Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V lijmii f fhtlhoTilstri
Tfif'boval#řfc4 m branní la
f(rf4 v řrf nh po tell $-
mi t Moiu pínthoaNlva nii
dovní f! InfW k f r J bito v ď
Hbl f I v ímr :
'O1ÍH4 I fnfbovab-cfcj Mali
politu k' h f n Iního dn IcVpo
t 4 1 J a au
i-i)ri(p priKM ivolf-ňf na
Uf"ffři4 dal lího ohmeování tf
bovIlva jmenoval tn-rJlníoi
lf'iHř co pfilholrr kýrrl fni
f 4 k řlnfh nihMů l'oďrlyho
kť ř) I R!fřfji té nejtMejM opo
ry v ř i'n!i h ntjpfNnljtfch o
patfmí novelo t f'd !'vi n
motřiíh výboru pfiatéhovaleeké
ho p Panfor U Ohio řfVjfného
ff ímalukého t1 odpAfC
trhování pfithovallv
toho proto z rV tmo t ylf-
-cní ff ciínivino } v améro
počátku ?atdiní konr-m pfijt
bud prVdloha v lijmu dallího
radikilního obfTt-ení pfiatf hoval-
! — jífi njitu-nlíro f-řrÍIoha po
dobni oné t4Í ivtné fjodfeovt
přVdloz — pakli 1 ftfjrnom ony
miliony y cuíné robeného občan
lva xdejlfho al zirovíft" tél i
vSithni svobody milovní 1 k'ilfť
no vlattenecky smýíiející rodilí
Amc-rikint nepovstanou jako jeden
mul v odporu proti této na nejvýl
Škodlivé předloze Doposud pOU
ze nepíátcUkl strana byla řinnou
j"st nejvyMf lt §by í přátelé
vzchopili se k rázné činnosti
"Kdežto v letech minulých při
StčhovaUtvo téměř úplně nijak
obmezováno nebylo a nřco zla z
toho povstati snad mohlo od roku
1893 přistřhovalstvo důrazně jest
obmezováno a témČř Ijplně zasta
veno bylo Hcroické kroky ja
kéhokoliv druhu jsou proto úplně
zbytečnými a bude-li se o ně přec
jen pokoušeno považovány býti
musí za výhradní známky hnutí
nativistického Demagogičtí na
tivisté přilil jsouce zbabělými
než aby veřejně doznali úmysl
úplného zákazu veškerého přistě
hovalstva doufají dosáhnouti cíle
tohoto učiněním podmínek na
nichž připuštění přistěhovalstva
závislým bude tak nesnadnými
pro přistěhovalce i pro přátele je
jich v Americe již usedlé že stě
hování se sem následkem toho
úplně zastaveno bude
"I za nynějších poměrů deseti
tisíce přistěhovalců zadržováno
jest co vězňové po celé týdny a
podrobováni jsou těm největším
utrpením Příbuzní a přátelé při
stěhovalců občané američtí aneb
aspoň obyvatelé této země a pla
titelé daní nuceni jsou věnovati
značně času a po případě i značně
peněz než spojeni býti mohou se
svými rodinami a přáteli A ne
snáze tyto spůsobovány býti mo
hou opatřeními důkladného vyše
třování Opatření ta nesmí býti
zostřována tak aby konečně ne
snesitelnými se stala a aby koneč
ně zabránila přístup všem i těm
nejžádoucnějšírn přistěhovalcům
"Tak zvaná předloha Lodgeova
ustanovovala Že všichni přistěho
valci 16 rok stáří překročivší aby
připuštěni sem býti mohli musí
dostáti zvláštní zkoušce a musí
dokázati schopnost svou ve Čtení
a psaní pěti řádků ústavy naší v
rodném jazyku svém
"Jsme proti tomu přední poně
vadž považujeme zkoušku tuto
když by téže vůči ženám použito
bylo za nespravedlivou a škod
nou Pro ženské přistěhovalky
ně kteréž najiti si zde hodlají
služby co služky neb provdati se
zde hodlají literární vědomosti
jsou úplné zbytečnými Americ
ká domácnost tak již dost ohro
žená otázkou služebnou byla by
úplně zničena když by stěhovlní
se sem služek ještě více stíženo
bjlo Každá domácí paní a kaž
dý muž kterýž přeje si míru v do
mácnosti své roli by vážní o ni
Iccícfcfo obiíi! ní tonutu pÍHný
llHl
"Jm prolí Iriffui ií po
nlv'J niďdkem tohoto ohme
inf rodiny na ftejvýl krutl byly
by fofřMriny v pfípad í by
l kfrf flef) tridiny irhnpným
fiby íkoiilku fuť ijii
"Jmi proti fftmtr %4 Ihil jli
kol jfri pMvfrni 1 po-rt-tniy
tírn byfři nrntrrt n
ř#tfr ft4 nitění Valo by ť
dny yyVotitti vtnrtti t(mtn
obvyklý llní n4kl l píiithovaf-
(A a po t+f l-ft (t i ty fcjl ('í
míí nové t fif ylínti tHt-M
t'fíl:iní jejich vytífni byli ly
To !IMtA platí o Nrw Vořkti
kdřf od řhoubnho poMrit n
Fllii Itlandu iilacloyny ndboru
pfiathoyalckého tk obnif
ffnými l# bylo by ikíiNřn n-
moíným fpaířní 4kona tohoto
provádlti pfl novuotfvfnfm
opt trhimé itanifr na Kilu N-
landa
"Jtmř proti Ioltrfvíf přt-dlo
yftb c proti daHfmii obmrování
říníéhovalrttya i# ftrrf poní-
vadl pottuujeme rákony nynřjlí
za úplní postačující a ponévad!
