Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 4
Pokrok Západu
3
vyřtilíff fi vojiko r4 mítoí
dostavilo flrriy řifc n vyt rtilfty
Podobní ufitifno byli mM(
lirf 1 Salm kď I nule4 f
t" hhunVthti litin II Ik mii
Itheui iuni podniknul na íiliA
-budovy nový ťitok a Mdbrfný fík'
t bybdt nlfíy i(ná práč tim
ftinobo- lidfc ilatfdf Ih rl tii1
obrno f fMnýfii firmím rif mt km
Uubom fťníiflc Ant fďthodAm
lř'-!il-frt Nhtuhm byly
VUíťtui oývalo rtutl" Vili'
ní: Plyr N'íM') Pryí Ji ly
£eny j' I uIkuh jiti i hlf Wm1#
I)T Opájen hýli Ivař1km! triko
ofoi (mMiIi riipaď-nf tibfá
nití chtěly Nímeik4 ítity byly
ud rnajiťhl řyifilf oihtraAovlny
i nÍMy cVkfi nahralovány
Nikď neuil e opoviíiti llova
nf mt fclio pronltti KintMhl
paláce vyliáen tyl nábytek okny
Mi ulicí a tam tpálr-it pří cVml
pfiipchavtíin ftm hatrní xa
jiřininu Dl Jpfávy policejní
bylo joo cnob řaiíi no o Moř
il o N konul4tu americkém
vatlí r-íj byla 4 uíebm ochrany
líiidavy té vlajka americká Ve
Vinohradech dotlo těž k válným
výtržnostem a jeden obchod ně
nucký byl m irotjm f ol it za
pálen V Lihni bylo JI ozbroje
ných výtržníka zatčeno jiný dav
vyloupil Um kofalnti a záhy na to
patrola nalezla dvacet opilcA leŽetí
V ulici Podobni jako v Praze
doMo i k vážným výtržnostem
v Plzní kdež již předem budovy
Němcn policií střeleny Na 3000
osob ahromáždílo e před radnicí
1 po přezpívání národních písní
vydalo se k německému gymnasiu
kdo okna vytlučena Policií byl
konečně dav rozehnán pří čemž
jedna osoba zraněna Dav vrátil
se na to zpět k radnici kdež když
nepodařilo se jim dosíci rozpuStě
ní několika zatčených osob vy
tlučena okna nejen v radnici ale
i v nřkolika budovách okolních
Ve Čtvrtek z rána zapoČly výtrž
nosti znovu a dva domy v rnrných
ulicích Starého města byly vydran
covány Sedm praporů pČxhoty
a dvč škadrony jízdy povolány
k rozehnání davu a dva další plu
ky pčehoty přivolány z Králové
Hradce a tři prapory z Terezína
— Purkmistr a rada mřstská po
dali místodržitelství stížnost proti
nčmeckým studujícím u spojení
s posledními výtržnostmi Místo
držitel odvětil že ač dobře ví
jak velké rozčilení posledními udá
lostmi vyvoláno bylo musí přec
jen ponkázati na to že nebylo
žádné oprávnčné příčiny k výtrž
nostem a že tčch nejráznčjších
krokfl použito bude k opčtnému
zjednání pořádku a ochrany ma
jetku Nčmcň "Politika" pro
hlašujíc že přítomná agitace vy
volána byla osobami jimž na vla
sti a národnosti ničeho nezáleží
appclovala dnes na všechny frak
ce aby zabránili hnutí "kteréž
může býti osudným nejen vlasti a
hlavnímu mčstu ale i politickým
aspiracím „českého národa" —
Stanné právo prohlášeno nejen
v Praze ale i v Karlínč Žižkové
Vinohradech a Smíchovč —
Ve Smíchovč zatčeno nčkolik
osob kteréž provázely čtení pro
klamace jímž stanné právo zavá
džno reptáním a posmČšným
voláním a postaveny budou před
soud vojenský — Vojenská hlíd
ka vystřelila po davu výtržníků
kteří pokoušeli se o zničení židov
ské synagogy na Smíchové Ni
kdo nebyl raněn a dav v divokém
zmatku se rozprchl Učhem dne
18 osob raněno mezi nimi dva
vojíni — V čase posýlání této
zprávy v 11 hodin večer jest v
předměstích klid a většina vojska
byla stažena — Dělníci tovární
nebrali ve výtržnostech žádného
podílu a v okrscích jiných neudá
lo se ani jediné zatčení — Ve
Vinohradech udály se další výtrž
ností a policie nucena byla po-1
užiti revolverů — Jeden dům na
staroměstském náměstí byl davem
lh wthufan a výlrJnM jídnl
IIMkíMi n in (itnhninl V 7l
kmt tulily daUÍ tUt' h itn
tov4ní a tak jk'f i Brníc t'v# !
