiána 6 Il
linois 6 Missourí 10 Kansas 19
Příznivé počasí v prosinci značně
stav ozimky zlepšilo tak že stav
její v posledním týdnu odhadován
na 878 proc proti 84 1 v týdní
minulém Nejlépe stála st ozim
ka v Oregonu kdež stav obnášel
99 proc načež přišel Washington
se 98 a Caliíornie s 96 proc Dle
lednových zpráv statistických se
odhaduje že na farmách v rukou
farmerů nalézá se deposud 240-
000000 bu pšenice což tvoří
413 proc celé sklizně loňské V
témže čase roku minulého naléza
lo se na farmách v sýpkách pouze
199000000 bu
Nedá se
Z New Yorku oznamuje se že
col II L Schwartz kterýž v ú
řadovně krajského návladního za
stával místo vrchního písaře v od
boru omilostfiovacím a kterýž no
vě jmenovaným krajským zástup
cem úřadu zbaven byl nehodlá
se r Jrazu tomuto podrobiti a
k soudům o ochranu se obrátí
Tvrdí totiž že jakožto starý vy
sloužilec bez náležité příčiny úřa
du svého zbaven býti nemůže
CMctnké MivtrtitJ
doslalo v rtli fý od známého p
trotrjního kráť bvt landkrho
J l Uo( Ui U U i iitHh nového
daru ! oznáiiM no Je týl da
roval pro fond univi milní částku
Jjmmmmm lak J v pflítím rci
Ikolním příjmy university oné
tjl')non obhás ti budou Xáro
vert oznámeno přivou universitní
)c poČátkrm pfíMího roku ťifadní-
ho otevřena bud nová fakulta a
icf fakulta obchodu a státníctvf
v níž oběma tímto předmětům ze
stanoviska praktického učeno bu
de Vyučováno bude v odboru
Železničním dopravním bankov
ním finančním pojišťujícím vý
robním novinářském a diploma
tickém Vyhřál
V New Yorku vynesen nejvyŠím
soudem státním rozsudek kterým
uznáváno jist právo gt n W W
Averilla na Čási výtižku kterýchž
společnost American Asphalt Co
od r 1882 z cUáŽdení ulic v růz
ných místech unie docílila Ave-
rill byl jedním ze zakladatelů spo
lečnosti kteréž za jisty počet ak
cií různé patenty své z oboru ono
ho postoupil leč záhy na to spo-
' - 1__ ' i ' s ' - „1 - -
ťftíSTAV POUT ARTIIUR
J-tk Umo Již sUYslill ukotvilo ru-iká vojHko v čínském přístavu lort Arthur a
rícu ho svolením Cíny Kiinko potřebuje na východním pobřeží Aslo nňja
kv Jiný přístav mimo Iřch Jež mít Přístav vliniivoslocký j ktlž končí
KÍbírskil drába leží pKliií aovernS a po nějakou dobu v lmň Jest zamrzlým
Jinak Jest 1 přístavem v Port Arthur kterýž Jest plavbfi otevřen v každou
dobu rořnl a není divu Jentliže Huško přejo si kdyby mohlo přístav ten
pro vždy podretí Ostatní velmoci Jsou ovsem žárlivý a nerady by vidíly
aby postavení Huška na východním břehu Asie tak valní scslleno bylo
lečnost tato se rozeSla a veSkeré
výsady své společnosti Barbcr
Asphalt Co postoupla při čemž
Averill na suchu ponechán Tím
uveden byl Averill na mizinu leč
rozsudkem výše uvedeným stal se
opětně z něho rázem milionář
Nezdařený pokus o útěk
učinil v pondělí v Minneapolis k
smrti odsouzený vrah I Moshík
Týž hodil totiž žalářníkovi když
celu jeho prohlédnouti přišel do
obličeje hrsť popele kterýž si byl
z cicaret nastřádal načež mlátil
jej kusem železa z lůžka vytrhnu
tého tak dlouho až tento v bez
vědomí k zemi klesnul Po odej
mutí žalářníkovi klíčů dostal se
do hlavní chodby odkudž jedinký
východ z vězení a to přímo na uli
ci elevatorem vedl a tam zname
ní zřízenci ku vstoupení dal
Moshik při tom doufal zřízence
ořekvapiti a tak na svobodu se
dostati leč v tom se zklamal ne
boť týž vězně poznal a s elevato
rem sestoupil dříve než vězeň do
něho stoupiti mohl Učiněn ihned
poplach a Moshik chycen a pře-
irioJřii 1'ofinJní Žalářníkovo j
f Jké dmiíá ! VÍak h n ní imr
trlným řIJmy 1 vyJJfll
IMřprávy pokladního udboru
obnáSy pf íjfiiy vládní v inří( i
prosinri trikem ti)fb() zře
hol připadalo Uo6fiHH na tlo
jt 1 4 j I J9 jH na dan vnitroffnnf
Íii(t')ri na příjmy rftžn