víříme le tIJn eioht Uihnd lo-
rího charakteru a schopné živo
bytí li vydílávatí HrmIn by tahra'
ii-Ji tjli v této zrmi svobody
usadili í'evní včříme že Spoj
Státy doposud potřebují dobrého
řistíhovah-ctva aby stalo se jak
dodavateli tak i tpotřebovateli a
jsme proto rozhodně proti zákonu
jehož prováděním kterýkoliv Žá
doucl přistěhovalec byl by vylou
čen
"Chceme kongres na tyto ná
hledy naše upozorniti a chceme
dokázati že náhledy tyto miliony
našich spoluobčanů sdíleny jsou
Radíme našim přátelům a spolu-
cititelům nechť si již tu neb v ci
zině rozeným by neupadli v ne
činnost dokud by nebezpečí dal
šího obmezování přistřhovalectva
úplně odstraněno nebylo jakožto
zákonitý prostředek ku dosažení
našeho cíle odporučujeme pořádá
ní valných schůzí podepisování
petic přijímání resolucí od spol
ků posýlání delegací ku každičké
mu členu kongresu a neustálou
agitaci v otázce této v tisku ve-
ejném Členové kongresu zvláště
měli by poznati dříve či později
žc nemohou počítati na hlasv
skutečně vlasteneckých občanů
amerických nechť si již rozených
zde Či v cizině a že občané tito
použijí plně práv svých při osudí
hlasovacím když bez skutečné
nutnosti přijat byl by zákon po
dobný jedině z předsudku proti
obyvatelstvu v cizině rozenému"
LITERATURA
Ai do poslední doby chtžl-li
kdo pořádati dětské divadlo České
musil se obraceti pro spisky impor
tované z Čech v nichž se to pán-
biČkářstvím jen hemží Tím způ
sobem zasluhovalo skutečně bedli
vé úvahy rodičů svobodomyslných
mají-li ďítkám svým účastenství v
podobné zábavě dovoliti neboť
měkké vlastenecké dojmům pří
stupné duši dětské nemizí dojmy
takové beze stopy Této starosti
rodičů jest odpomoŽeno Knihku
pectví Aug Geringra v Chicagu
vydalo v těchto dnech divadelní
spisek pro dítky pod názvem
otcovy narozeniny" z péra li Bit-
nera Déj ovsem čerpán jest ze
života dětského a opravdu morál
ní směr jest dobře vyznačen Zi
vel komický jest ve hře této dobře
zastoupen a celé provedení hry
této vyžaduje pouze osm dětí a tři
osoDy aospeie spisek tento za
sluhuje doporučení pro dětská di
vadla směru svobodomyslného
Cena jednoho výtisku 25 centů
Souchotiny
K yWíBl tfto trspn4 nrmorl nebylo dimud
vyBftUMno Uka itnt by axiU aub rk-e
d&ftart ít fcodooty jako 411o'i Lunf Bal
aHCtll UhT '
Mffiry Gtoff e i (ho učení
ffl f'ilř 4Mlt Ml I I I'ai'l4
(hoflKflI
avriť ní ifarií vjhtťtnř na po
tt mt k i j h#Miřiofu U bft oltra
nilo by rlo dnř npííi)é j
ftv((f 11 li přuíowiý nblií(
jff f iÍ4ři ml t potři b lídoyýí h
lidi řifií i vi k4 níla (hdrotA
liď-in !iJ(ynířli ynaffiř y y4fi
nfi Jk4 yýlmda pro lid? A
mimo ti a vM ftu j' dtiotn dan4
npo#mky odpadU y vďfbna
daft i rpry in h přlmtft
Maitfil of(i iifb íífmv lnf)itil
by tibáyat yvllovai pfiila
vovat rnriinolovat vé třo 1
voj dobytek jako nyní kdy! o
to huf{ mtií platit Vftíí dfl
fidká přií inlivost fiíbyla by ta
xována al jnorn uHvin' toho
to ním př(rod4 xdarnta poskytla
Také nmiuníl by íartn'ř platit
daft za po inkovi p knlanty
