Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 14 - -'
íe
Pokrok ZApadu
Kratochvilná lihlorio
MfT A M
f Ifmlřh fcoriitijr MtMlltV áflntU
Pltl ftrl 'rimt i
rSMÍt4t
1 ochutnali oM K" tM si( na
iřiití aí jim toho do smrti tď
lily laskominy! A (mim !)Ij nu
nim jako n jalovif I jf-n l ttf
trochu tuhé N!li trne když
byli v panském ! h houbách a
by O tom hikd ri'ďM
pfalt-!ky í ofi rordHili doma
maso l frif fi ri4
nl prolťuuchbi N i 4 í ý Irmný
závistník udal j mytími J v j"
ho lete nttfxlí rn :r i nMii ho
Myslivec jal t víc vyiVtfavati
tu vyllo na jvo 2e In nr-hyl rnc
nybti k t r ý rn-dávno poí a
Jejž dal avčti do la pro dra
vou ivřř KotUrtttí chudáci
míli t toho fjtti( lir vM mí
nevinní ntbof jak juk mf li rtt
írznti mí') ol( rnř(hfltilyJ
tat vďIm c ani rrnají a kdyl
'Kottrlantkýin ntau-rn' lujl t!t-
At'nh vl jou tb nnt j ith jhi
choutkou
V Dolních K( sít í ii jmiii fsiit
kiři Tekou donu lt té a roi
vile ji je po tríth ii4 proJ j námi
víak jfi lom tuvř-dí jakoví má -čcniS
chuť A pícce tnajl vclnti
vybrouSné jx)'Čky iwAi zrovna
Kouniiácí lož aipoft Kouniřáíky
f(ká-li c 'Vančařkám (Ivan6
kým) Íe maj( fo půl tftltm jn)ku
(ol odpov(la( s jak) rnfti uspoko
jením 2c v Dolních Kounicích
mají fif lf((h A ti žt vydají víte
nežli pfil třetího tolik včdíl už
Adam Kiosc slavné pam£ti Mí
mo to přezdívá s Kounickým tíž
Růchusů protože mnozí občané ta
méjíí mají za patrona sv Hocha
ochránce zedníků A jakož zed
dnící vůbec známi jsou co lidé no
náhlí tak i Kounické hodiny na
věží rády se opozdívají proč2
musejí bjti pohánény hrábřmi
Kkahvlovšt( krmí na posvícení
fařez a když jest hodně tučný na
stanou hody: tthdáž dovolují také
dětem aby si braly z mísy samy
pročež děti nemohouce se slavné
ho tohoto dne doČkati ptávají se
UŽ dlouho před tím rodičů: "Táto
kdy pak to bude Že si budeme sa
my brát?" Posměváčkové však
je škádlívají pokřikujíce na ně:
"Krahulovští hampalíři náte-li
co na talíři?" Bezpochyby proto
že mnoho asi nikdy po nich ne
zbude Krmelínské volá zvolec k obě
du: "Vendelín zíd (zjed!) kob
zole (brambory) se zelím"
U Slavkova leží velká vesnice
jejíž jméno jest Krknovicf a tam
mají zvláštní dialekt: mlíčníku ří
kají latuíka kyselému mléku kej
ika krejcaru krjcar a rejdováku
rýJovák Před dávnými lety do
kud byly ještě šajny dávali si
Křenovičtí chasníci když přišli
do jiné vesnice k muzice zakrýcar
hriti rýdoidk a odtud nazváni jsou
rýdováci a rýdovaČky Však jest
o nich i písnička:
Rýdovafko přijdi k o$ro
Já ti latuJko kejíkoti dám
Do Kretína chodívají taeldnřt
Zvláštní to záliba neboť jinde
hledí jeden druhému spíše posvítit
Kolem Křetína jest mnoho ptáční
kůkteří lákají ptáky do tenat hla
sem "Štují štují" odtud dostali
přezdívku stulků
V KrHanové (u Velké MezříČe)
by nesměl nikdo cizí chlubně ří
ci: "Já mám malovanou vestu!"
sic by špatně pochodil Za časů
vrchnostenských stával prý před
městečkem u rybníka jenž prý
bývá v zimě v létě zmrzlý býk a
pokřikoval na každého kdo mířil
ku Křížanovu: "Wohin?" a ne
propustil nikoho kdo neodpově
děl německy K úplnému ošace
ní obyvatele Křížanovského náleží
modrá tiístfra Bez té nevydá se
on nikam ani přes pole na trh k
soudu atd a chce-Ii jíti na zapře-
nMi nioří i iiKtdrou r4tf rn tAtp
b f pofj pfxl kl4ťrit Vin
f4iilt hf£ fnodf Houf frmofí
M mtUé llftky Vxljlí
píikryijí f j fim přM bílým til
priMíkriM Sfbři li kdfi r mui'
ř' jJi fkfoijKf mU jindy fc#lil
pMiili ktitntiVhtt fifil
lýcíl fiik4třřlí O pfHVÍďi!
