Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
foč&ÍK XXVII- ČÍSLO 20
tfrfAHA N£0„ VE SíACDU 15 PROSINCE !89
NOVÉ IWkW DOJICÍ
%omk tonou
flftfiftf volty
odbývány t nfrý f ij jj
rnattac hrM'(kýf li výldfcm
mohou býti frpiihhfclni pokojeni
ndof v vftbnl mJtťth podařilo
jím ivobií mayora 4 privtt
mftkoti V 7 mt"h vdn
tápaa vrr trif na podklad! ftph
ntrannm a místo otáiky politi
tM rozhodovala tamotáika dohM
'f4vjr mtk§
ZltfJvllt fíicl
Z l'itlf#urg# onlmno bylo v
r4tfý I" atavilo prát) 501 hoť
ftíků tmíthatt$th v dob-tft Not
língham a (htnttmt ír ná
sledkem toho an majttrj xlr
vyhoví ti sikontt posb-dnírri
nirnrm pfijatmu kfrrýml nafi-
is válrní uhlí pfd proátím
téhol Zákon rfttí byl místním
oudm f sobotu prohlisVn ná
stavnfrn a v pondlf tyly jíl ni
ti tltmi toho váhy x dolů odstra
něny i y ítrý na to stávka ni
ledovala Tvrdí se le zastav
ni bud práce v celém distriktu
toheciingském pakli 1c díívějlí
válení o pitně zavedeno nebude
Solil pry mílo
rtu lOvcr Masa oznamuje
ac le prý vřtSína majitelů liavi
nových pfádtlcn zabývá ae my
llénkou na snížení mzdy veškc
rýth svých zaměstnanců a to za
tou příčinou an prý při nynějších
nízkých cenách látek bavlněných
výroba ic jim nevyplácí neboť
cena výrobní jest prý přítomní
vysíí ne z jakáž za zboží v trhu sc
obdrží Většina továrníka navr
huje snížení mzdy o 10 procent
S někteří pak dokonce navrhují sní
zem o 20 proč posieunejsi vsán
sotva se stane neboť v případě
jistě stávka by následovala
Sekretář pokladny
uveřejnil v úterý výroční svou
zprávu z níž vyjímáme následov
ní: Příjmy vládní ze všech zdro
jů obnášely v uplynulém roce ú
řadním $43038716789 a vydání
144843962230 Vůči předcho
zímu roku byly příjmy většími o
12091175911 a vydání bylo vět
řím o $13594713-49- Příjmy
pro příští rok odhadovány jsou na
$44122707668 a vydání na
$46922707668 Přistěhovalců
v uplynulém roce úřadním přibylo
do Soustátí o 11246 méně než
v roce předchozím a celkový po
čet jich byl menším než v kterém
koliv roce od r 1879
Pes ochráncem života
Z Webster City la oznamuje
te zvláštní případ zachránění živo
ta lidského prostřednictvím psa
Učitelka M Robinsonova při po
slední vánici sněhové po rozpuště
ní Školy postarala se o to aby
vSechny dítky bezpečně domů se
dostaly Dlouhým chozením by
la velice vysílena a tak nebylo di
vu když sotva několik yardů od
vlastního obydlí do závěje klesla
a v bezvědomí Icžcti tam zůstala
To spozorováno psem kterýž zu
řivě řtěkati počal tak že konečně
pozornost domácích k sobě upou
tal a tito konečně sledujíce psa
na polo zmrzlou dívku nalezli a
zpět k životu ji přivedli Radou
Školní v uznání služeb jež v zá
jmu dítek ji svěřených vykonala
udělena statečné učitelce delší do
volená při plném platu a od rodi
čů dítek o jichž bezpečnost s na
sazením vlastního života se po
starala koupen ji koník s kočár
kem tak aby více pěšky choditi
nemusela
0 virjvJtfc fllilitrl(l i
tirfjMn# byla odborem pokud
ním m alMu oMírni práva v
nll uvidí t Ir pobnl rtfadůrn
nalim inimn jl fi U ítlthti-