kt-FÍ poněvadž nechávají podlin
ky sví? rff t la b m platí malý
pakaťl tíf ba poi ntky ) jkIi l-y-ly
ernnjíí ontth pratovnfio íar
friifr Potom by nmili platit
tjne Tím umožnili by o h
thny ty opravy na cntáth mo
stech íkoUth atd ktíré jou tak
žádoucí To dalo by tisícům a
tiícúm lidem zaměstnání Prů
mysl a obchod zbaven tííícfcb
daní a cel a pozemkového mono
polu povedl by se k výší druhdy
nevídané práce byla by hojnost
na všech stranách a dělníci mají
ce přístup k půdě vynutili by si
takovou mzdu jaká jim po právu
náleží Stálým zaměstnáním všech
pracovnýth rukou a dobrým vý
dělkem vystoupila by spotřeba
plodin rolnických a tím i jejich
ceny IJčIník 1 rolník byl by za
své namáhání náležitě odměněn a
trvalý blahobyt pokud od moci
lidí závisí byl by zajištěn Otázka
chudoby pokud příčina její ve
společenských poměrech spočívá
byla by rozřešena
Uvedené jest asi jádro učení
Giorgeova Podstatným obsahem
a cílem všech jeho spisů Se so
cialisty srovnává se co hlavní zá
sady se týče pouze v tom Že Žá
dá aby všechny průmyslové a ko
munikační podniky které povahou
svou jsou a musí být mojODoly
vedeny byly společně a ku společ
nému prospěchu Jsou to na př
železnice telegrafy telefony a v
jednotlivých obcích plynárny vo
dárny elektrická osvětlení po
uliční dráhy atd Proto snad
méně zasvěcení vyhlašovali ho za
socialistu Ale takových sociili
listů je už nyní v Americe mnoho
Na příklad bývalý president repu
blikánský Harrison je proto
aby obce své potřebné podniky
samy si spravovaly a už nebožtík
president Grant byl proto aby
železnice vzaty byly ve správu ná
roda Proti tomu hlavní námit
kou bylo Že by se tím rozmnožil
úžasně počet úředníků a moc
ústřední vlády nebezpečně vzro
stla V tomto případě poukazuje
Henry George na to Že zavede
ním jeho single tax (jednoduché
daně pozemkové) námitka tato
by odpadla neboť zrušením ne
přímých daní a odstraněním cla
odpadla by celá armáda nynějších
úředníků tak že by snadno po
mýŠleti se mnoho na převzetí že
leznic a telegrafů ve správu náro
da Ostatní obchod a průmysl
umožňující konkurenci t j závo
dění jedněch s druhými chtěl
míti úplně svobodný nijakými
daněmi neb jinými obmezeními
zkracovaný Podobně i obchod
s opojnými nápoji Jako pravý
hluboký opravčí myslitel nedal
se másti a obmezovati panujícími
předsudky v tom ohledu nýbrž
zcela zjevně a bez obalu dokazo
val že ty daně a to všechno liten
sní obmezování toho obchodu ku
rozšíření střídmosti a mravnosti
nic nenapomáhá ale spíše v cestě
jiifi stojí Jp liitotírky doki4no(
! n4bylfioí k pití k nf mUm
iiťi loti roife drahotou a yyárno
i( opojných nápojů ix blfdř ahi
k looiif # (tvore lapovřcné lp
clmlfiá Svobodou y lomto ob
l bodu ylaríhlv bv ftJiio! im vel
M mfff n íaMování Jich tlo by
t btoím Uy by dřavjl
kaldérnu 1Í íiliitoiiU 4e
a w
iifínil by poJitkcm víedním
ofvf f iřifoi Nevábily hy svou
Ifaliotoit a v4fnotí jako nyní
A iak lidé dl Nou nic i lak n-
odpiiíuj jako yi7dno líifiť
i 9
řiro vldriím odIMnili jf I o
