Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
POKHOK ZÁPADU
71'KXyv 7AM0fSKĚ
1 ' ' 1 I í i -
lť Mi0 " iřtí iWfMlrtNii flinku
fakoMfcru SVínijfii pMtlfHlfwi
Nmri t r4jdii a
dík) p'tJft'i )' Itv4V)'mÍ Ha-
k)' Ve kttfjíth ) ff ♦ ltoř b A
had iv k í I !f i amy tu
Atk vítky l ř'liof4 lro-luř
M"ltlfl)' !l jik fit" ífl 4 hMpfí
N'rii' ) v iif f!i idoť "njUp-
íli' ' t !( i! ! lifiiít-i ifi( I-
b:' ? j-nJ pMví ff li 4 pi
lu fn ií"!ř j-fi fřiii'n éJ j t
tlottt do! r í j'fři jxtliUvkv" N'i' i
Mkotlííí (")l(iíí jí jr'l'l(
kf tti iiiliti 'Utjfř urovno
privrifif ' !! j i) k 4 a ně
rn'(k)!f( jot) i4k(t4Íi I ni
kultur íi li l Jk iho-
4j( ijť t ívn "i-
Ifolii t4itri( ' Kdyby Nriuí
b)It kuiturným iiiroďm nmoM
I y MiífiHi) i íi4 j-Mti U tito ltl i
ki!)i uJf j j i!4j"il nm-tki ve
řejnost l j J p'lUtlU II kd)ž UŽ
)!) tikin v ln Jimi it'iiniký
národ by st 4m v hrdlo hanbil Z
listu MotittnM fi'j4 Siuvané nejen
v Kakouku ri! tž i v Knku vy
vésti !i!!ih jí Uít ! } chvil( ni
ninutkí kulturnost n ní nic jiné
ho l í
tart v(
i A i
Kmki 'frix i i MjíítitHtiJi
"Novojv 'r nič" obJrž la z Lon
dýna nlt dujkí t 1 rai: "Jak'
kol í c]othíijí zprávy jakoby
ňspichy atirlitk)t li vojk v Solunč
byly sktřlé nmohé viti znalé
osobnosti považují položení angli
cké armády ia vdnii kritické
Síly Mahdistů nikde nebyly pora
ženy na hlavu ii)'brž jsou sou
st řediny v oblastech uznávajících
vládu mahdiovu Kmenové nubij
Stí jež Angličané mocí sobě pod-
robih čekají na prvy jich nezdar
aby vztýčili prapor poví tání Také
jest mínřní ie na poslušnost
egyptské armády nelze počítali tak
bezpečné jako dříve KgyptStí
vojáci jsou unaveni dlouhými po
chody a touží po návratu do
Egypta Současné válka tak vy
čerpává egyptské finance že
všechny obory správy pociťují ne
dostatek peněz Zvláštní reservní
fond musí zůstati nedotknutým
Tím způsobem Egypt buď musí se
vzdáti dobytí Sudami anebo musí
obdrželi peněžní a brannou pomoc
od Anglie Avšak kdyby se vláda
Salisburyova rozhodla poslati do
Sudanu pomocná vojska zbavilo
by ji to poslední špetky populár
nosti doma
Anlo-francouzská nigerská kon
ference v Taříži byla náhle přeru
šena Praví se sice že stalo prý
se to jen pro chorobu anglického
zástupce plukovníka Everretta i
ale z druhé strany ujišťuje se že
choroba jeho jest spíše rázu — di
plomatického Anglická vláda
prohlásila totiž že jako předbéž
nou podmínku k vyjednávání o
smírné rozřešení sporů v západní
Africe žádá aby vyklízeno bylo
Francouzy obsazené postavení na
Nigru líussa Ano více ještě