udily in tijftAtrlfk tlx a!
policii při fffiil ři íiol# Mitřriři á
'tí tfaniff ¥V'Iím přivá
dU kt-M4 v plr-dnííh t fodi'
nich při r4tkJrh pnliril a voj-
kiri tu rtU mmittnn tyt lh
a fif w ttntnn lhát I kri
lnů bybí vy pil n'i it4' #
li 4Jrt"i i f řuiti # njl
pf i Vh't l# k p'illa ni ýf
tl fif#íii itnh v vlff fnfi Mto
fli aplř#M ťyl' vlJWní
lr!J't í"ch mh jfiřfMný t
Nmcfi bíhalýíh rbc hoi{ na-
V#lí Í tofiiti in tifttlnoiťi byly
pfcj ni nfaniioviny MUb-ř#-ií
proth4íli nlircMií niU
kfaď-n kb nofy a jin m4bi Anmh
ftřfK-tkýrfi iilln ritnkfl Dalíí voj
ko potolino j il do Přahy á VídnA
a o)inn'l a xftraaMati " liid
v rníté a přclmtíf h njmffJl na
IJooo řmilft — Joobn výlří
noti vít? řnní v4in# (inttwf
v4ny joi % Urna Mprukii Lin
tf a #atce a v nHttrýth plípa
deth ty !y prý výtrlnotí mítnl
pr4vou mítkou poilporovány—
V Vídní fo2Uí-na ve čtvrtek v
noci nariičcn4 xpráva 2? v Pra
itt učiněn davem lidu ťítok na voj
sko a 2e pravá bitka rozvinula
Do davu vypáleny prý čtyry salvy
a 25 ooli bylo na místě usmrceno
a značně jich raněno
Prahy oznámeno v pátek Že
guvernérem jmenován tam cíiařem
polní mar&áiek (iruenne dosavad
ní velitel místní posádky a týž
zahájil činnost svou krokem velice
rozumným — vypověděl z města
totiž německé burŠáky kteří svou
drzostí lid popouzeli a vlastní prý
příčinou posledních výtržností
byli Městské úřady Sokolové
místní národní dělnické a stu
dentské spolky utvořily výbor
bezpečnostní a navštívivše místo
držitele žádali jej aby se ve Vídni
o odvolání vojska postaral Slíbí
li že se samí o bezpečnost posta
rají Místodržitel odpověděl Že
to možno není Že jest za udržení
pořádku zodpověděn a žádal vý-
dor aby se vlivem svým o znovu
zřízení pokoje a pořádku přičinili
V noci panoval v městě klid —
Posádka rozmnožena během dne o
pluk pěcboty a o škadronu drago
nů — V i-UNi vyvoláno večer voj
sko k rozehnání zástupu několika
tisíc mladíků z nichž při tom
několik poraněno a celá řada jich
zatčena Po odvolání vojska na
rtal opět klid — V Poumoklích
učinili Němci pokus vyhoditi do
povětří českou školu dynamitem
Uylo telegrafováno pro vojsko za
účelem udržení pořádku V ne
dalekých Kraoucích kde žije
většina Českých horníků učinili
Němci útok na českou Školu a dva
hostince Policie zakročila vzdor
tomu však celá řada Čechů stlu-
čena V Jaiiionci nad Nisou
rovněž bombardovali Němci če
skou školu kamením: Vojsko bylo
povoláno aby pokoj zjednalo
V Bkrouné byla vytlučena okna
domů Němci a důstojníky obydle
ných načež posláno vojsko na lid
a vyklízena ulice V Králové
HRAiKJtkdež leží silná posádka vo
jenská bojovalo se také na uli
cích Hotel Frankelův byl na
