Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Ní kt f'' ' " v f !'" i
f Mllf Iftli' ti !Ml !- ? bt I'-
řiiíli Mlii i -i y in
fit pflť 1-if % f vf' i !- 4 llM l
I i řt ik i n if I ! i ' '''!
poby I4 vho -! M
J 'ti i ' I (
n ' v t "i f i t i !
Wboí II
V řinajdř Mí r í yr
I h' í f ifr i! '!
í ji 'i 1
frliMi ř ii j
I
to
( i' i !
j ť (
i i ř 1 1
k !i
íoo k y' i- I 'Mi
Ir y fl ♦L- i
foli i ÍH I
hit ' t - l ' "
t ť ' í V 'í
to rif !' ' 1 -nk '
fn ii ní # vím - if t "'i n- f fi '
f fl pf ' I J' I' !'' ' I
Čt I I Ir í 'l I ! I ' !'- '
lt k!(:t ' I ! S 1 v-' ! ! )
ii'itni' - ') h ifi' mo f-r
fttt k' ukuj i i I i h
Í4y !' í !i(li t-ť
Iř fnVl tťkvtft li I l k
tiokl t fl I fl!' Uf " I t
i I
lul
9
IKjl }T4v n
i'l(l'(V M( v ' IH " ' i
f I i ! ' - v"'
C lnijifHif 4 v 'l í ii H-ít li i
Ol' Ht f II MuilN i it lfVI(
tuhh tm- m v iiiiol '' 'ií!- ! i ti' i!i
Mnikvuti J J [i ťi í ' í'i
tik tiu j!( rtintt V I lf íh ! )' si pí I
nikti nií Ifilm (ik ti) ní tli-1
ni olifínik už ttiíiiUjuf ft'j -ní
l-lk (ioi Miaiíiií (' ')íi'
(f'U iloil (' t I j 1'tH li ř -
krtilm Julií! M SltiuTiský '"
k 1 1 1 1 ť k f it S i Iinii!n k i li
iliti ly AS Aml-f use I' SíliwjiU
a J J Wolf ť!fii )vii j-Ht v
603 (íraml strt v rittsMírvu
Jtutlí se fit iii líni-- ť ly titíž páni
jsou poilílníky ui li úf iistníky i
fclovrnské kolo'iinčn{ olříloHti
v ArkaiisaHii n v k m ni l tnínř zú
častnřni vt- vytlavati 1 tví Anuri
cko Slovrnskj cli Novtu a banko
vním a )foilavnÍ!it 0I1 hoilóku r)'Ž
má nřkolik odvrtví v rňxnýt li
místech I olii ní spojí-f nost kte
rou založili nil Hi' sdflní v
oběžníku dva "claitny" po dvacíti
akrech v Cripplo Cni k distriKtu
v Coloradu Jak vydatným bude
podnik t nto to ova rii ti pi v dlu
žno vyřkati S lo!v na drahé
kovy jest to jako se íi ním do
loterie: "Vsaď vyhraješ snad"
ChNÍ ZÍKON Mt KlMJ VIIO i fílJAl
byl na sklonku roku i8jo a jeli
kož hned druhý den nestálo 100
továren na plech jestř pied dvě
ma lety opovážily se některé časo
pisy dřlati úsměšky kde yv jsou
ty továrny na plech jím) celní
ochrana zákona McKinU sho vznik
dala ač již tou dobou celá třetina
plechu zde spotřebovaného se zdo
vyrábč-la 1'ráve tak počínají si
tito falešní proroci vfiíi nynčjŠí
správč republikánské a lepšení se
času Kdyby v nich bylo jen Ždi
bec pravdomluvnosti tedy by
musili doznati Že první rek sprá
' vy Clevelantlovy ani okamžik ne
snese porovnání s prvním rokem
správy McKinb v ho Tito falešní
proroci ví Že před čtyřmi lety
hynul lid v mést t h hladem a na
venkově trpči nouzi Oni ví že