Anglie chystá i vojenskou vlastní
výpravu do Iiussy Major Lu
gorn má s 30 dňstojníkyz Lagosu
do líussy vytáhnouti loďstvo pak
po Nigru vypravené by tuto akci
podporovalo Neopustili Fran
couzi Bussy dobrovolné mohlo by
dojiti na srážku mei vojsky obou
státňv kteráž by mohla míti
ovšem následky m jdaltkosáhlejší
a snad i ohrožení míru evropského
v zápětí
V pH'in? fičvhtn skorém už
předlohy o opravě trestního řádu
vojenského v Němečku proslýchá
se nyníže německá spolková rada
vyloučivši z jednání otázku nej
vyŠŠÍho soudu vojenského jež
pro odpor Uavorska jevila se
přímo nerozřeSitelnou usnesla se
iuiiu utiozitiiuiiiou usnesia se
Mk j4lnruMjrfn ř-lloíi jk
ří5k[iii fttni fiíftiM kliiil J fil
}' ll("'4'l l ♦oi'll -ff
liti (ÍJ'fni ffHfUl f íinflf
#4kffl finftí )#4(l onihi ři4
J'o)l(iyt ř4 1 fšfřiltt ttluhn
t'ř-íh ňfní I t'f ii Ut I
tníth tt tí 4mj víinoMií
liíí lir iti Itli iln il i
ofNli m klft vn- řMfcoi"
'
Íiř4!mi %tn itvtWnt 4 I nH"ti'i I4ř fytnorn n-i
iíJy 14 hu Hntnkou límiW"' iifcMy MH
í " " " '
ř4ťr MVIIoU t ifnímií Iv!
4fr)ťh fcfiírli !4níli ih um
fiřm nyu:W ťruoriii v
1'tfntfi
dní pfi4l
I' hnut: i Ím ttttttt V N7-
tnukll )tl JVXJ již "l4 l4fV4"
fukým prun trif Aiťf ( M m vy
kon4v4fífh t 4 IIoÍioiioIIí ty jirti
nucnlio fn4hí t4?n f41'
(♦ azítti r )y vl4dy hl t
V"!tt(m ují! r ukuti ctiý il'dir
obdního p4!ovřík4 bíunHiki{-
i - 1 k é i m
h věvo u ctirulť iMíi Iky jríz
!' l'ft)ko rioluc v čc lo vť!vodlv í
íip!ititi dokud ýl lií-jtf kne
sotďéŽnýth tvých nirokňv na
trfm hannoví rký jejž Trtisko
jak známo v rot 1 rov níž
ro llolu 11olU ry uchtátiio Akí-
Iíii e tato ji st pruskému pí 1 rit 1 a
nynějšímu "vládali" Ilrunvicka
Albrechtovi tak nepříjemnou že
j hodlá prodloužili svůj pobyl mimo
t mi do 1 prosince a hned z jara
pak opět í % manželkou svou na
Kivii tu k delšímu pobytu se ode
brati Mimo to bylo lUadníkťim
v llrunšviku zakázáno členství ve
spolcích politických Toto roz
hodnutí budí nejen v lírunšviku a
v 1'rusku nýbrž v celé německé
říši nemalou sensaci
'rojťv proli králi saskmu V
zahajovacím sezení druhé (posla
necké sněmovny saské kudál se
tento případ: Předsedající měl řeč
zahajovací již jak obvykle hodlal
skonČití provoláním slávy králi
V okamžiku kdy ale pronášel již
slova " povstařlmež tudíž z
míst svých a provolejmeŽ "
nastal taký hluk že řečník bez
děky ustal v další řeči Sociali
stičtí poslanci zvedli se a opouště
li lomozně síň Teprve po jich
odchodu zvolal předsedající rozči
len "Jsou to také Sašové kteří
prchají odtud když chceme králi
svému holdovati?"