polo shořen V Novém Bvdžové
v Kralupkcii a jiných místech
podniknut útok na domy Němců a
Židů k Němcům se hlásících a
okna vytlučena Podobně došlo
na bouře v Chrudími Slaném
jAHLONCinad Jizerou v Děčíné
Náchodě a na mnoha jiných mí
stech Na Klamné rozdrcen byl
dynamitem dům místního notáře
zuřivého Nčmce V Prazk k u
tišení výtržností měrou nemalou
přispělo prohlášení stanného prá
va V pátek odsouzeni tam totiž
Čtyři zatčení vojenským soudem
na 50 roků do Žaláře a dopraveni
tamže během tří hodin od svého
zatčení V sobotu pod ochranou
vnjk fttl V 'lr rtpfný klid
V#jriiM plfly pro#Mdy ulí-
cmmÍ al plM ťi híbyly u h'dy
fl řřfy I křn j v VtŘf i'
přapořft přholy a Aifi tvadron f '
jídy T#ho! dii" pi? pa lati
ři(h a ana ulic vyookyml #4A '
j řHÍ T' plip'l' Vřliíc k lomu
f nt kb I pokoj a I byly
ulito rtpln opiittny V kaviř'
Ii4ch fiadl'ch a #4lařMi ruM-
řiof- h bylo pridno Taiopfy
podléhají Oj rtkmi dooftt a
pfínáU #příy j n kii Obe řiř!y
vitnrm budou i'n! lak dlon-
hn dokud vouko n oltihfi
— t
Mfo p#rob4 rtplfií fby4 a
vydraif 041 twnhotfí V ř-j n
mf-íttioifi abřlny jsoii vojtk# in a
kordony vojzka mtvitntt mťm
přocbi')! V (iťttí vynucuj?
pfíný fi I Kaldý dům rnul býtl
avří-fi o tibii hthit v-čř
dffl" a vykla lni sklín obr dno
pif ho-linř V kavirnic a bo
utinrírh nimi po ď"4M lodmř
bazfiotit svtla a za fit dvef' Do
divaď"! nikdo neclioilí Hotely
n'metk a také mnohé ttVé jzou
pr4dny V 'Tinokt cloílo v so
botu té2 k výtržnostem a sic? tří
nn rttok na domy židů a okna
synagogy vytlučena Sedm vý
tržníků zatčeno V Haoťuovfc
učinil dav as 1000 Němců Atok
na obydlí Čechů a vzdor zakroče
ní Četnictva byla okna vytlučena a
jiné Ikody spňobeny Pokoj
zjednán teprve po půlnoci — V
Praze stříleno prý Z jednoho do
mu ve Spálené ulicí po vojen
ské hlídce při čemž devět vojínů
postřeleno
Novi minii Itrttvo ntkoutk jehož
sestavení jak již oznámeno býva
lémti ministerstvu osvěty Gautsch
ovi svěřeno bylo jest jak před
zvídáno čistě ministerstvem 6řad
ním neboť povoláni do něho ves
měs óřadnfci z jednotlivých mini
sterstev Složeno jest následovně
Gautsch premiér a ministr vnitra
hrabě Walserheilb ministr obra
ny dr Wittek ministr železnic
hrabé Iiaillet nunister osvěty
Koerber ministr obchodu dr
Hubcr ministr spravedlnosti a
hrabě Dylandt-Hroidt ministr
orby
Mtstskou radou vídeňskou přijata
byla ve středu resoluce kterouž
vyslovují se díky císaři za přijetí
resignace ministerstva Padenova
a v níž zároveň vyslovuje se nadě
je že ministerstvem novým odvo
lána budou známá jazyková naří
zení jimiž prý poslední nepokoje
vídeňské vyvolány byly Zároveň
děkuje se oposiČním poslancům