na všech stranách byla finanční
krise a tíseň úpadky a beznadej
nost kdežto nyní každý sdňvŽrou
hledí v budoucnost očekávaje
tčch dobrých včcí jež píijíti mají
jestliže se na nich již nepodílí
Ale tito kalichové a sýčkové po
řád ještč skuhrají kily přijde ten
blahobyt Tak náhle dojista ne
jako přišla demokratická bída
Spiioí vozy pro turisty
Pořfnalcl Tj"etcni t!n 7 n sinru tni-
dou tiřidřlfiiy k Tliikfun ve dny ?ý1-ttií
D dráze Mimioiirl Knimm a Ti-xiis řpnrf
roty pro turUty mezi Ht bmi neb Knn
MCity itanleeini v JlJním Tpiiiwi O
dalfif podrobnoati dopiíte ra V A Mc
Nutí I) P A 1011 Union ave KaiiHHi
Y p'M!l( ldMul kořKř
iJ tiý i ' p mu! přiiďn
pf iliJdfjftytitYMt ilt pom
-ll ťi b"f íufioon rotod
r'iití'ii itívi ťtit tiriiit-
jt h v pM"hl nftřnnfi '-%t
11 a v í r 'ii' b pf Iv v1- h pf !
fi t 'i ř l! if h vl J lní h tt ik lomit
! f t l V ' ltví I' llllflířll T'
-i ti ion ) po) dtiínf O nlth'
v v í í 'ď llteť ♦ fl tytif V# k '
r ' b' k r' I U'i 'I it k l " fři kd'
fl?'!l Ilf ř t ť f t o!pf lf
('! !!! pfípnl pod ifiní
j f %( ínc d"li j k !!' f
' i'-í o p ti'i lf ( b ví hn l
př- ii U iy p "íl p ď-l ti fl
pn" i VVfi4V n'ho pft
ii f t 'f 'i lin{' b o lhot ť ob
i i ' n tit t k i 1 1 lni
i V í -f I "11 1 t ii I l v f pf i
ht i t ik ti! i Uly ni l lí-nlokfit
t oi p-i 1 ' p fi tytkttouti body
m it) j bit porn 1 h tvípVf aoM
fi pfíiw' 11 línf obUřiijU trti
l iv i t i p -l př to-b nt pro 4 od
1 1' ní a v II
I r - idt itt kbi l- 11 první mMo
ul ičku li"' n X upoořftiip' n
v ♦ ! ii) nťjMito ayilmn pfipo
MÍf i Jře ohroJma byU i minulé
pr Uy i in' l p Čnoit miny nalí
d i 'np Jfe nyníjU ayntítn nint
pli I- pfíb draho a vyJidajt' tmfi
ny a nápravy Odporoučí med
jnijut aby b ftáky ji by pfiUy
bi poklidný ámťnou za mínit
l anu vín M- ne vydívřtly jinak
u žit p 11 lato
hrubá v ér 11 kteréž j-dná a jíl
ptiurnott vilkou vulije jent á-
b itost kubánská lovoaje
df íi jí f-itiiai e byla nesnesitt lnou
vsik nyní nastala tučná obrat
kť rý tíívá nadíji Že se vSe ilobfc
koní a proto že dlužno vyčkatí
V vkl ídá zíroveři proč by nebylo
radno uznat neodvislost Kuby
uh b uzuati vlidu revoluční za
moc vítčícf Tomuto předmčtu
včnováno je místa nejvíce
V dalším odporoučí ba naléhá
na to aby llawaisko přivtčleno
bylo ku Spojeným Statňm vzpo
iníná stručné pomčrfi ve střední
Americe seznamuje kongres s
výsledkem vyjednávání s vládami
evropskými v zájmu stříbra re
ciprocity a ochrany lovu tuleňů
Vykládá potom o potřebách a po
žadavcích námořnictva odporoučí
Alasku včtší pozornosti vyzývi k