Itodivrjte opojné ni poj pfo
MvmI" draho cifot vodii a lidé
budou chodil n Vodu a v blahém
poihtkit platit m ni a trkal j'fi
jko v4né víno
("o náhoJentlví tiff rir t4
i f t Henry ť§rntn ku lidné tír-
vi l laké lidnou ncpotfral
yv vůči vím nevlímavffn Co 11
nich ncnivilel a najme1 katolické
hkví V)ll byla jejich lleni
Irinka fa Íyirk4 otiítmrt na
vemk pro (nlrovinf materiálních
Aitrin nabývání vlivu a moci a
zatahání ní do vřcí vtkch Ze
ivfrku spinu j# ho "Progresi anl
'ovirly vysvítá že vfil v život
osmrtný a v něm v dalíí zdoko
nalování se člověka
Povážíme li Že Žilné vvíU
Školy nenavštěvoval ale od mládí
musel pečovali o svou výživu byv
tedy samoukem v tom nejvlastníj
ším slova smyslu tož nemůžeme
n ž obdivovali se výsledkům práce
ho Jeho spisy přeloženy do
šech čelných jazyků a jméno jeho
ako jednoho z nejhlubŠích mysli
telů lidstva do knihy dějin na vě
ky zapsáno Co tu všelikých
'učených" profesorů každoročně
na věčné zapomenutí upadA a on
ten plavčík a ten sazeč I
Na konce ještě malá osobní po
známka lak na počátku nodo-
tknuto pomáhal jsem též své do
by na díle uskutečnění jeho theo
rie již co takou i nyní za tozhod
ně správnou uznávám S Henry
Georgem rozcházel jsem se jen v
tom že nikdy nevěřil jsem v sa
mo- neb spise v plnospasitelnost
ejí Ona je spúsobilá rozluštit
otázku naprosté chudoby skyt
nout vydatnou úlevu a povznést
obecný blahobyt bez velkého roz
rušování stávajících poměrů na
míru snad nikdy netušenou: ale
otázku dílničkou nerotluUt Ona
dala by světu dělníky lépe než
nyní placené dobře snad moc
dobře placené ale byli by to
přece jen dělníci od svých za
městnavatelů více neb méně zá
vislí Otázku dělnickou právo- a
plnoplatně rozluští jen všeobecné
zavedení práce společenské po
všechná kooperace která učiní z
dělníka též spoluzaměstnavatele a
zajistí mu nezkrácený výtěžek je
ho přičinění
Učení Henry George-a zajímalo
mne velmi že spatřoval jsem v
něm rychlou snadnou a vydatnou
pomoc v panujících poměrech a
to pomoc velice žádoucí neb té
bídy a těch nedostatků osobně ne
zaviněných je stálé a stále dost
Leč běd lidských čerstva při
bývá ale reformy vlekou se po
malu I tak jednoduchý a snad
no pochopitelný prostředek jako
je "single tax" jen znenáhla zí
skává stoupenců A léta míjí a
poměry hospodářské kvapem uzrá
vají Veliká spolčení průmyslová
za příčinou regulování výroby a
stanovení ceny různého zboží tak
zvané trusty takřka co den se
množí a mohutné kořeny do ho
spodářské půdy zapouští a pro
veliký obrat hospodářsko-spole-čenský
připravují Neb co medle
jsou trusty po americku a kartely
poevropsku? Socialistická zása
da po kapitalisticku použitá a vy
kořistěná Je to panský socia
lism Až bude ve všech směrech
a důsledcích proveden nebude
potřebí jiného než jen obrátit jej
z panského na lidový socialismus
a otázka dělnická bude bez všeho
proMÍMiiiiHvI radikálu foluM'
114 — V du lni ípobVf tiké l'tic
Kdo ví fdalí cfcofiotí nc nfjf
y loudo cdibdit dííve licí li SKÍ!'"