za vytrvalost jejich kterouž jedině
pád IJadeniho přivolán a vyslovuje
se naděje že bude-li toho třeba
i k těm nejráznějším prostředkům
sáhnou
V uherské sntnovnf učiněn ve
čtvrtek poslancem Košutem k vlá
dě dotaz co míní vláda učiniti na
ochranu práv zemí uherských po
1 lednu kdy "nynější "vyrovná
vací" smlouva s Rakouskem pro
jde a kdy pakliže vyrovnání ob
noveno nebude jednota mezi
Uherskem a Rakouskem existo
vati přestane Při tom vyslovil
řečník též své opovržení nad zná
mými scénami v říšské radě ra
kouské odehranými — Na dotaz
tento odpověděno premiérem
Panííym že určitá odpověď vlá
dou v zasedání pondělním učiněna
bude
Z Vtdnt oznámeno v pátek že
přijela tam k novějmenovanému
předsedovi ministerstva Gautscho
videputace pražských Němcůaby
u něho za nej vyšší ochranu žádala
Přijetí její bylo velice milostivé a
deputace propuštěna se slibem že
vláda učiní vše možné na ochranu
jich života i majetku — Z téhož
pramene oznamováno že vláda již
letos říšskou radu nesvolá Vy
rovnání s Uhry provedeno bude
císařským nařízením a nebude
dbáno na námitky Maďarů To
bylo by as koncem ústavy která
byla v roce 1864 na sevření a zni-
jfVfil řkoikýth abivaftA Sfifii'ř
hnm bidovina a polní! lak
IImM Uti nifninvá lfpli faM
tnt Mii na pfílff rob f livif 0
roport jelik! l# říí-tki ra-U
nevykonala mní ft ilvdui v
livot f Uthkfm fialínífn Kdyby
stalo )- by apráva lala n-
ptřdU a vlá-Ia v p-M' jlmm
o olÍní UUiiá ra ly pokumla
naraal na MkonaI! ♦ibi Iř
j Kar-I Křamíř první niíiťipli d-
Jdi ht fnovny nttntt pfold íí ní
j h ani on ani Ai'řaliafi'iif k voli
i iob líift í Iřlřiotlřin 'ilaď'i
avýc h r 'dajl 'o?4Ínj vtak
t tf-mníné aby lliiki řada na li
I c notovala # í" Wf
řjď n!o l md provizorium
ffvaiHo itiřritfti ti
aaf tk ym ftaří ním
AV fV ti'#těhh nepfklidi
♦ novd jme nov-ajjmu řninízt ř
lvu dlouliřio trvání Jdfiotliv4
jm novánf přijata vlíf chladne! a
n nl nadj-3!e by ítilihoví klid
tjednatí " podařilo '4d l!aď"
nho idiíil sic výtrlnoti ve Vídni
a v matech rifní k f ha to vSak
Sil " - # ' i
jmenování (íanttchovo vyvolalo
pravou anarchii po celých Cec hách
a cxtatnfth xemíth slovanských
Jak se telegrafuj' vykládány jtou
výtržnosti v různých městech Če
ských tím 2 prý Če5i Mfou si
příklad % Němců kteří npftsolni
tím Hadeniho pád přivodili a kte
ří doufají že tím samým spfiso
bem i nový kabinet nemožným 11-
činí Parou Gautsch odbýval již
několik porad se zástupci dosa
vadní vážné větSiny í menSiny
leč dosud bezvýsledně neboť Žá
dná ze stran od zaujmutého sta
noviska ustoupili nechce
Xlmeekd rada koloniální rozho
dla ve čtvrtečním svém zasedání
aby ve všech koloniích německých