opatřením lepší bezpečnosti v
indiánské teritorii naléhá na lepší
opatření karanténí ujišťuje že při
prodeji Kansas Pacifické dráhy
bude šetřeno zájmu vlády jako
jich bylo šetřeno při prodeji U P
lráhy vyslovuje se rozhodné pro
podržení a rozšířeni zákonu jimiž
se řídí obsazování uřadft vládních
upozorňuje na potřeby kongresní
knihovny a naléhá na nejvétší
šetrnost
Pojednáme podrobněji o jeho
poselství v Číslech budoucích
Koniptroler nayrhuje zrušení
zeleňáků
Komptrohr nenčžní mény Jas
I' Ecklcs ve výroční zprávfi své
odjioroučí aby papírová mčna
vládou vydaná byla ponenáhlu
stahována a naproti tomu aby
bankftm nmožnžno bylo vydávati
více bankovek než nyní se déje
Ve zprávě své prav! mezi jiným
"Vláda každé obchodní země
vviina Snoi Státu uznává že
jest výhradním oborem banku vy
dávali jiapírovou menu kteráž by
kolovala co peníze I v této zemi
převládal patrné náhled že ban
kovky jsou lepší a bezpečnč-jSí
než vládní papírová mčna až do
té doby kdy vláda naše vjala
útočištč k ní co zdánlivé nutnosti
belům válkv VŠak i za tčch
- — j
okolností slibovalo se vždy že
mčna tato bude při ne)bližší moz
né příležitosti stažena a připou
Stélo se ochotné Že to nebylo
opatření ani moudré ant bezpeč
né
iU vl tdl I ifcy u vydÍTÍtif p
iffOVÍt lf p ftf t Ř t llfilM lstf lit(
ti 1 4 1 i 4 ffiyťíti t filmu ' if t
konilt liřilrftiii 11 při pint tinti! i
1 1 rt rti'io li lil ťvlo t"iiřbf d
l'l #4řuliy bankovky kb -d 1
tufiliit- vydiviní bifikovi k ii t j
Vdl)f pfl pf4v ři trodřiť ti b M
fcfV ftť iní
if4Vd"VíiMf fivrbo 1
ino vf f rit-I ) Ifio-i b f i
fcovky čtpM fiyly ol-tř -iífv # mim -i by lť affiovi
itiUiA # It Vydifiy vlt bif noty p -n mu t h- f M"ilf nrlirnb
pírov N bp Čí íififcií f ikieiío !
n-tf pfMtflovati knt-(i f j
lia)iM vHdjr polvfti } ptpír-t-
4 ruina #ifr m li! ofi %
nbtp'f S'f Spoj iíi'l
lnb-J dopbf t- ri jbliJ' ku 1 1
řu kď-1 ritiio?tvf pijiífiti' !
vlidní bybí poiiiffií 'din ř t }
y obnou fiyt Avf vlí btí ví
fír í iiltO' HVfď t V Iieb'p'í a
obfhotnf ťijfny ifťMi po h"l n i
ibyť-ínym atf itim jMimimho
"líovoovlnf h l-y vlí ! 1'
hli pt míli bífiky piMř4i
o i trnčt nl papírová nny u- t i
otřrn killfínoatí Vli t u
má ládn proMftdky aby lt
Vili t tiljr hf ntit ioblnvib 11 i
poláMrlf vypna vydltiJiribo
anli uložením daní Nproii to
mu mají banky jmční pŽ I
madno obrálití v hotovoM kť r U 1
ie dl poulítí k apbíct ní not kdy?
lion ifrdlrlnv 5mkv %U
ovládaly zlato Ppííe nežli viád 1 ]
ntlfil' v kaldt línáním línu v
kll vlifj nrílU tirmkvlU
lunkv imlfi-hná nřoHlíedkvk to -!