Vytlání v témle mísící obnátrlo
li7iótoij V příjmech a vy
dáních těchto nahrnuto jrstljt
713404 jf l pfijmtity byly jako
druhá splátka na koupí V V drá
hy a $')Hfio jol vyplaceny by
ly jakolto záruka nabídky na kou
pi Kansas Pacific dráhy a Í517
4aH jol vyplaceny byly jakožto ň
rok t dluhopisu U P dráhy v
řorvnu splatný Proti prosinci
r iHyííjevf so v příjmech cel
ních přírůstek témřř o i 1000000
a o I1145000 v příjmoch vnitro
zotnní daně
0 samovulJu
spálením pokusila se v ťiterý V
Lc Koy N Y 35ktá sleč May
Thompsonova z Dallas Tex a
při pokusu tomto utrpěla tak tčž
kýcli popálenin že za krátko jim
podlehla Dívka tato trpěla po
delší dobu vadou srdeční coŽ ko
nečně k zoufalství jí dohnalo a o
samovraždu pokusila se tím že
vlafy i šírt petrolejem si napustila
a pak tyto sirkou zapálila
Padílané stovky
objeveny byly dle zpráv v úterý z
Washingtonu došlých odborem
pokladním a sice jsou prý padělky
tyto tak dovedně zhotovenyže jen
skuteční znalci od bankovek pra
vých rozeznati je mohou Paděl
ků těchto dostalo se do rukou ú
ředníků pokladničních teprve pět
a sekretář pokladny rozhodnul se
celé dotyčné vydání bankovek sto
dolarových stáhnouti tak aby dal
ší rozšiřování jich a tím i okrádá
ní veřejnosti se předešlo
Rakouský konsulát v Chicagu
který od září min roku stojí pod
řízením dr Proskowctze byl po
výšen na generální konsulát a jeho
právomóc rozprostírá se nad vše
mi středními a západními státy
Rakouské konsuláty v Milwaukce
St Louisů Galvcstonu a New
Orleans které doposud o své čin
nosti zasýlaly zprávy přímo mini
sterstvu ve Vídní musí od nyíiřj
Uka podávali své pf ivy K n koti-
aulu V ChicaKii byl zafíon
kousky" konsulát Uprvér iv
Prvním korisiibm byl I'r Sponrr
kt rý v říjnu ř i 5 b)l vystří
dán inístokorisub m dr I't rdiiati
ď in 'vou' 1'reyrrsb In n V zWl
min roíut přoval HzmiÍ k'umilA-
tu dr Proskow l bývalý sj Ino-
mociií-noc rakounké vlády v Itálii
t 1
hpanuiku a Marokku
Vlak oloupen:
Kansas City onámmo v ú-
terý že po U h vrč zastaven 11a
samém obvodu hranic mostských
dvěma zakuklenými lupiči expns-
ní vlak dráhy Kansas City Pitts
burx & (itill a že kořist' j jif h ni
#500 ao pátí V okamžiku totiž
když vlak Z nádraží vyjlždl sko
čili do vozu expresního 2 zakukle
ní lupiči kt fí zříeruo expresní
iio přemohli a gváali nařež vše
ho cenného co v káře so nalézalo
se zmocnili a z vou když vlak
blíže jihovýchodních hranic mínt
ských před křižovatkou zastavil
Z vozu seskočili a beze stopy zmi
zeli Loupež objovena byla te
prve pak když jeden ze zřízenců
železničních do vozu expresního
vkročil a zřízence svázaného tam
naleznul
Zatiit šílencem
V Des Moím-s la zastřelen
byl ve středu přední obchodník
tamní Prank Kahler Šílencem J
W Stonem kterýž před 2 dny ze
Sioux City tam byl přijel a společ
ník zastřeleného Frank Arris byl
do ramene střelen Stone vešel
do obchodu Kahlerova Kolem 5
hod a pojednou k majiteli obcho
du přistoupil revolver z kapsy
zimníku vytáhl a z bezprostřední
blízkosti do podbřiší jej střelil
Dříve než zbrafi 7 rukou vyrvána
býti mu mohla vypálil Šílenec ně
kolik ran dalších z nichž jedna
společníka Kahlerova Arrise do
ramene zasáhnula Poranění Ka-
hlcrovo bylo smrtelným tak že
smrt v několika minutách násle
dovala Stone byl zatčen a tu
zjištěno že zločinu svého dopustil
se v pamatenosti mysle
Guvernér newyorský
podal ve středu sněmu výroční
poselství své v němž na místě
prvém pozornost svou otázce li
nanční věnuje Dle zprávy jeho
obnáší letos daíl státní £267 7
% 1000 a vynese celkem $12033
68180 Z obnosu tohoto vyna
loženo bude víco jak 59000000
na vydržování Škol a na ošetřová
ní choromyslných Příjem z li
censí hostinských z daně z dědi
ctví atd obnášel v roce minulém