znásilněi' běloŠky smrtí trestáno
bylo
Vládou helgiekou rozhodnuto
pátek že nadále američtí občané v
lk-lgii usedlí službě v občanské
gardě podléhati nebudou
Z Cařihradu oznámeno bvlo ve
středu že americkým vyslancem
učiněn opětný nátlak na Portu za
účelem vyplacení náhrady za ško
du americkým misiím v Karputhu
Marashi a Hascongii v Arménsku
spůsobenou Porta odmítá veš
kerou zodpovědnost za škody ony
a to následkem toho an prý spů
sobeny byly v době kdy vláda
úplně bezmocnou tam byla Vý
mluvu tuto však vyslanec náš u
znati nechce a to proto poněvadž
nadevší pochybnost dokázáno jest
že na drancování jak vojsko tak
i místní policie podílu braly
Italské snlmovnl oznámeno ve
středu ministrem financí Že pře
bytek v roce 1896 — 97 34000000
lir obnáší a Že následkem toho
bude moci za 30000000 lir stát
ních dluhopisů staženo býti Dal
ších úspor docíliti hodlá vláda
dalším zmenšováním vojska ital
ského v Africe
Řliska rada nfmecká zahájena
byla v úterý obvyklou trůnní řečí
kteráž po prvé od roku 1894
tentokráte samotným císařem Vi
lémem čtena byla V řeči své
věnoval císař nejvíce pozornosti
loďstvu a poukazoval hlavně na
nezbytnou nutnost valného roz
množení téhož Finance jsou prý
uspokojivými a přebytku použito
bude jako loni k uhražování dlu
hu národního Styky se všemi
velmocemi evropskými jsou prý
přátelské a "s pomocí boží může
me doufati v klidný rozvoj Evropy
a německého íátrlandu" — Hned
po přcČtění řeči trůnní kteráž
celkem vzato příliš velkého nad
šení mezi poslanci nevyvolala za
hájeno zasedání a vládou podány
rozpočty pro odbor vnitra a pro
odbor námořní jakož i předloha
zavádějící opravu v soudnictví ně
meckém Italské ministerstvo se v sobotu
poděkovalo a sice stalo se tak ná
sledkem odstoupení ministra
války kterýž v sněmovně a jednou
předlohmi voi puraif byl K
iisfav ití řioho mínit!' t Iva po
volili křibiu op In'- pfMiiif ř Ku
dmi a a výjimkou fuiniiim řinau'
cl iprav llrimli a v f j?tý li pra I
zandali b'id'ti v mínuť rt u no
# t t tnut toiMxMi lalí
byl v lf'ďi I J pr'ti I J liluňm
nivřh vl Mní aby př' 'lo k ď u
ftímu pořádku pff nUfh
tři ní ' 4 ! díi'hi " vy
ť ff ujó (li# kfrJ! ti' ' k'ilm
pfulila'iv ťii f a 1 1 f # pifííka
vlMnl a nltl-ďk ifťía t- od
kladná pď' koviní m i i-lia
sprav dbwMti Dil ia í v r t í
l "lťi'ij ní DarIafi'iVo t
nil' d k míli buď pil" ! h' "11
fiitťMiva a h- nynj'f pffuwr
Mtin k "(av ití incii ii c i4
nového v y v i 11 tm I"
lrl tn 1'ttťf llaytt 'iní
inffio v sohot-i ' pJipbdy do
přístavu lamiifbo I v ai kfiiky n
řinek4 1it'l Vlit!'il x'i
kladná v li [? ďiru no olinu ilim
vlády niiMík kt'řuí fp iblu"
dáváno crtiii lioilm c4íii k pu lro