mu aby vláda udržela e plac ní
schopnou "
Ač mnohé co tu komptrobrj
Kckle uvádí jest pravdou pfneitom old di nyní v zájmu udržení
vše co tuto tvrdí není naprosto
pravdivým Tak ku příkladu pra
vdou jest Je všechny vlády náro-
[10 obchodních a príímyslovych
uznaly za dobré íunkci vydávání
bankovek svčřiti jistým společen
stvím neb bankovním družstvům
Však z toho ještč nevyplývá že
by tyto bankovní ústavy byly v
stavu udrželi mčnu v plné ce ne
lépe nežli jsme mohli udrželi ji
my v této zemi Kile udržuje se
mena plnocenná nepřetržité jest
pouze a jediné Anglie- však víme
že tak dobře ve Francii jako v
Nčmecku Rakousku Spančlsku
a Itálii neměli bankovky vždy ce
nu plnou a bylo vždy menší n b
vřtší aŽio na tvrdou mčnu Nebyli
jsme tedy v tom ohledu v této ze
mi na tom hůře nežli jinde ba
spíše naopak byli jsme v tom
lépe Dčhetn minulé občanské
války a po válce nemčla ovšVm
naše papírová mčna plnou cenu
Však jakmile byl národ pohotové
své noty hotovými splatili tak
brzo nabyly ceny plné a setrváva
ly pak ustavičné a nepřetržité a
setrvávají posud v plné cené tak
že každý dolar jest tak dobrý ja
ko každý jiný dolar ať jest to zla
to neb stříbro zeleíiák neb nota
za stříbro vydaná stříbrný certi
fikát neb národní bankovka
Jest sice pravda že bčhem de
mokratické správy stála zemé na
pokraji zmatku finančních a v
obavž klesnutí ceny naší papírové
mény a objevení se ažia na zlato
Však to bylo pouze jen následkem
obav že demokratická strana pro
vede oč po patnáct roku usilo
vala a dá méně naší místo základu
dosavadního zlatého základ no
vý stříbrný V očekávání toho
nejen že zlato ze země ven plynu
lo nýbrž schovávalo se též do
punčoch a do skříní tak že zmi
zelo zcela z obČ-hu a nebylo ani
k vidění Nic nebylo plátno že
president Clevclund opětovně pro
dával úpisy vládní a přidělával
tak dluhu národního rozprodav
jich za 262 milionu strživ za ně
skoro 300 milionů a rozmnoživ
ťíroky o 11 milionů ročně Zlato
kteréž se za úpisy přijalo mizelo
tak jako mizí pod teplými sluneč-
nimi paprsky čerstvě padlý sníh
Když v5ak národ americký před
r ik m r 'ijifi fdiMti V)fioit dli
ir f- ♦' iiiif p'ifr'1'ny bi l
im ibtlky peMřkifii MM
nř lín 4 fi ibiltkt pf n h'ift
tu "iv' f d vl i ďm fMfi' ť pl
- bi í i4-i'i IťtH t mi řa-t"
t lf ví-1 hn i n tklf 4 ri l'4f f"
prot dU k ri nMo
v " ť avA n?ir ("ony!