(rtfcý(h llí srnťíitkjch t po
tMníth dva a 1I roku vit ltf
w
tkh kufJntkýeh ťan pínf-lli
a nikUd lftj Um ybiilo númn
thii Jřftiffiy lít d4Ílí píípa
dy v hichl týpravy Vilné tf
přivffiy od břřhů amřiřkých ' V
mí pol f Í4Í bjkřii pbijín ímí
Stířlrním Uhd h ta
-m ttnint vf erar (Atnnt{ť
ifcýr h artiítftáno yb H parnfkft
ttlhkh % poidkoi ji mu 14 a
tm chytmo byb 7 výprav 1 by
ly v lárodku #mí-ny a ij pod
irtlých Imlí itírl-no VV ipřlfl
ová lí U vínu na vrlkém pn
řiti pořádaných prý výprav n
ldané {nlVt} nbof tm fo
výprav p'xiaft{o ip pou? 4 tam
liti a to v dur tomu ! hnfUtvu
Ipanlltkému pfípadato ku tMf
ní o polovinu rnnl pobřYlf ní
Iwftlvii arnríckému
O llvot
pft zattávání poviuooti tvé pfíUI
v středu jak i I ort Smith Ark
rznámrno J Murphy hlídač pří
PllESIDENT REPUBLIKY IIAYTI F
Jak n JiDÍm minií sdčlujeme 1M vli(da
llayti Jhk pcní uou nauranou laicijinymi spOHODy za io ze probrcftiia e
na pravecn oornna ncmecKcno Liuccicrae rrcauicni rrpuDUKy nimon ara
dopal vtiidfi na( a blcdit ochrany před nospravodllvýrai jak za to má poža
davky N řmecka NaMzf ae předložili spor k arbitracl
uhlodolu Jenny Lind v okresu Še
bestián Mrtvola téhož nalezena
ráno a z počátku mělo se za to že
stal se obětí sprosté vraždy záhy
ale na to zjištěno že stal se obětí
surovosti stávkujících uhlokopů
před nimiž důl střežiti měl Po
sledně viděn byl Murray v neděli
k večeru kdy v Bonanza jednoho
horníka zatknul a do osady Jenny
Lind s vězněm svým kolem půl
noci na cestu se vydal Když
jeho mrtvola nalezena byly ruce
do zadu svázány a modrý krví
podlitý pruh na krku svědčil o
tom že smrt zaškrcením spůsobe
na Vyšetřováním zjištěno Že
Murphy napaden na cestě davem
stávkářů přátel to zatčeného ji
miž střelen a konečně lynčován
načež pak mrtvola uříznuta a po
dél cesty položena byla
Novák pod zárukou
Ve Vinton Iaf projednávána
ve středu před soudcem Burham
em žádost obhájců F A Nováka
kterýž jak známo pro zavraždění
přítele svého Murayho na doživo
tí do káznice odsouzen byl o při
puštění téhož k záruce kteréžto
Žádosti konečně soudcem vyhově
no záruka za Nováka na $37500
ntfovfti Hothffinntl rudft
f(t íklí!ť na tttanovní nu
vhrt ilkortníka fřdtňíbo fcfrl
omylem ponr h4ni lam fiyb a ai
tf na linku kterými dřív iivt
ka v# vU-rh ťlhUtU vyjma
VMÍdy pfvďf tttlpfií přtp Miít'
na ťyl kdltf dl (Uftkw r
tU)t přij#tlKi n-připoitt v'
f lidná lifiika kdyl o vř I t
n hf t j)l ktř'hokdiv ttityn
jdňi Obhajoba ládla by
xáruka Novákova na $ jj"! by
la tttanov-na kďlťr nlvlifnl
titní navrhoval titnUit $5000 a
to hlavni la tím m aby ti
líito! fa njvy ttímti ♦! i píd
vrdna býtí molda lak aby tímto
rriodfttitr býtí mohlo ktný t
oboti IMnVfi pbtnýro jt Kdyl
xiriikn tá do čtvrtka n"l'
ld nařfiieno lriíoví vřní do
ttltní kixnic dopravili Oo t
dař Uapida f f j I IVfií a Novákem
v o hodin díle vlak nl dUI
c-ta do Anamoy nattoopili mohl
oUlrlr! ol nrjvyltího aoda stát
ního thttrafický roka by No
váka zpit do Vinton dopravil an
ládottí o haUai COfpua vyhovřno
bylo Kdyl totíl pfnkhozího v
Črra právní zátnpc Novákův ?