!k di i kM pfilíil k rnrlM
fmi livtkii nové fnVivy p# obf
i!é pk tyloíí f l#fcy t okn4 ni
lilitl píhlrpff í jfínon rilkmi tf
dn a druhou i (ťourl v ul t tli
by kMý vidli )# lni nové íu-kiy
H Kmvv( h4d4jí # ByttSl
(i Nřlkíi ílyllp) kdi komu nřdl
UhJ V Kfovém fotil řrxjí pouť
n iv I' tra i ťavu v Bytiíí tu
neft pi v Janu Kftiklí 'lí
horlí II r p4k ! pfip-IU pouť
dříve v Ilyl ti poimívajl jř-
polní Kíovákůrn l IlyUtllí jim
riM!i l b díl a naopak KluntVé
pak crií Wřou kdy! f juh ni
kdo rpl4 jaká j h l-da
Nikde m ní lolík parntva jako v
Kni Miovř Tam t plivl ou
trdka ou'dky: "Paní sotisnl
ko kd" j? tál pán?" A la odpo
vídá: "NVní doma 11 na ptaní
(na ž brotu)" "&kod že jtin
to nevěděla mftj pán byl by Hl
také"
7 K vťic chodívají na pouť k
panence Marii a£ovké a im i
poutníky vyniká obzvláštní pobo
žností jakýsi Lébka Tento své
dlouhatánské modlení obyčejně
takto zakončuje: "Panenko Ma
rija abysi m neomýlila inétuu
hříchy neodpustila já jsem Léb
ka z Kunčic mámchalúpku ti po
toka a u toho potoka je vrrrba'
V Kunovicích (u Uh Hradiště)
rozeznáš občánka od starosty vel
mi snadno: Kunovian zapíná si
košili pod krkem jednou starosta
však dvěma sponkami ze žlutého
drátu
Po celé jižní Moravě známi jsou
Kunovičtí ha ndrlAci kteří s ran
cem na zádech a s píšťalkou v
ruce chodí po hadrách pískajíce
při tom melodie hadrářské žen
ské však nemajíce píšťalek volá
vají: "Hadry! hadry! za jehly
za niti za modré!" Ostatně jsou
prý
ImndrlAcI dobři lidi —
kde co vidí vSocko sklidí
A když před lety z našich vlastí
nadobro vymizely dvaciáše slavné
paměti staly se Kunovice spásou
rakouských financí zaopatřujíce
'papírové stříbro' na nové peníze
začež staré jejich jtréno přeměně
no na ruJaře a místo 'chodili po
hadrách' začalo se tenkrát říkati
'kopati rudu' Však oni nepři
jmou do svého cechu každého jen
tak ledabylo Dostaoe-li se do
obce nový farář nebo učitel musí
se dříve vykázat! 'handrláckou pí
šťalkou' jinak prý ho tam nepři
jmou Nedopálíš KiN5rXTSKfno hrnčíře
víc než když se ho zeptáš: "Od
kud jste? za krejcar" To prý
chodívala baba z Kunštátu s krej
carovým zbožím hrnčířským po
okolních trzích a jsouc hodně při
hluchlá zvykla si odpovídali na
otázky: "Odkud jste?"— "z Kun
štátu" a ''Zač to je?"— "za krej
car" Jen že zhusta když taza
tel otázky obrátil odpovídala ba
bička na otázku: "Zač je to?"
"z Kunštátu" a "Odkud jste?"—
"za krejcar" Baba už dávno
umřela ale hrnčířům to zůstalo
V Lan2ixrf£ (u Břeclavy) jsou
jinší chlapíci a majíčím se pochlu
bit když z jednoho jitra pole skli
dí 50 měr žita 20 měr ovsa a je
ště několik for mrkve Tak prý
neumějí nikde hospodařit jako
oni tam!