Není jediné imy během jíž bychom
si více roénž chřipky neutržill Nej
lepším prostřed kern proti tomuto ne
duhu jest Dr Augusta Koeniga baor
burské prsní thé které lze koupit!
pouze v původních paklíěkách
I n: 1 i# 1 1
r a Krpinnmpr §
lil WIWWIIIIIWI
ranhojlřka
vyraliltiWíké koři-nní tiyllnnií l-
tniull (ftyH druhy) k vybojnnl knhié
tioj l)lťttl na Ul
Obydli: 1940 již 16 ul i
Omaha Nehr
Velká kmblfka (5 unci) tito rýu-fné
nmutl tu[ SOc N venkov uulall o
Dřjinéo dvl krbKkjr 110 riMUiu §
21 Ir
ZDARMA
li 0
doutníky
A byrliotu nato doutn
kv uvwlli v fxriémMl
Umi i'lrrn kuiiinu
kdo koupi 'HI nítí ti
KKf WKsT doittníkft
u M Wv tylo pkné 14 k
porlwf ni vifkv krtu
irlwfii vifky kryté
!Mllnkr turné nntiiho-
hixlinkr wrn nntulio-
rwl k roouiioTHrl iuiii
trojkám Mravním na
roka Vynjviiii
vihlřdfm tb Hul ho
dinkám r)l MUrrný hlii-k iríví-k
aiftw nám Jmi tio a adrmit a my vám míl in
w )iiwnn itkiiiKa iw naatrn doutníka tylo
urunt 7 rir-u fu nprHi nni: t l
k prnhlňlnutf Jnitll J fnk lti rhlít
rhtíl
lmmwhúirri
"ationai t tíst)nrnTrr ro
Mbk5l ta 8ut ac rillt:AGO llf
0
ji ffOflJslf Jwlní £ř(hfl i i4lolní
f($Mho fíxiorfii
(Kknn(
(oln y(i4í ri4 V4tj kfil V
ntU utUtimíffhfi řol nim
' jtnl!ij ytrnUnl tiiti
! II fcíMmu df ř4 M krtinu
'íl""i Irukřtaí Mj ii K ff# Hf
' - i
4Ihi M křil fiku lnl fie
jl"a rt tri #i 11 f fříuím
proto! Jim hmní býti ilovorwit
4I7 r4 tkodu U řlínkýt U "Mim
Kmm ! n řHfí!4firi JK V ri OI!
ci Inr ji kna I7l tni Ihacf
tívy i poM4n tmnft itoii
pr"V4ii -4 looivfiii íii
kolonitt1 lj ňnoř4 1 7 4 :
"l!yl jihp v čthi(h ♦dláti
nkovk(mu Životu uvyklí l'ío
tože !# v Kudoríu lidné potui
ky rwjtou k doptání my plili
bychom i býtí u4fii vlakovém
mímě kde V řeké řeči slovo boží
iii4 to íiviii jmí e tiotud
práci dmrii
pi 1 trm 1 iitemf
dile Kfistati
KtlyŽ ale práce ve Iriích mlát
ní ftekiní díivi skládini Icxli
při stane a v domácnosti předeni a
tkaní pro v líeilíně bydlící a bří
tiié nesoucí měšťany musí započíti
tož musí tato práce rovněž jako
ntdiiiická býti považována jak to
k užitku měšťanstva přichází Co
našich dítek se týče naučí se
všechny německé řeči stanou Ke
tkalci předláky a nastoupí budou
„ „I 11 1# l
i i_ ' ' lA'
i ( v vvkiivrrn n-rnrn m rinnitYii i
nebude k Žádnému iinémn ťiřeli
n)li íWWn v nirh ln vámrh
bydleli mohli: chcemo také tvto
domky na svůj účet stavětí a leho
Z ' ' I
koepnického háje"
ejicii proua tyia vyslyšena a
Krai lesnímu nařízeno aby kaž-
uc u pcu vuuliSiu 7 kusu su-
i x: ii :a i -i I
"Jv" a ° iiuíiicuiiiui uorovic
vyKazai
lUrmnf Moll 1 1
Miniu ueuil-
vvu 41 1(Siuumu puuepsana
tí x_x
„ I
Z Boží milosti Bedřich král
prusKy marKraue uramuorsky
nadkomoří svaté římské říše atd
_ 1 v I
Předem milostivý pozdrav
dobři vysokoučení radové milí
věrní! Z va5i uctivé zprávy ze