doivfMl le ťifady na hnání ti
i
t
nřmeckí ialoatuřinínf od republiky
ruky déle čekati nemíní odejel
bezodkladně do Des Moincs kdež
nejvyšší soud o habeas corpus po
žádal NejvyŠším soudem odlo
ženo dočasně provedení rozsudku
a Kovák se těší že požadovanou
záruku do týdne sehnati se mu
podaří
Jako román
Ve VVaverly la doznala ve
středu D Falesová že 23 srpna
zámožného íarmera J Kerna za
střelila a že syn téhož s nímž za
snoubena byla při zakrývání ka
ždé stopy zločinu nápomocným ji
byl Dívka udala že starým Ker
nem svedena byla když sotva 13
roků ji bylo a že od doby té svůd
ník pozorností svou ji pronásledo
val a každou známost překaziti ji
hleděl V pronásledování tomto
neustával ani tehdy když do ní
syn jeho se zamiloval a následek
toho byl že milenci konečně roz
hodli se z cesty za každou cenu
jej odstraniti K tomu příležitost
naskytla se když 23 srpna Kern
ji ku schůzce v nedalekém lesíku
vybídnul Přijela tam v kočárku
a tukdyž při vystoupení ztéhož
starý vílník před ní prý klekl vy
táhla revolver a dobře mířenou ra-
'i
noif do pfaWho apínku av'f
'J i'fovodl Na lo lofřiovala
řmb-fuřii avým apiknnfí t lim
ftiítn aby pod' ní i tři? fy
M na nfcď-jítho miln' avřho
J m%r nv4lia tni 1W (i-
fř7n podařilo Mlad K řn
i'iřif Ut vyniní ktfýml vy"po-
v'di rtiď-nky potrřdd a nU-
fi ji! MM a mfílfni
V Albía fa mffa v rttrý
v koitl Mlf4 pí '„ 'pprr tón
ová Srnrl jjl po#ř)řováfa
pf kdyl po ukofiril boholul:
by i rtiUl avho nMlivala
Moitititní komií hmtn
pfi-jilMilrn v fitiřý lliftta v fcff
til dříhy vlí tbny voy aifrioíf}
rt ý n t i I řdífii opatíití mtHÍ o dl
tí dva roky
Njvy Mim ttitnlm looď-rit
caliíorntkrii aavrlno ovoliní k
rořli (loiirijho dvnjnáobnho
vraha Ptiranta a aonďi anpríof
nímii naříno rožttidk aniřli
nad (hHoiurntrm znovu apftto
l'm zákonitým vynétti
I)bih Ontral Pacific dráhy
ktt ráž poobné jko a U I
to atalo co nnjdíívi na bulw n gř i
jdf% obnáUti bud? dle počtu n j
vySíího návladního spolkového
na 1 Irdna $46731087
7 Montrta!o Kanady ozna
mováno v úterý le mclkal tam
bývalý náS vyslant-c v Chíli Pat
Ivgan co zvláltní jednatel odboru
pokladního za óčciem vySetřenl
dlouho již provozované podloudné
dopravy Číňanů z Kanady do Sou
státí V Chicagu skončen ve středu
boj mezi soupeřskými plynárnami
Ogdcn (Jas Co a Chicago Gas Co
a sice tím že prvnější ponechala
společnosti druhé čvrt západní a
jižní tato pak zase v části severní
společnosti prvé do biznisu plésti
se nebude
Státnímu odboru oznamuje
se že rozloha pěstování řepy cu
krovky v Čechách věnovaná bude
příštím rokem značně zmenšena
neboť rolníci hodlají prý více pů
dy věnovali pěstování obilí kteréž
stále v ceně stoupá kdežto cu
krovka v ceně velice tam klesá
Guvernérem georgiaským ve
tována byla v úterý předloha kte
rouž hra v míč na kopanou zaka
zována býti měla a sice opodstat
ňuje guvernér toto rozhodnutí své
náhledem žc by otázka ta k roz
hodnutí ponechána býti měla jed
notlivým učeliŠtím jichž žactvo
hru onu pěstuje
V Des Moincs la oznáme
no ve středu 22leté V Ballardo
vé sirotku sloužící v hotelu Že
v Anglii očekává ji dědictví nej
méně $50000 obnášející a proto
také bezodkladně cestu do Anglie
nastoupla aby v dědictví své tam
se uvázala
Školní rada v Minneapolis
Minn usnesla se ve středu ukon
čiti rok Školní 1 březnem a to ná
sledkem toho an na další vydržo
ní týchž peněz v pokladně nemá a
k vypůjčení se žádného práva ne
má V Crecde Colo oznámeno
ve čtvrtek zvýšení denní mzdy
všech horníků tamních ze $250
na $300
DopiŠte sí o seznam knih který
se vám zdarma na požádání ode
šle a kde velký výběr povídek a
poučných knih hodících se co dar
k vánocům naleznete Adresujte
Pokrok Západu Omaha Nebr
Co jest revmatism?