Kéž by to též LasžhotStí blvdd
tak dovedli Ale ti hospodaří od
desíti k pěti ba i svůj jarmark
propili Než jedna památná věc
jim přece zůstala totiž 'LanŽhot
ské hodinky' kterými chasníci se
vychloubajfaČkoliv přespolní hol
ky $f jífil Mnljoti dojři vldotifř
lm fo řii'joi híHlmky hýhfl kfi
vák (kudla) na lAŮrte vM ný
t44Hf ti Hrna nr nadarmo
prVdívá " ttttlrk Slabí fo
lil ít laláriltí tffotirp rmlvobj
do Hlafika na hřbitov v IbM i
obou MMfi llkitltl tfurřitjíf íffl
patřili Veverku I nmllj nic
piMjUho na pr J I nfJ pu!ítl
M vvMkon íapfiftieřiiivl AplnA
n mlntUtt A lak torrli ko
n ftd loftvnlu ilo Blaník k n#
iftaMifHi udivení v!ho lidu d
h dob pak ner Ino lJati
lalniVý( li při vtvTn:
NVdahko t?řiíV4 leHI ofíc
řim (ti lipinka) 4iVi4 na
lýva:i4 j'l honosí dvlrtia pa
má(notfiil fotil It-énhott ftf a
tiflim mutrm jn l# n-ní radno
po nith ii vyptávali
V Iřiovif f 11 (tt llylřie? pod
pirnltýnem) jou sedláci vrlml
ttí!ádotív( a drlí vlíthni na če
n jvli e vlak Marott Trn kdy
koli nřkam jeď mívá na Mni pfi
p vnnoti plechovou tabulku ná
píeni: "Toto je hfiovický
pan starosta ' Jednou jel jak o
byčejní tabulkou ku svým zná
mým a rentou ztratil liKefl I slylí
a šelmu volání: "Strýčku po
čkejte ztratil jtc luinu!" "Tak
já strejček!" pomyslí si starosta a
jedu dál Hned na to ozvalo se:
"Kmotháčkii ztratili lulnu!" Sta
totta jel ul volněji Konečně vo
láno po třetí: "Pane starosto
ztratili lulnu!" Tu teprve zatrhl
starosta opratěmi div že koním
krky nezlomil a křikl hlasitě 'Prr!'
A když jej výrostek dohonil a liš
ili a tabulkou mu podal odměnil
se tnu starosta královky celým
dvaciášem Od té doby pokřiku
jí okolní lidé na sousedy leseflov
ské: "Pano starosto ztratil jste
lušnu'"
LtrricnvicK (u Ivančic) zmohly
se pouze na froutfný tvonek jejž
sí pověsili na zvoničku ale má
prý hlas příliš chraplavý tak Že
jím nemohou ani proti mračnům
zvonit což sousedy náramně bolí
V Letomcích (okr Bučovický)
mluví zvláštním podřečím říkajíce
me místo mel místo ststl
sysel a p Toto podřečí bylo pří
činou že jeden tamější edlák do
stal za onoho času od panského
správce pořádný výtopek Správce
totiž nařídil mu že poveze do
Brna sesle Milý sedlák rozu
měje slovem sesle sysly pomyslil
si že netřeba k tomu vozu a nač
by týral dobytek když ty 'sesle'
v pytli unese Přišel tedy do
zámku s pytlem Ale chudák po
chodil! Správce osopil se nařl:
"I ty jeden truhlíku! Povezeš
sesle (stotice) u ne sysly! Hajdy
pro vůz!" Dlouho nešlo sedláko
vi do hlavy jak si takový pán mů
že másti jazyk
Ve Lhotě Nové (na Strážničku)
starosta připevňuje si krpce ře
mínkem kdežto ostatní občané u
vazují si je pouhým provázkem
Ze Lhotek či z Nové Lhoty mě
li od jakživa do Strážnice 4 hodi
ny cesty a nikdy proti tomu ric
nenamítali ačkoli den co den mu
sili choditi do zámku Strážnické
ho na robotu Ale koneční je to
přece omrzelo a tož jali přemýšle
ti jak to udělati aby cesta byla
skrácena I poradil jim kdosi
aby k vrchností podali supliku a
podporovali ji dárkem LhoteČtí
sehnali kadečku mléka a donesli
ji před zámek Pan vrchní vyšel
a otázal se: "Kolko je toho mlé
ka?" Mluvčí deputace skočil do
kadečky aby mléko změřil a uká
zav na omléčené nohavice pravil:
"Tolko pantáto!" A dobře po
chodili LhoteČtí neboť od těch
dob mají do Strážnice místo 4 ho
din pouze a míle cesty LhoteČtí
též mají všichni dohromady toliko
jeden pár bot jež sobě obouvá
pudmistr když jde mezi pány ku
správě
(Pokračování)
E
Pro ty
l(do2 nás neznají
9
CJsOJ
d
4
VMb tpn h í?řfifnj#řřt ji pi S řiA f#iall
jm !'Im4 pt tMrt f4knnfkí) ji jřcr jtt4 M kfM nit mají
hř Jwifri s HijiMhii an#h tiU vAI# nrrijí "tlmit mift fďvf
IM Iťif ty mtl námi uifhtvimaH tU ti li-ř Jm rVofil gřf
lni vsít n#t 'i# fnř tlw u4i Mrn i0uftm h#ř n Jal tm if'tl l4tl?