5824517187 což bylo o 5314
94421 více neŽ v roce předcho
zím Vydání spojené s vydržo
váním blázinců nemocnic polep
šoven a podobných ústavů státních
obnášelo v uplynulém roce $7
36259005 Dluh státní obnášel
3 září 55765660 V další části
chválil si guvernér velice působe
ní nového licenčního zákona Kai
nesova kterýmž prý příjmy znač
ně zvýšeny počet hostinců o jed
nu Šestinu zmenšen a opilství
značnou měrou obmezeno V dal
ším odporučuje guvernér jmeno
vání komise kteráž vyšetřila by
příčiny pozvolného úpadku ob
chodu newyorského a kteráž od
poručovala by prostředky jimiž
by v ohledu tom náprava docílena
byla K závěrku povšimnul si
guvernér též otázky dělnické a na
vrhuje 1) obmezení přistěhovale
ctva 2) placení slušné mzdy a 3
aby ku potlačování stávek naleze
na byla jiná cesta než dosavadní
používání zbraní
f icrrinl icoIcIaqU okfiJeni
X New Volku mi I Ve čtvrtek
Clark lira b n řírnr Amrřícan
lpn-it Cm knnajfií službu V &
řadovuř na 57 a Maliiou 11I m
níiuzáiovíft !iiti U Částka í0'
%t kť ráž ťlio rána tn zápidti
ďoíla ' kt ď Ž spádtána ve
Kp lni a l rovahy vy svítá % to
ho v pokladně rtaléaloftr
umu nu liiofítÍ kteroužto část
ku Pra b n právě tak dobře přl-
Vlatrnli M mořtl
fOLITICKÉ
Z Washlnf tonu
J X Wadnni:tofiu oznamováno
v ót rý ž- pieiď nlf ni jmenován
bude iiejipPe C M Lambrtsoii
z Lincoln :i f nu iu itátní ko
mise obchodní pro kteréžto místo
původně soudce IVckson z Peun
Hylvanie vyhlédnut b)l Proti
poslednějšímu Činěny byly hlavně
ze strany organizovaného dčlni
ctva tak siiiié námitky že presi
dent koiu-Čně za nutno uznal místa
jim dáli a po jiné osobnosti se
ohlédiiouti Jelikož Lambertson
požívá v kruzích politických po
věsti výborné a mezi předními po
litikáři ve Washingtonu četných
přátel má doufá se že podaří se
jmenování jeho prosadit!
I Presidentem oznámena ve
středu senátu celá řada jmenování
v oboru spravedlnosti státním a
pokladním z nichž vyjímáme ná
sledovní: O L Smith z North
Caroliny jmenován vyslancem a
a gen konsulem pro Liberii Jos
G Stowe z Missourí gen konsu
lem v Kapském městě a II G
Spiires z New Yorku tajemníkem
vyslanectva v Pekingu Též i ná
sledovní konsulové jmenováni: A
L Prankenthal z Massachusetts
poslán do Bernu ve Švýcarsku J
M Mays z Ohio do Kosario v Ar
gentině a J II Grant z Massa
chusetts na ostrov Maltu Chas
II Mořili jmenován výběrčírn cel
nice v Lincoln Neb
X Senátem schválena ve středu
následovní jmenování: Chas M
Dickinson z New Yorku gen kon
sulem v Cařihradě a II A Mud
ger gen konsulem v Panamě Po
dobně schváleni i následovní kon
sulové: Ch Ilowe z Nebrasky v
Palermu na Sicilii P C Hanna z
Iowy v San Juan v Porto Hicu
J Jcnkins z Nebrasky v San Sal
vador J W Hagsdale z Caliíor
nie v Tien Tsin Číně WK Iler
zog z Illinois v Žitavě Německu
a G P Pettit z Pennsylvanie v
Dusseldorfii v Německu
Roztržka
v řadách republikánských povsta
la po zahájení sněmu maryland
skélio a následek toho byl že do
Čtvrtka nepodařilo se vc sněmov
ně poslanecké organizaci provésti
Jedenáct republikánských poslan
ců zvolených v Daltimore odmít
lo totiž s ostatními republikány
za jeden provaz táhnouti a to pro
to an nechtí se na dále podrobiti
vůdcovství senářira Wellingtona
a guvernéra Lo' ndese Aby re
publikáné orgiisaci do svých ru
kou dostati mohli potřebují z té
to jedenáctky 7 hlasů kdežto de
mokratům by jenom 4 hlasy k ví
tězství dopomohly
Knihkupectví Pokroku Západu
Míme na skladS velké mnoZutví pi
síi zábavných a p umných íe vJc-ch
tiuixiivch tb'irú lvaU'liií apisy má
hic všechny jt ž jsu k dostání v růz
ný h st)írkách 1'iíte bi o nnnuiit
O HirZítc jej zdarma Adrrsujtc jedno
duo Pokrok Západu
Omabat Neb
' í
k
i
t
i!
í
n
i
V
ř
-
1
f
V -
I
l
U
t
#
i
'i