i'itkfln a ať-domiA plnila
!! nlfii lf ti otiriovil a tmi-
- II dfÍM thá a od t ďiby
ní m'ií inrii IVknf apriva
li? f I v ř-ikoii f pubiik in
'i
i m [ pft f M 1 iiovni n'(t
eb# ' ft)im liíll'
1 m t Š
f t i H I 4 I by 4totfi
i I ' 'h ' b liiiin if I ďl) ll f p4-
i
pipírovi nth4 pinii
f 1 v
!ř - e i byl Npftti
I 1 ) hf Iř4n4 Mff-
1 r 1 nt ) d nekfiitií k 4 řriovu
v! I
ďinťilťtl fllf 4't 0 fl'
# i I
i ii ly fMil ttfrutii
k ií !- b p ' ieMfd optfenf j í
jbvti'M r pul tikiretká byla u-í
br n ít In fo r tf
""! "f"l prwpčibtiii j ho
M b'' l v bbri pamíti
! '♦"d 'ibetny r' iproc itní a řfoí-
!)' i'írly ačkoli na palmi
"o u - i u4vr nv nviy aru-
" I' p'nb m-inár'H!nl
1" k-' f"í ' "bvjklfni nr-vy
II"''' p-d-Mirikam jež amlouvy
-oinvaii -ítmia rovnt-z
koii o pr -luíi im Mikr ač tato ji
pi d Uíi li deti rokA trvati
Mm 11 PHW íiáhlu ne UflientIC
r ' !- ikon Mt Kinbyho který
" mi na m jv -Uí Mnp ft rozkvřtu
prumv -lov ho uvi tu rroto liy
aki ko!iv opatření ji Ž by
íu'ni národa stalo nebylo dojista
posvátným straně vřrolomnosti a
ziieliodno-ťní a nijakou zárukou
bep'čnoti pro budoucnost Ny
nť )'í systém jest v nynějších ru
kádi jiostaí itelným a na tom inu
Žeiiie přestátí
Dobré odporučení
Komisař pensí ve zprávě své o
kteréž jsme již zmínku učinili
poukazuje na jeden nešvár a činí
ohledně téhož odporučení jehož
by si kongres povšímnouti a dl
něho jt dnati měl Odporučení to
jest k tomu cíli aby kongres při
jal zákon kterýmž by prohlásil že
vdovy po vojínech ve svazek man
želskv teprve nvní neb v době
t
budoucí vstoupivší nejsou k žádné
pensi oprávněny
Jest ovšem pravda Že v zákonu
ze dne 27I10 Června 1890 kterým
povoluje se pense všem vysloužil
em!) jenž by neschopni se stali k
vydělávání si živobytí a kterýž
vinneiijest toho že obnos jenž se
každoročně na pense vyplácí do
sáhnul výše závratné a pohlcuje
celou třetinu veškerých příjmu
země obsahuje opatření to že
vdovy kteréž by byly v manžel
ství vstoupily s vysloužilci po při
jetí onoho zákona nejsou k pensi
oprávněny však vůči vdovám
pensistň kteří obdrželi neb obdrží
pensi dle všeobecného zákona
pinsijního není obmezení žádné
Sekretář války Bliss schvaluje
odporučení komisaře pensijního a
sice z tcdio zdravého a rozumného
důvodu ž: ženská kteráž byv
sňatek manŽeíský s vysloužilcem
vstoupila teď za 3a rokň po skon
čení války sotva béře si jej z
lásky aniž zakusila jakékoli strá
dání nedostatky starosti a úzko
sti jakýchž snášeli musila man
želka vojína a že proto si tedy
taková vdova žádných ohledu ne
zaslouží Není pochybnosti že naleznou
se v kongresu ochotní zastanci
takových nezasloužilných vdov
kteří budou dokazovati Že podob-
j něho obmezení nebylo učiněno
vftči vdovám po vysloužilcích ani
z války o neodvislost ani z války
roku 1812 Však právě to mělo
by býti ncjsilnějSím důvodem pro
pfiptf tnV(S% (o-rhi n u '"
ní VMyť přáy v f-ííií qtf lví
uvidí akrMtf vuj- pb?
kmiř in fiii-t d'' i r-'- ! 1 bi'l o
bybr na nei"i p- t i 'i' ť
vdov a rb r v I )i- i ti d"by
f' vobť # k I f V 4-i iM i př- d M $
ty bk t r X i i i J ji t v
ni'ii p :m ' ' b áv lk
vdov pfi vyoi 'ď f ti f f v í 1 k
ffw fl-11'l'l p I t I 'i 'I' jt
)njf ilnka ť ď't !- Ž'ítinjř
vdaly e lil ípik'di'1 h avťiu
lida oi H i p i- il 'i vy
biiK?fe fn I fif'i! in ! (' f p i t
jen k 'tfi ' ( " ' A
lafcřivhi 'ř t til if ít' i l' ! i
ť v C t př llří r i j e'' k-ei
Kfta V v'i i i ' i - -i iiMďti
opatření I' #ftk iv ili h vypH
efiií j-tni v( ti ! v ilky
občirtiiké a v I ) i i 'i n p"
iniMf j- 'i n o i ř" i
Bouře v Čechie!)