H i-lřMi Medii ťyrhom v4 oiláittl n v4 iti fy ttH t iilml
BpikJlll tiU1vUl ll fw l#t Míl l kl fijdf(# CUfUt !
d"Mtl o natí fin! Iňifni ptuhti lři'i l Jiř h'vl tl fi
slátl ftoiím ř#oi fwř4lnfli ttkit eenl V nynt( itxlfl vydali
M 1 tnltl míto kd M ď'4ř létttvo Hll4 fi t §uthn
1 df a Jdf f ft( ídwlfhliijom a iHlm lUk Tl Um lif# I it
44 N#t4r4 UlufiU jn4tf n p4lt il hn urh1nll Ku
tujrn jfdrchliil htUm ietm rRMf 4't Jk iidkt ptwiiim9t
Bidřt MJtiatl I Irdifi kdf I 4n Sdílí tt# pttxUtim 4tti ftltky
pto ul# — r#fvi4ři4 — 14 ďdř a pbl Vítky I4t#ft v r4r
ktl"(' MIU t pthfí
roli ťaríittlil it I Ti ulice Omalia
asáUafa1
IhiMfl '♦ílIlUr iit1h IfV 'lllll -1H- iriliir
liCUCI nluj(fnl chr
I Akjl" pot bolentl na
as m ah aw p„OUi4tJuchi „4
n?t chřipku nemoci plte ryUÍ
SKVEUL V HALMÁM pro plk
35 a {Od
"7 FMV dSyíf trp'ci npr
f Ln I vldelnoitl mřklénl
bHotokem tlabotU obtícmí
g~ vtpiiotenttv] po porodu a v zrní
nS života uznají za nejlepii lék
SETEUŮV BEtíULÍTOR
f~ Ženských nemoei $100
Dobrým mfřítkem zdrávi jest
átlUIIT kÍdu- Kdo trP
I lil III nezáživnotStabo
' etí po nemoci tel
lottf toho uzdraví
Kwrovb Žalndeění Hořká
ělst bylinný lék
50c a $100
ll ACV
huite jemné
lesklé dodávaii
obllřcji liráy Chcete-ll ti je ta-
Kovymi urmiu a uarzeu nalez
nete nejlrpSím lékem
SETErCiV 8ILITEL VLASU
Soca $100
Severova Zlatá matt na ori
odstraní každý zánět oři 35c
r ZrláStní leky ca f 300 pošlete-ll popis nemoci
lncif '' lř' sákladem
II II t" V dra vi Vy rájky MA- =:
iouunavenofopa- ZZ
lo( ubot pohlavní nemoci ZS
kožní choroby odtlranl
seterCv KRVřf istitel 3
$100
Uže mořeni pálení lezavkuvSe- ZZ
chnr choroby ledvin a mřehfe ZZl
SercrŮT SllltflIcdTln ajatfr 31
75c $135
Bolestné zoubkování horkost bo- ZZ
PS0TNIKÍS1!
pokoj odít ran' ZZ
SEVEHÉV TIÍSITEL DÉTÍ ŽZ
Uti5 uspí a vyléčí dítl 2
V r I Y dflnosť stolice
I BU I 1 I (bolesti kolem pa- ZZÍ
tu nadýmání vyléčí liplni ZZt
SEVEROVI PILULKY zz
pro Játra
Severova Mast proti svrabu a ZZ%
vyraienlnám vždy pom&že 50c ZZi
F SEVERA 1
CEDAR RAPIDO 10 V A B
imimuiuiiiiuiiiuiuniiii
IffffffffffTfffWfT
llomhiircbn Amnr olrninuá nornnl onnl
iiaiiiuuionu"iimuii quuiuiq paiupis opui
j Přeplavní eeny- —
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai h
Z New Vorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Vorku:
Po parolodích expressnfch 132 00 18860
„ „ pravidelných 130 00 13950 Ji
„ „ Union linie 12700 13600 '
„ „ lUItlmorské Hole t'J700
„ „ Baltické linie do Štětina 13700 te štětina 13400
Ohledně přeplavu hlaste se u
¥T á TTTTlTTTin A lT17TiTf1 1 XT X TTíTTl
37 Broadway j "' 'OT" I W r Randolpk A UHalio Htrett
KewTerk I I (hlMr IlIUois