i ní se v4 in poad-ivkuíii kti-r2
Němec ki niib dkí ni m uprivněn
ho prý vřznní jdii ilť nliííta
německého postavilo Dl ť b ura
niu očekávalo Se že v lída poža
davkútii Nřmeika podvolí
Zprávy OHotml
— Pan Josef Si her pokro
čilý rolník od Scribner Neíi byl
tu ve čtvrtek s několika uiUady
dobytka v trhu S'j-Ouíižském
Sdělil nám že v příštích dnech
hotoví se k d líf cestě na západ
který si hodlá důkladně prohtéd
nouti
— Pan V L Nolička z Wy
more meškal v (Jmae v minulých
dnech
Pan Vác KuneŠ z Linwood
Neb náš díívřjíí starý odběra
tel meškal tento týden návštěvou
u rodiny Krebsové a pli té příle
žitosti nás navštívil aby starou
známost opět obnovil
I)yldl'liy Neb 1 Ivt 187
Prohlédnul Jm-ro o a-iu ky ibíiíi-mó ku n
dJI 8lnl !'ul & Dulnth liailnnil n l-!ni-ti v
né í' k kolonii Wiil w Illn-r h iíuiu ním
kriijutifím řicl la krnjinii lftj it imim ni á hpn
It ínont prodává (loxomky nu iimIii p minky
krajinu tato lioili výtiřiiř Či lifím ku znln ii
Tcb domuvft
Koupil jni-m rlo řc! U -iil ukrA r n kvi I T
H B gt Nikdy pfcil lim nwlnfil jwm tuk ilo
bré poreruky po třerlt il nri-rli iikr Mi-l lim
co jBem pniliU2-l krnjíi11 vj řctřli Jwm tťi iikll-ki-B
rnliilk& v táto omnií- a flili-il I jmn ít rol
nici pÉKtull tu plenici přkný oven iMo 11 jel
mea mlltetu j-tol ilinniliu a jiné Inilny ko
krrno doliytk Dobytek v I tni í uč túto má fkn
teíní přkný Trlili'd 11)1 j-trn ph-kvapcii nlile
dav Wlllow Itiver býtl tuk dkjřm mř-U íkmn
milju ta to in Jtut to 0 illll úplni: nová
IiiIIN II IKK
Davlil Cliy lliitlur ( n Xcli
Připojte kc
k vystehoviilcům
do nové ěeskfi osuly WlbLOW HIVEll
v MinncBotř uu Siint 1'itul a Dulutb
dráze
í-™ Pamatujíc fe první ppIútkaobniíSÍ
pouze W) a pak $10 roení na 8 procent
úroku kdvz koupíto rlj řicct nkrft po $:J
akr Doplňte hí o mapy a podrobnosti
kteró vitm budou ziihIiÍiiv zdarma NáS
řCHký Jednatel pomůže viíiu vybrali po
zemek zcela zdarma
Dopliiy wxl povídány v h-řlři-Hké plAtuiiii:
JAM KS KLUZÁK
ícuký vysti-hoviili-ok Ji-ilimti-l
903 Globe St Paul Minn
autb na
IIOPKWKLL CLAHKK
Land CkmnilHH(on-r I' a l It K
hT PAUL MINN
HM Doa31)
ROLNICKÉ
rc zmirr
Máma m-lli-Díl li-niintri tmi-nikv nmlřl Mln-
IH-npolU ťt 1'hiiI A fniill Mi- Mu ili- ilmliy
vi Wlsconsln a MIcMtan "l 1I0 ♦ ' Hkr nnmiii
ilné (hmíiji i 11 U y Itulittiá pfiilu hlinitá íihkIiiiii
dotírá vimIii lilínké ilréhy a iloiirV li-h 1 nkl i
iMihiilrf prérijní iHin-inkv v Minm-witč a ř
Diikiití vlmlin pmu-niky til h rum Nixki-rrny
dopravili ll HluMrovunH ily a roupy di
pltnii 0 W CASSEDAY
Land and Induntrlal Aiii-nl "XOO" Ky
nioocaaotlf Mino
NfijíiDjfi íyl Mnw
t(SPIM(!(i(9i(flřyf