dne 21 února a c bylo nám
předneseno o 20 českých koloni-
stech v R kteří dosud u svch
na pozemcích českých hospodářů
ar 1 r%f% CifA iiVMr IaII I _ I
' V y J
domek si vystavět tím způsobem
že v tomto roce 5 v druhém zase
frr:r:!X "tT11" "
dnom roce následkem jím přislí
bených služeb prací a povozů od
jich hospodářů jim vystavěti nelze
nežádají ničeho více nežli 15 kme
nů dříví a jak vy za to máte ne
vystaví tito lidé oněch 20 domků
k žádnému jinému účeli nežli aby
v nich za svého živobytí bydleti
mohli a jsou i dále ochotni denní
prací se Živiti a jenom když Žně
mláceni sekání dříví a skládání z
lodí přestane chtí v domácnosti
tkaní příze na několika stavech
pro v Berlíně bydlící a břímě ne-
soucí méstany se uchopiti Stavba
taiu ne povoiuje a pri leiosnim
kácení lesa každému kolonistu 7
kusů dříví tlustého a 8 prostřední
ho se udělí
Potvrzujeme stavbu těchto 20
domků v K a souhlasíme s uděle
ním vyžádaného stavebního dříví
Protože ale tito kolonisté nechtí
stavětí najednou tož musí jim
býti dříví ročně jak staví vydáno
a ukládá se Vám prvních pět hos
podářů jmenovati dříví pro ně si
vyŽádati a pokud stavba ostatních
král V o jiní příspěvek nežádáme lKUW" uc jmen eeKym ve sku-n-Žli
tenom o i kmenů dříví z tnosti byl — jak tomu poblíže
'X% lílAl ní #
prostředek proti difipec
V trm kkiMn tl lnint I IrMl # tnk { li!4mi( t kthVm
Ji AkH H4 'ti oíiif ijHiw U-t V n (tnky J-ti
th'i f'M l!n'řrt Mfhhim iifiAf-t ii iifnft rhlli-af
fil lf í h'lrh í t-0"li k J lc ffř'fl( Slnotí irkll
llM tnlixUlt # „ „
Dr Ansasl lam
f f rttlfojř f nnf iii!tti j tffttn lfi tir iih tutt-ne
Pr AiiiíimI KiwiiU KamlHiriírr HriMMlirf ifltti
(ftM rtli tM r ltn jiif Ir v4 Htiunhm tm hi(iii
t J1t' ll f-ll ki-h ti M trtílh juliím
K f'(#ll !k(n(ii
lof)LA ř¥i utftl liíííí fjfati
U1ifí(t v lu Unfl fl hh fn4 (?H
Ktiíinrf Utfcmw tou rnkmu 4 lo
„oihímu t4tfcu
Jíl ř 1731 byly ví'c ky domky
vytavťny )'jifnkou íkoly ktrri
V 1 té f 1751 bU V)4(4Věll4
Cki obc fnll4 4 vykiané
poi mky jí neiloUovaly liž f
1747 bylo v U fi'i řínkýth rodin
joí4fn N4 Jw t„(
počti ! ritu
UJ(Jy nvtloval
VeSkeré dorrky Čthfi bly v
nynějtl berlínské ulit i tlotýkaly
c něm KUdoriu Když poději
tavba nových pfíbytkri byla ntit
na a protože řeký K rn-měl víc
prostory Malo nitledkem swťé
kromych ujednání dohodnutí ži
stavělo m tlile na pozemcích něm
H Tím se italo že ěesk' K
vždy víc a více vsouval c v ně
mecký a toto smě5ov4ní vedlo
konečně ke sloučení obou obcí
unik I l'i tri
LrX l-li lít
dnen Července r 1771 bylo
l)r0 ( no
Kdyžstalo sc sloučení obou
I t -Mawa
olcl- vykonal jiz Děli casu své
uo ul)ne- CtsKy ly' Jlž
1
metropole ani jinak nemohlo Ijýti
I — B V V t 1 V '
řádka ři5t r H do lJ(rlína a
rokti tnhn nítřli nnnvjt
Ceskoslov spolku letní dobou
měř ka r nlři lí Hlavní