HcvUJJ Wci íieí fo mnohá létl
Pinii imhj ffthty jvt fiíla
I fe#frtt fcrr i'i iM ""
ftflili ltt ř ť"i ťt
t lit 't f i mv-h I t t t
Kdykoliv id 1I1 iTito jřliVÍfí
jí-diotlivr- hf'fi lnto řihy to
řťi f hybí bol'-fi poj -
tlé fiřvy Mi í h 4t ' 4!-fj fjj
pokrytým )#y V tt t íf ci hnít
h jídbi ot -kání Imi i ' '
t tMtlífl l iíii'il
Shihl Htll ( íot'ífi
n"bifť n tíiíito ta)-nkt phSo
vířil bodni b-mo'ň{ tii'inoho'1''
f ixdtybovalí a n mor f ? t ní
nfmtú mrika o !-)! i ďisi )
vota Moiná mIak ílt h- M"
trdi f a k liímti nfih-í U-i i'i trojí
ndttli m tatvtirt t e!o
tti táiln itává
Co víjk jf št K-viiMtitm?
Ik4Íi í' v i'm'í h íí h xv li fi
hrotují Jíílřii pf4VÍ to druí
ono píf-cť víjík shodují - v to?n
í rvmatiiro povstivá nih dk' 111
j'du vniknoucího v ťUlrojf
Hlavní jd ítiny jon zíhm vlh
kost a náhlé zmřny V ploty oud
né zvlálté ooláfi řiUbýtu a ne
moci náchylným Jakákoliv zrni
na měla by býti výstrahou že
zdraví na V ochabuje a při prvém
záchvatu boUsti mít ztuhlosti údu
měl by každý svříítí %e léčení
Revmatism rnúž býti odstraněn
Paíne-ovým Celery Compound
Čistě rostlinného to výtažku jehož
působivost v případech revmatis
mu objevena byla prof 1'btlpsini
z Darmouth Lék tento sesiluje
ústrojí vrací sílu nervftm regulu
je oběh krve a takto zbavuje tělo
revmatického jedu
Nejlepším důkazem o hodnosti
tohoto léku jest dobro jím proká
zané Ačkoliv lék tento znám je
po krátkou pouze dobu není snad
města v tomto státě kde by nebyl
spůsobil vyléčení Že splňuje
plně to co se o něm tvrdí jest
každodenně dokazováno a mnozí
odložili své berle chodíce nyní
rychle a přímo bez bolesti neb
utrpení což lze pfičítati výhradně
užívání Celery Compound
Všichni milovníci lidskosti s ra
dostí přijmou zprávu že konečně
stává jistého a spolehlivého léku
k odstranění revmatismu a spoje
ného s ním utrpení
Jakou příčinu má tudíž někdo
trpěti revmatismem aneb neural
gií aneb hleděti nečinně na svého
přítele bolestí pokulhávajícího?
Nyní jest nejlepSÍ čitu ohjednnt nej
lepSÍ a nejiižitecnřjSí dar vánoční
manželce neb dceři — Ski stroj
Pokrok Západu Ohláfiku najdete na
Jiném místě Objednejte jej ihned
aby vás v čas doSel PiSte: Pokrok
Západu Omalia Nebr
Máto zahrádku?
Jestli pak víte že čauopis UoHpodář
který stojí jen $100 na celý ron
pfináSÍ v každém čím! mnoho rad
pokynů pro zahradničení A co ví
ce! Jestli pak víte že každý před
platitel na Hospodáře obdrží i do
platek 10c zásobu 15 paklfčků se
men zelinových a květinových
zvláS nfcb vybraných druhů jaké v
obyčejných obchodech ke koupi
nedostanete!
PoidJťjle flslo HiHpoJdFe na ukázku
Adresujte: tdt
HOSPODÁŘ Omaha Neb