pro "ínab' In" fopj f(h"l
flfvíř O ifiU fteth lHo
Mdáíi Osly lidikjtch ovidů
oii p lité tfiylíti l(n Jn pf'
řiU I t 1 1 n ý tftniii pontadl
nenim vnd-'l yikofiy jitoil
Iřlí Ab- jlli "itul'vfi I ví"
cípanuj" !tid pronikn
11111Í konce volni konkurenti I f
lřh idorcli přice %f jl tblíl
llcnfy fic-oiK ni vlclyfkf -iclio-val
a n ňMii- nir moudřejšího
nelli vpravit do okolfiotf a
('nuí(í vid co píiřofiý řo
voj tirU t noti 4m dobrého nim
o4 Lidé I U t boipod4rké
canto ilivoké a hrdlofi jtké kon-
kiiřince mrdiOii ulftrfté %t rozví
jel 4 svolioilné lít je-n kdyl bu
loti ctitít Vdecký V% abyth
frkl phroený nocialinm nežádá
podííení zaniknutí jedinců on
vňli tttí nechce jim vťíti
oobnf svoboilu tu nf)pJitttn?)tl
fil v!U ho lllí ale naopak zaji
stit jim ji v plné míře hopodiř
skon nr4vifotf I j vytížením
uh t poddanství kapitálu Tyhle
množíc í mi a rcjsioutl iruty jsou
zvlittnfm a důležitým úkazem ho
podiřkým a pvkrvkotým na lěle
národů jejichž rc íormátorská
účinnost nedá se nyní ani z Čisti
lostihnouti neřku-li cele pocho-
iti a věru bylo by židoucno
aby zase nějaký Henry George sc
ich uchopil a veskrze prozkou
mal Snad touto cestou dostali
lychom se snáze k cíli a spíše od
stranili chudobu a to důkladněji
než s pomocí "sinale tax"
Ziichvat trval i'lřiVti Ziihml
ni-rriniHMl niii mi llnipntilm iiCIván
lir K lln-" Cin-wt Ni-rírn Ktlowr nlrUi I
[rf'J Ihii na ikiitilku OIlriie JI darmí
lr H II Kiliiti Iťl Kil Arvh Ht ťhlUdpi-
phla I' IITKDTI4-I7
V
ELKÝZISK V DRŮBEŽI
NáA VKMKÝ lKATAIHI
o UM mrárikáí h vyuvéllujit vfe h lo
ji kHldému rJft W k tn"Jl a
in )ňilnf Jil kniha imrvollxliycil)-
ithuj lift novech llluHlnirl ala
i-i-rifirh iihIplKO a ulinA jak t-
iDCf BlCtvf Blf i y pUietii notluu
llllV IIAIX IIKU Jit bo ISíl Křf-
(M)rtllla 1 17-I0h IW H
XOMtnrcjíc5 k
O 1UCloil(IlCMt
HvýoJi rodin
pHhlouponlro
k rfvcttfi-niDU
jnl vvplicf pojhtn
aprtvné a ryohlo
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají e Jednatelé
k ialoínl novch Ubrrft Vhodné pod
mínky Itpli o pílrol)t)ll fenky neb angli
cky na vrchiiíbo v lllelo
J C ROOTT
311 Shwly IIIK-k OMAHA NEB
Potřebujete hodink) ?
Pr ícláviiiif 1f nrmlávAmai
4 Sub nllitti A~
" viátlva vint kť-M bta Swli-
IlU Mm je ve vfwn velko-
nwn a Tjwirrirn
Zn Inirne ae Tk pouc O
dvotii
Elftn neb Wattham bodlá
ky nejlej)i Nlnijky kryU
viíky pletrná drlfni řa
nti iirf-líti rytými Ducber
víčky tic ilaevné — vy
drti p -f ivit l'ro
(limu neb pro pána
yM-m ) na vaAI ad rá
nu k pruliioiliiutl Kdyi
nrliiidou ůu]iiě taková lak
I J&i J° Př'lv"J'n' litiirUf
AX V i "ll !Mit4iJI váa to nl
VTl~y w Jli wt vám lalíliítanlať
ta Mnatoll dovo $650--Tq jit tprávaé
Antl) lyto:
ahmm Huotlar CaM hodinky k ri-
II J rNS-í ' P'l"Ttií (Ukl maji
U y v°vlil-d IMlilaiych híKlIni-k a
jiti Muni an na vmi o
I mnitil Klanící k prohlédnu
ti — tili-i 11 iMMlrnlnky jako
pH tkvi hodinkách nimi i%
Klanfrh - jenill a várn aalt
blaplart $ J9J adovoc
Jptll Mtfti nM hIovo xa
dotírá a tailetc prnfz ob
ifdnávkou
7f Aii liwk a uoi
my Ona ji
oiKiržitfi ptkny
iiravu vvplatims
ak uvw{-no
KOTALJtASmrmtlMJ co
rit n„i u
K TIMI UT-Ir CHICAGO ILL
— Předplicejt na Knihovnu Aooe
10DMEN a WORLD
i
rlckou poun 1100 roční