Vmiříulli d i ii d-u i o ď s
Vííiial t ti] '!mÍ f tlím -ÍSríoki
vMrfUkýdi bl!'r if j bif -ký
pilní udal uď v ( t li ! f Mi 01
lni ďnhiily tyt u y k ti rak
Mladoít i v 1'M"- a plivli ( 1 -
kýť h tu i h i armují krámy
Jidovftké dr m nií ři ly pr ot WU -
dují okna jim vytloukají a víiIhc
jíko abčl ultiok t a íoh Jki i-
Iié noČÍiiaíf Mi i touto ni-oustou
Cf thy hanobil íi h práv probtek-
lo téŽ že kib- NťiMf i Jtutl V pře-
Va- pOílobnýlu púnoli m V 11 "i
íf hňm ni počínají a jména na
čeaké školy Hené a vydržované
buď nákladem Matit' SkoUké
neb nákladem rodiťú samých
mají spadeno Xnajíie prolhanou
tinku německého a zejména šmo
ku vídeňských od nichž přijímá
asocíovanýtísk zprávy pro Ame
riku víme ovšem že nepověděna
nám pravda celá a můžeme se jí
snadno domyslili
Němci zpiti radostí nad dočasným
vítězstvím nad tím že obstrukcía
bouřením se ve Vídni dosáhli pá
du ministra líadeniho a v jistotě
Že povolání (iautsc he za předsedu
ministerstva znamená zrušení ja
zykových nařízení a návrat k dří
vějším poměrňm — setrvání Něm
čili v nadvládě slavili po svém
způsobu drze a vyzývavě čímž
popudili ovšem dobrý lid český
který obratem věcí Jojista cítil se
sklamaným a roztrpčeným a není
divu že v roztečení svém dal se
strhnouti vyzývavostí a zpupností
německou k odvetám lo jest
vše!
Že nejedná se o nějakou proti
státní akci nýbrž o praobyčejné
výtržnosti pouliční toho důkazem
jest že české národní spolky a
městská rada nabízely se místo
držitelství zjednali a udržeti po
řádek Proto bylo by také zby
teěno o tyto události opírati něja
ké dalekosáhlé závěrky leden
výsledek ovšem budou míti nepo
chybně že probudí a utuží smy
šlení národní
Jedna věc je zvláštní zmínky a
upozornění hodna totiž jednání
vlády vůči Vídni a Praze O ně
kolik dnu před tím byly výtržno
sti ve Vídni ale vňči svým milým
Vídefianftm neopovážila se nařídili
J M císařská a vévodská prohlá
šení stavu obležení nýbrž se la
skavě podvolila přání svých mi
lých a drahých Vídefianů a přijala
milostivě resignaci nenáviděného
ministra Uadeniho a tím zjednala
pokoj Na luzu českou ovšem
J M c k neváhala poslali bo
dáky A pak že nemají Čechové
tisíceré příčiny býti oddanými
subjekty J M svého krále!
— Kugene Moore zpronevěřilý
auditor státní jako Partley zpro
nevěřilý pokladník státní a jako
Polin zpronevěřilý městský po
kladník v Omaze souzeni byli
všichni republikánskými soudci a
odsouzeni po zásluze Nebylo
žádné shovívání ani žádná milost
a musí si trest svňj odbýti za své
provinční
ř
I
V-'
f
i li
I "
í
-i
i
I'
~
1
c
4 rí
ř :
1 i-
4
Cltý Mo T lUk
JI