Viníe a tfirh nL-nlLa cfarťl
"~
řbfh nntnmLA Pv1 míl
J t—-~ jvMimiv
četné tlupě vsí hovoříce úrnvslně
ic lučiv nuvi lamí isme v oosn
'
hezky hlasitě česky přicházeli k
nám stařenv i staroSi rA ravili nás
po česku my opět je byly to
scény namnoze doiemné sladko-
bolestné Těch několik starých
věrných českých duší vymřelo
mladá generace je úplně německou
tělem i duchem
matcrial z nřhož b b Q
_ v
historický spisek o Ceších rixdorf-
Uch sesfavit: 7hhnvV h„
nřjaký památník 0 jich žití jfcí
P) snaženi jich utrpení
Jedině památníky po jich zde
bytí nalézají se jak již z předu
uvedeno na hřbitovech rixdorf
i berlínském A i tu zub času své
dílo provedl Hřbitov rixdorf
v oné části' kde tča na5ich Přetl-
kův 8etlela Íe neupotřeben nale-
zá 8e v stavu "nedbaném ná-
hrobní kameny jsou úplně mechem
a travo zarostlé protože nalézají
e pod zemí která během času na
nich se nasřádala
Jen s velkou námahou lze jed-
nothvé kameny vyhledati a nápisy
čisti V prvých dobách trvání
Ceskoslov spolku členové pomní
ky tyto očisťovali dnes již dávno
se tak nečiní Co s těmito po
mníky (kameny) jednou se stane?
Doporučujeme našim přísluš
ným kruhům v domovině aby po
starali se o to aby alespoň jeden
neb dva z těchto náhrobních ka
menů s Českými vyrytými nápisy
svého trvalého umístění v "Če
ském museu" pro věčnou paměť
na Čechy rixdorfské nalezly
Ifaoiti
lííiislltes
Dr E ilolovtcliiner
"Ul"' 4 rhw li a HawaH ul hhm
l'a lílmk f dřj 210
1lrř 14
v ' ti 1 1! t t w tt it iknim
OI11IM íjlf r 9 (nir bIW
Tlrln Míl
DrGalbrailh&Lord
provádí juakti ranhojiČDkou
a Iťěí ž nké n nuiti"
ofllff v l'ttltn lll-ik 114 mlín 16 a
I arii4m ni Omalm Si U
J I1 I I k Mi' lil kitťtirli-ltlíá Cl Jnwpb
n'nK i!c dlha
Dr Chas Rosevatei
óoolr lólrař
— TtaiaCgaa""'
orrireí 22i iu+ Itidar roli I" ul a
la nu) 111 Ti li fiii ÓUl
0lllí: 2117 Jiihmi ulitf ruli í't-
Viinř li? káru na liMrtnwortb ul
Ttlifon 1217
OMAHA
NKBR
Dr Rudis-Jícinsky
ČESKÝ
lékař a ranhojič
V Crclť Nt-lir
Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
TMKťOM 33
Dr L II Sixta
SCIIUYLEK NEBK
Office vedle pošty í HoM Hock
—♦ V druMm pnwhodt-
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
Jeotl! iii iiuKini BU" tiiclavltl fn rknmt
ní mHwnéin lnt!nr hollu
T OIVIXIl AČJJiL
r Hle 12:12 jižní 13 ullcř
Mimo vt4fn líhxvlny a ďotnlky olxlrílta to
nfkrré imliiKlIi Jako v kWém bttla prvá tH
dy JMU Hpmfiiiii Jq raolm l—kébo
I amvrirkho IIo'6m a Tsnkuva tínoja %
mláátitl powirniwt a podibuého piibiKllI Jako
''a Jífhna" nitiiijloa nlkil
FR CUBA
CKSKÝ PKAVMK
oreer
VE SCHUYLEK - - NEBR
Vetle právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po-"
slouží právní radou ve vSech pří
padech IVěuje bedlivě a osobná
o vííchny záležitosti mu svěřené
KmKiNcr: Bankovní dům F
Foidy Ad r sujte Fr Cuba
Schuykr Neb]